Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwały Rady Gminy Lipno 2006 - 2010

Załączniki

Uchwała Nr I-1-06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (21kB)    
Uchwała Nr I-2-06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (21kB)    
Uchwała Nr II-3-06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno (23kB)    
Uchwała Nr II-4-06 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipno (27kB)    
Uchwała Nr II-5-06 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2007 (22.5kB)    
Uchwała Nr II-6-06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 (29.5kB)    
Uchwała Nr II-7-06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007rok i zwolnień w tym podatku (66kB)    
Uchwała Nr II-8-06 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku (22kB)    
Uchwała Nr II-9-06 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2006 rok (230kB)    
Uchwała Nr III-10-06 w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (21kB)    
Uchwała Nr III-11-06 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2006 rok (72.5kB)    
Uchwała Nr III-12-06 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2007 (144kB)    
Uchwała Nr III-13- 06 w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi (48.5kB)    
Uchwała Nr III-14-06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipno na rok 2007 (101kB)    
Uchwała Nr IV-15-07w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno (59.5kB)    
Uchwała Nr IV-16-07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 (25.5kB)    
Uchwała Nr IV-17-07 w sprawie zmiany uchwały na 2007 rok programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi (34kB)    
Uchwała Nr IV-18-07 w sprawie upowarznienia Przewodniczącego RG do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lipno (273.5kB)    
Uchwała Nr IV-19-07 w sprawie sprzedaży nieruchomości połozonej w Karnkowie (75.3kB)    
Uchwała Nr IV-20-07 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2007 rok (123.5kB)    
Uchwała Nr-V-21 07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno (1.5MB)    
Uchwała V-22-07 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2007 rok (575.1kB)    
Uchwała Nr V-23-07 w sprawie ustalenia wysokości diet dlla Sołtysów z terenu Gminy Lipno (30.7kB)    
Uchwała Nr V-24-07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dotyczącego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lipno (32.7kB)    
Uchwała Nr VI-25-07 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2006 rok (28.3kB)    
Uchwała Nr VI-26-07 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno. (30.9kB)    
Uchwała Nr VI-27-07 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Wichowie. (30kB)    
Uchwała Nr VI-28-07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wichowie (29.7kB)    
Uchwała Nr VI-29-07 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (30.4kB)    
Uchwała Nr VI-30-07 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/21/07 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno (32.5kB)    
Uchwała Nr VI-31-07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno (85.3kB)    
Uchwała Nr VII-32-07 w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Lipno (189.8kB)    
Uchwała Nr VII-33-07 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu. (98.8kB)    
Uchwała Nr VII-34-07 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2007 rok (457.7kB)    
Uchwała Nr VII-35-07 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno (62kB)    
Uchwała Nr VII-36-07 w sprawie powolania zespołu opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych. (29.5kB)    
Uchwała Nr VIII-37-07 w sprawie podjęcia działań mających na celu poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (30.5kB)    
Uchwała Nr VIII-38-07 wyrażająca stanowisko w sprawie budowy obwodnicy drogowej dla Miasta Lipna. (33.7kB)    
Uchwała Nr VIII-39-07 w w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Lipno Nr VII/33/07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. (27.5kB)    
Uchwała Nr VIII-40-07 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. (35.3kB)    
Uchwała Nr VIII/41/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2007 rok. (245.2kB)    
Uchwała Nr IX/42/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2007 rok. (507.4kB)    
Uchwała Nr IX/43/07 w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału we własności nieruchomości rolnej na rzecz Gminy Lipno (55.1kB)    
Uchwała Nr IX/44/07 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy (37.5kB)    
Uchwała IX/45/07 w sprawie zmiany "Planu rozwoju miejscowości Radomice" i przyjęcia do realizacji zadania pn. "Roboty budowlane polegajace na remoncie świetlicy wiejskiej w Radomicach". (862.6kB)    
Uchwała Nr IX/46/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gmniny Lipno na lata 2007-20013 (40.5kB)    
Strategia rozwoju Gminy Lipno - załącznik do uchwały IX/46/07 (333.4kB)    
Uchwała Nr X/47/07 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą " Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach" oraz uchwalenia jej statutu. (46.7kB)    
Uchwała Nr X/48/07 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipno na lata 2007-2013. (481.5kB)    
Uchwała Nr X/49/07 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lipno w latach 2007-2013. (328.4kB)    
Uchwała Nr X/50/07 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno. (69.5kB)    
