Zamknij okno Drukuj dokument

Informacje ogólne

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI

Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.


Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

ADRESAT PETYCJI

Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.  

Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Osobiście lub pocztą:
Urząd Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29

87– 600 Lipno

Godziny pracy urzędu:

-         poniedziałek, środa,  czwartek: 7.15–15.15

-         wtorek: 7.15-16.30                                                  

-         piątek: 7.15-14.00

Drogą elektroniczną:
e-mail:
lipno@uglipnno.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:
/5qgu133sh4/skrytka

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

Petycja musi być podpisana:

 

ROZPATRYWANIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195)

 

OPŁATY

Brak.

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Milak - Sekretarz Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2015-09-28 14:52:55
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2015-09-28 14:54:18
Ostatnia zmiana:2015-09-28 14:54:37
Ilość wyświetleń:653