ࡱ> bjbjiccS+h h $PA<h()))LgNgNgNgNgNgNg$jim8rgrg))h&&&))Lg&Lg&&\^ d)PQBh`:8gh0h`nntddnd&rgrg&hnh + : Warszawa, dnia 11 maja 2015 r. PACSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-439/15 Informacja o warunkach udziaBu w ponownym gBosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach gBosowania utworzonych w kraju, ktrezostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. PaDstwowa Komisja Wyborcza, w zwizku z ponownym gBosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ktre zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r., przypomina o warunkach udziaBu w ponownym gBosowaniu w obwodach gBosowania utworzonych wkraju. Warunki te okre[lone s w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr21, poz. 112, z pzn. zm.). Prawo udziaBu w ponownym gBosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, ktry: najpzniej w dniu ponownego gBosowania koDczy 18 lat, nie zostaB pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sdu, nie zostaB ubezwBasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sdu, nie zostaB pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem TrybunaBu Stanu. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborcw. Mo|na by wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborcw sporzdzaj urzdy gmin. GBosowanie w obwodzie wBa[ciwym dla miejsca staBego zamieszkania w Polsce. Wyborca zameldowany na pobyt staBy na obszarze gminy, ktry nie zBo|yB wniosku owpisanie do staBego rejestru wyborcw w innym miejscu oraz wyborca wpisany dorejestru wyborcw na wBasny wniosek, bdzie ujty z urzdu w spisie wyborcw sporzdzonym dla obwodu gBosowania wBa[ciwego dla jego miejsca zamieszkania. GBosowanie w innym obwodzie ni| wBa[ciwy dla miejsca staBego zamieszkania. GBosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), wtymwlokalu dostosowanym do potrzeb osb niepeBnosprawnych Wyborca, ktry nie zBo|yB do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborcw w wybranym obwodzie gBosowania w kraju, ani do dnia 7 maja 2015 r. w obwodzie gBosowania za granic, mo|e po dniu pierwszego gBosowania, a przed ponownym gBosowaniem, zBo|y taki wniosek i w zwizku ztym gBosowa wwybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w ktrej stale zamieszkuje (innym ni| wBa[ciwy dla jego miejsca staBego zamieszkania) lub w ktrej bdzie przebywa w dniu wyborw. Wniosek taki skBada siwurzdzie gminy, w ktrej znajduje wybrany lokal wyborczy, najpzniej w5.dniu przed dniem ponownego gBosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r. Wniosek mo|e dotyczy ka|dego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osb niepeBnosprawnych. Wyborca dopisany do spisu wyborcw na wBasny wniosek zostanie zurzdu skre[lony ze spisu w miejscu staBego zamieszkania. UWAGA!!! Osoby wpisane do spisu wyborcw na swj wniosek przed pierwszym gBosowaniem w dniu 10 maja br. bd ujte w tym spisie wyborcw wponownym gBosowania (tzw. II tury wyborw). Wzicie udziaBu wponownym gBosowaniu w innym obwodzie bdzie mo|liwe wyBcznie pootrzymaniu z urzdu gminy lub od konsula, ktry sporzdziB spis wyborcw, za[wiadczenia o prawie do gBosowania. Dotyczy to tak|e |oBnierzy peBnicych zasadnicz lub okresow sBu|b wojskow oraz peBnicych sBu|b w charakterze kandydatw na |oBnierzy zawodowych lubodbywajcych wiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownikw odbywajcych zasadnicz sBu|b w obronie cywilnej poza miejscem staBego zamieszkania, policjantw z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzdu, Stra|y Granicznej, PaDstwowej Stra|y Po|arnej oraz SBu|by Wiziennej peBnicych sBu|b w systemie skoszarowanym, ktrzy przed gBosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. zostali dopisani do spisu wyborcw wwybranym przez siebie spisie wyborcw. GBosowanie na podstawie za[wiadczenia o prawie do gBosowania Wyborca zmieniajcy miejsce pobytu po dniu pierwszego gBosowania, a przed ponownym gBosowaniem, mo|e otrzyma za[wiadczenie o prawie do gBosowania wdniu ponownego gBosowania. Z za[wiadczeniem takim mo|na gBosowa wdowolnym obwodzie gBosowania w kraju, za granic lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie takiego za[wiadczenia skBada si po dniu pierwszego gBosowania w urzdzie gminy, w ktrej wyborca jest ujty w spisie wyborcw, nie pzniej jednak ni| w 2. dniu przed dniem ponownego gBosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r. Wniosek mo|e zosta zBo|ony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do odbioru za[wiadczenia wyborca mo|e upowa|ni inn osob. Wwczas wyborca sporzdza wniosek o wydanie za[wiadczenia i upowa|nienie (mo|e to by jeden dokument), w ktrym wskazuje swoje imi (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a tak|e dane osoby upowa|nionej do odebrania za[wiadczenia. Wyborca, ktremu wydano za[wiadczenie o prawie do gBosowania zostanie z urzdu skre[lony ze spisu wyborcw, w ktrym byB ujty w pierwszym gBosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. Wyborcy, ktrzy zBo|yli wniosek o wydanie za[wiadczenia o prawie dogBosowania przed pierwszym gBosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. otrzymali dwa za[wiadczenia i w ponownym gBosowaniu bd mogli gBosowa wyBcznie napodstawie otrzymanego wcze[niej za[wiadczenia o prawie do gBosowania. Nale|y zwrci szczegln uwag, aby nie utraci za[wiadczenia o prawie dogBosowania. W przypadku jego utraty, niezale|nie od przyczyny, nie bdzie mo|liwe otrzymanie kolejnego za[wiadczenia, ani wzicie udziaBu w ponownym gBosowaniu w obwodzie wBa[ciwym dla w miejsca staBego zamieszkania. GBosowanie w szpitalach, domach pomocy spoBecznej, zakBadach karnych iaresztach [ledczych oraz w domach studenckich Wyborcy, ktrzy bd przebywa w dniu ponownego gBosowania w szpitalach, domach pomocy spoBecznej, zakBadach karnych i aresztach [ledczych zostan wpisani do spisw wyborcw sporzdzonych dla obwodw gBosowania utworzonych wtychjednostkach i bd mogli gBosowa w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywajce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborcw. Na takich samych zasadach bd mogli gBosowa wyborcy przebywajcy wdomach studenckich lub zespoBach domw studenckich, w ktrych utworzono obwody gBosowania. Wyborcy wpisani do spisu wyborcw w wy|ej wymienionych jednostkach zostan zurzdu skre[leni ze spisu w miejscu staBego zamieszkania. Osoby, ktre przybd do wy|ej wymienionych jednostek w dniu ponownego gBosowania, bd mogBy gBosowa w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko napodstawie za[wiadczeD o prawie do gBosowania. UWAGA!!! Osoby wpisane do spisu wyborcw w obwodach gBosowania utworzonych wszpitalach, zakBadach pomocy spoBecznej, zakBadach karnych i aresztach [ledczych oraz w domach studenckich lub zespoBach domw studenckich wpierwszym gBosowaniu w dniu 10 maja 2015 r. bd ujte w tym spisie wyborcw rwnie| wprzypadku przeprowadzania ponownego gBosowania (tzw.II tury wyborw). Wzicie udziaBu w ponownym gBosowaniu w innym obwodzie bdzie mo|liwe wyBcznie po otrzymaniu za[wiadczenia o prawie dogBosowania z urzdu gminy, ktry sporzdziB spis wyborcw. Ponadto wyborcy, ktrzy opu[cili szpital, zakBad pomocy spoBecznej, zakBad karny lubareszt [ledczy po dniu pierwszego gBosowania bd mogli by dopisani dospisu wyborcw przez obwodow komisj wyborcz w miejscu staBego zamieszkania je|eli udokumentuj, |eopu[cili t jednostk w okresie pomidzy dniem pierwszego gBosowania, tj.10maja 2015 r., a dniem ponownego gBosowania. Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (mie[cie), na ktrej obszarze znajduje si szpital, zakBad pomocy spoBecznej, zakBad karny i areszt [ledczy oraz dom studencki lub zespB domw studenckich, ktrzy po sporzdzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborcw w niej przebywajcych, opu[cili t placwk, zostan wykre[leni ze spisu wyborcw sporzdzonego dlatej jednostki i bd ujci w spisie wyborcw wBa[ciwym dla miejsca staBego zamieszkania. GBosowanie w kraju wyborcw stale zamieszkaBych za granic Wyborca stale zamieszkaBy za granic, ktry bdzie przebywaB w Polsce w dniu ponownego gBosowania, mo|e wzi udziaB w tym gBosowaniu w dowolnym obwodzie gBosowania, je[li przedBo|y obwodowej komisji wyborczej wa|ny polski paszport oraz dokument potwierdzajcy, |e stale zamieszkuje zagranic. Dokumentem takim mo|e by np. karta staBego pobytu, dokument potwierdzajcy zatrudnienie za granic lub dokument potwierdzajcy uprawnienie do korzystania ze [wiadczeD ubezpieczenia spoBecznego zagranic. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze tak osob do spisu wyborcw, zaznaczajc to w paszporcie przez odci[nicie pieczci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej naadnotacje wizowe. Wyborca stale zamieszkaBy za granic mo|e rwnie| gBosowa na podstawie za[wiadczenia o prawie do gBosowania wydanego przez konsula, o ile zostaB naswj wniosek wpisany do spisu wyborcw w obwodzie gBosowania utworzonym za granic. GBosowanie korespondencyjne. Wyborcy, ktrzy zgBosili zamiar gBosowania korespondencyjnego przed pierwszym gBosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. rwnie| w ponownym gBosowaniu bd gBosowali korespondencyjnie. Wjt (burmistrz, prezydent miasta) prze[le tym wyborcom pakiety wyborcze na ten sam adres, na ktry pakiety zostaBy wysBane przed pierwszym gBosowaniem. Nie ma mo|liwo[ci zmiany tego adresu. Wyborca mo|e zrezygnowa zgBosowania korespondencyjnego, w tym tak|e po tzw. pierwszej turze, wyBcznie poprzez pobranie za[wiadczenia o prawie do gBosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien zBo|y w urzdzie gminy, w ktrej jest ujty w spisie wyborcw. ZBo|enie wniosku musi nastpi przed wysBaniem przez wjta (burmistrza, prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, lecz wyBcznie je|eli wyborca zwrci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym Natomiast wyborca, ktry nie zgBosiB zamiaru gBosowania korespondencyjnego dodnia 27 kwietnia 2015 r., mo|e po dniu pierwszego gBosowania, a przed ponownym gBosowaniem, zgBosi zamiar gBosowania korespondencyjnego wponownym gBosowaniu. Zamiar gBosowania korespondencyjnego powinien by zgBoszony przez wyborc w urzdzie gminy, w ktrej wpisany jest do rejestru wyborcw, najpzniej w 10. dniu przed dniem ponownego gBosowania, tj. do dnia 14 maja 2015r. ZgBoszenie mo|e by dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawiera nazwisko i imi (imiona), imi ojca, dat urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborw, ktrych dotyczy zgBoszenie a tak|e wskazanie adresu, na ktry ma by wysBany pakiet wyborczy, albo deklaracj osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzdzie gminy oraz o[wiadczenie o wpisaniu wyborcy dorejestru wyborcw w danej gminie. W zgBoszeniu wyborca mo|e za|da przesBania mu wraz z pakietem wyborczym nakBadki na kart do gBosowania sporzdzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca zostanie $(2:<F| h p & ( 迳vhvhZOvh2*5CJ\aJh/SDhK5CJ\aJh/SDhwc5CJ\aJh/SDhKo5CJ\aJh/SDh!q5CJ\aJhrh d:CJKH\h2*CJKH\hrh~ }CJKH\hrh!qCJKH\hrh!q5CJKH hrh~ } hrhKhKohT hrh: hrh!q jhyo-hwcUmHnHuDF|( 0 0yyyy & FVdh*$^`VgdN/Q dh*$gdN/Q$dhh*$a$gd/SD$xd*$]xa$gdgH|$yx*$]ya$gdgH| dh*$gdgH| dh*$gdgH|$dh*$a$gdgH|ndh*$^n`gdgH|( x ( h l " 0 F `  : L DX0>RVZ\*@r~ɶɮɶߣɣߣzh/SDh_U5aJh/SDhY5aJh/SDh!q5aJh/SDh!CJaJh/SDh d:CJaJh[CJaJh/SDhdCJaJh/SDCJaJh/SDhKCJaJh/SDh~ }CJaJh/SDhGyCJaJh/SDhKoCJaJh/SDh!qCJaJ,0*2kO$ dh*$5$7$8$9DH$^a$gdN/Q & F dh*$^`gdN/Q$$ & FWdh*$^`Wa$gdN/Q"$$ & F qdhxx*$^`a$gdN/Q$dh*$^a$gdN/Q"$$ & F q7dhxx*$^7`a$gdN/Q dh*$gdN/Q (,8>@JLbDHbtv.02͹ͥᜓ͌x͜h/SDhK\aJh/SDh#\aJ h/SD\aJh/SDhKaJh/SDh|^*aJh/SDh_U\aJh/SDhwc\aJh/SDh!\aJh/SDh?s \aJh/SDh|^*\aJh/SDhp25aJh/SDh|^*5aJh/SDh!5aJh/SDha5aJ+2H"BDX < "BFfŽŪş~Ŗ~thh/SDhAVCJ\aJh/SDhX5aJh/SDhKo5CJaJh/SDh5CJaJh2*5CJaJh/SDhCJaJh/SDhGyCJaJhvCJaJh2*CJaJh/SDhKoCJaJ hL8|5aJh/SDhd5aJh/SDh$/5aJh/SDhY5aJh/SDh!q5aJ%P6BVnprV ( "#2$6$$$$% %%(&n&&'˽ٽٲٽٲٲ٧ٛzpeeeeh/SDhGyCJaJh/SDh!q5aJh/SDh#CJaJh/SDh{}CJaJh/SDhCJaJh/SDhCJ\aJh2*5CJ\aJhL8|5CJ\aJh/SDh{}5CJ\aJh/SDh5CJ\aJh/SDhgH|5CJ\aJh/SDhAVCJ\aJh/SDh{}CJ\aJ'$$N')/125 789@DE$dh*$^a$gdT$dh*$^a$gdN/Qdh*$^gdN/Q$$ & FWdh*$^`Wa$gdN/Qdh*$^gdN/Q''(P(.)0)>)@)B)))**>+~+++++,,,,,,j-l---.(......../,/B/˽||s|g|s|s||sh/SDh5CJaJhN/Q5CJaJh/SDhGy5CJaJh/SDh{}5CJaJh2*CJaJh/SDhdCJaJh/SDh^CJaJhN/Qho3CJaJh/SDh=@=J==j>>?:??@`@@@@@@@غh5\aJh/SDh{}5\aJhN/Q5\aJh2*5\aJh/SDh5aJ h2*5aJh/SDh5\aJh/SDhUk5\aJ hN/QaJh/SDhUkaJh/SDh{}\aJh/SDhUk\aJh/SDhn\aJ0@AA6A:ALA`AA0B\B`BBBBBBC>CBCTCjCnC|CCCCDDDEREVEEEEEEFFJJxixxh/SDh8Fo5CJ\]aJh/SDheg5CJ\]aJh/SDh8FoCJ\]aJh/SDhegCJ\]aJh/SDhegCJ]aJh/SDheg5aJh/SDhT5\aJ hX$5aJh/SDhX$5aJh/SDhX$5\aJhThT5\aJhX$5\aJhT5\aJ(EJrLL:SVXZt[ |dĂȅĉŠ$dh*$1$5$9D^a$gdN/Qdh*$^gdN/Qdh*$^gdN/Qdh*$^gd QA$$ & F qdh*$^`a$gdN/Q & F dh*$^`gdN/QJJJKxKKKLrLL0M4MHMbMdMMMM N NNdN|NNNNNNOOOQ:SNSxj_h/SDhHICJaJh QAh QA5CJ\aJh[CJ\aJh QAh QACJ\aJh QACJ\aJhN/QCJ\aJh/SDh8FoCJ\aJh/SDhHICJ\aJh/SDhC5aJh/SDheg5CJ]aJh/SDh8Fo5CJ]aJh/SDh8FoCJ]aJh/SDhegCJ]aJh/SDhegCJaJ!NSSS TTTUUUU&V>V@VVVVV[zz{| |b|||}B}Z}\} ĂƺƔ{mmmaamh/SDhiFCJ\aJh/SDhC5CJ\aJh/SDhgH|CJ\aJh/SDhCCJaJUh/SDhCCJ\aJh/SDh8Fo5CJ\aJh/SDh8FoCJ\aJh/SDhHICJ\aJh/SDhHICJaJh QA5CJaJh/SDhHI5CJ\aJh QA5CJ\aJh/SDhHI5CJaJ"skre[lony ze spisu w obwodzie wBa[ciwym dla miejsca staBego zamieszkania i ujty w spisie wyborcw w obwodzie gBosowania wBa[ciwym dlaobwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celw gBosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w ktrej stale zamieszkuje. Wyborca, niepzniej ni| 7 dni przed dniem ponownego gBosowania, otrzyma zurzdu gminy pakiet wyborczy, ktry zostanie dorczony wyBcznie do rk wBasnych wyborcy, pookazaniu dokumentu potwierdzajcego to|samo[ i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Je|eli wyborca we wniosku zadeklarowaB osobisty odbir pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie bdzie mo|liwy do odebrania wurzdzie gminy (w godzinach pracy urzdu). Je|eli wyborca nie mo|e potwierdzi odbioru, dorczajcy sam stwierdzi dat dorczenia oraz wska|e odbierajcego i przyczyn braku jego podpisu. W przypadku nieobecno[ci wyborcy pod wskazanym adresem dorczajcy umie[ci zawiadomienie o terminie powtrnego dorczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest tomo|liwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtrnego dorczenia nie mo|e by dBu|szy ni| 3 dni od dnia pierwszego dorczenia. W skBad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz: koperta zwrotna, karta do gBosowania w ponownym gBosowaniu, koperta na kart do gBosowania, o[wiadczenie o osobistym itajnym oddaniu gBosu na karcie do gBosowania, instrukcja gBosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakBadka na kart do gBosowania sporzdzona walfabecie Braille'a je|eli wyborca za|daB jej przesBania. Na karcie do gBosowania wyborca oddaje gBos, w sposb okre[lony w informacji znajdujcej si w dolnej cz[ci karty do gBosowania. Nale|y pamita, |e znakiem x s dwie linie przecinajce si w obrbie kratki przeznaczonej na oddanie gBosu. Po oddaniu gBosu nale|y kart do gBosowania umie[ci w kopercie oznaczonej Koperta na kart do gBosowania i kopert t zaklei. Niezaklejenie koperty nakart dogBosowania spowoduje, |e karta do gBosowania nie bdzie uwzgldniona przy ustalaniu wynikw gBosowania. Zaklejon kopert na kart do gBosowania nale|y wBo|y do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej nale|y tak|e wBo|y o[wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu gBosu. Przed wBo|eniem o[wiadczenia do koperty zwrotnej nale|y wpisa na nim miejscowo[ i dat jego sporzdzenia oraz wBasnorcznie je podpisa. NiewBo|enie