Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Podstawa prawna

-         art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);

-         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

-         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn.  zm.);

-         Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXVII/185/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezpyłowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipno;

-         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

-         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

 

Wymagane dokumenty

1.     wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

2.     zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);

3.     dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

4.     oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

5.     dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.);

6.     oświadczenie o dokonywaniu odkażania części spustowej po każdorazowym opróżnieniu zbiornika w pojeździe asenizacyjnym oraz oświadczenie dotyczące mycia pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy;

7.     dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów;

8.     dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

 

 

Opłaty

107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

53,50 zł – opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku złożenia uzupełnienia do wniosku termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Referat Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – pok. nr 210

tel. 54 288 62 24

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Wójta Gminy Lipno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Dodatkowe informacje

Brak

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2015-12-21 13:23:48
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2015-12-21 13:26:07
Ostatnia zmiana:2015-12-21 13:35:58
Ilość wyświetleń:236
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij