Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwały Rady Gminy Lipno 2014 - 2018

Załączniki

Uchwała Nr I-1-14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I-2-14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-3-14 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipno (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-4-14 w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II-5-14 w sprawie dożywiania (16.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr II-6-14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała II 7 z 12.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r (26.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała III 8 z 22.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r (30kB) Zapisz dokument  
Uchwała III 9 z 22.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014–2028 (20.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr III-10-14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.III.11.14.2014-12-22 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów (262.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III-12- 14 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody i taryfy za ścieki (17.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr III-14-14 w sprawie Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2015 (2.2MB) Zapisz dokument  
Uchwała NR III 15 14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata (21.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała.III.16.14.2014-12-22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2015 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-17-15 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno (152.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.IV. 18.15.2015-02-10 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Piątkach podporządkowanej organizacyjnie Szkole (198.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.IV.19.15.2015-02-10 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych (176kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.IV.20.15.2015-02-10 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy (261kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV-21-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (797.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IV 22.15 10.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015r (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IV 23.15 10.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-24-15 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2015 (407.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-25-15 nabycie gruntów Popowo (130.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.V.26.15.2015-03-19 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r (762.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała V 27 z 19.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 (527.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-28-15 dotacja Kościół (137.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-29-15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 (564.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-30-15 nabycie gruntów Popowo II (130.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-31-15 darowizna ANR Brzeźno (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VI.32.15.2015-04-21 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa (175.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VI.33.15.2015-03-11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Piątkach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej (179.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-34-15 w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (138.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-35-15 wyrażenie zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (134.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VI-36-15-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2016 r. (219.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VI.37.15.2015-04-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r. (663.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-38-15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (209.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-39-15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury (140.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-40-15 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2014 rok (131.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VII.41.15.2015-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania (257.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VII.42.15.2015-06-17 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów (182.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VII.43.15.2015-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów (263kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-44-15 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn Modernizacja oddziałów przedszkolnych (178.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-45-15 nabycie gruntów ul Sierpecka II (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-46-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipno Chodorążek (131.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VII.47.15.2015-06-17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie (266.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-48-15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (212.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VII.49.15.2015-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok (573kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała VII 50 z 17.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 (808.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-51-15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony (281.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-52-15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VIII.53.15.2015-07-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r. (816.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-54-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 (257.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII-55-15 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-56-15 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie (144.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX 57 z 01.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015r (27.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr X-58-15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie (128.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.X.59.15.2015-09-29 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno na lata 2015- (208.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.X.60.15.2015-09-29 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-61-15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2016 (221.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.X.62.15.2015-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok (619.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-63-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 (215.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.64.15.2015-11-17 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-65-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.66.15.2015-11-17 w sprawie opłaty targowej (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.67.15.2015-11-17 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2016 (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.68.15.2015-11-17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.69.15.2015-11.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym (184.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.70.15.2015-11-17 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-71-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (128.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-72-15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020 (672.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-73-15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 (306.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-74-15 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego (227.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.75.15.2015-11-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok (401.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-76-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipno na rzecz dotychczasowych najemców lokali oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-77-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno (133.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-78-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno. (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-79-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipno na rzecz użytkownika wieczystego (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-80-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno na rzecz dotychczasowego najemcy (136.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-81-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno (132.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XII.82.15.2015.12.29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów (338.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XII.83.15.2015-12-29 w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Lipno (256kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XII.84.15.2015-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna (193.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XII.85.15.2015-12-29 zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r (674.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XII-86-15 z 29.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-87-15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-89-15 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego (221.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-90-15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2016 (701.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XII-91-15 z 29.12.15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XII.92.15.2015-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.93.16.2016-02-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na zakup wyposażenia dla Szpitala Lipno Sp (573.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.94.16.2016-02-18 w sprawie podziału sołectwa Lipno II i włączenia miejscowości Borek do sołectwa Białowieżyn (495.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-95-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Skępe na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo” (255.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-96-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na zakup wyposażenia dla Szpitala Lipno Sp (137.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-97-16 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno (142.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.98.16.2016-02-18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-99-16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-100-16 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipno na lata 2016-2020 (562.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.101.16.2016-02-18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi (190.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.102.16.2016-02-18 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (246.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.103.16.2016-02-18 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów uczęszczajacych do szkół dla których organem (346.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.104.16.2016-02-18 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok (456.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIV.105.16.2016-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-106-16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania (257.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-107-16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-108-16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-109-16 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lipno (151.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-110-16 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jadwigi w Karnkowie (137.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIV.111.16.2016-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 (804.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIV 112 z 22.03.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 (807.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-113-16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno (128kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XV.114.16.2016-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r (479.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-115-16 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie (245.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Branecki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2014-12-17 15:11:18
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2014-12-17 15:12:50
Ostatnia zmiana:2016-04-26 16:02:32
Ilość wyświetleń:1532

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij