Zamknij okno Drukuj dokument

Ustalenie, określenie, korekta w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych

Ustalenie, określenie, korekta w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych

Jednostka odpowiadająca za załatwienie sprawy:

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

 

Wymagane dokumenty:

1. Akt notarialny zbycia lub nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający zbycie lub nabycie nieruchomości

2. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.

4. Osoby fizyczne - wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Referat finansowy – Podatki pok. Nr 104

w godzinach pracy urzędu


Termin:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2. odpowiednio skorygować deklaracje  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia tj. jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie,

3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia.

 

Tryb odwoławczy:
Stronie służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Opłaty:
Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Gminy Lipno.

Zapłaty podatku od nieruchomości można dokonać u sołtysa wsi (dotyczy osób fizycznych), w biurze Urzędu Gminy (dotyczy osób fizycznych), przekazem przez pocztę lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

Uwagi:

I. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1)   grunty;

  2)   budynki lub ich części;

  3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

II. Podstawę opodatkowania stanowi:

  1)   dla gruntów - powierzchnia;

  2)   dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;

  3)   dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

III. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od

 

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 t. j.).

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Strużyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-09-04 12:26:19
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-09-04 12:27:47
Ostatnia zmiana:2016-01-05 16:12:53
Ilość wyświetleń:1029