ࡱ> XZSTUVW5@֛bjbj22BXXZLLLܡ<+hئئ"'''''''$i,R.((*rrr'r'r$r"dT$ ̦ KaMLjv'*0+^/R/`$/`$r((DȞP"Ȟ ZaBcznik do UchwaBy Nr VIII/47/03 Rady Gminy Lipno z dnia 19.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipno STATUT GMINY LIPNO POSTANOWIENIA OGLNE. 1 Statut okre[la: Ustrj Gminy Lipno. Zasady tworzenia, Bczenia, podziaBu i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziaBu przewodniczcych tych jednostek w pracach rady gminy. Organizacj wewntrzn oraz tryb pracy Rady Gminy i jej Komisji. Tryb pracy Wjta Gminy Lipno. Zasady dostpu obywateli do dokumentw Rady, jej komisji i Wjta oraz korzystania z nich. 2 Ilekro w niniejszym statucie jest mowa o: Gminie nale|y przez to rozumie gmin Lipno. Radzie nale|y przez to rozumie Rad Gminy Lipno. Komisji nale|y przez to rozumie Komisje Rady Gminy. Komisj Rewizyjn nale|y przez to rozumie Komisj Rewizyjn Rady Gminy Lipno. Wjta nale|y przez to rozumie Wjta Gminy Lipno. Urzdzie nale|y przez to rozumie Urzd Gminy Lipno. OgBoszenie w sposb zwyczajowo przyjty nale|y przez to rozumie ogBoszenie w formie obwieszczeD w soBectwach oraz na tablicy ogBoszeD w Urzdzie Gminy. 3 MieszkaDcy Gminy Lipno z mocy prawa stanowi wsplnot samorzdow. Granice Gminy okre[lone s na mapie stanowicej zaBcznik Nr 1 do Statutu. Siedzib Gminy jest miasto Lipno. Gmina posiada osobowo[ prawn. Samodzielno[ Gminy podlega ochronie sdowej. 4 Organami gminy s: Rada Gminy Lipno. Wjt Gminy Lipno. 5 Gmina jest wBa[cicielem mienia gminnego przejtego z mocy prawa oraz w wyniku obrotu cywilnoprawnego i innych czynno[ci prawnych. Gmina mo|e by tak|e u|ytkownikiem innego mienia na zasadach prawem okre[lonych. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY. 6 W Gminie mog by tworzone jednostki pomocnicze soBectwa. Wykaz utworzonych w Gminie jednostek pomocniczych prowadzi Wjt. 7 Rada tworzy, Bczy, dzieli oraz znosi jednostki pomocnicze z wBasnej inicjatywy lub z inicjatywy mieszkaDcw po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaDcami uwzgldniajc naturalne uwarunkowania przestrzenne, historyczne i istniejce wizi midzy mieszkaDcami oraz d|c do optymalnego zabezpieczenia potrzeb mieszkaDcw. Konsultacje odbywaj si w formie zgBaszania wnioskw i opinii do projektu uchwaBy, ogBoszonego w sposb zwyczajowo przyjty. Termin zgBaszania wnioskw i opinii upBywa po 14 dniach od ogBoszenia projektu uchwaBy. O wynikach konsultacji informuje si mieszkaDcw na zebraniu danego soBectwa oraz w drodze komunikatu podanego w sposb, o ktrym mowa w ust. 2. Wyniki konsultacji maj charakter opiniodawczy dla Rady. 8 ZgBoszenie inicjatywy utworzenia, poBczenia, podzielenia oraz zniesienia soBectwa przez mieszkaDcw wymaga formy pisemnej. ZgBoszenie winno by podpisane, przez co najmniej 15 mieszkaDcw zainteresowanych soBectw, ktrzy w dniu zgBoszenia wniosku posiadaj prawo wybierania do Rady. MieszkaDcy mog powoBa Komitet inicjatywny w skBadzie 3 osb, ktrego zadaniem bdzie przedstawienie organom Gminy udokumentowanych wnioskw dotyczcych inicjatywy, o ktrej mowa w ust. 1. 9 Jednostki pomocnicze prowadz dziaBalno[ na podstawie swojego statutu, ktry uchwala Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaDcami. Statut jednostki pomocniczej okre[la w szczeglno[ci: nazw i obszar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborw organw jednostki pomocniczej, organizacj i zadania organw jednostki pomocniczej, zakres zadaD przekazywanych jednostce przez gmin oraz sposb ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru organw gminy nad dziaBalno[ci organw jednostki pomocniczej Rada Gminy uchwaB i w trybie okre[lonym przepisami mo|e przekaza soBectwu wyodrbnion cz[ mienia komunalnego, ktr soBectwo zarzdza, korzysta z niej oraz rozporzdza dochodami na zasadach ustalonych w statucie soBectwa. SoBectwa nie tworz wBasnych bud|etw. Gospodarka finansowa soBectw jest prowadzona w ramach bud|etu Gminy. Wielko[ [rodkw do dyspozycji soBectw okre[la uchwaBa bud|etowa w ukBadzie, co najmniej dziaBowym. Dochody soBectwa tworz: udziaB w bud|ecie Gminy, przychody wBasne pochodzce z najmu i dzier|awy lokali oraz z organizowanych imprez, dotacje celowe z bud|etu Gminy, dobrowolne wpBaty osb fizycznych i prawnych, nadwy|ka [rodkw z roku ubiegBego. Zrodki finansowe soBectwa mog by przeznaczone na: dofinansowanie czynw spoBecznych, utrzymanie i konserwacja mienia komunalnego przekazanego w zarzd soBectwa / np. domy i [wietlice wiejskie/, wydatki zwizane z utrzymaniem lokali, dziaBalno[ci organw soBectwa i obsBug techniczno-kancelaryjn i finansow soBectwa. 10 1. Przewodniczcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowizek uczestniczy w sesjach Rady. 2. Przewodniczcy Rady obowizany jest umo|liwi uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczcemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej, ktrego zawiadamia o terminach sesji przesyBajc mu wraz z zawiadomieniem, porzdek obrad oraz projekty uchwaB objte tym porzdkiem. 3. Przewodniczcy mo|e zabiera gBos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziaBu w gBosowaniu. 4. Rada Gminy mo|e ustanowi zasady, na jakich przewodniczcemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej bdzie przysBugiwaBa dieta oraz zwrot kosztw podr|y odrbn uchwaB. ZADANIA I ZAKRES DZIAAANIA GMINY. 11 Zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty lokalnej, tworzenie warunkw dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz warunkw dla peBnego uczestnictwa obywateli w |yciu tej wsplnoty. W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkaDcw Gmina realizuje zadania wBasne, zlecone ustawami zadania administracji rzdowej, a tak|e zadania przejte od administracji rzdowej i samorzdowej w drodze porozumienia. Zadania zlecone lub przejte od administracji rzdowej i samorzdowej, Gmina wykonuje w oparciu o [rodki finansowe przekazane przez t administracj. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze|one ustawami na rzecz innych podmiotw, Gmina realizuje we wBasnym imieniu i na wBasn odpowiedzialno[. Zadania wBasne Gminy obejmuj w szczeglno[ci sprawy: Badu przestrzennego, gospodarki nieruchomo[ciami, ochrony [rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych drg, ulic, mostw, placw oraz organizacji ruchu drogowego; wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania [ciekw komunalnych, utrzymania czysto[ci i porzdku oraz urzdzeD sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy spoBecznej w tym o[rodkw i zakBadw opiekuDczych; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym biblioteki gminnej i innych placwek upowszechniania kultury; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenw rekreacyjnych i urzdzeD sportowych; targowisk; zieleni gminnej i zadrzewieD; cmentarzy gminnych; porzdku publicznego i bezpieczeDstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo|arowej i przeciwpowodziowej; utrzymanie gminnych obiektw i urzdzeD u|yteczno[ci publicznej oraz obiektw administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci|y opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorzdowej; 18)promocji Gminy; 19)wspBpracy z organizacjami pozarzdowymi; 20)wspBpracy ze spoBeczno[ciami lokalnymi i regionalnymi w ramach obowizujcego prawa 12 W celu wykonywania zadaD Gmina mo|e tworzy jednostki organizacyjne, w tym przedsibiorstwa i zawiera umowy z innymi podmiotami, tak|e z organizacjami pozarzdowymi. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Wjt. Organizacj i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych reguluj statuty i regulaminy organizacyjne. Statuty z zastrze|eniem ust. 7 nadaje Rada. Statut jednostki organizacyjnej okre[la midzy innymi: nazw, zakres dziaBania, siedzib, wyposa|enie jej w majtek trwaBy oraz zakres uprawnieD dotyczcych rozporzdzania tym majtkiem. Regulaminy organizacyjne ustala kierownik jednostki po zasigniciu opinii Wjta. Nadawanie statutw i innych aktw o charakterze organizacyjnym przedszkolom oraz szkoBom reguluj odrbne przepisy. 13 Wykonywanie zadaD publicznych przekraczajcych mo|liwo[ci Gminy nastpuje w drodze wspBdziaBania midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, w tym poprzez zawarcie porozumienia komunalnego lub przystpienie do zwizku jednostek samorzdu terytorialnego. Gmina mo|e zawrze porozumienie z inn gmin, w celu powierzenia jej okre[lonych przez ni zadaD publicznych. O zawarciu porozumienia oraz o przystpieniu do zwizku, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, Rada wyra|a zgod w formie uchwaBy. 14 Gmina mo|e zgodnie z prawem o stowarzyszeniach tworzy bdz przystpowa do istniejcych stowarzyszeD. ORGANIZACJA WEWNTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANW GMINY. 15 WBadza w Gminie nale|y do mieszkaDcw, ktrzy podejmuj rozstrzygnicia w gBosowaniu powszechnym lub za po[rednictwem organw Gminy. Rozstrzygnicia w gBosowaniu powszechnym podejmowane s poprzez wybory radnych i Wjta oraz referendum w sprawach odwoBania organw Gminy przed upBywem kadencji, samoopodatkowania mieszkaDcw na cele publiczne oraz w innych wa|nych sprawach dla Gminy. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego okre[la ustawa. 16 Rada jest organem stanowicym i kontrolnym Gminy z wyBczeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkaDcw w drodze referendum. Organem wykonawczym Gminy jest Wjt. 17 Organy Gminy wykonuj swoje zadania przy pomocy Urzdu. 18 DziaBalno[ organw Gminy jest jawna. Ograniczenia jawno[ci mog wynika wyBcznie z ustaw. 19 Obywatelom udostpnia si nastpujce rodzaje dokumentw: protokoBy z sesji Rady; protokoBy z posiedzeD komisji Rady; rejestr uchwaB Rady; rejestr zarzdzeD Wjta; rejestr wnioskw i opinii komisji Rady; rejestr interpelacji i wnioskw radnych Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj udostpnieniu po ich formalnym przyjciu zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa oraz statutem. 20 Dokumenty z zakresu dziaBania Rady i jej komisji udostpnia si na stanowisku pracy ds. obsBugi Rady Gminy w dniach pracy Urzdu w godzinach przyjmowania interesantw. 21 Z dokumentw wymienionych w 19 ust. 1 obywatele mog sporzdza notatki, odpisy i wycigi, fotografowa je lub kopiowa. Realizacja uprawnieD okre[lonych w ust. 1 mo|e si odbywa wyBcznie w Urzdzie oraz w asy[cie pracownika Urzdu. 22 Obywatele mog |da uwierzytelnienia sporzdzonych przez siebie wycigw z dokumentw okre[lonych w 19 ust. 1, ich fotografii oraz kopii po uiszczeniu wymaganych przepisami prawa opBat. 23 Uprawnienia okre[lone w 19 22 nie znajduj zastosowania: w przypadku podjcia przez Rad lub komisj Rady uchwaBy o wyBczeniu jawno[ci, przy czym, ograniczenia jawno[ci mog wynika wyBcznie z ustaw; do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni| art. 73 Kodeksu postpowania administracyjnego. Rada Gminy 24 Rad wybieraj mieszkaDcy gminy na zasadach okre[lonych w ustawie. Rada skBada si z 15 radnych. Kadencja Rady trwa 4 lata, liczc od dnia wyboru. 25. Rada jest organem stanowicym i kontrolnym w Gminie. 26. Do wBa[ciwo[ci Rady nale| wszystkie sprawy pozostajce w zakresie dziaBania Gminy o ile ustawy nie stanowi inaczej. Do wyBcznej wBa[ciwo[ci Rady nale|y: uchwalenie statutu Gminy, ustalanie wynagrodzenia Wjta, stanowienie o kierunkach jego dziaBania oraz przyjmowanie sprawozdaD z jego dziaBalno[ci. powoBywanie i odwoBywanie Skarbnika Gminy , ktry jest gBwnym ksigowym bud|etu, oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wjta. uchwalenie bud|etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud|etu oraz podejmowanie uchwaBy w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium z tego tytuBu. Uchwalanie studium uwarunkowaD i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego. uchwalanie programw gospodarczych. ustalanie zakresu dziaBania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skBadnikw mienia do korzystania oraz [rodkw bud|etowych na realizacj zdaD przez te jednostki. Podejmowanie uchwaB w sprawach podatkw i opBat w granicach okre[lonych w odrbnych ustawach. Podejmowanie uchwaB w sprawach majtkowych Gminy przekraczajcych zakres zwykBego zarzdu, dotyczcych: nabycia, zbycia i obci|ania nieruchomo[ci gruntowych oraz ich wydzier|awienia lub najmu na okres dBu|szy ni| 3 lata o ile ustawy szczeglne nie stanowi inaczej, do czasu okre[lenia zasad Wjt mo|e dokonywa tych czynno[ci wyBcznie za zgod Rady Gminy. emitowania obligacji oraz okre[lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wjta, zacigania dBugoterminowych po|yczek i kredytw, ustalania maksymalnej wysoko[ci po|yczek i kredytw krtkoterminowych zaciganych przez Wjta w roku bud|etowym, zobowizaD w zakresie podejmowania inwestycji i remontw o warto[ci przekraczajcej granice ustalon corocznie przez Rad, tworzenia i przystpowania do spBek i spBdzielni oraz rozwizywania i wystpowania z nich, okre[lania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziaBw i akcji przez Wjta, tworzenia likwidacji i reorganizacji przedsibiorstw, zakBadw i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa|enia ich w majtek, ustalania maksymalnej wysoko[ci po|yczek i porczeD udzielanych przez Wjta w roku bud|etowym, okre[lanie wysoko[ci sumy, do ktrej Wjt mo|e samodzielnie zaciga zobowizania, podejmowanie uchwaB w sprawie przyjcia zadaD z zakresu administracji rzdowej i samorzdowej, podejmowanie uchwaB w sprawach wspBdziaBania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majtku, podejmowanie uchwaB w sprawach wspBpracy ze spoBeczno[ciami lokalnymi i regionalnymi innych paDstw oraz przystpowania do midzynarodowych zrzeszeD spoBeczno[ci lokalnych i regionalnych, podejmowanie uchwaB w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placw publicznych oraz wznoszenia pomnikw, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, podejmowanie uchwaB w sprawie zasad udzielania stypendiw dla uczniw i studentw, stanowienie w innych sprawach zastrze|onych ustawami do kompetencji Rady Gminy, Organizacja wewntrzna Rady. Organiz 1 27 1. Rada dziaBa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wjta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwaBy Rady. 2. Wjt i komisje Rady pozostaj pod kontrol Rady, ktrej skBadaj sprawozdania ze swojej dziaBalno[ci. 28 Do wewntrznych organw Rady nale|: 1) Przewodniczcy, 2) Wiceprzewodniczcy, 3) Komisja Rewizyjna 4) Komisje staBe, wymienione w statucie, 5) Dorazne komisje do okre[lonych zadaD. 29 1. Rada powoBuje nastpujce staBe komisje: 1) Rewizyjn, 2) Bud|etu i Finansw, 3) O[wiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy SpoBecznej 4) Rolnictwa i Ochrony Zrodowiska 5) Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 2. Rada mo|e powoBa inne staBe Komisje Rady. 3. Radny mo|e by czBonkiem najwy|ej 2 staBych Komisji, 4. W czasie trwania kadencji Rada mo|e powoBa dorazne Komisje do wykonywania okre[lonych zadaD, okre[lajc ich skBad i zakres dziaBania. 5. Do zadaD Komisji Rewizyjnej nale|y kontrolowanie dziaBalno[ci Wjta, Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, a w szczeglno[ci: opiniowanie wykonania bud|etu gminy, wystpowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawie udzielenia bdz nie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy, wykonywanie innych zadaD zleconych przez Rad Gminy objtych planem pracy Komisji lub dodatkowymi uchwaBami wywoBanymi w trakcie roku bud|etowego. 6. Do zadaD Komisji Bud|etu i Finansw nale|y m.in.: opiniowanie projektu bud|etu, opiniowanie wykonania bud|etu w tym informacji z wykonania bud|etu za I pBrocze oraz sprawozdania z wykonania bud|etu za rok bud|etowy, opiniowanie proponowanych zmian bud|etu w trakcie trwania roku bud|etowego, a w szczeglno[ci w zakresie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, skBadanie wnioskw i propozycji do projektw bud|etw na kolejne lata bud|etowe, opiniowanie wieloletnich planw inwestycyjnych, skBadanie propozycji dotyczcych ustalania wysoko[ci podatkw i opBat lokalnych, skBadanie propozycji dotyczcych pomocy dla przedsibiorcw, przeprowadzanie analiz funkcjonowania przemysBu, handlu, usBug i drobnej wytwrczo[ci. 7. Do zadaD Komisji O[wiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy SpoBecznej nale|y m.in.: opiniowanie projektu bud|etu, a w szczeglno[ci w zakresie o[wiaty, kultury, zdrowia, sportu i pomocy spoBecznej, proponowanie i opiniowanie zmian w zakresie sieci szkB, inicjowanie dziaBaD na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, sportu i rekreacji, wnioskowanie i kontrolowanie dziaBaD na rzecz poprawy ochrony zdrowia i pomocy spoBecznej, 8. Do zadaD Komisji Rolnictwa i Ochrony Zrodowiska nale|y m.in.: opiniowanie projektu bud|etu, a w szczeglno[ci w zakresie rolnictwa i ochrony [rodowiska oraz zgBaszanie wnioskw do tych projektw, zapoznawanie si ze stanem drg gminnych oraz skBadanie wnioskw w zakresie ich utrzymania, skBadanie wnioskw i propozycji dziaBaD zakresie bie|cego utrzymania urzdzeD wodnych, planowania zadaD inwestycyjnych w zakresie utrzymania czysto[ci i porzdku oraz ochrony [rodowiska, skBadanie propozycji w zakresie upowszechniania postpu rolniczego, agroturystyki oraz inicjowanie dziaBaD pomocy rolnikom na rzecz dostosowania do wymogw Unii Europejskiej, analizowanie wykonania bud|etu, a w szczeglno[ci w zakresie wydatkw objtych tematyk komisji. 9. Do zadaD Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego nale|y m.in.: opiniowanie projektu bud|etu i skBadanie wnioskw, uczestniczenie w tworzeniu i opiniowaniu wieloletnich planw inwestycyjnych, analizowanie stanu obiektw gminnych w tym w zakresie zabezpieczenia przeciwpo|arowego, podejmowanie i wspieranie dziaBaD na rzecz promocji gminy, bie|ce badanie wykonania bud|etu gminy, a w szczeglno[ci w zakresie stanu realizacji inwestycji i zaopatrzenia ludno[ci w wod. 30 1. Przewodniczcy Rady organizuje prac Rady i prowadzi jej obrady. 2. Wyboru Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 3. Czynno[ci zwizane ze zwoBaniem pierwszej sesji obejmuj: 1) okre[lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 2) przygotowanie projektu porzdku obrad. 3) dokonanie otwarcia sesji, 4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spo[rd radnych obecnych na sesji, 4. Projekt porzdku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmowa sprawozdanie Wjta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 31 Przewodniczcy Rady, a w przypadku jego nieobecno[ci Wiceprzewodniczcy, w szczeglno[ci: 1) zwoBuje sesje Rady, 2) przewodniczy obradom, 3) sprawuje policj sesyjn, 4) kieruje obsBug kancelaryjn posiedzeD Rady, 5) zarzdza i przeprowadza gBosowanie nad projektami uchwaB, 6) podpisuje uchwaBy Rady, 7) czuwa nad zapewnieniem warunkw niezbdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu 32 W przypadku odwoBania z funkcji bdz wyga[nicia mandatu Przewodniczcego lub Wiceprzewodniczcego Rady przed upBywem kadencji, Rada na swej najbli|szej sesji dokona wyboru na wakujce stanowisko. 33 l. Przewodniczcy, oprcz uprawnieD przewidzianych w 31 Statutu, jest upowa|niony do reprezentowania Rady na zewntrz. 2. Rada na wniosek Przewodniczcego, mo|e upowa|ni w drodze UchwaBy inn, ni| Przewodniczcy osob do reprezentowania jej na zewntrz. 34 Pod nieobecno[ Przewodniczcego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczcy Rady. 35 1. Przewodniczcy oraz Wiceprzewodniczcy Rady koordynuj z ramienia Rady prace komisji Rady. 2. PodziaBu zadaD w zakresie, o jakim mowa w ust. l dokonuje Przewodniczcy Rady. 36 ObsBug Rady i jej organw zapewnia pracownik Urzdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsBugi Rady. 2.Tryb pracy Rady l. Sesje Rady 37 l. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwaB sprawy nale|ce do jej kompetencji, okre[lone w ustawie o samorzdzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak|e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2.Oprcz uchwaB Rada mo|e podejmowa: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje - zawierajce samozobowizanie si do okre[lonego postpowania, 3) o[wiadczenia - zawierajce stanowisko w okre[lonej sprawie, 4) apele - zawierajce formalnie niewi|ce wezwania adresatw zewntrznych do okre[lonego postpowania, podjcia inicjatywy czy zadania, 5) opinie - zawierajce o[wiadczenia wiedzy oraz oceny. 3. Do postanowieD, deklaracji, o[wiadczeD, apeli i opinii nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgBaszania inicjatywy uchwaBodawczej i podejmowania uchwaB. 38 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czstotliwo[ci potrzebn do wykonania zadaD Rady, nie rzadziej jednak ni| raz na kwartaB. 2. Sesjami zwyczajnymi s sesje przewidziane w planie pracy Rady. 3. Sesjami zwyczajnymi s tak|e sesje nieprzewidziane w planie, ale zwoBane w zwykBym trybie. 4. Sesje nadzwyczajne s zwoBywane w przypadkach przewidzianych w ustawie. 2. Przygotowanie sesji 39 l. Sesje przygotowuje Przewodniczcy. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porzdku obrad, 2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiaBw, w tym projektw uchwaB, dotyczcych poszczeglnych punktw porzdku obrad. 3. Sesje zwoBuje Przewodniczcy Rady, a pod jego nieobecno[ci - Wiceprzewodniczcy. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad sesyjnych powiadamia si radnych oraz przewodniczcych organw wykonawczych jednostek pomocniczych, najpzniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomoc listw poleconych lub w inny skuteczny sposb. 5. W razie niedotrzymania terminw, o jakich mowa w ust. 4 Rada mo|e podj uchwaB o odroczeniu Sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie Sesji mo|e by zgBoszony przez radnego tylko na pocztku obrad, przed gBosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmian porzdku obrad. 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno by podane do publicznej wiadomo[ci w sposb zwyczajowo przyjty. 7. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 rozpoczynaj bieg od dnia nastpnego po dorczeniu powiadomieD i nie obejmuj dnia odbywania Sesji. 40 1. Przed ka|d sesj Przewodniczcy Rady, po zasigniciu opinii Wjta ustala list osb zaproszonych na sesj. 2. W sesjach Rady uczestnicz - z gBosem doradczym - Wjt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy. 3. Do udziaBu w sesjach Rady mog zosta zobowizani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajcych kontroli Rady. Przebieg sesji 41 Wjt obowizany jest udzieli Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 42 Publiczno[ obserwujca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 43 WyBczenie jawno[ci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowizujcego prawa. 44 1. Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczcego obrad bdz radnego Rada mo|e postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. l Rada mo|e postanowi w szczeglno[ci ze wzgldu na niemo|liwo[ wyczerpania porzdku obrad lub konieczno[ jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materiaBw lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo|liwiajce Radzie wBa[ciwe obradowanie lub podjcie uchwaB. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, ktrzy bez usprawiedliwienia opu[cili obrady przed ich zakoDczeniem, odnotowuje si w protokle. 45 l. Kolejne sesje Rady zwoBywane s w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okre[lonych przez Przewodniczcego Rady. 2. postanowienie ust. 1 nie dotyczy Sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w 38 ust. 4. 46 1. Rada mo|e rozpocz obrady tylko w obecno[ci, co najmniej poBowy swego ustawowego skBadu. 2. Przewodniczcy Rady mo|e przerywa obrady, gdy liczba radnych spadnie poni|ej poBowy ustawowego skBadu Rady; jednak|e Rada nie mo|e wwczas podejmowa uchwaB. 47 1. Sesj otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczcy Rady. 2. W razie nieobecno[ci Przewodniczcego czynno[ci okre[lone w ust. l wykonuje Wiceprzewodniczcy Rady. 48 1. Otwarcie sesji nastpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczcego Rady formuBy: Otwieram & .. Sesj Rady Gminy Lipno. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stwierdza na podstawie listy obecno[ci prawomocno[ obrad. 49 Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady przedstawia proponowany porzdek obrad i zadaje pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzdku obrad. 50 Porzdek obrad obejmuje w szczeglno[ci: l) przyjcie protokoBu z obrad poprzedniej sesji 2) przyjcie porzdku obrad. 3) sprawozdanie z dziaBalno[ci Wjta w okresie midzysesyjnym, zwBaszcza z wykonania uchwaB Rady, 4) podejmowanie uchwaB, 5) interpelacje i zapytania radnych, 6) wolne wnioski i informacje. 51 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w 50 pkt 3 skBada Wjt lub z jego upowa|nienia Z-ca Wjta 2. Sprawozdania komisji Rady skBadaj przewodniczcy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje. 52 1. Interpelacje i zapytania s kierowane do Wjta. 2. Interpelacje dotycz spraw gminnej wsplnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawiera krtkie przedstawienie stanu faktycznego, bdcego jej przedmiotem oraz wynikajce zeD pytania. 4. Interpelacje skBada si w formie pisemnej na rce Przewodniczcego Rady; Przewodniczcy niezwBocznie przekazuje interpelacj adresatowi. 5. Na sesji interpelacj mo|na zBo|y w formie ustnej. 6. Odpowiedzi na interpelacj udziela Wjt 7. Odpowiedz na interpelacje jest udzielana, co do zasady, w formie pisemnej, w terminie 30 dni - na rce Przewodniczcego Rady i radnego skBadajcego interpelacj. 8. Na interpelacj zBo|on ustnie na sesji, Wjt mo|e od razu udzieli odpowiedzi ustnej i wwczas nie jest wymagana forma pisemna, je|eli interpelujcy uzna odpowiedz ustn za wystarczajc. 9. W razie uznania odpowiedzi pisemnej za niezadowalajc, radny interpelujcy mo|e zwrci si do Przewodniczcego Rady o nakazanie niezwBocznego uzupeBnienia odpowiedzi. 10. Przewodniczcy Rady informuje radnych o zBo|onych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli|szej sesji Rady, w ramach odrbnego punktu porzdku obrad. 53 1. Zapytania skBada si w sprawach aktualnych problemw Gminy, tak|e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formuBowane s pisemnie na rce Przewodniczcego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 3. Je[li bezpo[rednia odpowiedz na zapytanie nie jest mo|liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. 54 1. Przewodniczcy Rady prowadzi obrady wedBug ustalonego porzdku, otwierajc i zamykajc dyskusje nad ka|dym z punktw. 2. Przewodniczcy Rady udziela gBosu wedBug kolejno[ci zgBoszeD; w uzasadnionych przypadkach mo|e tak|e udzieli gBosu poza kolejno[ci. 3. Radnemu nie wolno zabiera gBosu bez zezwolenia Przewodniczcego Rady. 4. Przewodniczcy Rady mo|e zabiera gBos w ka|dym momencie obrad. 5. Przewodniczcy Rady mo|e udzieli gBosu osobie nie bdcej radnym a w szczeglno[ci przewodniczcym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy. 55 1. Przewodniczcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwBaszcza nad zwizBo[ci wystpieD radnych oraz innych osb uczestniczcych w sesji. 2. Przewodniczcy Rady mo|e czyni radnym uwagi dotyczce tematu, formy i czasu trwania ich wystpieD, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach przywoBa mwc do rzeczy". 3. Je|eli temat lub sposb wystpienia albo zachowania radnego w sposb oczywisty zakBcaj porzdek obrad bdz uchybiaj powadze sesji. Przewodniczcy Rady przywoBuje radnego do porzdku", a gdy przywoBanie nie odniosBo skutku mo|e odebra mu gBos, nakazujc odnotowanie tego faktu w protokle. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do osb spoza Rady zaproszonych na sesj i do publiczno[ci. 5. Po uprzednim ostrze|eniu Przewodniczcy Rady mo|e nakaza opuszczenie sali tym osobom spo[rd publiczno[ci, ktre swoim zachowaniem lub wystpieniami zakBcaj porzdek obrad bdz naruszaj powag sesji 56 Na wniosek radnego, Przewodniczcy Rady przyjmuje do protokBu sesji wystpienie radnego zgBoszone na pi[mie, lecz niewygBoszone w toku obrad, informujc o tym Rad. 57 1. Przewodniczcy Rady udziela gBosu poza kolejno[ci w sprawie wnioskw natury formalnej, w szczeglno[ci dotyczcych: - stwierdzenia quorum, - zmiany porzdku obrad, - ograniczenia czasu wystpienia dyskutantw, - zamknicia listy mwcw lub kandydatw, - zakoDczenia dyskusji i podjcia uchwaBy, - zarzdzenia przerwy - odesBania projektu uchwaBy do komisji, - przeliczenia gBosw, - przestrzegania regulaminu obrad. 2.Wnioski formalne Przewodniczcy Rady poddaje pod dyskusj po dopuszczeniu jednego gBosu za" i jednego gBosu przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje spraw pod gBosowani 58 1. Po wyczerpaniu listy mwcw, Przewodniczcy Rady zamyka dyskusj. W razie potrzeby zarzdza przerw w celu umo|liwienia wBa[ciwej Komisji lub Wjtowi ustosunkowania si do zgBoszonych w czasie debaty wnioskw, a je[li zaistnieje taka konieczno[ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamkniciu dyskusji Przewodniczcy Rady rozpoczyna procedur gBosowania. 3. Po rozpoczciu procedury gBosowania, do momentu zarzdzenia gBosowania. Przewodniczcy Rady mo|e udzieli radnym gBosu tylko w celu zgBoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzdku gBosowania. 59 1. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy Rady koDczy sesj, wypowiadajc formuB Zamykam & Sesj Rady Gminy Lipno . 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoDczenia uwa|a si za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2,dotyczy tak|e sesji, ktra objBa wicej ni| jedno posiedzenie. 60 1. Rada jest zwizana uchwaB od chwili jej podjcia. 2. Uchylenie lub zmiana podjtej uchwaBy mo|e nastpi tylko w drodze odrbnej uchwaBy podjtej nie wcze[niej, ni| na nastpnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si w odniesieniu do oczywistych omyBek. 61 Do wszystkich osb pozostajcych w miejscu obrad po zakoDczeniu sesji lub posiedzenia maj zastosowanie oglne przepisy porzdkowe wBa[ciwe dla miejsca, w ktrym sesja si odbywa. 62 1. Pracownik Urzdu Gminy, wyznaczony przez Wjta w uzgodnieniu z Przewodniczcym Rady, sporzdza z ka|dej sesji protokB. 2. Przebieg sesji nagrywa si na ta[m magnetofonow, ktr przechowuje si do czasu przyjcia przez Rad protokoBu z poprzedniej sesji. 63 1. ProtokB z sesji musi wiernie odzwierciedla jej przebieg. 2. ProtokB z sesji powinien w szczeglno[ci zawiera: 1) numer, dat i miejsce odbywania sesji, godzin jej rozpoczcia i zakoDczenia 2) nazwisko przewodniczcego obrad oraz protokolanta 3) liczb radnych uczestniczcych w sesji i w zwizku z tym stwierdzenie prawomocno[ci posiedzenia 4) stwierdzenie przyjcia protokBu z poprzedniej sesji, 5) ustalony porzdek obrad, 6) przebieg obrad, streszczenie przemwieD i dyskusji, 7) tre[ przyjtych i zgBoszonych wnioskw, 8) przebieg gBosowania z wyszczeglnieniem liczby gBosw: za", przeciw" i wstrzymujcych" oraz gBosw niewa|nych, 9) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrbnego do tre[ci uchwaBy, 10) podpis Przewodniczcego obrad i osoby sporzdzajcej protokB. 3. Do protokoBu z sesji doBcza si: 1) list obecno[ci Radnych 2) uchwaBy podjte przez Rad 3) list go[ci zaproszonych na sesj 4) protokoBy gBosowaD tajnyp r 8 : L n 4NPJLĴyun hThw~hT h~TNHh~ThK4 hw~NHhCT8h-2hw~5CJ hw~5CJ hw~h{<hw~5CJ0OJQJh{<hw~5CJ4OJQJaJ4h{<hCT85CJ4OJQJaJ4h{<hCT85CJ0OJQJh{<hw~6CJ4aJ4hTWPhTWP6CJ hTWP6CJ+ p r B h#1h#1h#1h#'h#'h#Dh#h#h#h#h#h#h# h#h#h#[ h#Yh# $dha$gdT$ & F dha$gdw~ $dha$gdw~$a$gdw~ & F gdw~$a$gdw~gdT$a$gdTWP$a$gdTWPԛ p FPb h#h#h#h#[ h#h#h# h#Yh#Yh#h#h#h#h#h#h#Yh#Y $dha$gdw~ $dha$gdT$ & F dha$gdw~$ & F dha$gdCT8 $dha$gdw~ $dha$gdT$ & F dha$gdT$ & F dha$gdw~,~&` 4TXx|~46:vx~.0d>@HJP D &!L!|!!!! ""L#N####D%&&)ڻڻ hCT8NHhK4 hj~CJ hj~5CJ hj~ hT5CJ hw~5CJ h-2hw~5CJ hTh~T hw~NHhw~hCT8 hw~CJ F4X|~2468:<vxh#h#h#h#h#h#Yh#Yh#[ h#[ h#h#Yh#Yh#Yh#Yh#Yh#Yh#Yh#h# & Fgdw~$ & F dha$gd~T$ & Fdha$gdw~ & Fgdw~ $dha$gdw~ $dha$gdT$ & F dha$gdw~ $dha$gdw~|~HJ E <"##h#h#Yh#Yh# h# h#h#Yh# h# h# $dha$gd~T$ & Fdha$gdw~ r^`rgdw~ & Fgdw~ $dha$gdj~ $dha$gdj~$ & Fdha$gdw~ & Fgdw~ $dha$gdw~ $dha$gdw~$ & Fdha$gdw~##E%'''6((<)*+,,h---v../X/h#Yh#h#h#h#[ h#ܷh#h#h#[ h#h#h#[ h#h#h#$ & F4dha$gdj$ & Fdha$gdj$ & Fdha$gdw~$ & Fdha$gdw~ & Fgdw~ $dha$gdw~&)()))*X///1111112t2v222333\444444455667H7R7T7n8p8z9|9 ::::;;(<D<<<>??t@v@@>AAA$BCCdDfDſŻŻݱ h9iNHh9ih8yvhk[hw~5CJ h h NHh h~T hw~CJ h-2h[~5CJ hw~5CJ h-2hw~5CJ h[~hjhw~ hw~NH@X//001111112456666677h#h#[ h#[ h#h#h#Yh#Yh#Yh#[ h#ܷh#[ h# h#h#h#h#h#h# $dha$gdw~gdj $dha$gdj $dha$gdw~ $dha$gd[~$ & F6dha$gd[~$ & Fdha$gd[~7F7H7R7T78:;=~=N>>@A>AAA&BBdCzCh#Yh#Yh#Yh#Yh#ܷh# h#h#h#h#h#h#h#[ h#[ h#$ & Fdha$gdw~ & Fgdw~$ & Fdha$gdw~ & Fgdw~ $dha$gdw~ $dha$gdw~$ & F dha$gdw~zCCCDhE*FFFGGGGG&IIbJ0LLMh#h#h#[ h#[ h#h#h#h#[ h#h#Yh#Yh# h#h#[ h#ܷh#[ h#[ $ & Fdha$gdw~ & Fgdw~$dh^a$gdw~$dh^a$gdw~$dh^a$gd $dha$gd~T$ & Fdha$gdw~fDEE*F8FFFFFFFG G:GGGGGGHH&I4II(JbJJLLZM\MMMMMMNNPNNNQQQ|RRTTTTUUUUVVVWWWWLXNXRXTX`XY&YZZ*\6\`]b]]]h;whDhhK4hxrh8yv hw~5CJ h-2 hw~CJ h-2hw~5CJ h%Zh h~T hw~NHhw~JMMMMOPQQQxRzR|RRRRRTTTUh#h#Yh#h#ܷh#[ h#[ h#h#Yh#[ h#h#h#4 h#Yh#Yh#Yh#[ h#h#ܷgdxr & Fgdw~$a$gdw~ & F gdw~gdw~ $dha$gd8yv$ & Fdha$gdw~ & Fgdw~ $dha$gdw~ $dha$gd-2UVVVVWWWWWLXNXPXRXTX^X`XYY$Y&YYYZh#h#h#Yh#h#[ h#h#h#Yh#h#h#h#h#h#h#Yh#Yh#[ h#h#Yh#Yh#h# & Fgdw~ & Fgdw~ & Fgdw~gdw~$a$gdw~gd-2 & Fgdw~Zd@dddddeeeee&e(e*eReTeeeξzrgz_rT_hb&h>2B*phhxJB*phhb&h8yvB*phh8yvB*phhj8B*phhb&hxJB*NHphhb&hxJB*phhb&h>25B*phhxJ5B*phhb&hxJ5B*phh>2h"5;>*B*phh>2hxJ5;>*B*phhw~5;>*B*phh hw~5CJ hw~NHhw~ aabcccccxddeee(e*eeeeefh#h# h#[ h#h# h# h# h# h#h#h#h# h# h#h# h# h# h# h#[ & FdhgdxJ & FdhgdxJ hdh^hgd>2 hdh^hgd8yv & FdhgdxJ $dha$gd4dhgd" & Fgdw~gdw~eeeeeffffgggghh hh(h6hJhhhhhhhHiiijj*j,j>j@jHjJj\jjk4k:k25B*phhxJ5B*phhb&hxJ5B*phhb&h>2B*ph.ffghhHj\kklmnp8qq|rrs,ttuv@ww h# h#h#[ h# h# h#[ h#eh#[ h#h#[ h#[ h# h#[ h#[ h#[ $ & Fdha$gdK4$ & Fdha$gdK4 & FdhgdZ & Fdhgd6a & FdhgdxJ & FdhgdxJ^kkkkkk&l(lllllllmmm0n2ndnfnnnoooooppppppp q6q8qNqqƹƹƹƹƦ|||qhb&hy!B*phhb&hB*phh/B*phhPB*NHphhb&h6aB*NHphhb&h6aB*phhPB*phhb&hWcB*NHphhb&hWcB*phhb&hs@spsrssstt*t,tttttuuPvRvvvvw ww翲wwwwl_lhb&hpB*NHphhb&hpB*phhb&h~i$B*NHphhb&h~i$B*phhb&hm{B*NHphhb&hm{B*phhb&hZB*phhb&hQIB*NHphhb&hQIB*phhPB*NHphhPB*phhb&hB*phhb&hy!B*phhb&hy!B*NHph#ww&w(w>w@wwwwwwpxrxxxxx@yByyyLzNzZzzz{{${&{T{V{{{| | ||||||̴̴̿̿לwׄoho}B*phhb&hB*NHphhb&hB*phhb&ho}B*NHphhb&ho}B*phhb&hHB*NHphhb&hHB*phhb&h\B*NHphhb&h\B*phhPB*phhb&hpB*NHphhb&hpB*phhK4B*ph)wxZz&{z{ |||||}}}} }~~h#[ h# h#[ h#h#[ h#h#h#>h#h#h#h# h# h#$Pd,^Pa$gd) $dha$gd $dha$gd $_^_a$gd) $dha$gd8yvdhgdAm$dh^a$gd8yv & Fdhgd\$ & Fdha$gdK4||||| }}}}}} }~~~~~ʽvaTET0(hb&h45B*CJOJQJaJphhb&h)B*NHaJphhb&h)B*aJph(hb&h>25B*CJOJQJaJph"h45B*CJOJQJaJph(hb&h)5B*CJOJQJaJphhb&h)5B*\aJphhb&h)5B*\aJphh8yv5B*\aJph h8yvhi5B*CJ$aJ$ph h8yvh8yv5B*CJ$aJ$phhb&hAmB*phh8yvB*ph~~~8^\^Nh#h#h#Bh#/h#h#h#h#h#h#h#h#Nh#h#h# dh^gd)d,gd]AF ^ gd dhgd-2$Pdh^Pa$gd)$Pdh(^Pa$gd) $dh<a$gdK4 8^8gd4~~ Z\^yl_O?0hb&hi5B*aJphhb&hi5B*\aJphhb&h>25B*\aJphh-25B*\aJphh]AF5B*\aJphhb&h]AF5B*\aJphhb&h 5B*\aJphh>25B*\aJphh`i5B*\aJphh-2h>2B*aJphh B*aJphh>2B*aJphh8yvB*aJphhb&h)B*aJph(hb&hi5B*CJOJQJaJphʀ8NTh@HJRTVރR\^fhpz|׼㜋sgsgg[ghB*\aJphhgB*\aJphh&B*\aJphhK4B*\aJph hb&hK4B*NH\aJphhb&hK4B*\aJph hb&h]AFB*NH\aJphhb&h`iB*\aJphh]AFB*\aJphh`iB*\aJphhb&h]AFB*\aJphhb&h]AFB*aJph# Tj†R`bh#h#h#h#2 h#)eh#; h#2 h#)eh#; h#; h#2 h#2 h#; h#2 $ & F(dha$gdO & F(dhgdO dhgd&$ & F)dha$gdO & F)dhgdO $dha$gdgdhgd)dhgd`i dh^gd)b܌:8p|4 ̖4h#; h#2 h#2 h#2 h#; h#2 h#; h#2 h#2 h#)eh#2 h#2 h#; h#2 $ & F&dha$gd $dha$gd$ & F%dha$gdg $dha$gdK4$ & F"dha$gdg $dha$gdg$ & F(dha$gdO|֗ƛ؛DFZjlnxii\M\hb&h;wB*H*aJphhb&h;wB*aJphhb&h>XB*NHaJphhOB*aJphhgB*aJphhb&h B*aJphhb&h>XB*aJphhOhOB*\aJphh>X5B*aJphhO5B*aJphh`i5B*aJphh`ih>X5B*aJphhOB*\aJphhB*\aJph4F2̝h#; h#2 h#; h#; h#; h#h#h#h#h#h#[ h#[ h#h#N h#} d^ gd>2 d,`gd>Xdhgd) $dha$gdg dhgdg $dha$gdOdhgdg $dha$gdO $dha$gd$ & F&dha$gd¢Ģ|paL:"ha5B*CJOJQJaJph(hb&ha5B*CJOJQJaJphhb&h>2B*\aJphh]AFB*\aJphhb&h8yvB*aJphh8yvB*aJphhb&h>XB*aJph hb&h>XB*NH\aJphhb&h>XB*\aJphhb&h>X5B*aJphhb&h5B*aJphhb&h>2B*aJphhK4B*aJphh>XB*aJphXR̡ĢƢPR\^Ph#h#h#h#h#h#[ h#h#h#h#h#h#h# h#h#h#h# $d,a$gdOgda $a$gdLdhgd[ dh^ `gd[ $dha$gd8yvndh^`ngd]AF $dha$gdOĢƢ8RT£ƣLNPR\^ФԤ^`bdl޻}sޱfWHhOhO5B*aJphhb&hz5B*aJphhb&hOB*aJphhgB*aJph(hb&hi5B*CJOJQJaJph(hb&ha5B*CJOJQJaJphh>2B*aJphhaB*aJphhLB*aJphhb&haB*NHaJphhOB*aJphhb&haB*aJph(hb&h>25B*CJOJQJaJphP`bdnpڧ~h#Nh#Nh#Nh#Nh#h#Nh#Nh#Nh#h#h#Nh#h#h#$a$gd[$a$gd$]$a$gd) $d,a$gd$] $d,a$gd$]d,gdz $d,a$gdK4 $d,a$gdK4 d,^ `gd[ $d,a$gdOlpȦ|~³穜zhVA.%hb&hzB*CJOJQJaJph(hb&hT5B*CJOJQJaJph"hz5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJph(hb&hz5B*CJOJQJaJphhb&h)B*aJphhb&hgB*aJphhzB*aJphhb&h[5B*aJphhb&hz5B*aJphhk[5B*aJphhOB*aJphhb&hzB*aJphhK45B*aJphbdfhlƼ|l_M8(hb&hz5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJphhb&h[B*aJphhb&hz5B*\aJphh8yvhzB*CJ$aJ$ph#h8yvhz5B*CJ$\aJ$ph#h8yvh8[85B*CJ$\aJ$phhb&hLB*aJphh8yvB*aJphh8[8B*aJphhb&hzB*NHaJphhb&hzB*aJph%hb&h[B*CJOJQJaJphdfhph#xxxxx xxsx$\(]^`\a$gd$] $(]a$gd$]$d,]a$gd$] $]a$gd$] $]a$gd$] $T]a$gd$]$tT]^ta$gd$] $D]a$gd$]$(d,^(`a$gd8yv :<8: LdltvܱŻޑjUKޤhxrB*aJph(hb&h35B*CJOJQJaJph(hb&hz5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJph%hb&hzB*CJOJQJaJphhb&hK4B*aJphhK4B*aJphh$]B*aJphhgB*aJphhb&hzB*NHaJphhb&hzB*aJph(hb&h$5B*CJOJQJaJph(r.IJƲȲʲxxx xxxxxxNxxNxNxNxN d,]gd$] xd,]xgdT$xd,]xa$gd$] $]a$gdT$a$gdz$a$gd)$d,]a$gd$]$d,]^`a$gd$] $(]a$gd$]ܱ²IJʲ̲ HǺydQBB8BhgB*aJphhb&hzB*NHaJph$hb&h35B*aJnH phtH (hb&h8[85B*CJOJQJaJph"hz5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJphhb&h3B*aJphhb&hz5B*\aJphhb&h8yvB*aJphh8yvB*aJphhzB*aJphhK4B*aJphhb&hK4B*aJphhb&hzB*aJphʲ̲ VҳxNxxxxxxxBxBx[ }x[ }xܷ}xܷ$dh]a$gd$]$dh]^a$gd$] dh<^gd8[8 dh<]gd$] dh]gd$]gd3 ^ gdz $]a$gd$]lgdz l^gd= d,]gd$]`02dfxz2л "$,.0򸮤s^(hb&h8[85B*CJOJQJaJph"hz5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJphhb&h8[8B*aJphh8[8B*aJphh8yvB*aJphhzB*aJphhgB*aJphhb&h$]B*aJphhb&hzB*NHaJphh^B*aJphhb&hzB*aJph "$.02ȽȾʾ̾ξоҾxxxx xxxxxxxxxxxxx$a$gd)$d,]a$gd$] $]a$gd$] $]a$gdT $]a$gd$] dh]gd$]$dh]a$gd$]026̼68ȾʾԾ־ϳϳϳϩrbM8(hb&h U5B*CJOJQJaJph(hb&hz5B*CJOJQJaJphhb&h U5B*\aJphhb&hn5B*\aJphhb&hz5B*\aJphhb&h8[8B*aJphh-2B*aJphhzB*aJphhb&hzB*NHaJphhb&h$]B*aJphhb&hzB*aJphhb&hzB*]aJph(hb&hn5B*CJOJQJaJphҾԾ־xxxxxxxxxxxNxN~x $]a$gd$] d,]gd$]$d,]a$gd$] ^gdz $]a$gd$]$a$gd U $]a$gd$]$a$gd U $]a$gdTh^hgd U & Fgd U$a$gd) JL|~&ȱȱȟxcYLB5cxchb&h$]B*aJphhzB*aJphhb&hzB*aJphh*~%B*aJph(hb&h U5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJph(hb&h8[85B*CJOJQJaJph"hz5B*CJOJQJaJph,hb&hz5B*CJNHOJQJaJph(hb&hz5B*CJOJQJaJphh8[85B*CJOJQJph$hb&hz5B*CJOJQJphįrcTGhb&h UB*aJphhb&hz5B*aJphhb&hW5B*aJphh8[8hLB*aJphhLB*aJphhWB*aJphhb&hzB*NHaJphhb&hzB*aJph(hb&h U5B*CJOJQJaJph(hb&h8[85B*CJOJQJaJph"hz5B*CJOJQJaJph(hb&hz5B*CJOJQJaJph|NxxxxNxNxNxNxNxNxN! !! $d,]a$gd-$dh]a$gd- dh]gd-$d,]a$gd-$d,]a$gdK4$d,`a$gdz$d,]a$gd$]h ^h gdz@BLNRTV\^` $&(0Űtjjj]E.hk[5B*CJOJQJaJmHnHphsHhb&hTB*aJphh*~%B*aJph(hb&h U5B*CJOJQJaJph(hb&hL\5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJph(hb&hz5B*CJOJQJaJphh-2B*aJphhzB*aJphhb&hzB*NHaJphhb&hzB*aJphh-B*aJphNPR\^`n&(2424>!N!N!!!!!!N!*!*![ ! !N! $]a$gdL$dh]a$gd-$dh]^a$gd-$dh]^a$gd-$d,]a$gd- $^a$gd-^gdz $]a$gdT d,`gd8[8024$68DFp.0248>{kX%hb&hMB*CJOJQJaJphhk[B*CJOJQJaJphh8[8h8yvB*aJphhL\hb&hMNHh- hb&hMh*~%hb&hMB*NHaJphhb&h-B*aJphhb&hMB*aJph4hb&h8[85B*CJOJQJaJmHnHphsH.hL\5B*CJOJQJaJmHnHphsH>@BNPRTV!!!![ !N!N!!!!N!N!N!N$d,]a$gd- $]a$gd- $]a$gd-$d,]^`a$gd-$dh]^`a$gd-$dh]a$gd- $]a$gd->@BBDR JLNRTbϩu`QG=G==h*~%B*aJphh-B*aJphhb&hMB*NHaJph(hb&h{S5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJph(hb&hM5B*CJOJQJaJphhb&h8[8B*aJphhx+B*aJphhb&hFnJB*aJphhb&hFnJB*NHaJphhb&hMB*aJph%hb&h8[8B*CJOJQJaJphhFnJB*CJOJQJaJph NPTV^`b ln~}sfYD(hb&hM5B*CJOJQJaJphhb&h{SB*aJphhb&h-B*aJphhMB*aJphh-B*aJphhb&h{S5B*aJphhb&hk[5B*aJphhb&hM5B*aJphhb&h-2B*aJphh-2B*aJphh{SB*aJphhb&hMB*NHaJphhb&hMB*aJphhb&hMB*\aJphV`bTX!N!N!!N!N!! !!/!/![ !/!/$dh]a$gd-$dh(]a$gd-$dh]a$gd- $]a$gd- $]a$gd- $d,a$gdM$d,]a$gd- d,`gd{S$d,]a$gdTRTXv~뷪ufWKhz45B*aJphhb&hz45B*aJphhb&hMB*NHaJphh-B*aJphhb&h*&B*aJphh*&B*aJphhMB*aJphh*~%B*aJphhb&h{SB*aJphhb&hMB*aJph(hb&hM5B*CJOJQJaJph"hk[5B*CJOJQJaJph(hb&h{S5B*CJOJQJaJph ":!L"[ L"[ L"L"L"L"L"L"[ L"[ L"L"$dh]a$gd- $@]a$gd- $@]a$gd-$dh]a$gd- $]a$gd- $(]a$gd- $(]a$gd-(R^`:<46ĸة|iYiةةةةةOhz4B*aJphh-B*CJOJQJaJph%hb&hz4B*CJOJQJaJphhb&h5B*aJphhb&h{S5B*aJphhb&hz45B*aJphhb&hz4B*NHaJphh@wB*NHaJphh@wB*aJphh-B*aJphhb&hz4B*aJphhb&h8[85B*aJphh8[85B*aJph46FXZ\tv.0螑n+hb&h4 5B*CJOJQJ\aJphhb&hMB*aJphhb&hHB*aJphhb&h*%B*aJphhb&hB*aJphhz4B*aJphhb&h-B*aJphh@wB*aJphhb&hz4B*NHaJphhb&hz4B*aJphhB*aJph$ZdL" L" L" L"NL"L"L"L"[ L"[ L"NL"L"L"L"[ L"[ L"$d,]a$gd$dh]a$gd $]a$gd $]a$gd$a$gd)$d,]a$gd-$dh]a$gd-vxTVxfxTB"h8[85B*CJOJQJaJph"h4 5B*CJOJQJaJph"h@{5B*CJOJQJaJph(h8[8h4 5B*CJOJQJaJphhb&h8[8B*aJphh4 B*aJphhb&h4 B*NHaJphhb&h4 B*aJph%hb&h*%B*CJOJQJaJph+hb&h4 5B*CJOJQJ\aJph+hb&h*%5B*CJOJQJ\aJphHJZ\PRjl $&24`b24@BJLRT\xzް|hHB*aJph(hb&hW5B*CJOJQJaJph(hb&h*%5B*CJOJQJaJph(hb&h4 5B*CJOJQJaJphh@wB*aJphhb&h4 B*NHaJphhb&h4 B*aJph(h8[8h8[85B*CJOJQJaJph,d&Pz|~L"/L" L"[ L" L"eL"[ L" L"L"L"L"NL"NL"L"$Ldh^La$gdt4i$dh]a$gdt4i$d,]a$gdt4i$dh]a$gdt4i$ #dh]a$gd$ *dX]a$gd$ #dh(]a$gdz~vѼ~t~gR@"hk[5B*CJOJQJaJph(hb&h*%5B*CJOJQJaJphhb&hHB*aJphh4 B*aJphhb&ht4iB*aJphhb&h4 B*NHaJphhb&h4 B*aJph(hb&hH5B*CJOJQJaJph(hb&h4 5B*CJOJQJaJphhb&h-2B*aJphhHB*aJphhb&hTB*aJphhTB*aJph@Fr:L" L"dddddddddddNd $d,]a$gd@t $(]a$gdt4i$d,]a$gdt4i $]a$gdt4i $]a$gdt4i $d,a$gdt4i$dh]a$gdt4iprv.068 NƼ߭߭߭ߣ}pcY߭߭߭߭߭߭hTB*aJphhb&h*%B*aJphhb&hHB*aJphh@thHB*aJphh#i7h#i75B*aJphh/B*aJphh@tB*aJphhb&h4 B*NHaJphh]B*aJphhb&h4 B*]aJphht4iB*aJphhb&h4 B*aJph%hb&h*%B*CJOJQJaJph!PRTVXhjdNdNdNNNd#d#$ddh]da$gdt4i$dh]a$gdt4id,gd4 $d,`a$gd4 $d,]a$gd#i7 $]a$gdt4i$d,]a$gdt4i$d,]a$gd@t$d,]a$gd@tNPRTX^`bfhj0LN`ѻpfpfSpp%hyq5B*CJOJQJ\aJphh]B*aJphhb&h4 B*NHaJph%hb&hHB*CJOJQJaJph%h]5B*CJOJQJ\aJph+hb&h4 5B*CJOJQJ\aJph+hb&h*%5B*CJOJQJ\aJphhb&h4 B*aJphhb&ht4iB*aJphht4iB*aJphh4 B*aJphjd*8d#[ d#Nd#d#*d#*d#*d#d#d#Nd#Nd#Nd#N $d]da$gdt4i$dd,]da$gd#i7 $d,a$gdt4i $dha$gdt4i $dhha$gdt4i $dhha$gdt4i$ddhh]da$gdt4i$dd,]da$gdt4i$dh]a$gdt4iVXNPXZ\^ɽsaL9%hb&hiB*CJOJQJaJph(hb&hyq5B*CJOJQJaJph"h4 5B*CJOJQJaJph"h]5B*CJOJQJaJphhb&hiB*aJphhb&h4 B*NHaJphhb&h4 B*aJphhb&h4 5B*aJphh]5B*aJphhK45B*aJphht4i5B*aJphh-2B*aJphhTB*aJphhHB*aJphNPZ\^Tfhjtvxbn# #N######N#######N$dd,]d^a$gdt4i $d(]da$gdt4i $d]da$gdK4 $d]da$gdt4i $d]da$gdt4i$d]d^a$gdt4i $d]da$gdt4i$dd,]da$gdt4iDFLNdfhjlnrtvϹs`M7+hb&hyq5B*CJOJQJ\aJph%h5B*CJOJQJ\aJph%h]5B*CJOJQJ\aJph+hb&hJM5B*CJOJQJ\aJph+hb&h5B*CJOJQJ\aJphhb&hz4B*aJphhb&h#i7B*aJphh4 B*aJphh]B*NHaJphh]B*aJphhb&h4 B*NHaJphhb&h4 B*aJphht4iB*aJphvxbh lnt246<TLNT $,Ⱦߴժժߊߊߊߔ}ߊnߊnߔhb&hB*NHaJphhb&hl1B*aJphhceB*aJphhl1B*aJphh]B*NHaJphh]B*aJphhB*aJphhK4B*aJphhb&hK4B*aJphht4iB*aJphhb&hB*aJph%hb&hJMB*CJOJQJaJph(n6N$0rtvxz####N##############$a$gdce$a$gd/ $d(]da$gdt4i$d(]d^a$gdt4i$dd,]d^a$gdt4itz|~xzʵjZHZ8ZHZh{4JB*CJOJQJaJph#hl1B*CJNHOJQJaJphhl1B*CJOJQJaJph(hb&h_=5B*CJOJQJaJph"h/5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph"hl15B*CJOJQJaJph(hb&h{4J5B*CJOJQJaJph(hb&h5B*CJOJQJaJphh#i7B*aJphUhl1B*aJphh{4JB*aJphch 5) inne dokumenty zBo|one do Przewodniczcego obrad 64 1. ProtokB sporzdza si w cigu siedmiu dni od odbycia sesji. 2. ProtokB wykBada si do wgldu radnym na stanowisku obsBugi Rady bez konieczno[ci odczytywania na sesji. 3. Radni mog zgBasza poprawki i uzupeBnienia do protokoBu w okresie od dnia jego wyBo|enia do dnia nastpnej sesji. 4. Przed nastpn sesj Przewodniczcy Rady mo|e zdecydowa o uwzgldnieniu poprawek i uzupeBnieD. 5. Poprawki i uzupeBnienia zgBoszone przed sesj nieuwzgldnione przez Przewodniczcego oraz zgBoszone na nastpnej sesji rozstrzyga Rada przy podejmowaniu uchwaBy o przyjciu protokoBu z poprzedniej sesji. 65 ObsBug biurow sesji ( wysyBanie zawiadomieD, wycigw z protokoBw) sprawuje pracownik Urzdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczcym Rady. 4. UchwaBy 66 1. UchwaBy, o jakich mowa w 37 ust. l, a tak|e deklaracje, o[wiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w 37 ust. 2 s sporzdzone w formie odrbnych dokumentw. 2. Przepis ust. l nie dotyczy postanowieD proceduralnych. 67 1. Inicjatyw uchwaBodawcz posiadaj: 1) Przewodniczcy Rady Gminy, 2) Wjt, 3) kluby radnych, 4) komisje Rady Gminy, 5) co najmniej 4-ch radnych 2. Projekt uchwaBy powinien okre[la w szczeglno[ci: 1) numer, ktry oznacza kolejny numer sesji w kadencji (cyfra rzymska), Bamana przez liczb arabsk (oznacza kolejn uchwaB), Bamana przez dwie ostatnie cyfry roku, 2) tytuB uchwaBy, 3) podstaw prawn 4) postanowienia merytoryczne, 5) w miar potrzeby okre[lenie zrdBa sfinansowania realizacji uchwaBy, 6) okre[lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaBy i zBo|enia sprawozdania po jej wykonaniu, 7) ustalenie terminu obowizywania lub wej[cia w |ycie uchwaBy. 3. Projekt uchwaBy powinien zosta przedBo|ony Radzie wraz z uzasadnieniem, w ktrym nale|y wskaza potrzeb podjcia uchwaBy oraz informacj o skutkach finansowych jej realizacji. 4. Projekty uchwaB s opiniowane, co do ich zgodno[ci z prawem przez radc prawnego. 68 UchwaBy Rady powinny by zredagowane w sposb zwizBy, syntetyczny, przy u|yciu wyra|eD w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwaB nale|y unika posBugiwania si wyra|eniami specjalistycznymi, zapo|yczonymi z jzykw obcych i neologizmami. 69 1. Ilekro przepisy prawa ustanawiaj wymg dziaBania Rady po zaopiniowaniu jej uchwaBy, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzdowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkBadany jest projekt uchwaBy przyjty przez Rad. 2. Postanowienie ust.. l nie ma zastosowania, gdy z przepisw prawa wynika, |e przedBo|eniu podlega projekt uchwaBy Rady, sporzdzony przez Wjta. 70 1. UchwaBy Rady podpisuje Przewodniczcy Rady, o ile ustawy nie stanowi inaczej. 2. Przepis ust. l stosuje si odpowiednio do Wiceprzewodniczcego prowadzcego obrady. 71 l. Wjt ewidencjonuje oryginaBy uchwaB w rejestrze uchwaB i przechowuje wraz z protokoBami sesji Rady. 2. Odpisy uchwaB przekazuje si wBa[ciwym jednostkom do realizacji i do wiadomo[ci zale|nie od ich tre[ci. 5. Procedura gBosowania. 72 W gBosowaniu bior udziaB wyBcznie radni. 73 1. GBosowanie jawne odbywa si przez podniesienie rki. 2. GBosowanie jawne zarzdza i przeprowadza Przewodniczcy obrad, przelicza oddane gBosy za", przeciw" i wstrzymujce si", sumuje je i porwnujc z list radnych obecnych na sesji, wzgldnie ze skBadem lub ustawowym skBadem rady, nakazuje odnotowanie wynikw gBosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia gBosw Przewodniczcy obrad mo|e wyznaczy radnych. 4. Wyniki gBosowania jawnego ogBasza Przewodniczcy obrad. 74 1. W gBosowaniu tajnym radni gBosuj za pomoc kart ostemplowanych pieczci Rady, przy czym ka|dorazowo Rada ustala sposb gBosowania, a samo gBosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyBonionym spo[rd siebie przewodniczcym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystpieniem do gBosowania obja[nia sposb gBosowania i przeprowadza je, wyczytujc kolejno radnych z listy obecno[ci. 3. Po przeliczeniu gBosw Przewodniczcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokB, podajc wynik gBosowania. 4. Karty z oddanymi glosami i protokB gBosowania stanowi zaBcznik do protokoBu sesji. 75 1. Przewodniczcy obrad przed poddaniem wniosku pod gBosowanie precyzuje i ogBasza Radzie proponowan tre[ wniosku w taki sposb, aby jego redakcja byBa przejrzysta, a wniosek nie budziB wtpliwo[ci, co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejno[ci Przewodniczcy obrad poddaje pod gBosowanie wniosek najdalej idcy, je[li mo|e to wykluczy potrzeb gBosowania nad pozostaBymi wnioskami. Ewentualny spr, co do tego, ktry z wnioskw jest najdalej idcy rozstrzyga Przewodniczcy obrad. 3. W przypadku gBosowania w sprawie wyborw osb, Przewodniczcy obrad przed zamkniciem listy kandydatw zapytuje ka|dego z nich czy zgadza si kandydowa i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzcej poddaje pod gBosowanie zamknicie listy kandydatw, a nastpnie zarzdza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat zBo|yB uprzednio zgod na pi[mie 76 1. Je|eli oprcz wniosku (wnioskw) o podjcie uchwaBy w danej sprawie zostanie zgBoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnioskw), w pierwszej kolejno[ci Rada gBosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskw) o podjcie uchwaBy. 2. GBosowanie nad poprawkami do poszczeglnych paragrafw lub ustpw projektu uchwaBy nastpuje wedBug ich kolejno[ci, z tym, -|e w pierwszej kolejno[ci Przewodniczcy obrad poddaje pod gBosowanie te poprawki, ktrych przyjcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjcia poprawki wykluczajcej inne poprawki do projektu uchwaBy, poprawek tych nie poddaje si pod gBosowanie. 4. W przypadku zgBoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwaBy kilku poprawek stosuje si zasad okre[lon w 75 ust. 2. 5. Przewodniczcy obrad mo|e zarzdzi gBosowanie Bcznie nad grup 'poprawek do projektu uchwaBy. 6. Przewodniczcy obrad zarzdza gBosowanie w ostatniej kolejno[ci za przyjciem uchwaBy w caBo[ci ze zmianami wynikajcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwaBy. 7. Przewodniczcy obrad mo|e odroczy gBosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjtych poprawek nie zachodzi sprzeczno[ pomidzy poszczeglnymi postanowieniami uchwaBy. 77 1. GBosowanie zwykB wikszo[ci gBosw oznacza, |e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaBa wiksz liczb gBosw za" ni| przeciw". GBosw wstrzymujcych si i niewa|nych nie dolicza si do |adnej z grup gBosujcych za" czy przeciw". 2. Je|eli celem gBosowania jest wybr jednej z kilku osb lub mo|liwo[ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktry oddano liczb gBosw wiksz od liczby gBosw oddanych na pozostaBe. 78 1. GBosowanie bezwzgldn wikszo[ci ustawowego skBadu Rady oznacza, |e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaBa liczb caBkowit wa|nych gBosw oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy|szajc poBow ustawowego skBadu Rady, a zarazem tej poBowie najbli|sz. 2. Bezwzgldna wikszo[ gBosw przy parzystej liczbie gBosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostaBo oddanych 50% + l wa|nie oddanych gBosw. 3. Bezwzgldna wikszo[ gBosw przy nieparzystej liczbie gBosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostaBa oddana liczba gBosw o l wiksza od liczby pozostaBych wa|nie oddanych gBosw. 1. Komisje Rady 79 1. Przedmiot dziaBania poszczeglnych komisji staBych i zakres zadaD komisji doraznych okre[la Rada w odrbnych uchwaBach. 2. Postanowienie ust. l nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. 80 1. Komisje staBe dziaBaj zgodnie z rocznym planem pracy przedBo|onym Radzie. 2. Rada mo|e nakaza komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. 81 1. Komisje Rady mog odbywa wsplne posiedzenia. 