ࡱ> rtq9 #bjbjSl*******$N0000DlN54444444$O6 o8z4*4**S5**44 \,**\, KnZKN0\,\,,i505\,8B8\,NN**** UchwaBa Nr IV/15/07 Rady Gminy Lipno z dnia 02 lutego 2007 roku w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno Na podstawie art.18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 i 18 Statutw SoBectw z terenu Gminy Lipno przyjtych uchwaB Rady Gminy Lipno Nr IV/ 29 /94 z dnia 21 grudnia 1994 roku w sprawie wyboru organw soBectw Gminy Lipno oraz przyjcia statutu soBectwa Rada Gminy Lipno uchwala, co nastpuje : 1 Zarzdza si wybory SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno w miejscach i terminach okre[lonych w zaBczniku do uchwaBy. 2 Wykonanie uchwaBy powierzy Wjtowi Gminy Lipno. 3 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem ogBoszenia i podlega podaniu do wiadomo[ci mieszkaDcw na tablicach ogBoszeD wszystkich soBectw. ZaBcznik do uchwaBy Nr IV/15/07 w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno L.P.SoBectwoData zebraniaI termin zebraniaII termin zebraniaMiejsce zebrania1.Brzezno28.02.2007 r.Godz. 14Godz.1415OSP Brzezno2.Jankowo21.02.2007 r.Godz. 12Godz. 1215OSP - Jankowo3.ZBotopole23.02.2007 r.Godz. 16Godz. 1615OSP ZBotopole4.Trzebiegoszcz21.02.2007 r.Godz. 14Godz. 1415WDK-Trzebiegoszcz5.Chlebowo19.02.2007 r.Godz. 12Godz. 1215OSP Chlebowo6.Jastrzbie19.02.2007 r.Godz. 16Godz. 1615Zwietlica Jastrzbie7.Chodor|ek01.03.2007 r.Godz. 12Godz. 1215WDK-Chodor|ek8.Maliszewo28.02.2007 r.Godz. 12Godz. 1215OSP Maliszewo9.Okrg19.02.2007 r.Godz. 14Godz. 1415Zwietlica- Jastrzbie10.Karnkowskie Rumunki01.03.2007 r.Godz. 14Godz. 1415OSP -Chlebowo11.Kolankowo23.02.2007 r.Godz. 14Godz. 1415Zwietlica -Kolankowo12.Karnkowo01.03.2007 r.Godz. 16Godz. 1615OSP Karnkowo13.Komorowo22.02.2007 r.Godz. 16Godz. 1615SP Maliszewo14.O[miaBowo22.02.2007r.Godz.14Godz. 1415OSP Radomice15.Biskupin22.02.2007 r.Godz. 12Godz. 1215OSP Radomice16.Lipno I23.02.2007 r.Godz. 12Godz. 1215GS SCH Lipno ul.Jastrzbska17.Barany26.02.2007 r.Godz. 14Godz. 1415OSP Krzy|wki18.Ignackowo05.03.2007 r.Godz. 12Godz. 1215OSP Radomice19.BiaBowie|yn05.03.2007 r.Godz. 14Godz. 1415OSP Radomice20.Radomice05.03.2007 r.Godz. 18Godz. 1815OSP Radomice21.KBokock05.03.2007 r.Godz. 16Godz. 1615OSP - Radomice22.Ostrowite02.03.2007 r.Godz. 16Godz. 1615OSP Ostrowite23.Grabiny26.02.2007 r.Godz. 12Godz. 1215OSP - Krzy|wki24.Krzy|wki26.02.2007 r.Godz. 16Godz. 1615OSP- Krzy|wki25.Ostrowitko02.03.2007 r.Godz. 12Godz. 1215OSP - Krzy|wki26.Popowo02.03.2007 r.Godz. 14Godz. 1415OSP Popowo27.Rumunki GBodowskie14.03.2007 r.Godz. 14Godz. 1415SP - Ryszewek28.Aochocin09.03.2007 r.Godz. 16Godz. 1615OSP Aochocin29.Zbytkowo09.03.2007 r.Godz. 12Godz. 1215OSP Zbytkowo30.Wichowo09.03.2007 r.Godz. 14Godz. 1415WDK Wichowo31.Wierzbick12.03.2007 r.Godz. 14Godz. 1415OSP Wierzbick32.Pitki12.03.2007 r.Godz. 16Godz. 1615SzkoBa - Pitki33.Huta GBodowska14.03.2007 r.Godz. 12Godz. 1215SP - Ryszewek34.Tomaszewo14.03.2007 r.Godz. 16Godz. 1615SzkoBa w Ryszewku35.GBodowo10.03.2007 r.Godz. 12Godz. 1215Stacja Oceny Odmian GBodowo36.Lipno II15.03.2007 r.Godz. 1515Godz. 1530Urzd Gminy Lipno *L h l x z ~  d<>NT@BRXBDTZPRbhjl|rthjzZ\lrnphjCJH*CJ 5CJ\`*L HJL  h j l v $a$$a$#v x z | ~   d:` $$Ifa$$a$$a$$a$H?9999$If $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa,>B9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If>TprxB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$IfB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If0BX|~B9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$IfB $$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If2DZ$If $$Ifa$H?9999$If $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa $@RB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$IfRhB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If >B$9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If>ZlB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If*,B$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If,4Fbt$If $$Ifa$H?9999$If $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa"$,@ZjB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$IfjB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If.B09 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If.J\rB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If$&B$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If&.B^p$If $$Ifa$H?9999$If $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa "*<XjB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$Ifjzdfv|dfv|bdtzln~ f h x ~ `!b!r!x!!!!"j"l"|"""""#<######CJCJH*CJDjB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If$8B9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If8Tf|B9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$IfB$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If$8Tf|$If $$Ifa$H?9999$If $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa (6RdB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$IfdzB 9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If$&.@B9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If@\nB9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If " B$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If" * : V h ~ $If $$Ifa$ H?9999$If $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa !!&!4!P!b!B9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$Ifb!x!!!!!!B9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If!!" """*">"B 9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If>"Z"l"""""B,9 $$Ifa$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If""""#<#>#B$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa$If>#F#X#t####$If $$Ifa$###HC$a$$$IfFֈ8(_(1=~7 7 V 064 Fa 1h. A!"#$%/&P 1h0A .!7"#$% iB@B StandardowyCJ_HaJmHsHtH>@> NagBwek 1$$@&a$ 5CJ\>@> NagBwek 2$$@&a$ 5CJ\>@> NagBwek 3$$@&a$ 5CJ\8@8 NagBwek 4$$@&a$CJBA@B Domy[lna czcionka akapitu:B@: Tekst podstawowy$a$BP@B Tekst podstawowy 2$a$CJ"&ABC&'(-.qrsf"014<JS^lmpz !014?MVaxy|  $ : ; ? S a j u  $ - 8 E F J T a i t  $ - 8 F G K U c l w   ' 2 A B F P ^ g r   ( 3 C D H O ] f q ~  !*5DEIQ_hs"+6DEISaju0000000000000000000000000000000(0000`0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000j#.v >R>,j.&j8d@" b!!>"">### !"#$%&'()*+,-/0123456789:;<=>?@AB#]e4;dk; D J S x { 8 @ ;C~(-"J^ !Ma $ ^ r ] q !5_s{anettaKC:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady 2002-2006\UchwaBa Nr 14- wybory SoBtysw.doc{anettaKC:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady 2002-2006\UchwaBa Nr 14- wybory SoBtysw.docxC:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr III-15-02 w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno.docxC:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr IV- -07w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno.docxC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa Nr IV- -07w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno.asdxC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa Nr IV- -07w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno.asdxC:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr IV- -07w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno.doc Pani GieniaC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa Nr IV- -07w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno.asd Pani GieniaC:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr IV- -07w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno.doc Pani GieniaC:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr IV-15-07w sprawie zarzdzenia wyborw SoBtysw i Rad SoBeckich na terenie Gminy Lipno.doc"014<JS^lmpz !014?MVaxy|  $ : ; ? S a j u  $ - 8 E F J T a i t  $ - 8 F G K U c l w   ' 2 A B F P ^ g r   ( 3 C D H O ] f q ~  !*5DEIQ_hs"+6DEISaju@bbdbA444444 4 4 4 44PP @PPPPPPPPPP P"UnknownG:Times New Roman5Symbol3& :Arial"q(±fWBWB`SE Y0K 2QUchwaBa Nr III/ 15 /02{anetta Pani Gienia Oh+'0 0 < H T`hpxUchwaa Nr III/ 15 /02chwanettaane Normal.dotI Pani Gienia6niMicrosoft Word 9.0/@@:i @ XZK@ڊ?@ XZKSE ՜.+,0 hp| BK Uchwaa Nr III/ 15 /02 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghjklmnopsRoot Entry F[nZKu1TableD8WordDocumentSSummaryInformation(aDocumentSummaryInformation8iCompObjjObjectPool[nZK[nZK FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q