Uchwała Nr X/51/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (73.4kB)    
Uchwała Nr X/52/07 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Lipno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. (27.1kB)    
Uchwała Nr X/53/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008. (36.2kB)    
Uchwała Nr X/54/07 w w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok i zwolnień w tym podatku. (43.1kB)    
Uchwała Nr X/55/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie. (28.7kB)    
Uchwała Nr X/56/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2007 rok. (646.8kB)    
Uchwała Nr X/57/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie. (30.9kB)    
Uchwała Nr XI/58/07 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie" oraz uchwalenia jej statutu. (43.7kB)    
Uchwała Nr XI/59/07 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2008. (31.8kB)    
Uchwała Nr XI/60/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2007 rok. (898.4kB)    
Uchwała Nr XII/61/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2007 rok. (564.9kB)    
Uchwała Nr XII/62/07 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2008. (103.7kB)    
Uchwała Nr XII/63/07 w sprawie programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. (58.8kB)    
Uchwała Nr XII/64/07 w w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lipno oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej. (29.5kB)    
Uchwała Nr XII/65/07 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów z terenu Gminy Lipno. (30.7kB)    
Uchwała Nr XII/66/07 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Lipno oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. (34.7kB)    
Uchwała Nr XII/67/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno. (31.3kB)    
Uchwała XII/68/07 w sprawie budżetu na rok 2008. (43.4kB)    
Uchwała Nr XIII-69-08 w sprawie zamiaru likwidacji klas II-III Szkoły Filialnej w Ostrowitem. (32.1kB)    
Uchwała Nr XIII-70-08 w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. (29.4kB)    
Uchwała Nr XIV/71/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno. (78.6kB)    
U c h w a ł a Nr XIV/72/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2008 rok. (92.4kB)    
Uchwała Nr XV/73/08 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2007 rok. (28.6kB)    
Uchwała nr XV/74/08 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych. (34kB)    
Uchwała XV/75/08 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. (34.9kB)    
Uchwała Nr XV/76/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2008 rok (260.1kB)    
Uchała Nr XVI/77/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2008 rok. (835.5kB)    
Uchwała Vr XVI/78/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu. (52.3kB)    
Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie likwidacji klas II-III w Szkole Filialnej w Ostrowitem. (93.3kB)    
Uchwała Nr XVII/80/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2008 rok. (714.8kB)    
Uchwała Nr XVII/81/08 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Jastrzebiu. (73.9kB)    
Uchwała Nr XVII/82/08 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno. (50.6kB)    
Uchwała Nr XVII/83/08 w sprawie zgłoszenia do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy kandydata na Członka Kolegium. (76.3kB)    
Uchwała Nr XVII/84/08 w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Lipno. (48.2kB)    
Uchwała Nr XVIII/85/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2008 rok. (1.6MB)    
Uchwała Nr XVIII/86/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (280kB)    
Uchwała Nr XVIII/87/08 w w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe". (31.8kB)    
Uchwała Nr XIX/88/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009rok i zwolnień w tym podatku. (42.9kB)    
Uchwała Nr XIX/89/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 (35.8kB)    
Uchwała Nr XIX/90/08 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2009 (31.4kB)    
Uchwała Nr XIX/91/08 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie (31.9kB)    
Uchwała Nr XIX/92/08 w sprawie realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej Nr 170507 C Złotopole-Jastrzębie (30kB)    
Uchwała Nr XIX/93/08 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łochocinie. (36.3kB)    
Uchwała Nr XIX/94/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2008 rok. (393kB)    
Uchwała Nr XX/96/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2008 rok. (218kB)    
Uchwała Nr XXI/97/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno (30.6kB)    
Uchwała Nr XXI/98/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dotyczącego wynagrodzenia pracowników (33.7kB)    
Uchwała Nr XXI/99/08 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP (31.5kB)    
Uchwała Nr XXI/100/08 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (37.2kB)    
Uchwała Nr XXI/101/08 w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe". (32.7kB)    
Uchwała Nr XXI/102/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2008 rok. (123.1kB)    
Uchwała Nr XXI/103/08 w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi. (60.6kB)    
Uchwała Nr XXI/104/08 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Lipno. (105.1kB)    
Uchwała Nr XXI/105/08 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów z terenu Gminy Lipno. (32kB)    
Uchwała XXI/106/08 w sprawie budżetu na rok 2009. (809kB)    
Uchwała Nr XXII/107/09 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ryszewku. (32.5kB)    
Uchwała Nr XXII/108/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Chrostkowo a Gminą Lipno. (53.4kB)    
Uchwała Nr XXII/109/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radomice w Gminie Lipno. (300.5kB)    
Uchwała Nr XXII/110/09 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Lipno dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok. (31.5kB)    
Uchwała Nr XXII/111/09 w sprawie wyrażenia zgody na postanowienia Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa obwodnicy Miasta Lipna". (43.8kB)    
Uchwała Nr XXII/112/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miasta Lipna". (36kB)    
Uchwała Nr XXII/113/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Lipnie. (30.5kB)    
Uchwała Nr XXII/114/09 w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010". (46.5kB)    
Uchwała Nr XXII/115/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (170.7kB)    
Uchwała Nr XXIII/116/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipno za 2008 rok. (29.2kB)    
Uchwała Nr XXIII/117/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowergo nau 2009. (85.2kB)    
Uchwała Nr XXIII/118/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody z wodociągu gminnego Gminy Lipno. (70.4kB)    
Uchwała Nr XXIII/119/09 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ryszewku. (25.2kB)    
Uchwała Nr XXIII/120/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (146.6kB)    
Uchwała Nr XXIII/121/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Lipnie. (35.3kB)    
Uchwała Nr XXIV/122/09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu. (34.6kB)    
Uchwała Nr XXIV/123/09 w sprawie udziałów mieszkańców gminy w partycypacji kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej. (26.7kB)    
Uchwała Nr XXIV/124/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. (26.6kB)    
Uchwała Nr XXIV/125/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na naprawę pożarniczej drabiny mechanicznej (30.1kB)    
Uchwała Nr XXIV/126/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p_n_ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maliszewie. (30.1kB)    
Uchwała Nr XXIV/127/09 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno. (27.2kB)    
Uchwała Nr XXIV/128/09 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy. (34kB)    
Uchwała nr XXIV/129/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (191.9kB)    
Uchwała Nr XXV/130/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIV/123/09 z dnia 30.06.2009 r (28.4kB)    
Uchwała Nr XXV/131/09 w sprawie Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno. (47.5kB)    
Uchwała XXV/132/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (140.2kB)    
Uchwała Nr XXVI/133/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Pewnym krokiem w przyszłość". (118.7kB)    
Uchwała Nr XXVI/134/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (456.8kB)    
Uchwała Nr XXVI/135/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. (115.4kB)    
Uchwała Nr XXVI/136/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. (117.9kB)    
Uchwała Nr XXVII/137/09 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży. (35.3kB)    
Uchwała Nr XXVII/138/09 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży. (35.3kB)    
Uchwała Nr XXVII/139/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Głodowie w drodze przetargu. (27.7kB)    
Uchwała Nr XXVII/140/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Tomaszewie w drodze przetargu. (29.3kB)    
Uchwała Nr XXVII/141/09 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. (38.4kB)    
Uchwała Nr XXVII/142/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (320.1kB)    
Uchwała Nr XXVII/143/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Lipnie. (35.1kB)    
Uchwała Nr XXVII/144/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (29.4kB)    
Uchwała Nr XXVIII/145/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym podatku. (42.9kB)    
Uchwała Nr XXVIII/146/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 (32.3kB)    
Uchwała Nr XXVIII/147/09 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie. (28.7kB)    
Uchwała Nr XXVIII/148/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (95.9kB)    
UCHWAŁA Nr XXVIII/149/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (241.1kB)    
Uchwała XXIX/150/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (124.3kB)    
Uchwała Nr XXX/151/09 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. (55kB)    
Uchwała Nr XXX/152/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lipno oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf (25.6kB)    
Uchwała XXX/153/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok. (146.7kB)    
Uchwała Nr XXX/154/09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat. (35.1kB)    
Uchwała Nr XXX/155/09 w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi. (56.5kB)    
Uchwała Nr XXX/156/09 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2010. (121.3kB)    
Uchwała Nr XXX/157/09 w sprawie budżetu na 2010 rok. (49.8kB)    
Uchwała Nr XXXI/158/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chodorążek w Gminie Lipno (27.1kB)    
Uchwała Nr XXXII/159/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno oraz Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli. (114.9kB)    
Uchwała Nr XXXII/160/10 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lipno oraz wniosków i sposobu ich przyznawania. (68.4kB)    
Uchwała Nr XXXII/161/10 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/04 Rady Gminy LIpno z dnia 8 listopada 2004 roku. (149.8kB)    
Uchwała Nr XXXII/162/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipno. (28.9kB)    
Uchwała Nr XXXII/163/10 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno. (30.7kB)    
Uchwała Nr XXXII/164/10 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno. (30.2kB)    
Uchwała Nr XXXII/165/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. (26.6kB)    
Uchwała XXXII/166/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Trzebiegoszczu. (25.1kB)    
UCHWAŁA Nr XXXII/167/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (186.2kB)    
Uchwała Nr XXXII/168/10 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Ostrowite. (27.8kB)    
Uchwała Nr XXXIII/169/10 w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych. (33.3kB)    
Uchwała Nr XXXIV/170/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipno za 2009 rok. (29.5kB)    
Uchwała Nr XXXIV/171/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. (27.7kB)    
Uchwała Nr XXXIV/172/10 w sprawie zmiany Statutu SAPO Gminy Lipno. (47.7kB)    
Uchwała Nr XXXIII/173/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (147.6kB)    
Uchwała Nr XXXIV/174/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. (30.6kB)    
Uchwała Nr XXXIV/175/10 w sprawie utworzenia i nadania Regulaminu Organizacyjnego Punktowi Przedszkolnemu w Radomicach. (100.2kB)    
Uchwała Nr XXXV/176/10 w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do realizacji projektu pn "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja." (157.3kB)    
Uchwała Nr XXXV/177/10 w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do realizacji projektu pn. " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej." (151.7kB)    
Uchwała XXXV/178/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (112.1kB)    
Uchwała Nr XXXVI/179/10 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2009 r. Biblioteki Publicznej Gminy Lipno (65.9kB)    
Uchwała Nr XXXVI/180/10 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2009 r. Ośrodka Kultury Gminy Lipno (65.6kB)    
Uchwała Nr XXXVI/181/10 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno (30.1kB)    
Uchwała Nr XXXXVI/182/10 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Lipno Nr II/140/2001 i Nr XXXIV/172/10 (64.5kB)    
Uchwała Nr XXXVI/183/10 w sprawie nadania Statutu SAPO Gminy Lipno (47.9kB)    
Uchwała Nr XXXVI/184/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno. (105.2kB)    
Uchwała Nr XXXVI/185/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. (82.4kB)    
Uchwała XXXVI/186/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (146kB)    
Uchwała Nr XXXVII/187/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Punktu Przedszkolnegow Radomicach (112.5kB)    
Uchwała Nr XXXVII/188/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. (37kB)    
Uchwała XXXVII/189/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. (40.4kB)    
Uchwała XXXVII/190/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (142.4kB)    
Uchwała XXXVIII/191/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (129.9kB)    
Uchwała XXXIX/192/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011. (56.1kB)    
Uchwała XXXIX/193/10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień w tym podatku. (365.4kB)    
Uchwała XXXIX/194/10 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie (60.2kB)    
Uchwała Nr XXXIX/195/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipno na lata 2010-2013 (17.6kB)    
Załącznik do Uchwały XXXIX/195/10 (547.7kB)    
Uchwała XXXIX/196/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości . (22.2kB)    
Uchwała XXXIX/197/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (38kB)    
Uchwała XXXIX/198/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (38.1kB)    
Uchwała Nr XXXIX/199/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo w Gminie Lipno (26.4kB)    
Załącznik do Uchwały XXXIX/199/10 - Plan Odnowy Miejscowości Chlebowo (268.5kB)    
Uchwała Nr XXXIX/200/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyżówki w Gminie Lipno (26.6kB)    
Załącznik do Uchwały XXXIX/200/10 - Plan Odnowy Miejscowości Krzyżówki (300.8kB)    
Uchwała XXXIX/201/10 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Radomicach. (81.7kB)    
Uchwala XXXIX/202/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (230.8kB)    
Uchwała Nr XL/203/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite w Gminie Lipno (25.7kB)    
Załącznik do Uchwały XL/203/10 - Plan Odnowy Miejscowości Ostrowite (397.2kB)    
Uchwała XL/204/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (38.3kB)    
Uchwała XL/205/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (38.7kB)    
Uchwała XL206/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (150.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy Lipno
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Wysocki
Data wprowadzenia:2007-03-15 12:38:17
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2010-12-13 10:47:02
Ilość wyświetleń:5513