ࡱ> q`|bjbjqPqP>8::n%ZZZ8Z<6[2F\F\"h\h\h\h\h\h\ֳسسسسسس$ݵhEBi]h\h\]]h\h\eggg]h\h\ֳg]ֳggީ ®h\:\ ^/Z]`:4{0$e,t®®h\|\g\ \|h\h\h\>gXh\h\h\]]]]6<< UchwaBa Nr III/12/06 Rady Gminy Lipno z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128/ oraz art. 41 ust. 1i 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwo[ci i przeciwdziaBaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz 1597 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485/ oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaBaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826) Rada Gminy Lipno uchwala, co nastpuje: 1 Zatwierdzi program profilaktyki rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2007 stanowicy zaBcznik do niniejszej uchwaBy. 2 Wykonanie uchwaBy powierza si Wjtowi Gminy Lipno. 3 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem podjcia i podlega ogBoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty. ZAACZNIK DO UCHWAAY RADY GMINY LIPNO NR III/12/06 Z DNIA 27.12.2006 r. P R O G R A M profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i przeciwdziaBania narkomanii w Gminie Lipno w roku 2007. Wprowadzenie Zadania zwizane z prowadzeniem dziaBaD profilaktycznych i rozwizywania problemw alkoholowych nale| do zadaD wBasnych gmin zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzezwo[ci i przeciwdziaBaniu alkoholizmowi z dnia 26 pazdziernika 1982 r. Polski model rozwizywania problemw alkoholowych zakBada, |e wikszo[ kompetencji i [rodkw finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorzdw gmin, ktre dysponuj najwiksz wiedz o problemach lokalnej spoBeczno[ci, a tak|e o dostpnych zasobach. Samorzdy podejmuj [rodki zaradcze, oraz naprawcze skierowane do lokalnej spoBeczno[ci. Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii w Lipnie obejmuje dziaBania w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii. Z uwagi na to, |e art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaBaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r., Nr 179, poz. 1485 zobowizuje gminy do opracowania realizacji Programu w zakresie przeciwdziaBania narkomanii, a ustawa weszBa w |ycie z dniem 3 pazdziernika 2005 r. i problem ten nie jest dostatecznie zdiagnozowany postanowiono, |e w 2007 roku dziaBania w tym zakresie obejmowa bd tylko: Rozszerzenie dziaBalno[ci Punktw Konsultacyjnych ds. Narkomanii. Diagnoz problemw narkomanii celem ustalenia kierunkw dziaBania w tym zakresie w przyszBo[ci i szkolenia. Je|eli chodzi o prowadzenie profilaktycznej dziaBalno[ci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwizywania problemw narkomanii, w szczeglno[ci dla dzieci i mBodzie|y, w tym prowadzenie zaj sportowo-rekreacyjnych, a tak|e dziaBaD na rzecz do|ywiania dzieci uczestniczcych w pozalekcyjnych programach opiekuDczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, s prowadzone od lat i zapisane w Programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. Gminny Program PrzeciwdziaBania Narkomanii i Alkoholizmowi okre[la dziaBania majce na celu prowadzenie profilaktycznej dziaBalno[ci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla dzieci, mBodzie|y i ich rodzin. Zwiadomo[, i| |yjemy w coraz bardziej skomplikowanej i zdehumanizowanej rzeczywisto[ci prowadzi do poczucia osamotnienia, zagubienia i utraty poczucia sensu |ycia. W konsekwencji obserwujemy coraz wicej zaburzeD emocjonalnych, trudno[ci w kontaktach midzyludzkich, wzrost poszukiwania [rodkw zastpczych. Tendencja czy skBonno[, aby przy pomocy pewnych substancji poprawi sobie nastrj jest cech ludzk. Aldons Huxley w swej ksi|ce pt. Drzwi percepcji pisaB, |e Wikszo[ m|czyzn i kobiet prowadzi w najgorszym wypadku |ycie tak bolesne, a w najlepszym tak monotonne, biedne i ograniczone, |e ch ucieczki, tsknota za oderwaniem od siebie nawet je[li tylko na par chwil jest i zawsze byBa jednym z najwa|niejszych d|eD duszy . Alkohol i narkotyki to jeden z najpowszechniejszych sposobw redukowania lkw i niepokojw egzystencjalnych. Zawsze jednak pojawia si problem poziomu wgldu i krytycznej oceny, czy nie ma tu miejsca proces patologiczny, czy nie rozpoczyna si ju| nadu|ywanie danego [rodka i jego szkodliwe dziaBanie. Patologie spoBeczne zbieraj szczeglnie tragiczne |niwo, gdy dotykaj ludzi mBodych, upo[ledzaj wiele struktur rozwojowych, wypaczaj znacznie silniej wiele wymiarw osobowo[ci. Zjawisko narkomanii i alkoholizmu przybiera posta epidemii problemu wspBczesnej cywilizacji. WspBczesne czasy charakteryzuj si szybkim tempem zmian i aby za nimi pod|y czBowiek wicej musi umie, rozumie, sprawniej dziaBa i rozwizywa wicej problemw. Nie wszyscy s tak silni, aby sobie z tym poradzi, a szczeglnie dzieci i mBodzie|. Rodzina w wielu przypadkach przestaje dawa poczucie bezpieczeDstwa. Cekiera (1999) stwierdziBa, |e rodzina w Polsce prze|ywa kryzys. Zmniejsza si etos rodziny. Liczne rozwody osBabienie wizi emocjonalnej midzy maB|onkami powoduje tak|e osBabienie wizi emocjonalnej midzy rodzicami i dziemi. Propagowane wcze[niej dziaBania zmierzajce do zwalczania patologii i walki z alkoholizmem wypierane s przez dziaBania na rzecz promocji zdrowia. Obok przekazywania wiedzy na temat przyczyn uzale|nienia i jego skutkw coraz bardziej istotn rol odgrywa ksztaBtowanie prawidBowych postaw, pomoc w ksztaBtowaniu zarwno adekwatnego obrazu wBasnej osoby i dostrzegania osobistych mo|liwo[ci rozwojowych, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, tworzenia systemu odniesieD warto[ci, ktry pozwala realizowa to, co si uznaje za najwa|niejsze. Skuteczna profilaktyka polega bowiem na takim wychowaniu, ktre pozwala na odr|nianie tego, co rozwija, od tego co deprecjonuje, aby budowa umiejtno[ kierowania wBasnym |yciem w sposb [wiadomy i odpowiedzialny. Profilaktyka powinna zmierza przede wszystkim do wytworzenia pozytywnych wzorcw w rodzinie. Rodzina musi by silnym oparciem dla mBodych ludzi zagro|onych niebezpieczeDstwem natury ekonomicznej spoBecznej i moralnej. W perspektywie powy|szych rozwizaD profilaktyka uzale|nienia polega nie tylko na promowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, lecz tak|e, a nawet przede wszystkim na poprawieniu jako[ci wizi midzyosobowych, oraz pogBbianiu etycznej wra|liwo[ci mBodego czBowieka i jego najbli|szego [rodowiska rodzinnego, rwie[niczego, szkolnego i spoBeczno-kulturowego. Podjcie i wykonanie zadaD programu Naszej GKRPA zapewni realizacj jednego z trudniejszych zadaD wBasnych gminy, jakim jest profilaktyka i rozwizywanie problemw uzale|nieD. Realizacja tych zadaD prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii uchwalonego corocznie przez Rad Gminy. DziaBania zwizane z profilaktyk i rozwizywaniem problemw alkoholowych zawarte w tre[ci programu s kontynuacj podjt w latach poprzednich prac, ktre nale|y realizowa w systemie dziaBaD dBugofalowych i nie mo|na ich wyraznie oddzieli, a tak|e zamkn w [ci[le okre[lonych przedziaBach czasowych. I. LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMW ALKOHOLOWYCH WYSTPUJCYCH W GMINIE LIPNO. Struktura gminy: Gmina Lipno liczy ogBem 11.674 mieszkaDcw w tym: m|czyzn 5.801 kobiet 5.873 Bezrobocie: W/g informacji uzyskanych z PUP Lipno wynika, |e stopa bezrobocia na koniec pazdziernika 2006 roku wynosiBa: w kraju: w woj. kujawsko-pomorskim: 19,4% w powiecie lipnowskim: 27,65 % Ilo[ bezrobotnych w Gminie Lipno 1397 osb w tym kobiet: 752 z prawem do zasiBku dla bezrobotnych 201 osb w tym kobiet: 71 Wysoka stopa bezrobocia przedkBada si na sfer zachowaD alkoholowych. Jak wynika z badaD spadek dochodw (co przy rosncym bezrobociu jest norm) brak perspektyw na przyszBo[, przyczyniaj si do wzrostu skali problemw alkoholowych i narkomanii. Pomoc spoBeczna Do listopada 2006 pomoc objto 650 rodzin, w tym 2201 osb. W 20 rodzinach wystpuje problem alkoholowy, dotyczy on 83 osb. Kwota udzielonej pomocy tym osobom to 16.000 zB. Z tytuBu realizacji zadaD wBasnych udzielono zasiBkw na kwot 40.089 zB, natomiast z zadaD zleconych 696.630 zB co daje Bczn sum udzielonej pomocy finansowej na kwot 736.719 zB. Sprzeda| alkoholu Liczba punktw sprzeda|y napojw alkoholowych w gminie (stan na 31.10.2006)z napojami przeznaczonymi do spo|ycia1) poza miejscem sprzeda|y2) w miejscu sprzeda|ywedBug zawarto[ci alkoholuwedBug zawarto[ci alkoholu1.2.3.4.5.6.7.8.9.ogBem (wszystkich punktw)razemdo 4,5% (oraz piwa)od 4,5 do 18% ( z wyjtkiem piwa)pow. 18%razemdo 4,5% (oraz piwa)od 4,5% do 18% (z wyjtkiem piwa)pow. 18%42383836216510 Liczba zezwoleD na sprzeda| napojw alkoholowych wydanych w 2006 roku (stan na 31.10.2006)z napojami przeznaczonymi do spo|ycia1) poza miejscem sprzeda|y2) w miejscu sprzeda|ywedBug zawarto[ci alkoholuwedBug zawarto[ci alkoholu1.2.3.4.5.6.7.8.9.ogBem (wszystkich zezwoleD)razemdo 4,5% (oraz piwa)od 4,5 do 18% ( z wyjtkiem piwa)pow. 18%razemdo 4,5% (oraz piwa)od 4,5% do 18% (z wyjtkiem piwa)pow. 18%66632623143210 Leczenie odwykowe Na dzieD 6 listopada 2006r. zarejestrowano i prowadzono 14 spraw dotyczcych zastosowania leczenia odwykowego, z czego sporzdzono 6 wnioskw o zastosowanie leczenia odwykowego przez Sd Rodzinny w Lipnie. Z pozostaBymi osobami przeprowadzono rozmowy interwencyjno motywujce ktre pojBy dobrowolne leczenie odwykowe. W Poradni Uzale|nieD zarejestrowanych jest 54 osb. II. ZASOBY LOKALNE. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych koordynuje realizacj zadaD gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i narkomani. Placwki O[wiatowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, SzkoBy Dom Kultury Biblioteki prowadz dziaBalno[ informacyjno edukacyjn w zakresie przeciwdziaBania alkoholizmowi i narkomanii w[rd dzieci i mBodzie|y, udzielaj pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Gminny O[rodek Pomocy SpoBecznej: wykonuje prac socjaln z rodzinami dotknitymi problemem alkoholowym i narkomani, motywuje do podjcia terapii odwykowej, prowadzi dziaBania na rzecz do|ywiania dzieci i mBodzie|y w wieku szkolnym, pochodzcych z rodzin dysfunkcyjnych, organizuje wypoczynek letni dla dzieci i mBodzie|y pochodzcych z tzw. grupy zwikszonego ryzyka, udziela pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom i osobom, ktre podjBy leczenie odwykowe z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, udziela pomocy psychospoBecznej i prawnej. Komenda Powiatowa Policji prowadzi cykliczne, profilaktyczne spotkania z dziemi i mBodzie| szkoln dotyczce tematyki przeciwdziaBania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy, prowadzi kontrole kierowcw pod ktem u|ywania [rodkw psychoaktywnych w miejscach gdzie spotkaj si narkomani i dealerzy, prowadzi telefon zaufania, organizuje akcje profilaktyczne, [ci[le wspBpracuje z O[rodkiem Pomocy SpoBecznej jak rwnie| Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Sd Rejonowy (WydziaB Rodzinny i Nieletnich), Prokuratura Rejonowa orzeka o obowizku poddania si leczeniu lub rehabilitacji we wBa[ciwym zakBadzie opieki zdrowotnej bdz udziaBu w odpowiednim programie profilaktyczno-leczniczym wobec osb uzale|nionych od alkoholu i [rodkw odurzajcych, kieruje na detoksykacj oraz do Specjalistycznych Stacjonarnych O[rodkw Terapii Uzale|nieD. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna prowadzi o[wiat zdrowotn, podejmuje dziaBania informacyjno edukacyjne oraz promujce zdrowy styl |ycia. Szpital Psychiatryczny OddziaB detoksykacyjny, Poradnia Terapii Uzale|nieD leczy osoby uzale|nione, wobec ktrych jest orzeczenie Sdu jak rwnie| osoby poddajce si dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, prowadzi opiek w ramach dziennego i ambulatoryjnego lecznictwa odwykowego. Organizacje pozarzdowe, po|ytku publicznego, ko[cioBy realizuj zapisy w zakresie przeciwdziaBania alkoholizmowi oraz narkomanii (np.: SierpieD miesicem trzezwo[ci). Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych prowadzi dziaBania zmierzajce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale|nionej od alkoholu i narkotykw poddania si leczeniu odwykowemu: przyjmowanie zgBoszeD o przypadku wystpienia nadu|ywania alkoholu, z jednoczesnym wystpieniem przesBanek z art. 24 ustawy, prowadzenie rozmw z osobami nadu|ywajcymi alkoholu motywujcych do podjcia leczenia, kierowanie osb nadu|ywajcych alkoholu do biegBego i psychologa, zBo|enie wniosku o wszczcie postpowania do Sdu Rejonowego wobec osoby, ktrej postpowanie dotyczy, informuje o miejscach pomocy dla osb uzale|nionych i ich rodzin, wspomaga finansowo dziaBania profilaktyczne dla osb uzale|nionych. Punkt Konsultacyjny dla osb i rodzin z problemem alkoholowym udziela osobom i rodzinom w ktrych wystpuj problemy alkoholowe specjalistycznej pomocy. III. CELE PROGRAMU. Gminny Program Profilaktyki Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii jest kontynuacj zadaD, celw, kierunkw i inicjatyw podejmowanych przez samorzd na przestrzeni kilku lat, a tak|e poszerzony jest o zadania wynikajce z pojawienia si nowych problemw (narkomania, przemoc) i potrzeb [rodowiska. Stanowi spis dziaBaD bdcych jednocze[nie zadaniami wBasnymi gminy, w obszarze tych zagadnieD spoBecznych, ktre bd realizowane w 2007 roku, ze szczeglnym uwzgldnieniem poni|szych priorytetw: w dziedzinie |ycia spoBecznego przyznanie priorytetu dla dziaBaD i decyzji sBu|cych profilaktyce i rozwizywaniu problemw alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, ,^6 @ 8 > 4XZbf "$&RftVXؽصخ hU.*5h\hhZ5 hhZ>*h\hhZ5>*hhZh> h h h h 5h.VJ h 5 hIi5h0 hIiH*hIih h>5 h|5 h!I5 h55h h!I5h5h!I6.P *XZb&$a$$a$gd $a$gd $a$gdIi$a$gd!I$a$gd!I0zBh$a$$`a$gd>$a$4A@CPCD$DDDEEFFFG GRGTGVG`GGGGGHHJ&JLMMM$M&MMMMMMMNNjNnNNNOOdPfPjPlPpPrPvPxP|P~PPPPP˾۲۪hfh>5hfhf5hMh>5CJaJ hf5hMh>5 h>5 h>56h,h> hhZ56 hhZ5hx6hqh6F hhZH*hhZ@V#%r+-N4h:"<>X@ADDDDDD D"D$DDDD@E`E$ & F a$$a$$`a$`EEEE|FFFGjGGGHHJJ&JLLMMMM $$Ifa$gdPg$`a$$a$MMMN $$Ifa$gdPggkd$$IfF#H$ t0644 laNNNOPO\OlOOOOOOOPRPdPfPlPrPxP~PPP$d$Ifa$gdPgFfFf $$Ifa$gdPgPPPPPPPPPPPPPQDQXQZQ^Q`QQQRRRRRTTTTT"T$T(T*T.T0T2T4T6T8T:TT@TBTDThT@WDWTWbWfW|WWWWWWWWWWWXhqhhZ5 h.VJ5 hhZ5hq hhZ56hhZh>5CJaJhMh>5CJaJ hf5hMh>5 h>5h>hfh>5hfhf5@PPPPPPPPPPPP2Q\Q $$Ifa$gdPggd>Ff$d$Ifa$gdPg \Q^Q`QQ $$Ifa$gdPggkd $$IfF#H$ t0644 laQQQQRxxx $$Ifa$gdPgzkd $$IfF0J# t0644 laRRRRPRRRRqeeeee $$Ifa$gdPgkd $$IfFFJ# t06  44 laRRRRRRRRK?????? $$Ifa$gdPgkd $$IfFrJ!# t0644 laRRRRRRRRSS0STStSSSSSSTTTT$T*T0T4T$d$Ifa$gdVFfFf $$Ifa$gdPg4T8TVZ04\zFHhchc\ hc5\hXhg hhZ@& hhZ5\U hq5 hhZ5h6FhhZ5hqhqhq5h6Fh.VJhhZhqhhZ5 h.VJ5@ZlTmnnVoobpqqqqquw2dn̨$ & Fa$$a$$ & Fa$ $ & Fa$gd,zapewnienie systematycznego finansowania Programu w ramach [rodkw z bud|etu gminy pochodzcych z opBat za zezwolenia na sprzeda| napojw alkoholowych, usprawnienie dziaBalno[ci placwek paDstwowych i stowarzyszeD realizujcych programy profilaktyczne i rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii, dziaBania na rzecz dostpno[ci oddziaBywaD terapeutycznych i rehabilitacyjnych osb i rodzin uzale|nionych od alkoholu i narkotykw, zwikszenie skuteczno[ci systemu kontroli na rynku alkoholowym, dziaBania ograniczajce dostpno[ alkoholu i narkotykw osobom nieletnim, programy profilaktyczne w szkoBach, zwikszenie kompetencji osb w zakresie pracy i kontaktu z dziemi wychowujcymi si w rodzinach z problemem alkoholowym, zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci z problemami alkoholowymi i narkomani, prowadzenie profilaktycznej dziaBalno[ci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych narkomanii, w szczeglno[ci dla dzieci i mBodzie|y, w tym prowadzenie zaj sportowo-rekreacyjnych dla uczniw, a tak|e dziaBaD na rzecz do|ywiania dzieci uczestniczcych w pozalekcyjnych programach opiekuDczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. IV. DZAAANIA PROFILAKTYCZNE Celem dziaBaD profilaktycznych jest stworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej w zakresie: ochrony dzieci i mBodzie|y przed uzale|nieniem si od alkoholu, narkotykw i tytoniu, zmniejszania ilo[ci spo|ywanego alkoholu, ograniczenia liczby nowych przypadkw uzale|nieD Zapobieganie zjawiskom patologicznym realizowanie bdzie przez tworzenie warunkw, wdra|anie, wsparcie finansowe i konsekwentn realizacj dziaBaD profilaktycznych. DziaBania profilaktyczne, w szczeglno[ci w[rd dzieci i mBodzie|y polega bd midzy innymi na: promowaniu |ycia bez alkoholu, narkotykw i tytoniu przez szeroko rozumian dziaBalno[ wychowawcz, kulturaln i sportow, w szczeglno[ci poprzez wyrwnywanie szans rozwoju dzieci z rodzin marginalizowanych, realizacji programw profilaktycznych dla dzieci i mBodzie|y zagro|onej uzale|nieniami, organizacji obozw twrczo-terapeutycznych dla dzieci i mBodzie|y z grup ryzyka, redukcji zagro|eD ryzyka uzale|nieD w grupach dzieci i mBodzie|y, szczeglnie z rodzin alkoholowych poprzez zajcia [wietlicowe, prowadzeniu dziaBalno[ci edukacyjnej szczeglnie dla osb sprzedajcych napoje alkoholowe, Policji, pedagogw szkolnych, dyrektorw szkB, pracownikw sBu|by zdrowia, pracownikw socjalnych, sdziw i kuratorw sdowych, prowadzeniu dziaBalno[ci wydawniczej, informacyjnej i edukacyjnej dotyczcej r|nych rodzajw uzale|nieD (alkohol, narkotyki, tytoD) w szczeglno[ci dla dzieci i mBodzie|y, bie|cej ocenie sytuacji prowadzeniu badaD oraz kontroli skuteczno[ci podejmowanych