ࡱ> 9 ^+bjbj|l4:":":":" F"tQ$$$$$$$$PPPPPPP$*R JTP$$$$$P$$$.Q$$$$$$P$$P$$h+6CI$# zΖ-x:"$GIDQ0tQHU$UI$ U c h w a B a Nr III / 11 /06 R a d y G m i n y L i p n o z dnia 27 grudnia 2006 roku. W sprawie: zmian bud|etu Gminy Lipno na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 lit d) oraz lit.i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pzn.zm.) oraz art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249, poz.2104) RADA GMINY uchwala, co nastpuje: 1 W uchwale Nr XXV/127/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia bud|etu gminy na 2006r. Rady Gminy zmienionej UchwaBami Nr XXVI/130/06 Rady Gminy Nr XXVI/130/06 z dnia 31.03.2006r., Nr XXVII/132/06 z dnia 28.04.2006r.i Nr XXIX/141/06 z dnia 19.06.2006r. XXX/146/06 z 7.08.2006, Nr XXXI/149/06 z 19.10.06r., Nr II/9/06 z dnia 6.XII.06r. oraz Zarzdzeniami Wjta Gminy Lipno Nr 81/06 z dnia 03.02.06r. i 85/06 z dnia 23.03.2006r.,87/06 z dnia 09.05.2006r i 89/06 z dnia 30.05.2006r., Nr 92/06 z dnia 28.06.2007r. i 98/06 z 18.07.2006r, Nr 100/06 z 08.09.2006 r i Nr 101/06 z dnia 29.09.2006, Nr 102/06 z 25.10.2006, Nr 104/06 z 02.11.2006 i Nr 108/06 z 05.grudnia 2006r. wprowadza si nastpujce zmiany: 1 otrzymuje brzmienie: 1.Ustala si dochody bud|etu gminy na 2006 rok w wysoko[ci 23.655.066,-zB, w tym: dochody zwizane z realizacj zadaD z zakresu administracji rzdowej i innych zadaD zleconych ustawami na kwot 5.061.419,-zB subwencja oglna w kwocie 12.153.879,-zB z tego: - cz[ o[wiatowa w wysoko[ci 7.511.497-zB - cz[ wyrwnawcza w kwocie 4.295.807,-zB - cz[ rwnowa|ca w kwocie 272.950,-zB - uzupeBnienie subwencji oglnej 73.625,-zB 2 1.Ustala si wydatki bud|etu gminy, na kwot 25.200.882,-zB - wydatki zwizane z realizacj zadaD z zakresu administracji rzdowej i innych zadaD zleconych ustawami na kwot 5.061.419 zB, / Zmiany dochodw i wydatkw wg zal.1-4/ 2.W wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrbnia si: wydatki bie|ce w kwocie 21.437.540,-zB w tym na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 9.460.678,-zB pochodne od wynagrodzeD w kwocie 1.916.270,-zB dotacje z bud|etu w wysoko[ci 800,-zB obsBug dBugu publicznego w wysoko[ci 20.000,-zB wydatki majtkowe w kwocie 3.763.342,-zB. 3 Wykonanie uchwaBy powierza si Wjtowi Gminy 4 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w sposb zwyczajowo przyjty. ZaBcznik nr 1 do uchwaBy Nr II / 11 /06 Rady Gminy Lipno z dnia 27 grudnia 2006 r. Zmiany w planie dochodw bud|etowych na 2006r. DzRozdz Wyszczeglnienie PlanZwiksz.Zmniejsz.Plan po zmianach801O[wiata i wychowanie 366.8262001.462365.56480101SzkoBy podstawowe43.4721.46242.0102030Dot.cel.otrzym.zbp.na real.wB.zad.22.7721.462 21.31080195PozostaBa dziaBalno[11.354200 11.5542030Dot.cel.otrz.z bp.na real.wB.zad.11.354200 11.554R a z e m:23.656.3282001.46223.655.066 ZaBcznik Nr 2 do uchwaBy Nr III/11 /06 Rady Gminy Lipno z dnia 27 grudnia 2006r. Zmiany w planie wydatkw bud|etowych na 2006 rok DzRozdz.Wyszczeglnienie PlanZwiksz.ZmniejszPlan po zm750Administracja publiczna2.679.5262.0002.677.52675023Urzdy gmin2.398.8822.0002.396.8824300Zak.usBug pozostaBych167.7002.000165.700801O[wiata i wychowanie11.404.7252001.46211.403.46380101SzkoBy podstawowe5.230.2531.4625.228.7914010Wynagr.osob.pracownikw3.181.7451.4623.180.28380195PozostaBa dziaBalno[48.45420048.6544170Wynagrodzenia bezosobowe1.5002001.700926Kultura fizyczna i sport24.0002.00026.00092695PozostaBa dziaBalno[24.0002.00026.0004210Zakup materiaBw i wyposa|.12.4101.30013.7104300Zakup usBug pozostaBych8.0004008.4004430R|ne opBaty i skBadki2.0903002.390R a z e m:25.202.1442.2003.46225.200.882 U Z A S A D N I E N I E Zmian w bud|ecie Gminy Lipno na 2006 rok dokonano w zwizku ze zmianami dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoBanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego nauczycieli oraz zmniejszeniem na nauczanie jzyka angielskiego w I klasach SzkB Podstawowych i zwikszenie wydatkw na sport. .Zd@H(H>&( jlp6 !d"f"""8#:###$$$$$$$`%b%%%.&0&&&' 'j'l''''''''P(R(((^+5CJ\aJ6]CJaJ 56\]5\L*,.x TbP8^8 & Fh^h$dha$$a$$a$dh$^a$^+PZbd<l<>@H & F^ & F^h^h$a$ ^ H  "$(|@$^a$$da$$ d^ `a$ $a$ ,2Vfx $dh$Ifa$$^a$ $dh^a$ $$Ifa$$$IfFִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* & $$Ifa$$If $ $Ifa$ $$Ifa$&($$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*(*68\jlx $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*$If $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*"$P^fh$If $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* $If $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$ $$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa**@HTj $$Ifa$ $$Ifa$jl$a$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*  "$&(*,.02468:<>@B$a$BDFHh6 |!~!!!!!!!" "*"<"N"d" $$Ifa$dh$^a$$d^`a$ $\^\`a$$a$d"f"n" $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*n"p"r"""""" $$Ifa$ $$Ifa$""" $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*"""###$#8# $$Ifa$ $$Ifa$8#:#<# $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*<#>#H#t##### $$Ifa$ $$Ifa$### $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*######$$ $$Ifa$ $$Ifa$$$$ $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*$*$,$P$d$f$r$$ $$Ifa$ $$Ifa$$$$ $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*$$$$$$$$ $$Ifa$ $$Ifa$$$% $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*% %%:%H%P%R%`% $$Ifa$ $$Ifa$`%b%d% $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*d%f%p%%%%%% $$Ifa$ $$Ifa$%%% $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*%%%&&& &.& $$Ifa$ $$Ifa$.&0&2& $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*2&>&@&l&z&&&& $$Ifa$ $$Ifa$&&& $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*&&&&&&&' $$Ifa$ $$Ifa$' ' ' $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa* '''H'T'\'^'j' $$Ifa$ $$Ifa$j'l'n' $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*n'p'z'''''' $$Ifa$ $$Ifa$'''$ $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*'''''''' $$Ifa$ $$Ifa$'''$ $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*'''''''' $$Ifa$ $$Ifa$''' $$Ifa$$$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*''' ("(.(:(P( $$Ifa$ $$Ifa$P(R(T($$IfFִr!&.l" T0(  44 Fa*T(V(X(Z(\(^(`(b(d(f(h(j(l(n(p(r(t(v(x(z(|(~((((((( ^`((((Z+\+^+$dha$ /R . A!"#$%/ 0&P /R . A!"#$%' 0&P 1h. A!"#$% iB@B StandardowyCJ_HaJmHsHtHH@H NagBwek 1$$dh@&^a$5\H@H NagBwek 3$$@&^a$ 56\]:@: NagBwek 4$$@&a$5\B@B NagBwek 7$dh@&^5\BA@B Domy[lna czcionka akapitu@B@@ Tekst podstawowy$dha$, @, Stopka p#XC@X Tekst podstawowy wcity\^\`5\"STt*y(SEs6f $ > [ ]    . 5 6 < C D E F K n u v |   $ * 5 6 h'23789Q[\blmntu (239CDEFKcmnt~ 6=CDKLMNSov|}()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD\]^_0800T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T 0T0T 0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T 0T0T 0T 0T 0T 0T0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000h00000(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080000@0`00^+PH&( jBd"n"""8#<###$$$$$%`%d%%%.&2&&&' 'j'n'''''''P(T((^+ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM^+AGah K ` a l /1Kbx,C:\Moje dokumenty\U c h w a B a Nr III.docx,C:\Moje dokumenty\U c h w a B a Nr III.docxuC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia U c h w a B a Nr III.asdxuC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia U c h w a B a Nr III.asdxuC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia U c h w a B a Nr III.asdxuC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia U c h w a B a Nr III.asdxuC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia U c h w a B a Nr III.asdx,C:\Moje dokumenty\U c h w a B a Nr III.docx,C:\Moje dokumenty\U c h w a B a Nr III.docx,C:\Moje dokumenty\U c h w a B a Nr III.doc ?THG_!ZfRExDKn(vB&Ko@hYΗhtLJ`ھ\Lk(6 M!Tp\+|ַr^`)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`)pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`OJPJQJ^Jo(-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`)pp^p`.@ L@ ^@ `L.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.o@hYo@hYY EE4Y Kn(Kn(Y LkLkY M!TpM!TpY dY BBY tLJ`tLJ`Y ?T?THY G_!G_!Y \+|\+|Y 50 50WbWbWbWb 50 50 50 F}x_>Œek`T.    . 5 6 < C D E F K n u v |   $ * 5 6 '23789Q[\blmntu (239CDEFKcmnt~ 6=CDKLMNSov|}()@  d@@ | PPPPPPP"P$P&P(UnknownG:Times New Roman5Symbol3& :Arial"qz&FU⬆ ;"!02QQ U c h w a B a Nr III / /06xx Oh+'0 ,< HT p | R U c h w a a Nr III / /06 x  Normal xrm11mMicrosoft Word 9.0 @ț@VI *@H@T}-; ՜.+,0H hp *Urzad Gminy Lipno " R U c h w a a Nr III / /06 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~Root Entry F zΖ-1TableOUWordDocument|SummaryInformation(zDocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPool zΖ- zΖ- FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q