Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwały Rady Gminy Lipno 2010 - 2014

Załączniki

Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipno (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II/4/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/5/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/6/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok. (151.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/7/10 w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/8/10 w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011-2015 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/9/10 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów z terenu Gminy Lipno (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/10/10 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Lipno oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/11/10 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2011. (126.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2011-2016 (202.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2011 (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do uchwały Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2011 (2.5MB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr IV/15/11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ostrowitem funkcjonującej w ramach Szkoły Podstawowej w Radomicach (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody z wodociągu gminnego Gminy Lipno (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchała Nr IV/20/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lipno na lata 2011-2015 (252kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo w Gminie Lipno (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Krzyżówki w Gminie Lipno na lata 2010 - 2016 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/23 /11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ostrowite w Gminie Lipno na lata 2010 - 2016 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2011 rok. (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V-26-11 w sprawie wniosku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wierzbick kadencji 2007-2011 o powtórne przeprowadzenie wyborów (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-27-11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2010 rok (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-28-11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-29-11 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2010 rok (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-30-11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek budowlanych w drodze przetargu (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-31-11 w sprawie Zespół Interdyscyplinarny.doc (25.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr VI-32-11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z FOŚiGW w Toruniu (674.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-33-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.doc (11.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr VI-34-2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2011 rok.doc (44kB) Zapisz dokument  
załącznik inwestycyjny do uchwały Nr VI-34-11 (156.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI-35-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2011-2017 (15kB) Zapisz dokument  
Wieloletnia Prognoza Finansowa-uchwała VI-35-11 (226.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-uchwała VI-35-11 a (98.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-uchwała VI-35-11 c (148.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-36-11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze przetargu (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII -37 -11 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2011 rok (17.3kB) Zapisz dokument  
załącznik inwestycyjny - uchwala VII-37-11 (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-38-11 w sprawie powolania zespołu opiniujacego zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-39-11 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-40-11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze przetargu (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-41-11- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów na własność Gminy Lipno (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-42-11 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-43-11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów we własności nieruchomości (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-44-11 w sprawie udzielenia dotacji celowej stowarzyszeniu (15.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr VIII-45-11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-46-11 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2011 rok (51.7kB) Zapisz dokument  
załącznik inwestycyjny - uchwala VIII-46-11 (169.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-47-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2011-2017 (12.7kB) Zapisz dokument  
Wieloletnia Prognoza Finansowa-uchwała VIII-47-11 (225.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-uchwała VIII-47-11a (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-uchwała VIII-47-11c (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX.48.11 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym .... (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX.49.11 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora .... (684.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX-50-11 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2011 rok (39.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 5 do uchwały IX-50-11 (172.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IX-51-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2011-2017. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa zał. nr 1 do IX.51.11 (225.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-uchwała IX.51.11 (110.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-52-11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-53-11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012 (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-54-11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-55-11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012rok i zwolnień w tym podatku (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-56-11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku lesnego (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do uchwały Nr X-56-11 wzory formularzy w formacie doc - word (53.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr X-57-11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-58-11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-59-11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X -60-11 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2011 rok (44.1kB) Zapisz dokument  
załacznik inwestycyjny X-60-11 (178.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała X-61-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2011-2017 (12.6kB) Zapisz dokument  
Wieloletnia Prognoza Finansowa X-61-11 (254.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF A X-61-11 (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF C X-61-11 (148.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-62-11 w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych (12.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XI-63-11 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia II (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XI-64 -11 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2011 rok (39.2kB) Zapisz dokument  
załacznik inwestycyjny XI-64-11 (178.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-65-11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2011-2017 (12.7kB) Zapisz dokument  
Wieloletnia Prognoza Finansowa XI-65-11 (254.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF A XI-65-11 (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF C XI-65-11 (148.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-66-11 w sprawie oreślenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-67-11 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 (307kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-68-11 w sprawie programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-69-11 w sprawie przyznania pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-70 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno (13.3kB) Zapisz dokument  
Wieloletnia Prognoza Finansowa XI-70 (317.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF A XI-70 (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF C XI-70 (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-71-11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2012 (18kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XII-72-12 w sprawie zamiaru likwidacji SZkoły Podstawowej w Piątkach (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-73-12 w sprawie zmiany uchwały Nr XI-62-11 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-74-12 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipno do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-75-12 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-76-12 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-77-12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na realizację zadań związanych z usuwaniem następstw nadużywania (9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII- 78 -12 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok (27.2kB) Zapisz dokument  
załacznik inwestycyjny XII-78-12 (128.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XI-79-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2012-2019 (12.6kB) Zapisz dokument  
Wieloletnia Prognoza Finansowa XII-79-12 (317.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF A XII-79-12 (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF C XII-79-12 (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-80-12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-81-12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2011 rok (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-82-12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-83-12 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2011 rok (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-84-12 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok (41.8kB) Zapisz dokument  
uchwała XIII-85-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2012-2019 (12.7kB) Zapisz dokument  
Wieloletnia Prognoza Finansowa XIII-85-12 (317.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF XIII-85-12 (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik inwestycyjny XIII-85-12 (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF C XIII-85-12 (104.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno nr XIII-86-12 (224.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały nr XIII-86-12 (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-87-12 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych (23.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XIII-88-12 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Piątkach (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-89-12 zmieniające uchwałę w sprawie utworzenia ZS (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-90-12 w sprawie przekształcenia SP Karnkowie (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-91-12 w sprawie tygodniowego wymiaru godzin .. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-92-12 w sprawie przedłużenia taryfy cen za dostawę wody z wodociągu gminnego Gminy Lipno (13.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XIII-93-12 w sprawie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-94-12 w sprawie konsultacji z mieszkańcami gminy Lipno (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-95-12 w sprawie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-96-12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Lipno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (13.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XV-97-12 w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Lipno w tworzeniu SALUTARIS (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-98-12 w sprawie nabycia gruntów na własność Gminy Lipno darowizna Wichowo WDK (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-99-12 w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Radomicach (109.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-100-12 w sprawie ustalenia wysokości opłat -Samorządowe Przedszkole w Radomicach (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-101-12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego - kanalizacja (11.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XV-102-12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego -przebudowa OSP (11.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XV-103-12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego - termomodernizacja (12kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XV- 104 -12 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok (692.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 5 do uchwały Nr XV-104-12 (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala XV-105-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2012-2022 (213.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa (428.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF- 1a (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF- 1c (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XVI-106-12 (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XVI-107-12 (100.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XVI-108-12 (98.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XVI-109-12 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XVI-110-12 (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XVI-111-12 (103.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala XVI-112-12 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok (693kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 3 do Uchwały Nr XVI-112-12 (164.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała XVI-113-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2012-2022 (212.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa (426.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-1a (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF (155.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF- 1c (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala XVII-119-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2012-2022 (213.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa (428.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF (158kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-1a (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-1c (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XVIII-118-12 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok (680.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal nr 5 do Uchwały XVIII-118-12 (166.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA Nr XVIII-119-12 (212.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do Uchwała Nr XVIII-119-12 (214.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XIX.120.12.2012-09-27 w sprawie okręgów wyborczych (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX-121-12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych (183.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX-122-12w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Karnkowie (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XIX_123_12 Rady Gminy Lipno w spr_ przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Lipno na lata 2012 - 2032 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX-124-12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Lipna i Powiatem Lipnowskim (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipno (637.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX-125-12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą Pewnym krokiem w przyszłość II (178.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XIX-126-12 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok (330.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.nr 2 do Uchwały Nr XIX-126-12 (165.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała XIX-127-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2012-2022 (209.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa (424.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF (158kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-1a (117.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-1c (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XX-128-12 w sprawie obwodów głosowania (886kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XX-129-12 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2013 (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XX-130-12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków (186.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XX-131-12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 (160.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XX.132.12 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-133-12 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia - śmieci (356.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-134-12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyżówki w Gminie Lipno (244.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-135-12 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody z wodociągu gminnego Gminy Lipno (334.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-136-12 w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Jastrzębiu (174.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-137-12 w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Wichowie (169.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-138-12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA Nr XX- 139 -12 W sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok (625.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 5 do Uchwały NR XX-139-12 (169.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała XX-140-12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2012-2022 (209.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa (473.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF (158kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-1a (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF-1c (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI_141_12 Rady Gminy Lipno w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI_142_12 Rady Gminy Lipno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia (176.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI_143_12 Rady Gminy Lipno w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (303.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI_144_12 Rady Gminy Lipno w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXI_145_12 Rady Gminy Lipno w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów (172.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI-146-12 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXI-147-12 (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do uchwała nr XXI-147-12 (156.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXI-148-12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipno (145.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXII-149-12 (126.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do uchwała nr XXII-149-12 (93.6kB) Zapisz dokument  
UCHWAŁA Nr XXII-150-12 (209.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do uchwała nr XXII-150-12 (214.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXII-151-12 (193kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXII-152-12 (130.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały Nr XXII-152-12 (630.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXII-153-12 (197kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do uchwała nr XXII-153-12 (215.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXII-154-12 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXIII 155 13 w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu w Gminie Lipno (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII-156 -13 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2013r (34.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXIV-157-13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku (170.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV-158-13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2013 r (301.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV-159-13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezperzetargowej nieruchomość gruntową -Jastrzębie (127.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV-160-13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej (144kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXIV-161- 13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony (12.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXIV-162-13 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2013r. (41.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXIV-163-13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013–2028 (12.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXV-164-13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2012 rok (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-165-13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-166-13 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2012 rok (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV-167-13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno (254.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV-168-13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (190.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXV-169-13 w sprawie stosowania stawek oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipno w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań (137.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-170-13 zmieniająca ws przystanków komunikacyjnych (13kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXV-171-13 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Programu współpracy za 2012 r. (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-172-13 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lipno na 2012 rok (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do uchwały Nr XXV-172-13 ocena zasobów pomocy społecznej 2013 (722.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-173-13 w sprawie zmiany Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na terenie gminy Lipno w latach 2007-2013 (11.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXV-174-13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu (16.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXV-175-13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgpszczy (14.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXV-176-13 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2013 r. (31.2kB) Zapisz dokument  
UchwałaNr XXV-177-13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013-2028 (15.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXVI-178-13 w sprawie powołania komisji do spraw nazw miejscowości, ulic i podziału admionistracyjnego Gminy (16.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXVI-179-13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na zakup wyposaż (18.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXVI-180-13 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2013 r. (35.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XVI-181-13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013-2028 (12.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXVI-182-13 w sprawie odwołania skarbnika (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI-183-13 w sprawie powołania skarbnika (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXVII-184-13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (286.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXVII-185-13 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomośc (313.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-186-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2013 r. (17.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała nr XXVII-187-13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (278.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXIX 188 13 w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Lipno do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej (314.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXIX 189 13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX-190-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2013 r. (14.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXIX-191-13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013-2028 (12.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XXX.192.13.2013-11-21 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXX.193.13.2013-11-21 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXX.194.13.2013-11-21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok i zwolnień w tym (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXX.195.13.2013-11-21 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXX.196.31.2013-11-21 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości (942.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXX.197.13.2013-11-21 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy (179.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX-198-13 w sprawie przedłużenia taryfy cen wody (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX-199-13 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Lipno (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX-200-13 w sprawie Program współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na 2014 - (26.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXX-201-13 w sprawie uchwalenia Loklanego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 -2020 (15.6kB) Zapisz dokument  
Uchwala XXX-202-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2013r (15.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXX-203-13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013–2028 (13.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XXXI.204.13.2013-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instyutucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna (193.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI-205-13 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów z terenu Gminy Lipno (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala XXXI-206-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2013r (15.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXXI-207-13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013–2028 (13.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXI-208-13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2014 (266kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXI-209-13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013–2028 (17.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXXI-210-13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2014 (28.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXII-211-14 darowizna zabytek (16.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXII-212-14 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lipno w latach 2014-2020 (541.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XXXII.213.14.2014-02-06 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy (190.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXII-214-14 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXXII.215.14.2014-02-06 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXXII.216.14.2014-02-06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXII-217-14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r (28.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXII-218-14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014-2028 (18.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXIII-219-14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII-220-14 w sprawie zmian nazw miejscowości (26.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XXXIII.221.14.2014-03-27 zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII-222-14 program opieki zwierzęta 2014 (22kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXIII-223-14 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014 rok (22.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXIII-224-14 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lipno na lata 2014-2028 (17.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXIV-225-14 w sprawie wyrażenia zgody - porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (15.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXIV-226-14 sztandar dla Policji (7.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXIV-227-14 wyrażenie zgody na porozumienie dot utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (16.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XXXIV.228.14.2014-05-27 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych (193.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXIV 229 z 27.05.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r. (28.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXXIV230 z 27.05.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014–2028 (21.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXXV 231 z 11.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r (23.6kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXVI-232-14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (17.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXVI-233-14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI-234-14 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2013 rok (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVI-235-14 w sprawie Salutaris (18.8kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XXXVI.236.14.2014-06-24 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Lipno XXXVI 237 z 24-06-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r (26.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała Rady Gminy Lipno XXXVI 238 z 24-06-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014–2028 (21kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XXXVI.239.14.2014-06-24 w sprawie ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Lipno (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA.XXXVII.240.14.2014-09-22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i inne formy (170.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXXVII.241.2014-09-22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze (311.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXVII-242-14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipno (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXVII-243-14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Lipno (15.4kB) Zapisz dokument  
Uchwała.XXXVII.244.14.2014-09-22 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lipno (237.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXVII 245 z 22.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r (26.9kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXXVII 246 z 22.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014–2028 (21.2kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXXVIII-247-14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzebiegoszcz na lata 2014-2020 (17.1kB) Zapisz dokument  
UCHWAŁA NR XXXIX 248 14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzebiegoszcz na lata 2014-2021 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXXIX.249.14.2014-10-28 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 (96.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXXIX.250.14.2014-10-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok i zwolnień w tym (183.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXXIX.251.14.2014-10-28 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 201 (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXIX 252 z 28.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014 (29kB) Zapisz dokument  
Uchwała XXXIX 253 z 28.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014–2028 (21.3kB) Zapisz dokument  
UCHWAŁA NR XXXIX 254 14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2014-2021 (994.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bohdan Nowak - Przewodniczący Rady Gminy Lipno
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Wysocki
Data wprowadzenia:2010-12-08 08:17:40
Opublikował:Marek Wysocki
Data publikacji:2010-12-08 08:22:15
Ostatnia zmiana:2015-01-08 13:58:07
Ilość wyświetleń:4527

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij