ŠĻą”±į>ž’ \^ž’’’[’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į9 šæCbjbjżĻżĻLTŸ„Ÿ„Ģ’’’’’’l”””””””$øī ī ī ī  ,øs;2: : : : : : : : n:p:p:p:p:p:p:$„< Å>>”:™”: : : : : ”:Ž ””: : -;Ž Ž Ž : ^”: ”: n:Ž : n:Ž NŽ ,nR7””n:: . `ńŚµN.Ēø6 ī ˜ Z8 n:C;0s;z8ō?˜ F?n:Ž øø””””Ł UchwaBa Nr III/13/ 06 Rady Gminy Lipno z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie: programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Gminy Lipno uchwala, co nastpuje: § 1 Uchwala si program wspóBpracy Gminy Lipno na 2007 rok z organizacjami pozarzdowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dziaBajcymi na podstawie przepisów o stosunku PaDstwa do Ko[cioBa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku PaDstwa do innych ko[cioBów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno[ci sumienia i wyznania, je|eli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaBalno[ci po|ytku publicznego na terenie Gminy Lipno i stowarzyszeniami jednostek samorzdu terytorialnego, stanowicy zaBcznik do niniejszej uchwaBy. § 2 Na realizacj  Programu wspóBpracy na 2007 rok [rodki finansowe zabezpieczone bd w bud|ecie Gminy Lipno na 2007 rok. § 3 Wykonanie uchwaBy powierza si Wójtowi Gminy Lipno. § 4 Sprawozdanie z realizacji  Programu wspóBpracy na 2007 rok w zakresie rzeczowym i finansowym Wójt Gminy przedBo|y Radzie Gminy Bcznie ze sprawozdaniem z wykonania bud|etu za 2007 rok. § 5 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem podjcia i podlega ogBoszeniu w sposób zwyczajowo przyjty. Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego uchwala program wspóBpracy z organizacjami pozarzdowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dziaBajcymi na podstawie przepisów o stosunku PaDstwa do Ko[cioBa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku PaDstwa do innych ko[cioBów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno[ci sumienia i wyznania, je|eli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaBalno[ci po|ytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorzdu terytorialnego. W celu zrealizowania wskazanego obowizku przedBo|ono niniejszy projekt uchwaBy pod obrady Rady Gminy Lipno. ZaBcznik do UchwaBy Nr III/13/06 Rady Gminy Lipno z dnia 27 grudnia 2006 roku P r o g r a m w s p ó B p r a c y n a 2 0 0 7 rok Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dziaBajcymi na podstawie przepisów o stosunku PaDstwa do Ko[cioBa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku PaDstwa do innych ko[cioBów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno[ci sumienia i wyznania, je|eli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaBalno[ci po|ytku publicznego na terenie Gminy Lipno i stowarzyszeniami jednostek samorzdu terytorialnego. Wstp Celem wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie jest budowanie partnerstwa midzy tymi jednostkami na zasadach pomocniczo[ci, suwerenno[ci stron, partnerstwa, efektywno[ci, uczciwej konkurencji i jawno[ci. Postanowienia ogólne §1. Ilekro jest mowa o: dotacji  rozumie si przez to dotacj w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pózn. zm). programie wspóBpracy na 2007 rok  rozumie si przez to Program wspóBpracy na 2007 rok Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dziaBajcymi na podstawie przepisów o stosunku PaDstwa do Ko[cioBa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku PaDstwa do innych ko[cioBów i zwizków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno[ci sumienia i wyznania, je|eli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaBalno[ci po|ytku publicznego na terenie Gminy Lipno i stowarzyszeniami jednostek samorzdu terytorialnego. ustawie o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie  rozumie si przez to ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.). Formy wspóBpracy Gminy Lipno w sferze zadaD publicznych z organizacjami pozarzdowymi. § 2. WspóBpraca