dziaBaD profilaktycznych, sprawowanie kontroli reklamy po[redniej i bezpo[redniej napojw alkoholowych. V. ZADANIA FINANSOWE W RAMACH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W celu optymalnego wykorzystania [rodkw finansowych pozyskiwanych z opBat za korzystanie z zezwolenia na sprzeda| napojw alkoholowych Wjt Gminy Lipno jest uprawniony do finansowania w 2007 roku z tych [rodkw zadaD odpowiadajcych intencjom ustawy o wychowaniu w trzezwo[ci i przeciwdziaBaniu alkoholizmowi, Ustawy o przeciwdziaBaniu narkomanii oraz postanowieniom niniejszego programu. Przy realizacji tej problematyki wa|nym celem jest rwnie| osobiste zaanga|owanie si [rodowiska lokalnego, co wpBynie wyraznie na efektywno[ naszych zadaD zwizanych z rozwizywaniem problemw alkoholowych i narkomanii na terenie gminy. Poprzez zwikszenie oddziaBywaD edukacyjnych i szerszy rozwj profilaktyki zmniejszy si rozmiar zjawiska i dotkliwo[ci w wielu rodzinach, zmniejszone zostan zaburzenia |ycia rodzinnego oraz rozmiary naruszeD prawa: WpBywanie na ograniczenie spo|ycia i dostpno[ci alkoholu przez tworzenie skutecznych form kontroli i dziaBalno[ci gospodarczej dotyczcej sprzeda|y alkoholu realizacja zadania nastpowa bdzie przez referat dziaBalno[ci gospodarczej Urzdu Gminy w zakresie przestrzegania obowizujcych zasad wydawania i cofania zezwoleD na sprzeda| napojw alkoholowych w zakresie ustalonej liczby punktw sprzeda|y alkoholu. ZakBada si, i| ilo[ punktw sprzeda|y nie bdzie podlegaBa zwikszeniu. Przestrzeganie warunkw sprzeda|y, podawania i spo|ywania napojw alkoholowych realizacja zadania nastpowa bdzie przez GKRPA rwnie| przy wspBpracy Policji w zakresie podejmowania dziaBaD kontrolnych, sprawdzajcych przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi: przestrzeganie zakazu reklamy, przestrzeganie zakazu sprzeda|y alkoholu osobom nieletnim i nietrzezwym, sprzeda| alkoholu zgodnie z posiadanym zezwoleniem, opiniowanie podaD o wydanie zezwolenia na sprzeda| napojw alkoholowych, co do zgodno[ci lokalizacji punktu sprzeda|y i limitu liczby punktw uchwalonych prze Rad Gminy. Koordynowanie i podejmowanie dziaBaD majcych na celu zwikszenia dostpno[ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb i rodzin uzale|nionych od alkoholu i narkotykw realizacja zadania nastpowa bdzie przez dziaBalno[ GKRPA poprzez: kierowanie na badania w celu wydania opinii przez biegBego i psychologa w przedmiocie uzale|nienia oraz wskazania rodzaju ZakBadu Leczniczego, prowadzenie dziaBaD zmierzajcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale|nionej od alkoholu poddanie si leczeniu odwykowemu, przyjmowanie zgBoszeD o przypadku wystpowania nadu|ywania alkoholu, prowadzenie rozmw z osobami nadu|ywajcymi alkoholu motywujcych do podjcia leczenia, zBo|enie wniosku o wszczcie postpowania do Sdu Rejonowego wobec osoby, ktrej postpowanie dotyczy, wspomaganie finansowe dziaBaD terapeutycznych dla osb wspBuzale|nionych, Kontynuacj dziaBalno[ci Punktw Konsultacyjnych dla osb i rodzin uzale|nionych od alkoholu rozszerzonych o dziaBalno[ci ds. narkomanii w siedzibie ZespoBu SzkB w Radomicach i Karnkowie, Kontynuacj i wspieranie finansowe dziaBalno[ci [wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci i mBodzie|y w Zespole SzkB w Karnkowie i Radomicach doposa|enie w materiaBy i sprzt niezbdny do realizacji zadaD. Zmniejszanie ilo[ci nowych przypadkw uzale|nieD poprzez koordynowanie rozwoju profilaktyki edukacji spoBecznej w zakresie u[wiadamiania i szkodliwo[ci nadu|ywania alkoholu i narkotykw realizacja zadania nastpowa bdzie w nastpujcych formach: doradztwo w Punkcie Konsultacyjnym w Zespole SzkB w Radomicach i Karnkowie, dystrybucja ulotek, broszur, materiaBw o[wiaty zdrowotnej z zakresu profilaktyki i przeciwdziaBania alkoholizmowi i narkomanii we wszystkich typach szkB, bibliotekach, ZakBadach Opieki Zdrowotnej, Urzdzie Gminy, O[rodkach Kultury oraz sklepach, ktre prowadz sprzeda| napojw alkoholowych, prowadzenie profilaktyki i dziaBalno[ci informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i mBodzie|y poprzez wygBaszanie prelekcji w placwkach szkolnych i kulturalnych na terenie gminy przy wspBpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Placwki Terenowej SANEPID (o[wiata zdrowotna) Policji, uwzgldnianie w programach nauczania wiedzy o szkodliwo[ci picia alkoholu, za|ywanie narkotykw i tytoniu dla jednostki oraz w |yciu rodzinnym poprzez wprowadzenie do szkB programw profilaktycznych, z zakresu przeciwdziaBania uzale|nieniom odpowiadajcym wyznaczonym standardom jako[ci ( np: SPJRZ INACZEJ), oraz przedstawieD teatralnych, konkursw plastycznych itp. Pomoc w organizowaniu i finansowanie r|norodnych form wypoczynku dla dzieci i mBodzie|y z grup ryzyka poprzez zorganizowanie obozw wypoczynkowo-terapeutycznych, oraz innych form wypoczynku promujcego zdrowy styl |ycia w okresie ferii letnich i zimowych, a tak|e pomoc w organizowaniu i finansowaniu imprez okoliczno[ciowych dla tej grupy dzieci i mBodzie|y z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek, Wigilii, Choinki Noworocznej odbywajcych si pod hasBem {ycie bez naBogw sfinansowanie kampanii edukacyjnych zwizanych z profilaktyk uzale|nieD od alkoholu, narkotykw i nikotyny, a w szczeglno[ci lokalnych kampanii np. SIERPIEC MIESICEM TRZEyWOZCI , RADOZ BEZ ALKOHOLU WAKACJE BEZ RYZYKA , LATO 2007 , ktre corocznie organizuje Gminna Biblioteka Publiczna wraz z podlegajcymi filiami, realizacja zadania nastpowa bdzie przez Gminny O[rodek pomocy SpoBecznej, Gminn Bibliotek Publiczn, SzkoBy, Policj, Ko[cioBy, Wiejski Dom Kultury oraz Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych, sfinansowanie dziaBaD profilaktycznych dla [rodowisk lokalnych polegajcych na organizowaniu imprez kulturalno-sportowych nie tylko odbywajcych si bez udziaBu alkoholu, ale eksponujcych ten fakt midzy innymi przez prowadzenie kampanii reklamowej np.: na obiektach sportowych (boiska szkolne), realizacja nastpowa bdzie przez Gminny O[rodek Pomocy SpoBecznej, SzkoBy, Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Zwiadczenie pomocy materialnej dla osb i rodzin dotknitych uzale|nieniami a w szczeglno[ci dla dzieci i mBodzie|y poprzez [cisB wspBprac z GOPS, dyrektorami szkB, pedagogami szkolnymi: realizacja nastpowa bdzie przez GOPS poprzez podejmowanie dziaBaD w celu udzielania w miar potrzeb i mo|liwo[ci osobom poddanym leczeniu odwykowemu oraz ich rodzinom [wiadczeD rzeczowych w naturze. Aktywny udziaB w oglnopolskich kampaniach edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej i narkotykowej np.: ZACHOWAJ TRZEyWY UMYSA , BLI{EJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKW . Wspomaganie dziaBalno[ci instytucji; stowarzyszeD i osb fizycznych realizujcych zadania w obszarze profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii. Przeprowadzenie szkoleD dla wBa[cicieli placwek handlowych prowadzcych sprzeda| napojw alkoholowych oraz sprzedawcw w zakresie stosowania przepisw ustawy o wychowaniu w trzezwo[ci, a w szczeglno[ci zakazu sprzeda|y alkoholu osobom nieletnim i nietrzezwym. Szkolenie i udziaB w konferencjach przedstawicieli grup zawodowych stykajcych si w pracy z problemami alkoholowymi, uzale|nieniami i przemoc tj.: pracownikw socjalnych, pedagogw szkolnych, policjantw oraz czBonkw Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Systematyczne monitorowanie punktw sprzeda|y alkoholu w zakresie umieszczania w placwkach informacji o szkodliwo[ci spo|ywania alkoholu, zakazie sprzeda|y alkoholu osobom nieletnim i nietrzezwym pod zastaw lub na kredyt. WspBfinansowanie w wojewdztwie kujawsko-pomorskim telefonu dla ofiar przemocy NIEBIESKA LINIA WspBpraca z Policj w zakresie wdra|ania procedury NIEBIESKA KARTA . WspBpraca z organizacjami pozarzdowymi, Ko[cioBami, majca na celu promocj zdrowia i propagowanie zdrowych obyczajw. VI. SPOSB FINANSOWANIA PROGRAMU. Zadania ujte w Programie s inicjowane przez Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Lipnie powoBan przez Wjta Gminy Lipno. Realizatorem Programu jest Urzd Gminy w Lipnie Koordynator spraw z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. Zrodki na finansowanie Programu w wysoko[ci 90.000 zB pochodz z opBat za korzystanie z zezwoleD na sprzeda| napojw alkoholowych i ujte s w bud|ecie gminy w dziale 851 Ochrona Zdrowia . RozdziaB 85154 PrzeciwdziaBanie alkoholizmowi . Na realizacj zadaD w 2007 roku zaplanowano kwot 60.000 zB RozdziaB 85153 Zwalczanie Narkomanii . Na realizacj zadaD w 2007 roku zaplanowano kwot 30.000 zB. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIZYWANIA PROBLEMW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W GMINIE LIPNO NA 2007 ROK Zasady wynagradzania czBonkw GKRPA w Lipnie za udziaB w pracach Komisji jej czBonkw przysBuguje wynagrodzenie miesiczne w wysoko[ci: 400,00 zB brutto dla przewodniczcego komisji 400,00 zB brutto dla czBonkw komisji, wynagrodzenie, o ktrym mowa wy|ej, wypBacane bdzie na podstawie umw zlecenia zawartych z czBonkami komisji, wynagrodzenie wypBacane bdzie w kasie Urzdu Gminy w Lipnie do dnia: 10 dnia miesica nastpujcego po miesicu za ktry przysBuguje wynagrodzenie. Lp.Tre[ zadaniaTermin realizacjiNakBady na realizacj zadania1.Zwikszenie dostpno[ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzale|nionych od alkoholustyczeD - grudzieD4.0002.Udzielanie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe pomocy psychospoBecznej i prawnej a w szczeglno[ci ochrony przed przemoc w rodzinie. styczeD - grudzieD5.0003.Prowadzenie profilaktycznej dziaBalno[ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych i przeciwdziaBania narkomanii w szczeglno[ci dla dzieci i mBodzie|y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, a tak|e dziaBaD na rzecz do|ywiania dzieci uczestniczcych w pozalekcyjnych programach opiekuDczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. styczeD - grudzieD13.4004.Wspomaganie dziaBalno[ci instytucji, stowarzyszeD i osb fizycznych sBu|cej rozwizaniu problemw alkoholowych. styczeD - grudzieD2.0005.Koordynowanie dziaBaD programowych na terenie gminy, utrzymanie Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych ( w tym wynagrodzenia, zakup materiaBw pi[miennych, zakup komputera przeno[nego, delegacje, szkolenia). styczeD - grudzieD43.0006.Prowadzenie Punktw Konsultacyjnych dla Osb i Rodzin z problemem alkoholowym oraz ds. Narkomanii przy Zespole SzkB w Karnkowie i Radomicach. styczeD - grudzieD17.6007.Diagnoza problemw narkomanii i alkoholizmu oraz szkolenia w tym zakresie.luty - grudzieD5.000 Z E S T A W I E N I E: / plan wydatkw bud|etowych / I. DziaB 851. rozdziaB 85153 4170 - 15.000 zB 4210 - 7.200 zB 4300 - 5.000 zB 4390 - 1.000 zB 4410 - 800 zB 4700 - 1.000 zB -------------- RAZEM: 30.000 zB II. DziaB 851, rozdziaB 85154 4110 - 4.125 zB 4120 - 588 zB 4170 - 30.800 zB 4210 - 5.487 zB 4300 - 10.000 zB 4390 - 4.000 zB 4410 - 1.500 zB 4430 - 500 zB 4700 - 3.000 zB -------------- RAZEM: 60.000 zB   PAGE PAGE 1 88R |h$`a$$a$$}^}a$ $ & Fa$gd,$ & F ^a$$^a$ $ & Fa$gd,$ & F n^`na$hVD>4HbR8r $ & Fa$gd,$ & Fa$ $ & Fa$gd,$ & Fa$$a$rV<R^@jl $^a$gdc $ & F a$gdc$a$ $ & Fa$gd,$ & Fa$$ & Fa$FH dv$a$gdW $ & F a$gdX $ & F a$gd, $ & F a$gd $ & F a$gd$a$gd$a$gd $^a$gdc\^bd*,PR\`df  |   ݴݨɜݴݴ hRII\hnhW\hnhn\h hWCJ\aJh h CJ\aJ hn\h hW\h h \ h \h hW5\ h,\ hW\ hX\ h5\ hX5\ h\ hc\5 \^Jkd$$IfF\#m= t0644 la $$Ifa$gd $a$gdW^d,R^`f=kd^$$IfF\#m= t0644 la $$Ifa$gd $Ifgd $$Ifa$gdcfI= $$Ifa$gdckd"$$IfF\#m= t0644 la $$Ifa$gd $Ifgd I= $$Ifa$gdckd$$IfF\#m= t0644 la $$Ifa$gd $Ifgd  I= $$Ifa$gdckd$$IfF\#m= t0644 la $$Ifa$gd $Ifgd    @kdn$$IfF\#m= t0644 la $$Ifa$gd $Ifgd $IfgdRII    2  J L p r ~    > @ J N P d f h j l n p r t v x z | ~      .0.0h@2h& R5 h& R5h& Rh@25>* h665>* h@25 h665h@2h@25 h,5 hX5hhZ hx\h hW\ hRII\h h \ hn\ hW\ h \< J L r  $$Ifa$gd $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gdc  @ L ^RI== $$Ifa$gd $Ifgd $$Ifa$gdckd2$$IfF\#m= t0644 laL N P R T V X Z \ ^ ` ^YYYYYYYYY$a$kd$$IfF\#m= t0644 la ` b d f  >ft0Z L $ a$gd@2$a$Lt046:<@BFHZ\^tvxz|h]hgdhZ &`#$gd> $ a$gd@20268<>BDHJVXZ^`lnprtxz|h@2h& R5h50JmHnHuhtO htO0JjhtO0JUhu$Yjhu$YU< 001h/R :p>. A!"#$% M$$If!vh5H$#vH$:VF t6,5H$c$$If!vh55#v#v:VF t6,55y$$If!vh555#v#v#v:VF t6,555$$If!vh555 55 #v#v#v #v#v :VF t6,555 55 $$If!v h5555\5555\5 #v#v#v#v\#v#v#v#v\#v :VF t6, 5555\5555\5 kd$$IfF J! L #\\ t06$$$$44 la$$If!v h5555\5555\5 #v#v#v#v\#v#v#v#v\#v :VF t6, 5555\5555\5 kd$$IfF J! L #\\ t06$$$$44 la$$If!v h5555\5555\5 #v#v#v#v\#v#v#v#v\#v :VF t6, 5555\5555\5 kd$$IfF J! L #\\ t06$$$$44 laM$$If!vh5H$#vH$:VF t6,5H$c$$If!vh55#v#v:VF t6,55y$$If!vh555#v#v#v:VF t6,555$$If!vh555 55 #v#v#v #v#v :VF t6,555 55 $$If!v h5555\5555\5 #v#v#v#v\#v#v#v#v\#v :VF t6, 5555\5555\5 kd $$IfF J! L #\\ t06$$$$44 la$$If!v h5555\5555\5 #v#v#v#v\#v#v#v#v\#v :VF t6, 5555\5555\5 kd$$IfF J! L #\\ t06$$$$44 la$$If!v h5555\5555\5 #v#v#v#v\#v#v#v#v\#v :VF t6, 5555\5555\5 kd$$IfF J! L #\\ t06$$$$44 la$$If!vh5m55=5#vm#v#v=#v:VF t06,5m55=5$$If!vh5m55=5#vm#v#v=#v:VF t06,5m55=5$$If!vh5m55=5#vm#v#v=#v:VF t06,5m55=5$$If!vh5m55=5#vm#v#v=#v:VF t06,5m55=5$$If!vh5m55=5#vm#v#v=#v:VF t06,5m55=5$$If!vh5m55=5#vm#v#v=#v:VF t06,5m55=5$$If!vh5m55=5#vm#v#v=#v:VF t06,5m55=5$$If!vh5m55=5#vm#v#v=#v:VF t06,5m55=5D@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHH@H NagBwek 1$$@&a$ 56\]JA@J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy T+T Tekst przypisu koDcowegoCJaJT*T OdwoBanie przypisu koDcowegoH*4 @4 hZStopka p#0)@!0 hZ Numer stronyt@3t WTabela - Siatka7:V0n8(BCDTUY!4IJKZ[ i '4{,  [\m>Gh !!!y"z"""""""####5#6#7#8#S#T#o#p#s#v#y#|##################$)$2$3$6$9$<$?$B$D$F$H$J$K$L$M$N$O$P$Q$R$$$$$$$$$ % % % %(%)%D%E%H%K%N%Q%T%W%Z%]%`%a%h%t%~%%%%%%%%%%%& & &&&&&&&& &!&"&4&'''())*1**+++-//0i1-223D333144444467(88F9999o::Q<R<n<<+=U==+>>`?? @@gABBBBMCDEF:GHHIII.JJKK^LL)MMM3NNOzPPQ+RHSTVWXYXZ[[\8]>^P_/```QaRatabbDcEcvccccdddddxddddeJeqeeufvfwfxfyfzf{fffffff%g8g>g?gBgggggggjiki~iiiiiijjjjjj kkkkkkkkkkl/l5l6l7l8l9l:l;ll?l@lAlBlxlylzllllllllmImqmrmmmmmmmm nn5nInnnnnnnnnnnnnnnnnn0000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 00E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E0E0E 0E 0E0E 0E0E 0E 0E 0E0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E0E0E0E0E0E0E0E0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E0E0E 0E 0E0E 0E0E 0E 0E 0E0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E0E0E0E0E 0E 0E 0E 0 *E 0 *E 0 *E 0 *E 0 *E 0 *E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 01E 01E 01E 01E 01E 01E 0 E0E0E0E0E0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0 E0E0E 0N;E 0E 0E0E 0N;E 0N;E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E0E0E0E0E0E 0E 0E 0E 0E 0HE 0HE 0HE 0HE 0E 0TKE 0TKE 0TKE 0TKE 0TKE 0TKE 0TKE 0TKE 0TKE 0E 0;PE 0;PE 0;PE 0;PE 0;PE 0E 05UE 05UE 05UE 05UE 0E 0ZE 0E 0E 0E 0 E 0 0 0 0 0000 00000000000000 0 0 0d 0d 0 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000000000000000000@0I00@0I00@0I00@0I00@0@0@0@0@0@0I00!4IJKZ[ i '4{,  [\m>Gh !!!y"z""$$$$ % %D%E%`%a%& &&&&&&& &!&"&4&'''())*1**+++-//0i1-223D3331444467(88F9999o::Q<R<n<<+=U==+>>`?? @@gABBBBMCDEF:GHHIII.JJKK^LL)MMM3NNOzPPQ+RHSTVWXYXZ[[\8]>^P_/```QaRatabbDcEcvccccddxddddeJeqeeuf{fffffff%g8g>g?gBgggggggjiki~iiiiiijjjjjj kkkkkkkkkkl/l5l6ln0000000000 0000 0 000000000000000000000000000000000000000000K00@0HgK00@K008HK00@K00 @0HK0 0 @0HK0 0 K0 0K0 0@0K0 0K0 0K0 0@000000 0 0 00@00000 0 0 0 0 0 0000000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0i1@000 0i1 0i10000000000000 00 00 0/? 0/? 0/? 0/? 00 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 00 0pF 0pF 0pFA 0pF 00000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 00000000000 0 000 0 000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 0 000 0 0 0 000000 0 0K00K00K00 0m K00 K00 K00 K00h0mp#0 $$$'PX 0|<@HP`EMNjNNOP\QQRRR4TZlhr^f  L ` L|=?ABCDEFGIJKLMNOQz> '!!{~WnWnC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 2007 ProductID,/cfmsjTlT#W%Wnnnnnnnnnnnnnn()DE)*:;FG[g; < A [ _js>?GHhi !!!" "0"2"u"w"""8#>#T#Z###################$ $)$,$$$ %%)%/%a%g%t%|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%&?'O')) **1*9***+ +++-292223 3D3L33333446677(84888F9Q999999:o:z:::<<+=7=U=a=>>`?j??? @@@@gArABBBB:GDGHHIIIIIJ.J9JKKKK^LiLLL)M4MMMMMzPPPPQQ+R6RHSUSVVWWXXYY["[bbccddddqe~eee%g,gggkiriijjjckzkkkkll#llllllllllllllmImbmnmpmmmmmmmmmmmm n nnn3n5nHnnnnnnnnnnnnnnnnnnn(DUXKYh z""""###$)$R$$$$%%%%4&u''))44R<n<+=U={ff%gBgggkiiijjkkkl7lzllmqmrmmmmmmmHnInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnqJbCT>\pJNl8h$r8h\f5,J,(S ~T.T>Nh30Dtz'14J8zKDf/AаXnxITw<vR]HSF T|phU {!zW\X0 t_Nq|3x@gfiVx6n$tO""""####5#6#7#8#S#T#o#p#s#v#y#|#############$)$2$3$6$9$<$?$B$D$F$H$J$K$R$$$$$$$$ % % % %(%)%D%E%H%K%N%Q%T%W%Z%]%`%a%~%%%%%%%%& & &&&&&&&& &!&{fffffff%g8g>g?gBggggggki~iiiiijjjjj kkkkkkkkkl/l5l6ln@AA$xAAd $&(7nPP PPHPPPTPXPUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings"1H2&ff+kA^8^8!94donon= 2AHP?hZ2pomostpomostt           Oh+'0h  $ 0 <HPX`pomostNormalpomost43Microsoft Office Word@Bd# @N/@pˬz@]/^՜.+,0 hp| 8on Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry F} ^/Data 1TableWordDocument>8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q