Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Procedura wydawania decyzji środowiskowych

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Podstawa prawna

art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

 

Wymagane dokumenty

1.      wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podpisany przez Stronę bądź pełnomocnika;

2.      w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + 3 wersje elektroniczne), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - karta informacyjna przedsięwzięcia;

3.      w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + 3 wersje elektroniczne);

4.      poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem ust. a i b;

5.      mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

6.      wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz nazwę podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. a-c;

a.       jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w pkt 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w pkt 4, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w pkt 5, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b.      jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w pkt 5, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,

c.       jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w pkt 5;

7.      w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8.      potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów  opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rzeczywisty czas trwania postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej (od dnia złożenia wniosku do wydania decyzji administracyjnej) uzależniony jest od rodzaju inwestycji i liczby stron biorących udział w postępowaniu.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Referat Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – pok. nr 210

tel. 54 288 62 24

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Wójta Gminy Lipno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Dodatkowe informacje

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

-        przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I),

-        przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) został stwierdzony w drodze kwalifikacji przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (grupa II);

przedsięwzięcia te są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji oraz zezwoleń określonych w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

 

Załączniki

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (195.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-10-31 09:24:47
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-10-31 09:30:52
Ostatnia zmiana:2016-02-22 09:53:00
Ilość wyświetleń:1517
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij