Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowisowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w obrebie ewidencyjnym Łochocin, gmina Lipno.

                                                                                                        Lipno, dnia 05.07.2013 r.

ROR.6220.6.8.2013

 

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.          z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 04.07.2013 r., na wniosek Gminy Lipno wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w obrębie ewidencyjnym Łochocin, gmina Lipno”.

            Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 206 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 20 48 lub 54 287 20 48 wew. 54, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomienie stron o wydanej decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łochocin.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-07-05 10:40:06
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-07-05 10:41:02
Ostatnia zmiana:2013-07-05 10:41:19
Ilość wyświetleń:764