Gminy Lipno w sferze zadaD publicznych z organizacjami pozarzdowymi bdzie prowadzona w nastpujcych formach: 1) wzajemnego informowania si o planowanych kierunkach dziaBalno[ci i wspóBdziaBania w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególno[ci o: bud|ecie Gminy Lipno na 2007 rok i zadaD przewidzianych do realizacji na jego podstawie, o mo|liwo[ciach uzyskania [rodków finansowych z innych zródeB, 2) konsultowania projektów aktów normatywnych Rady Gminy Lipno w dziedzinach dotyczcych dziaBalno[ci statutowej organizacji, 3) tworzenia w miar potrzeby wspólnych zespoBów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym zBo|onych z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Lipno oraz organizacji pozarzdowych dla rozpatrzenia okre[lonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego dziaBania, bdz objcia okre[lonej problematyki dla dobra po|ytku publicznego, 4) umo|liwienia organizacjom pozarzdowym nabywania na szczególnych warunkach prawa u|ytkowania (dzier|awa, najem) nieruchomo[ci (lokali) bdcych wBasno[ci Gminy Lipno dla celów prowadzenia dziaBalno[ci statutowej tych organizacji, w miar wystpowania pustostanów i potrzeb organizacji, 5) kierowania do pracy w organizacjach pozarzdowych, wykonujcych zadania publiczne powierzone lub wspierane, poborowych celem odbywania sBu|by zastpczej, 6) promocji dziaBalno[ci organizacji pozarzdowych, w szczególno[ci w lokalnej prasie, audycjach radiowych, publikacjach, tablicach informacyjnych, 7) zlecania realizacji zadaD publicznych w formie: powierzania wykonywania zadaD publicznych i udzielania dotacji ze [rodków bud|etowych na sfinansowanie ich realizacji, wspierania wykonywania zadaD publicznych i udzielaniu dotacji na dofinansowanie ich realizacji. § 3. WspóBprac z organizacjami pozarzdowymi koordynuje Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzdu Gminy Lipno. Sfery wspóBpracy Gminy Lipno w sferze zadaD publicznych z organizacjami pozarzdowymi. § 4. W 2007 roku zadania publiczne Gminy Lipno, realizowane przy udziale organizacji pozarzdowych bd obejmowa nastpujce sfery: 1) pomocy spoBecznej , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji |yciowej w kierunku przeciwdziaBania ubóstwu i spoBecznej marginalizacji, 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, obejmujcej w szczególno[ci nastpujce dziaBania: rozwój sportu masowego dzieci i mBodzie|y, organizacj rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujcych walory turystyczne, przyrodniczo  ekologiczne gminy, a tak|e aktywny wypoczynek, 3) dziaBaD na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspóBpracy midzy spoBeczno[ciami, 4) upowszechniania dziaBaD wspomagajcych rozwój demokracji. Postanowienia koDcowe. § 5. Tryb postpowania o udzielenie dotacji i sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania nastpuje w oparciu o Ustaw o po|ytku i wolontariacie, natomiast w przypadku innych zadaD ni| okre[lone w wy|ej cytowanej Ustawie okre[li Rada Gminy Lipno odrbn uchwaB. . ˆŠ¢68ņn p Ź Ģ ,6*24ž¦Ø&(ąüž¼46LNčźöø"ā"č"#*#z$ŗ$Ś(T)~*€*:+0,4,€.„.|/€/`2f2¦4¬4ą5ę5 779(9:ūųņėāėāÜŌėÜėÜŌėÜŌėÜŌėĢĒĄųøų±­Ē„ĒĢĒĢĒĢĒĢ­­­­­­­­­5OJQJ\5\ CJOJQJCJOJQJ\ CJOJQJOJQJ6OJQJ]5CJOJQJ 5OJQJCJOJQJ^J CJOJQJ CJ\]CJCJaJA.PˆŠ68p ’ Ą Ā Ź Ģ ,46(*24œž¦ØśõõõõšīåąąąąąŪąąŪīąąīīąąŪ$a$$a$$„Ä`„Äa$$a$$a$$a$Cž&(ąāüž ęčźģīšņōöųśüžśõõśóńõśļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ$a$$a$  "¾ø¼46čźöųø"ā"ä"#z$Ś(~*€*żżżżżżżūūöūūōūļźčźźčźźąąąź$ & Fa$$a$$a$$a$€*.+0+0,P-.€.|/`2¦4ą5 7p7^89::Ą:Ā:Ī;ņ<¶= >4? @„@²@śśśśņņśśśśśśźźśśśśśśśāāśśś$ & F a$$ & Fa$$ & Fa$$a$:Ī:Ī;Ņ;ą;ā;ņ<ų<4?8? @ @„@Ą@Cüüüüüüü5\²@“@¶@Cśśś$a$ 1h°‚. °ĘA!°‰"°‰#‰$‰%°(1h°‚. °ĘA!°Š"°Š#‹$‹%°°Å°Å iB@ń’B StandardowyCJ_HaJmHsHtHF@F NagBówek 1$$@&a$5CJOJQJ\B@B NagBówek 2$$@&a$5OJQJ\B@B NagBówek 3$$@&a$6OJQJ]FF NagBówek 4$$@&a$5CJOJQJ\BA@ņ’”B Domy[lna czcionka akapituBB@ņB Tekst podstawowy5OJQJ\FP@F Tekst podstawowy 2$a$OJQJ>ž>  Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ× ĢT’’’’"T’’’’(DE›œƒ”«¬°±įåę_`de™šžŸYZ^_»¼ÉŹĖP ¾ æ Ą Į Ā Ć Ä Å Ę Ē Č É Ź Ė Ģ Ķ Ī Ļ Š Ń Ņ Ó Ō Õ Ö × \ Ŗ ' ) e f ?@FG§¼½ÖˆøŠ‹āćcóL‹ {ž;ŠzŚST«¬2Ä&QåP¤„¦Ī˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€0€€˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E˜0€E(0€E˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜`0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼˜0€¼0€€˜0€) 0€€˜0€f 0€f ˜0€@˜0€@0€f ˜0€§˜0€§˜ 0€§˜ 0€§˜ 0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜ 0€§˜ 0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜ 0€§˜ 0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜0€§˜ 0€§˜ 0€§˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š0€€:C"(€*²@C#%&')C$ø»Z [ HU}ƒ…~‚Īƒ”¼Ś@G§½¤Ī’’x”C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady 2002-2006\UchwaBa Nr XXV-124-05 w sprawie uchwalenia na 2006 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.docx”C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady 2002-2006\UchwaBa Nr XXV-124-05 w sprawie uchwalenia na 2006 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.docx›C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady 2002-2006\UchwaBa Nr - - w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.docxĶC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa Nr - - w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.asdxĶC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa Nr - - w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.asdx›C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady 2002-2006\UchwaBa Nr - - w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.docxµC:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr III- - 06 w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.docx¶C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr III-13- 06 w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.docxÓC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa Nr III-13- 06 w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.asdx¶C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr III-13- 06 w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu wspóBpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarzdowymi.doc }@v@ )’’’’’’’’’āG©*ō#b’’’’’’’’’ģv¦4ų"&Ń’’’’’’’’’(v5Rź¬Ū’’’’’’’’’.zę9šĒXļ’’’’’’’’’¦ŚAŚNL’’’’’’’’’¬1zPvDö’’’’’’’’’Ė]NUL–,“’’’’’’’’’.M\D4±’’’’’’’’’Y/hž² ’’’’’’’’’8Ucp ü/’’’’’’’’’u¹ubÄšg’’’’’’’’’RĀupŌŒ…’’’’’’’’’„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž5o()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’. „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž56o()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž6o()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž5o()€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.‚„p„L’Ęp^„p`„L’.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.‚„ą„L’Ęą^„ą`„L’.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.‚„P„L’ĘP^„P`„L’. Y/h(v5u¹u.zę98UcpRĀuāG©*}@v.M\¬1zPĖ]NU¦ŚAģv¦4’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’ (ÖØd¼ĮHTT;^†>Ä’@€ģęd”KKKKK K K KKKĢPP @PP PPPPPP.P:P@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡:’Times New Roman5€Symbol3& ‡:’ArialE& ‡ŸCentury Gothic5& ‡:’Tahoma"qˆšÄ©ār«F±F…±F6™8 7–( 7YšŠ‹““202 ¾ 3ƒQšÜH’’ProjektSPxž’ ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0t˜ °¼ČŌąš ü $ 0 < HT\dlāProjektrojSPjPjPjNormalxrm6rmMicrosoft Word 9.0@Ä0‹@ĘŃM.Ē@\weŲĒ@Č5žN.Ē™8ž’ ÕĶ՜.“—+,ł®0š hp|„Œ” œ¤¬“ ¼ Šāk7 2 ü Projekt Tytu³  !"#$%&'()*ž’’’,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJž’’’LMNOPQRž’’’TUVWXYZž’’’ż’’’]ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF`ńŚµN.Ē_€1Table’’’’’’’’’’’’+?WordDocument’’’’’’’’LTSummaryInformation(’’’’KDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’SCompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’`ńŚµN.Ē`ńŚµN.Ē’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q