o[wiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, |e karta dogBosowania nie bdzie uwzgldniona przy ustalaniu wynikw gBosowania. Kopert zwrotn nale|y zaklei i nada osobi[cie w placwce Poczty Polskiej na adres obwodowej komisji wyborczej najpzniej: do 21 maja 2015 r., je|eli placwka pocztowa znajduje si w gminie, w ktrej wyborca jest ujty w spisie wyborcw, do 20 maja 2015 r. w dowolnej placwce Poczty Polskiej na terenie kraju. Osoba niepeBnosprawna mo|e umwi si na odbir koperty zwrotnej w miejscu iterminie przez ni wskazanym (np. w jej mieszkaniu). W przypadku, gdy odbioru ma dokona pracownik Poczty Polskiej, nale|y umwi si z nim najpzniej na dzieD 21maja 2015 r. Wyborca mo|e przed dniem ponownego gBosowania osobi[cie dostarczy kopert zwrotn do wBa[ciwego urzdu gminy (w godzinach pracy tego urzdu) lubwdniu ponownego gBosowania, do czasu jego zakoDczenia, osobi[cie dostarczy kopert zwrotn do obwodowej komisji wyborczej, ktrej adres znajduje si na kopercie zwrotnej. GBosowa korespondencyjne nie mog wyborcy umieszczeni w spisach wyborcw w:obwodach gBosowania utworzonych w zakBadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spoBecznej, zakBadach karnych i aresztach [ledczych oraz domach studenckich lubzespoBach domw studenckich, a ponadto wyborcy, ktrzy udzielili peBnomocnictwa do gBosowania. Jak wskazano powy|ej w przypadku gdy wyborca zgBosiB zamiar gBosowania korespondencyjnego, wyborcy temu za[wiadczenia o prawie do gBosowania w miejscu pobytu w dniu wyborw nie wydaje si po wysBaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba |e zwrciB on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym. GBosowanie przez peBnomocnika Prawo do gBosowania za po[rednictwem peBnomocnika w ponownym gBosowaniu maj wyborcy, ktrzy najpzniej w dniu ponownego gBosowania ukoDcz 75 lat, atak|e wyborcy posiadajcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeBnosprawno[ci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoBecznej oraz zatrudnianiu osb niepeBnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr127, poz. 721, z pzn. zm.), w tym rwnie| wyborcy posiadajcy orzeczenie organu rentowego o: 1) caBkowitej niezdolno[ci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolno[ci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17grudnia 1998 r. > emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeD SpoBecznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 1440); 2) niezdolno[ci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; 3) caBkowitej niezdolno[ci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; 4) orzeczenie o zaliczeniu do I gru@C inwalidw; 5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidw; a tak|e osoby > staBej albo dBugotrwaBej niezdolno[ci do pracy w gospodarstwie rolnym, ktrym przysBuguje zasiBek pielgnacyjny. PeBnomocnikiem mo|e by osoba wpisana do rejestru wyborcw w tej samej gminie, coudzielajcy peBnomocnictwa do gBosowania lub posiadajca za[wiadczenie o prawie do gBosowania. PeBnomocnikiem nie mo|e by osoba wchodzca w skBad komisji obwodowej wBa[ciwej dla obwodu gBosowania osoby udzielajcej peBnomocnictwa do gBosowania, a tak|e m|owie zaufania, jak rwnie| kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. PeBnomocnictwo mo|na przyj tylko od jednej osoby lub od dwch osb, je|eli conajmniej jedn z nich jest wstpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstpny (syn,crka, wnuk, wnuczka, itd.), maB|onek, brat, siostra lub osoba pozostajca wstosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do peBnomocnika. PeBnomocnictwa udziela si przed wjtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzdu gminy upowa|nionym przez wjta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporzdzania aktw peBnomocnictwa do gBosowania. Wyborcy, ktrym peBnomocnictwo zostaBo udzielone przed dniem pierwszego gBosowania w dniu 10 maja 2015 r. bd mogli gBosowa na podstawie aktu peBnomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji w dniu pierwszego gBosowania) rwnie| w ponownym gBosowaniu. Wraz ze spisem wyborcw przed ponownym gBosowaniem komisja otrzyma aktualn list wyborcw, ktrzy udzielili peBnomocnictwa do gBosowania. Na podstawie tej listy komisja dopu[ci dogBosowania osoby posiadajce peBnomocnictwo do gBosowania, ktre gBosujc wpierwszym gBosowaniu, oddaBy komisji akt peBnomocnictwa. Natomiast wyborca, ktry nie zBo|yB wniosku o sporzdzenie aktu peBnomocnictwa przed pierwszym gBosowaniem w dniu 10 maja 2015 r., w celu sporzdzenia aktu peBnomocnictwa przed ponownym gBosowaniem, skBada wniosek do wjta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w ktrej jest wpisany do rejestru wyborcw. Wniosek nale|y zBo|y najpzniej w 9. dniu przed dniem ponownego gBosowania, tj. do dnia 15 maja 2015 r. Wzr wniosku stanowi zaBcznik nr 2 do rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporzdzenia aktu peBnomocnictwa do gBosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej idoSenatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doParlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organw stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (Dz.U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wzr doBczony do informacji). Do wniosku nale|y doBczy: pisemn zgod osoby majcej by peBnomocnikiem na przyjcie peBnomocnictwa wzr zgody na przyjcie peBnomocnictwa stanowi zaBcznik nr 6 do rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji wskazanego wy|ej (wzr doBczony doinformacji); kopi aktualnego orzeczenia wBa[ciwego organu orzekajcego o ustaleniu stopnia niepeBnosprawno[ci, je|eli wyborca udzielajcy peBnomocnictwa w dniu gBosowania niebdzie miaB ukoDczonych 75 lat; kopi za[wiadczenia o prawie do gBosowania wydanego osobie majcej bypeBnomocnikiem, je|eli osoba ta nie jest ujta w rejestrze wyborcw w tej samej gminie co udzielajcy peBnomocnictwa. Akt peBnomocnictwa jest sporzdzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, je|eli wyborca zwrci si o to we wniosku ojego sporzdzenie. Wyborca ma prawo cofnicia udzielonego peBnomocnictwa. Cofnicie peBnomocnictwa nastpuje przez zBo|enie najpzniej na 2 dni przed dniem ponownego gBosowania, tj.dodnia 22 maja 2015 r., stosownego o[wiadczenia wjtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w ktrej sporzdzono akt peBnomocnictwa, lub przez dorczenie takiego o[wiadczenia wBa[ciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego gBosowania. Wyborca, ktry udzieliB peBnomocnictwa mo|e gBosowa osobi[cie w lokalu wyborczym, je|eli wcze[niej nie oddaB gBosu peBnomocnik. GBosowanie osobiste przez wyborc powoduje wyga[nicie peBnomocnictwa. GBosowania przez peBnomocnika nie przeprowadza si w: obwodach gBosowania utworzonych w zakBadach opieki zdrowotnej, domach pomocy spoBecznej, zakBadach karnych i aresztach [ledczych oraz domach studenckich, a tak|e w obwodach gBosowania utworzonych za granic i na polskich statkach morskich. Dopisywanie wyborcw do spisw w dniu ponownego gBosowania W dniu ponownego gBosowania obwodowe komisje wyborcze dopisuj do spisu wyborcw jedynie tych wyborcw, ktrzy: przedBo| za[wiadczenie o prawie do gBosowania w dniu ponownego gBosowania, zostali pominici w spisie, je|eli udokumentuj, |e stale zamieszkuj na terenie danego obwodu gBosowania, a urzd gminy potwierdzi, |e nie otrzymaB zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborcw w innym obwodzie, s obywatelami polskimi stale zamieszkujcymi za granic, gBosujcymi w kraju napodstawie wa|nego polskiego paszportu, zostali skre[leni ze spisu dla danego obwodu gBosowania w zwizku z wpisaniem dospisu wyborcw w szpitalu, domu pomocy spoBecznej, zakBadzie karnym lubareszcie [ledczym, je|eli udokumentuj, |e opu[cili t palcwk przed dniem ponownego gBosowania, chc gBosowa w obwodzie utworzonym w zakBadzie opieki zdrowotnej, domu pomocy spoBecznej, zakBadzie karnym lub areszcie [ledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem ponownego gBosowania.   PAGE 1 - PAGE 2 - &(LNȅXZ‰tċ֋Œ$:<XZƍȍ ԾԲԈ~t~j~~j~^^Ԉh/SDhgH|5\aJh/SDhgH|5aJh/SDh, 5aJh/SDhC5aJh/SDhCaJh/SDh, 5\aJh QA5\aJh/SDhiF5\aJh/SDhC5\aJh/SDh, \aJh/SDhCNH\aJh/SDhC\aJh/SDhiFCJ\aJh/SDhCCJ\aJh QACJ\aJ$ŠȍŽ:4ƙbġuuuuu$$dh*$^a$gd9P$$ & F qdh*$^`a$gd9Pdh*$^gdN/Q $ & F dh*$1$5$9D^`a$gd2*$dh*$1$5$9D^a$gd2*$dh*$1$5$9D^a$gdN/Q (*^Ȏ̎Ԑ֑24fz\fzē L|~–ĖB̽彶uiih/SDh, CJ\aJh/SDh8FoCJ\aJh/SDh, 5CJaJh QACJ\aJh/SDhCCJ\aJh/SDhC\aJh/SDhC5aJ h QA5aJh/SDhCaJ hvaJ h2*aJh2*h2*aJh2*h2*5aJ h QAaJh2*h QA5aJh2*hC5aJ(BDpęƙҜNΣ̦ |FVέf nı.2ܳrȶ\``z|»´´´´´´»իիջ»»»»»»»Ÿ»» h2*\aJ h\aJhh@\aJhh9P@\aJh[5\aJ h[\aJ h9P\aJh9Ph9P\aJh9P5\aJh9Ph9P5\aJhCCJ\aJh QACJ\aJh/SDhiFCJ\aJ4ġ(*lȶBH$z$7dh*$^7`gdN/Q$$ & F qdh*$^`a$gdN/Q$$ & F 77dh*$^7`a$gd$$dh*$^a$gd9P¹@BкHJLN Zdh0$pz\Fnrиzt h QAaJh/SDh{5aJh/SDhaJh/SDhegaJ h2*aJ hvaJh/SDh/`aJh/SDhwc6CJ]aJh/SDh!q6CJ]aJh/SDh8Fo5aJh/SDh!q5aJh9Ph9P\aJ h9P\aJhh[\aJhh9P\aJ,z rvx|~xh xx&`#$&`#$$$ & F h77dh*$5$7$8$9DH$^7`a$gdN/Qrtxz~h/SDhegaJhR0JmHnHuhT hT0JjhT0JUhjhU6 00&P . A!n"n#e$n% P / 0&P . A!n"n#e$n% &Ddn2 vA?Dobry orzelObraz 1Dobry orzelR8]7wg3cD F ]7wg3cJFIFC   C }_" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?d65Fp2}uE+ᇅnsZ6`5BqPqcӓU+|>Ӿ+5>vkZd֍warn]HYcyGV+APkC|M|Mê~>1SNK⫤o*k^mGq:u&UN}#W.[nYmn*ÂVdЊo|q |wmsXi#7Gu|bY<4 %(#It=*E [Yۤ񎈈T~ EPEP:a˩ꗰ[Ay.$,xzo#Guy<'Iyj]]j)d9#v* mQ۳~cwpԾUoFɪVֶFۤ][j6~{'gO4_ xZ5瀵k}^H^iSMqio!u10>j3 WҼchz[m ]P9<č|KapH$Edѭj|!ү#_ZEY$ɷo*s)3H+ɹHM$?Fl?R/٧5ψFE"Y]]+K))jѤqfXBkޯ㟉9׾/`-xmOZͦۼ[G$f%}_zῂ_ 6jzǿH-^.H DN@m:dWП|{o_/doo<i(ԣd4v Y3M4V|o xv_xG15ol9@}9n~Ժgㆭci3-ëX\y:-$Qfj־*x#4}~[xXeӢ}y/%%+o[Hw;ҸS¿ |5}yZxJ^ԮC[ƒEm ͽkYd\nC4ɹ9G/ Ue_,~"1e #@G=@`/|x7xg^% B5{{,iw!jmS i7A[?EohQ]vk<5&"(BYtڅQ(Ev_o~"t-4߆!ԵD0eĞ{%۱..Vih0\d؃P㯇:v㿉729[2ߵD>Ǹo1 >]υ:uj~Դf&d(8&Hxe/"D?@;ߎ|LYxI|N [[x{ KGZR1^?~xFVKHxfOYhZ6DYTD8K<̱%`6@;g&cg'φdtJ_i# E(?|_-CY-w7jZO}t]2GGq$cVgVڭg?F_=~14n'w2J"6#H(]CƉ^x[{~(i:<#ƅփq!6(]1Y9ݷ'_oikȵ+{Ʀټ*MyDs'aҿf:⛭zP~/XT{Mvq%XnMHwCR@|_o~%_ozAgԗHVER\4B8 e[ {[V(~/ʿ< XC׌mUK`dWS$W/ /Q|Zd6Չ@2u1pw6WYMdΠ+||9k:ol+|C|K#zt]?XEam%ۭ%xN ThԬrx@_%^x ǷmIc>;MalL40U,#.Y4~>>Ӣ{|;NxUW~*uTj[+E7[3%a.+Ҵ}c&oۿݽj-nt5[1[A6+mc3fOS?g=׊|m1ixF/.E1144eU=چ#k0#m,Q[4H mx|' ~jONex⯊Ь5hTeUIe p % > X|ycWˍ3Wz. |3{jعD4;׊KY%i ~ϟ =Wř[|[χ52ps.b+uo"rI #t_Ooc<$ֵ)nU-c2n-\No[8?koŸ xGDMBY[K[g ] ۋ3$I@Xm>~^8_S~se1{Vy\^뷂)kϱ5ĭG^ YkuڏċMLk7t.48 n]PQm4j?ߧCemCymDa^V["C* S$-xDo)tì5ojsjR1ĒZ3lH|ɮ-5#c9ٿgO]k0x,.u 6x+(awUZP)b6je-g}$υwnM9 Dn&[) wzi~h4 iA\Y.OBg$C+~1~Ժ?4/j?t?|;XcP-Ɨ=6RbU{fiI|h'hw7|^Υx KgG~(# 隒ǧ̌OAU~62tO2O4^{^7֗Fڔ,pY.^݃+k-+_|?66o<+juKxIӡeY//Ƭd'jUo h? >&"񶛣?wmgS{{D~fLq!/IimWúĶC$3Imm&.9dVж1=+(x't|;ռ aUxz?ᇖ\VΐAq$uψ"x{KM6=֯|gFgrbbdY1:qOiw%[qqY4iaYAY#+ IPyC {~п'5۫ &@-`\,牣+zlӣޑ(~^ͤ|kuGl,b }$Mě-¨vApof-'XFŝVKkhq415 YOai1k{OEZۛZHɎ)Nh __'|p5_D^+9#Ml%eY|gy`?%^ m6>-n%n xk eb~=u|5|z_Nx"DOo|_lj|7{=o5t,"y-w% 6j~|_"Ŧ+c>R{蠍ilEճ[$y`Ka>ji{-_N0i6Xz#m^*5oSoxg-mHvO1̜0>ڠ~||q|)5=TXkqHeȬVDVQ@?'_4|.GWCoeg{ k6>΋m-KXeYċ U]×_jb.1,cI0TXΊ o_<;&F4bW0$0,L# vʹ_نRҼSB[˦E'H4٘ //(b'bP]Os:G<;a,/IB7ePuc֡!?؅͸w>*:N22;q5~:ωhVwϫX^jxtKf$.Q,D%eY&xW>:ľ$֣P&y,,gt,g5#4%Oտ'cxK6j(5kwQҠhݝȊ8չQJNk+8o6UVYʀe`0X_.G G )Vj:$ -4M2N" nI S(?~5erH4u6 %THUEQEQEQEQEQEQE^! 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666h6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalny5$7$8$9DH$CJ_HmHsHtH`@` C NagBwek 1$<@&"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ f@f NagBwek 2*$$hx5$7$8$9D@&H$^ha$6CJ]aJf@f NagBwek 3*$$hx5$7$8$9D@&H$^ha$5CJ\aJp@p NagBwek 4.$$ex5$7$8$9D@&H$^ea$56CJ\]aJ`@` NagBwek 5&$$x5$7$8$9D@&H$a$ >*CJaJJA`J Domy[lna czcionka akapituTiT 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy 8@8 NagBwek p#0)@0 Numer strony4 4 Stopka p#^B@"^ Tekst podstawowy$x5$7$8$9DH$a$CJaJtC@2t Tekst podstawowy wcity$$x5$7$8$9DH$^a$CJaJxR@Bx Tekst podstawowy wcity 2$$hx5$7$8$9DH$^ha$CJaJ~S@R~ Tekst podstawowy wcity 3$$hx5$7$8$9DH$^ha$5CJ\aJhP@bh Tekst podstawowy 2$x5$7$8$9DH$a$5CJ\aJ6Xq6 Uwydatnienie6]F@F Jm;0 Tekst dymkaCJOJQJ^JaJLL Jm;0Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJXX CNagBwek 1 Znak"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ JJ CTekst podstawowy ZnakCJaJ&& iFtxt-new^^@^ 0Normalny (Web) dd5$7$8$9DH$[$\$CJaJP+@P Gy0Tekst przypisu koDcowegoCJRR Gy0Tekst przypisu koDcowego ZnakT*T Gy0OdwoBanie przypisu koDcowegoH*PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl #0S8 ***********-( 2'B/7@JNS Br.02346789;<gijln0EŠġz/15:hkm "$-!!8@0( B S ?!"E;I;==SSSS S S S SSSSS)S.S1S{GIISSSS S S S SSSSSSS)S,S.S1Szgp H oJjgĺWJ]k f2.n2>++p ~ze/66<檸_7~V 7Dfm@:"FX <wI4@@MԹ>[/OpXMO~'waZnPjZ`yl\VzAfbV@csFe4*h\DG6r%'?v`BSP2|Xu ^`OJQJo(- ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH ^`o(hH) ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh  ^ `OJQJo(h w w ^w `OJQJo(h GG^G`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHhw ^w `OJQJo(hHhG^G`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`OJQJo(h  ^ `OJQJo(oh Q Q ^Q `OJQJo(h !!^!`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h aa^a`OJQJo(oh 11^1`OJQJo(h^`B*o(phhH.h  ^ `OJQJo(oh Q Q ^Q `OJQJo(h !!^!`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h aa^a`OJQJo(oh 11^1`OJQJo(h^`B*OJQJo(phhHh  ^ `OJQJo(oh Q Q ^Q `OJQJo(h !!^!`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h aa^a`OJQJo(oh 11^1`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh-^-`OJQJo(hHhw ^w `OJQJo(hHhG^G`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH ^`hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`B*OJQJo(phhHh  ^ `OJQJo(oh Q Q ^Q `OJQJo(h !!^!`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h aa^a`OJQJo(oh 11^1`OJQJo(h ^`hH)h Q ^Q `hH.h ! L^! `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h a^a`hH.h 1^1`hH.h L^`LhH.h^`B*o(phhH.h  ^ `OJQJo(oh Q Q ^Q `OJQJo(h !!^!`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h aa^a`OJQJo(oh 11^1`OJQJo(h1^1`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhq^q`OJQJ^Jo(hHohA^A`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhqq^q`5o(hH.h oo^o`OJQJo( ^ `o(. ^ `.^`.L^`L.^`.OO^O`.L^`L.h ^`o(hH)h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo( hh^h`o(hH) ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh\ ^\ `OJQJo(hHh,^,`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohl^l`OJQJo(hHqq^q`o(.h oo^o`OJQJo(? L? ^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.OO^O`.L^`L.h ^`OJQJo(h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(- ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`OJQJo(hH ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(zgW'?v+*h f6MOjZ[/OX <_7fbyl\G6rwI2>+fm@:@@MV 7P2|H o'waZze/sFe @Yx *@YxT7 @YxxJ2_Tp:a K }B ?s , Z.cv3:r+c2*f/R'BV(~)|^*C.<2}3c3o3r35A?5{5N7B8 d:o:;R;Jm;<r<Oj>+? QAD/SDbDuG}GP"HHI*PI3KcuK+MtO9PN/QRD!STS_UAV@KY_Za]^^/`bbtcwcYXj:NOT#NFNO6M CLF]Ukf$/GyydPzO@@w6EaP{}de[:lYYiFT%kX#egE|14kT5kQSS@NNN !"#&'))0S $(,.248JLNTVZzUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7@Cambria5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"5'5'\5' (G * (G *)$xx0RR 3QHP $P:2!xx cC:\Documents and Settings\msliwins\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony\PaDstwowa Komisja Wyborcza.dotPaDstwowa Komisja WyborczaKBWK.Milakt           Oh+'0l  ( 4 @LT\dPastwowa Komisja WyborczaKBW Pastwowa Komisja Wyborcza.dotK.Milak2Microsoft Office Word@F#@D @țPB@țPB (G՜.+,0L hp Krajowe Biuro Wyborcze*R Pastwowa Komisja WyborczaPastwowa Komisja Wyborcza TytuTitle !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwxyz{|}~Root Entry FPQBData p&1TableoWordDocument iSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore8~QBPQBZ3DLEGRA==28~QBPQBItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q