ࡱ> 9 0bjbjuMl4~<~<~<~<$<UhZ?Z?Z?Z?Z?Z?Z?Z?$ ݝ.:Z?Z?Z?Z?Z?:AZ?Z?AAAZ?Z?Z?AZ?AdAxG<~Z?N? PKl9~<A8 %0UL A AU c h w a B a Nr IV / 20 /07 R a d y G m i n y L i p n o z dnia 02 lutego 2007 roku W sprawie: zmian bud|etu Gminy Lipno na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 lit d) oraz lit.i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pzn.zm.) oraz art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249, poz.2104 ze zmianami) RADA GMINY uchwala, co nastpuje: 1 W uchwale Nr III/14/2006 z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia bud|etu gminy na 2007r. Rady Gminy wprowadza si nastpujce zmiany: 1) 2 otrzymuje brzmienie: 1.Wydatki bud|etu gminy na 2007 rok w wysoko[ci 23.518.231,-zB, zgodnie z zaB. Nr 1 2. Limity wydatkw na zadania inwestycyjne w 2007 r wg zaB. Nr 2 2) 6 otrzymuje brzmienie: 1.Ustala si dochody w kwocie 90.000,- zB z tytuBu wydawania zezwoleD na sprzeda| napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66.000,- zB na realizacj zadaD okre[lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. Ustala si wydatki w kwocie 24.000,00 zB na realizacj zadaD okre[lonych wgminnym programie przeciwdziaBania narkomanii wg zaB. Nr 1. 2 Wykonanie uchwaBy powierza si Wjtowi Gminy. 3 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem podjcia publikacji w sposb zwyczajowo przyjty. ZaBcznik nr 1 do uchwaBy Nr IV / 20 /07 Rady Gminy Lipno z dnia 02 lutego 2007r. Zmiany w planie dochodw bud|etowych na 2007r. DzRozdz Wyszczeglnienie PlanZwiksz.Zmniejsz.Plan po zmianach750Administracja publiczna2.970.0745005002.970.07475011Urzdy Wojewdzkie205.144500500205.1444360OpBaty z zak.usB.telekom.tel.kom05005004700Szkolenie pracownikw3.0005002.500801O[wiata i wychowanie10.692.062121.000121.00010.692.06280113Dowo|enie uczniw do szkB675.806121.000121.000675.8064210Zakup materiaBw i wyposa|enia260.000121.000139.0006060Wydatki na zak.inwest.jedn.bud|et.0121.000121.000851Ochrona zdrowia 90.0006.0006.00090.00085153Zwalczanie narkomianii30.0006.00024.0004170Wynagrodzenia bezosobowe15.0004.00011.0004210Zakup materiaBw i wyposa|enia7.2002.0005.20085154PrzeciwdziaBanie alkoholizmowi60.0006.00066.0006060Wydatki na zakupy inwest.jedn.bud|.06.0006.000852Pomoc spoBeczna6.128.68110.00012.0006.126.68185219O[rodki pomocy spoBecznej494.52510.00010.000494.5254210Zakup mater. i wyposa|.9.0009.20018.2004360OpBaty z zak.usB.telekom.tel.kom08008004410Podr|e sBu|bowe krajowe17.00010.0007.00085295PozostaBa dziaBalno[291.0002.000289.0004300Zakup usBug pozostaBych5.0002.0003.000854Edukacyjna opieka wychowawcza80.0002.00082.00085415Pomoc materialna dla uczniw80.0002.00082.0003240Stypendia dla uczniw80.0002.00082.000900Gosp. komunalna i ochrona [rod.975.1704.2004.200975.17090095PozostaBa dziaBalno[ 352.0704.2004.200352.0704040Dodatkowe wynagrodzenia roczne18.0004.20022.2004210Zakup materiaBw. i wyposa|enia15.0004.20010.800RAZEM23.518.321143.700143.70023.518.321 Zadania inwestycyjne w 2007 r.w zBotychLp.DziaBRozdz.**Nazwa zadania inwestycyjnegoAczne koszty finansowePlanowane wydatkiJednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programurok bud|etowy 2007 (8+9+10+11)z tego zrdBa finansowaniadochody wBasne jstkredyty i po|yczki[rodki pochodzce z innych zrdeB*[rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.1234567891011121.8018011006050Budowa hali przy ZS Wichowowie4.733.140585.000155.000A. 430.000 B. C. & UG Lipno2.0 100 10106050UzupeBnienie wodoc. w Ignackowie271.300260.000260.000A. B. C. & UG Lipno3.0 100 10106050UzupeBnienie wodoc. w Radomicach176.000160.000160.000A. B. C. & UG Lipno4.0 100 10106050UzupeB. przyBczy w Zbytkowie115.200110.000110.000A. B. C. UG Lipno5900900016050Bud.oczysz.przyz i dok.na oczysz. lok w Rad.467.670440.000440.000UG Lipno6600 600 40060016 60016 400026050 6060 6060Wykup grunt. Zak.wiat.przyst. Zak komp12.000 10.000 8.00012.000 10.000 8.00012.000 10.000 8.000UG Lipno7750750236060Zakup komputer.35.00035.00035.000UG Lipno8801 801 852 85180113 80114 85219 851546060 6060 6060 6060Zakup autobusu Zakup komp. Zak komp i progr Zak komp i progr121.000 4.000 6.000 6.000121.000 4.000 6.000 6.000121.000 4.000 6.000 6.000UG Lipno SAPO99009015605Instalacje o[wietl ulicznego20.00020.00020.000UG LipnoOgBem5.985.3101.777.0001.347.000A. 430.000x* Wybra odpowiednie oznaczenie zrdBa finansowania:A. Dotacje i [rodki z bud|etu paDstwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, & )B. Zrodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznychC. Inne zrdBa (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) U Z A S A D N I E N I E Zmiana w bud|ecie Gminy Lipno na 2007 r. dokonano w zwizku z wystpujcymi brakami [rodkw na wydatki bie|ce oraz zakup zestawu komputerowego z drukark i rzutnikiem dla potrzeb dziaBalno[ci antyalkoholowej i autobusu do dowo|enia uczniw do szkB.  X V X Z b PJL(*rtz|Z\024 XZ02 lnp\^H J Z 6CJ]aJ6]CJaJ 56\]CJaJaJ5\W@ "$&BDZ  X B R T $a$h^h$dha$dh$dha$dh$^a$0T V X Z b |~dh dhh^h$a$$^a$P$^a$$da$$ d^ `a$PT&8J $dh$Ifa$$^a$ $dh^a$ JLT $$Ifa$$$IfFִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*TVX $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*( $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$(*$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa**,.8z~ $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*&<L\r $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$rt$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*tv $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* HXZjz $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$z|$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*|~ $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*&4@LZ $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$Z\$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*\^jl $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*"0 $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$02$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*246@~ $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$ $$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* "$.vz $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* L\jx $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*BFNPX $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$XZ$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*Z\^h $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* 0 $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$02$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*246@p|~ $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$ $$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* Vdpr $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$ $$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*4DP\l $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$ln$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*np|~ $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*2@LN\ $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$\^$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*^`bl $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* " 2 H $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$H J $$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*J L N P R T V X Z $$Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$Z \ $$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa*Z \ ^ b l n r !J!L!b!h!j!v!x!!!!!!!p"r"""""""*#,#.#0#2#4#T#V#v#x###############`$b$z$|$$$$$h%j%ȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻȻCJOJQJaJo(CJOJQJaJCJ OJQJaJ 5CJOJQJ\aJo(5CJOJQJ\aJCJOJQJaJo(CJOJQJaJ5CJOJQJ\aJ5\6]CJaJ>\ ^ ` b d f h j l $$Ifa$ $$Ifa$l n !$a$$$IfF9ִB~B`"$'jl}0@)6  44 Fa* ! !J!L!N!P!R!T!V!X!Z!\!^!`!b!v!x!!!!XFf $$Ifa$ $$Ifa$:$$Ifh55562 24a$If!!! "0"""""""""#R#T#V#X#Z#\#^#`#b#d####Ff?$IfFf $$Ifa$#^$`$b$d$f$h$j$l$n$p$r$t$v$x$z$|$~$$$$$$$$$$44Ff5 Ff]$If $$Ifa$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4%H%X%h%l%p $$Ifa$FfA $$Ifa$Ff; $Ifj%%%%%%%%%N&P&p&r&t&v&&&&&&'('H'J'L'N'b'd'''''''((((((r(s(t(u(v(w((())))))#)$)Z)[)\)])^)_)i)j))0*f*h*j*l*n*p*****++++++2+4+8+5CJOJQJ\aJCJOJQJaJCJaJCJOJQJaJo(CJOJQJaJSl%%%%%%%%%&.&>&N&R&t&x&&&&&&&&''&'ݰFf $$Ifa$ $$Ifa$Ff$If&'*'L'P'b'd'j't''''''''((((("(((-(Z(b(j(ݘFf $$Ifa$ $$Ifa$Ff$Ifj(r(t(v(x((((((((()))))#)$)&)*)0)5)E)L) $$Ifa$Ffc $$Ifa$Ff$IfL)S)Z)\)^)`)i)j)l)p)x)|)))))))))))))*&*2*B*x $$Ifa$Ff>"$IfB*Z*f*j*n*r*********++++ +2+4+B+V+j+~+++HFf' $$Ifa$Ff%$If8+<+~++++++++++++,,,,2,4,N,P,f,h,t,v,,,,,,,--------------V.d.f...05\6CJOJQJ]aJCJOJQJaJo(CJOJQJaJCJaJ5CJOJQJ\aJ5CJOJQJ\aJo(3+++++++++++++++++&,(,*,,,.,0,2,4Ff,Ff* $$Ifa$$If2,4,,4$If$$If֞ 1U#(.5&&<"""""562 22 22 22 22 22 22 24a,,,,,,$If,,---9333$If$$Ifֈ 1U#(.5""""""562 22 22 22 22 22 24a----------------h4Ff/$Ifr$$IfF(.5"""56  2 22 22 24a-----------V.X.Z.\.^.`.b.d.f.h.....00$dha$Ff4Ff2$If00 1h. A!"#$%/&P 1h0A .!"#$% 1h. A!"#$%$$If 59} 1U#(.5D4Dh<$$d"5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4ab$$If4ִ59} .5""""h P56  2 22 22 22 22 22 22 22 24a$$If4 59} .5< P56$$$$2 22 24a$$If4I 59} 1U#(.5<$$d n5600002 22 2 2 2 2 2 4a$$If4 59} 1U#(.5<5600004a$$If4 59} 1U#(.5<5600004a$$If 59} 1U#(.5"""""&&<"""""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5""""h&&<""d""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5""""h&<""d""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5""""h&&<""d""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5""""h&&<""d""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5""""h&&<""d""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5"4Dh<$"d""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5"""""&&<""d""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5"4Dh<$"d"5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5""""h&&<"""""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$Ifִ 1U#(.5"&&<"""""56  2 22 22 22 22 22 22 22 24a$$If 59} 1U#(.5"""""&&<"""""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4ai$$If 9} 1U#(.5""""""""""56((((2 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 4a$$If 59} 1U#(.5""""""""""""5600002 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 4a$$Ifִ 1U#(.5""""""""56  2 22 22 22 22 22 22 22 24a iB@B StandardowyCJ_HaJmHsHtHH@H NagBwek 1$$dh@&^a$5\H@H NagBwek 3$$@&^a$ 56\]:@: NagBwek 4$$@&a$5\B@B NagBwek 7$dh@&^5\BA@B Domy[lna czcionka akapitu@B@@ Tekst podstawowy$dha$, @, Stopka p#XC@X Tekst podstawowy wcity\^\`5\NY@"N Plan dokumentu-D M OJQJ^J4M"S @\]^Vr,!>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdp(*YZ]cfx =?CDHIJKPflmqwx|}~ $ , - 5 = > ? @ E h j r s { |    ? E F L R S T Z [ z  & . 5 < D E F G L d j p q x y z {    8 > ? E K L P Q R p w } ~ " ( . 6 7 8 > ? V ^ d j r s t u z $%&'()*+,-./01234567hijklmno/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMOQSUWY[]`cfgjnuz'):<EFINUZ{"(-Zbjrtvx#$&*05ELSZ\^`ijlx|-3579GHJNSWu|abcdefg+,-./01234LMNOKLO080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000`080@0@0@00@00Z j%8+0^ekT PJT(*rtz|Z\02 XZ02 ln\^H J Z \ l !!#$l%&'j(L)B*+2,,,--00 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdfghijlmnopqr0(/}Z\]b%<P f R W  !(-gl-=@FGMW\Ox*C:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBa IV 2 luty 07.docx*C:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBa IV 2 luty 07.docx*C:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBa IV 2 luty 07.docxsC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa IV 2 luty 07.asdx*C:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBa IV 2 luty 07.docxsC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa IV 2 luty 07.asdxsC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa IV 2 luty 07.asdx*C:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBa IV 2 luty 07.docxsC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa IV 2 luty 07.asdxsC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa IV 2 luty 07.asd?THs 9޴~,G_!ZfRoT^#8l " 햚ExDKn(v=LAxUB&K` VJ¢Po@hYΗho_ΛtLJ`ھ\voc(Lk(6 :uk7k<|lnM!Tpy/Lq|\+|ַr^`o()ee^e`.5L5^5`L. ^ `. ^ `.L^`L.uu^u`.EE^E`.L^`L.vv^v`o(-FF^F`.L^`L. ^ `. ^ `.L^`L.VV^V`.&&^&`.L^`L.XX^X`o()((^(`.L^`L. ^ `. ^ `.hLh^h`L.88^8`.^`.L^`L.^`o()ee^e`.5L5^5`L. ^ `. ^ `.L^`L.uu^u`.EE^E`.L^`L.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`OJPJQJ^Jo(-$ $ ^$ `OJPJQJ^Jo(@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`)pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`OJPJQJ^Jo(-  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(^`o() ^`5OJPJQJ^Jo(-L^`L. ^ `.\ \ ^\ `.,L,^,`L.^`.^`.L^`L.h hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. ^ `-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o()pp^p`.@ L@ ^@ `L.^`.^`.L^`L.^`.PP^P`. L ^ `L.^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.t0t^t`0o(.^`.L^`L.| | ^| `.LL^L`.L^`L.^`.^`.L^`L.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(-^`.bLb^b`L.2 2 ^2 `. ^ `.L^`L.^`.rr^r`.BLB^B`L.^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`-^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o()ee^e`.5L5^5`L. ^ `. ^ `.L^`L.uu^u`.EE^E`.L^`L.!8l8lur EE0vr vocLkLk|vr M!TpM!Tpvr wr BB`wr tLJ`tLJ`wr ` V` Vwr "7ks y/Lq|ln?To@hYKn(o_=~:ukG_!\+|oTA 50WbWb 50Wb 50FD}x_>?>XŒe8k`o20PެLصHT.Z]cfx =?CDHIJKPflmqwx|}~ $ , - 5 = > ? @ E h j r s { |    ? E F L R S T Z [ z  & . 5 < D E F G L d j p q x y z {    8 > ? E K L P Q R p w } ~ " ( . 6 7 8 > ? V ^ d j r s t u z $%&'()*+,-./01234567hijklmno/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMOQSUWY[]`cfgjnuz'):<EFINUZ{"(-Zbjrtvx#$&*05ELSZ\^`ijl|3579GHJNSWu|abcdefg+,-./0123O@d$' M@@ @@@@@@@@ @"@$@&@P@@*@,@.UnknownG:Times New Roman5Symbol3& :Arial5& :Tahoma?5 :Courier New;Wingdings"q$fBB7^6 (!0d@xx Oh+'0\  $ 0<DLTssxssNormalxrm22mMicrosoft Word 9.0@ :r+@VtK@D@VK^6 ՜.+,0 hp Urzad Gminy Lipnoi(  Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{|}~Root Entry FwKData t61Table WordDocumentuSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPoolwKwK FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q