2. Komisje Rady mog podejmowa wspBprac z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwBaszcza ssiadujcych, a nadto z innymi podmiotami, je[li jest to uzasadnione przedmiotem ich dziaBalno[ci. 3. Komisje uchwalaj opinie oraz wnioski i przekazuj je Radzie. 82 1. Pracami komisji kieruje przewodniczcy komisji wybrany przez czBonkw danej komisji. 2. Komisje dokonuj rwnie| wyboru Wiceprzewodniczcego Komisji, ktry kieruje pracami komisji podczas nieobecno[ci Przewodniczcego lub niemo|no[ci peBnienia funkcji. 83 1. Komisje pracuj na posiedzeniach. 2. Do posiedzeD komisji staBych stosuje si odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. 84 1. Przewodniczcy komisji staBych, co najmniej raz do roku przedstawiaj na sesji Rady sprawozdania z dziaBalno[ci komisji. 2. Przepis ust l stosuje si odpowiednio do doraznych komisji powoBanych przez Rad. 85 Opinie i wnioski komisji uchwalane s w gBosowaniu jawnym zwykB wikszo[ci gBosw, w obecno[ci, co najmniej poBowy skBadu komisji. Radni 86 1. Radni mog tworzy kluby radnych. 2.Klub tworzy, co najmniej 5-ciu radnych. 3. Radny mo|e nale|e tylko do jednego klubu. 4. Powstanie klubu zgBasza si Przewodniczcemu Rady a zgBoszenie powinno zawiera nazw klubu, list czBonkw oraz wskazanie przewodniczcego klubu. 5. Klubom przysBuguj uprawnienia wnioskodawcze oraz inicjatywa uchwaBodawcza. 6. Organizacj wewntrzn klubu okre[laj jego czBonkowie w drodze regulaminu, ktry nie mo|e by sprzeczny ze Statutem Gminy. 7. Do dziaBalno[ci radnych w klubach nie maja zastosowania postanowienia dotyczce diet nale|nych radnym za udziaB w pracach organw Rady. 8. Wjt zobowizany jest zapewni Klubom lokal w Urzdzie Gminy na potrzeby ich spotkaD. 87 1. Radni potwierdzaj swoj obecno[ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na li[cie obecno[ci. 2. Radny w cigu 7 dni od daty odbycia si sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwi swoj nieobecno[, skBadajc stosowne pisemne wyja[nienia na rce Przewodniczcego Rady lub przewodniczcego komisji. 88 1. Radny obowizany jest kierowa si dobrem wsplnoty samorzdowej Gminy. 2. Radny utrzymuje staB wiz z mieszkaDcami oraz ich organizacjami, a w szczeglno[ci przyjmuje zgBaszane przez mieszkaDcw Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwizany instrukcjami wyborcw. 3. Radni mog, stosownie do potrzeb, przyjmowa mieszkaDcw Gminy w siedzibie Urzdu Gminy w sprawach dotyczcych Gminy i jej mieszkaDcw. 4. Przewodniczcy Rady peBni dy|ur w siedzibie Urzdu, co najmniej raz w tygodniu. 89 1. W przypadku notorycznego uchylania si przez radnego od wykonywania jego obowizkw Przewodniczcy Rady mo|e wnioskowa o udzielenie radnemu upomnienia. 2. UchwaB w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo|liwieniu radnemu zBo|enia wyja[nieD chyba, |e oka|e si to nie mo|liwe. 90 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajcego radnego o rozwizanie z nim stosunku pracy, Rada mo|e powoBa komisj dorazn do szczegBowego zbadania wszystkich okoliczno[ci sprawy. 2. Komisja przedkBada swoje ustalenia i propozycje na pi[mie Przewodniczcemu Rady. 3. Przed podjciem uchwaBy w przedmiocie wskazanym w ust. l Rada powinna umo|liwi radnemu zBo|enie wyja[nieD. 91 1. Przewodniczcy Rady wystawia radnym dokument stwierdzajcy peBnienie funkcji radnego. 2. Radni mog zwraca si bezpo[rednio do Rady we wszystkich sprawach zwizanych z peBnieniem przez nich funkcji radnego. 8. Wsplne sesje z radami innych jednostek samorzdu terytorialnego 92 1. Rada mo|e odbywa wsplne sesje z radami innych jednostek samorzdu terytorialnego, w szczeglno[ci dla rozpatrzenia i rozstrzygnicia ich wsplnych spraw. 2. Wsplne sesje organizuj przewodniczcy rad zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wsplnej sesji podpisuj wsplnie przewodniczcy lub upowa|nieni wiceprzewodniczcy zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. 93 1. Koszty wsplnej sesji ponosz rwnomiernie zainteresowane jednostki samorzdu terytorialnego, chyba, |e radni uczestniczcy we wsplnej sesji postanowi inaczej. 2. Przebieg wsplnych obrad mo|e by uregulowany wsplnym regulaminem uchwalonym przed przystpieniem do obrad. Zasady i tryb dziaBania Komisji Rewizyjnej l. Organizacja Komisji Rewizyjnej 94 1. Komisja Rewizyjna, skBada si z Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcego, oraz pozostaBych czBonkw 2. Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 95 Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej organizuje prac Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. 96 [ 1. CzBonkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj wyBczeniu od udziaBu w jej dziaBaniach w sprawach, w ktrych mo|e powsta podejrzenie o ich stronniczo[ lub interesowno[. 2. W sprawie wyBczenia czBonkw decyduje pisemnie Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej. 3. O wyBczeniu Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 4. WyBczony czBonek Komisji Rewizyjnej mo|e odwoBa si na pi[mie od decyzji o wyBczeniu do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty powzicia wiadomo[ci o tre[ci tej decyzji. Zasady kontroli 97 l. Komisja Rewizyjna kontroluje dziaBalno[ Wjta i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy pod wzgldem: - legalno[ci, - gospodarno[ci, - rzetelno[ci, - celowo[ci, oraz zgodno[ci dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczeglno[ci gospodark finansow kontrolowanych podmiotw, w tym wykonanie bud|etu Gminy. 98 Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwaBach Rady. 99 Komisja Rewizyjna przeprowadza nastpujce rodzaje kontroli: 1. kompleksowe - obejmujce caBo[ dziaBalno[ci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespB dziaBaD tego podmiotu, 2. problemowe - obejmujce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dziaBalno[ci kontrolowanego podmiotu, stanowice niewielki fragment w jego dziaBalno[ci, 3. sprawdzajce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostaBy uwzgldnione w toku postpowania danego podmiotu. 100 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rad. 2. Rada mo|e podj decyzj w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objtej planem, o jakim mowa w ust. l. 101 Kontrola kompleksowa nie powinna trwa dBu|ej ni| 1 miesic, a kontrole problemowa i sprawdzajca nie dBu|ej ni| 7 dni roboczych. 102 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczeglno[ci dotyczy projektw dokumentw majcych stanowi podstaw okre[lonych dziaBaD (kontrola wstpna). 2. Rada mo|e nakaza Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a tak|e przerwanie kontroli lub odstpienie od poszczeglnych czynno[ci kontrolnych. 3. Rada mo|e nakaza rozszerzenie lub zaw|enie zakresu i przedmiotu kontroli. 4. UchwaBy Rady. o ktrych mowa w ust. 2-3 wykonywane s niezwBocznie, 5. Komisja Rewizyjna jest obowizana do przeprowadzenia kontroli w ka|dym przypadku podjcia takiej decyzji przez Rad. Dotyczy to zarwno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajcych. 103 1. Postpowanie kontrolne przeprowadza si w sposb umo|liwiajcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dziaBalno[ci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen kontrolowanej dziaBalno[ci wedBug kryteriw ustalonych w 85 ust. l. 2. Stan faktyczny ustala si na podstawie dowodw zebranych w toku postpowania kontrolnego. 3. Jako dowd mo|e by wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog by wykorzystane w szczeglno[ci: dokumenty, wyniki ogldzin, zeznania [wiadkw, opinie biegBych oraz pisemne wyja[nienia i o[wiadczenia kontrolowanych. 3.Tryb kontroli 104 1. Kontroli kompleksowych dokonuj w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoBy kontrolne skBadajce si, co najmniej z dwch czBonkw Komisji. 2. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi[mie kierownika zespoBu kontrolnego, ktry dokonuje podziaBu czynno[ci pomidzy kontrolujcych. 3. Kontrole problemowe i sprawdzajce mog by przeprowadzane, przez, co najmniej dwch czBonkw Komisji Rewizyjnej. 4. Kontrole (z zastrze|eniem ust. 6) przeprowadzane s na podstawie pisemnego upowa|nienia wydanego przez Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, okre[lajcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 5. Kontrolujcy obowizani s przed przystpieniem do czynno[ci kontrolnych okaza kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa|nienia, o ktrych mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste. 6. W przypadkach niecierpicych zwBoki, ka|dy z czBonkw Komisji Rewizyjnej mo|e przystpi do kontroli problemowej bez wcze[niejszej uchwaBy Komisji Rewizyjnej oraz upowa|nienia, o ktrym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpice zwBoki uwa|a si w szczeglno[ci sytuacje, w ktrych czBonek Komisji Rewizyjnej powezmie uzasadnione podejrzenie popeBnienia przestpstwa lub, gdy zachodz przesBanki pozwalajce przypuszcza, i| niezwBoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn niebezpieczeDstwa dla zdrowia lub |ycia ludzkiego lub te| zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje si straty rwnowa|ne lub wiksze od kwoty 10.000,00 zBotych. 7. W przypadku, podjcia dziaBaD kontrolnych, o ktrych mowa w ust. 6, kontrolujcy jest obowizany zwrci si - w najkrtszym mo|liwym terminie - do Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, o wyra|enie zgody na ich kontynuowanie. 8. W przypadku nie zwrcenia si o wyra|enie zgody, lub te| odmowy wyra|enia zgody, o ktrej mowa w ust. 7, kontrolujcy niezwBocznie przerywa kontrol, sporzdzajc notatk z podjtych dziaBaD, ktra podlega wBczeniu do akt Komisji Rewizyjnej. 105 1. W razie powzicia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popeBnienia przestpstwa, kontrolujcy niezwBocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wjta, wskazujc dowody uzasadniajce zawiadomienie. 2. Je|eli podejrzenie dotyczy osoby Wjta, kontrolujcy zawiadamia o tym Przewodniczcego Rady. 106 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest zapewni warunki i [rodki dla prawidBowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest w szczeglno[ci przedkBada na |danie kontrolujcych dokumenty i materiaBy niezbdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo|liwi kontrolujcym wstp do obiektw i pomieszczeD kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktry odmwi wykonania czynno[ci, o ktrych mowa w ust. l i 2, obowizany jest do niezwBocznego zBo|enia na rce osoby kontrolujcej pisemnego wyja[nienia. 4. Na |danie kontrolujcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest udzieli ustnych i pisemnych wyja[nieD, tak|e w przypadkach innych, ni| okre[lone w ust. 3. 107 Czynno[ci kontrolne wykonywane s w miar mo|liwo[ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 4. ProtokoBy kontroli 108 l. Kontrolujcy sporzdzaj z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakoDczenia - protokB pokontrolny, obejmujcy: 1) nazw i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imi i nazwisko kontrolujcego (kontrolujcych), 3) daty rozpoczcia i zakoDczenia czynno[ci kontrolnych, 4) okre[lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objtego kontrol, 5) imi i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynno[ci kontrolnych, a w szczeglno[ci wnioski kontroli wskazujce na stwierdzenie nieprawidBowo[ci w dziaBalno[ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodw potwierdzajcych ustalenia zawarte w protokole, 7) dat i miejsce podpisania protokoBu, 8) podpisy kontrolujcego (kontrolujcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatk o odmowie podpisania protokoBu z podaniem przyczyn odmowy. 2. ProtokB pokontrolny mo|e tak|e zawiera wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunicia nieprawidBowo[ci stwierdzonych w wyniku kontroli. 109 1. W przypadku odmowy podpisania protokoBu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowizany do zBo|enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja[nienia jej przyczyn. 2. Wyja[nienia, o ktrych mowa w ust. l skBada si na rce Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej. 110 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo|e zBo|y na rce Przewodniczcego Rady uwagi dotyczce kontroli i jej wynikw. 2. Uwagi, o ktrych mowa w ust. l skBada si w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokoBu pokontrolnego do podpisania. 111 ProtokB pokontrolny sporzdza si w trzech egzemplarzach, ktre - w terminie 3 dni od daty podpisania protokoBu - otrzymuj: Przewodniczcy Rady, Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 112 1. Komisja Rewizyjna przedkBada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka|dego roku. 2. Plan przedBo|ony Radzie musi zawiera, co najmniej: 1) terminy odbywania posiedzeD, 2) terminy i wykaz jednostek, ktre zostan poddane kontroli kompleksowej. 3. Rada mo|e zatwierdzi jedynie cz[ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystpienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo|e nastpi po zatwierdzeniu planu pracy lub jego cz[ci. 113 1. Komisja Rewizyjna skBada Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia ka|dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej dziaBalno[ci w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawiera: 1) liczb, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 2) wykaz najwa|niejszych nieprawidBowo[ci wykrytych w toku kontroli, 3) wykaz uchwaB podjtych przez Komisj Rewizyjn, 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa|niejszymi wnioskami, wynikajcymi z tych kontroli, 5) ocen wykonania bud|etu Gminy za rok ubiegBy oraz wniosek w sprawie absolutorium. 3. Poza przypadkiem okre[lonym w ust. l. Komisja Rewizyjna skBada sprawozdanie ze swej dziaBalno[ci po podjciu stosownej uchwaBy Rady, okre[lajcej przedmiot i termin zBo|enia sprawozdania. 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 114 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoBywanych przez jej Przewodniczcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miar potrzeb. 2. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej zwoBuje jej posiedzenia, ktre nie s objte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej. 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog by zwoBywane z wBasnej inicjatywy Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, a tak|e na pisemny umotywowany wniosek: 1) Przewodniczcego Rady 2) nie mniej ni| 5 radnych. 3) nie mniej ni| 2 czBonkw Komisji Rewizyjnej. 4. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej mo|e zaprosi na jej posiedzenia: 1) radnych niebdcych czBonkami Komisji Rewizyjnej, 2) osoby zaanga|owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegBych lub ekspertw. 5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog bra udziaB tylko jej czBonkowie oraz zaproszone osoby. 6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale|y sporzdza protokB, ktry winien by podpisany przez wszystkich czBonkw komisji uczestniczcych w posiedzeniu. 115 UchwaBy Komisji Rewizyjnej zapadaj zwykB wikszo[ci gBosw w obecno[ci, co najmniej poBowy skBadu Komisji w gBosowaniu jawnym. 116 ObsBug biurow Komisji Rewizyjnej zapewnia Wjt. 117 1. Komisja Rewizyjna mo|e korzysta z porad, opinii i ekspertyz osb posiadajcych wiedz fachow w zakresie zwizanym z przedmiotem jej dziaBania. 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy|ej wskazanych [rodkw wymaga zawarcia odrbnej umowy i dokonania wypBaty wynagrodzenia ze [rodkw gminy. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej przedstawia spraw na posiedzeniu Rady, celem podjcia uchwaBy zobowizujcej osoby zarzdzajce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy. 118 1. Komisja Rewizyjna mo|e na zlecenie Rady lub po podjciu stosownych uchwaB przez wszystkie zainteresowane komisje, wspBdziaBa w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich wBa[ciwo[ci rzeczowej. 2. WspBdziaBanie mo|e polega w szczeglno[ci na wymianie uwag, informacji i do[wiadczeD dotyczcych dziaBalno[ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wsplnych kontroli. 3. Przewodniczcy Rady zapewnia koordynacj wspBdziaBania poszczeglnych komisji w celu wBa[ciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczno[ci dziaBania oraz unikania zbdnych kontroli. 119 Komisja Rewizyjna mo|e wystpowa do organw Gminy w sprawie wnioskw o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln Izb Obrachunkow, Najwy|sz Izb Kontroli lub inne organy kontroli. Wjt 120 Wjta wybieraj mieszkaDcy Gminy na zasadach okre[lonych w ustawie. 121 1. UchwaBa Rady o nie udzieleniu Wjtowi absolutorium jest rwnoznaczna z podjciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwoBania. 2. Rada mo|e podj uchwaB o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwoBania Wjta z innej przyczyny ni| wymieniona w ust. l jedynie na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego skBadu Rady. 122 OdwoBanie Wjta nastpuje w trybie okre[lonym ustaw. 123 1.O[wiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarzdu mieniem skBada jednoosobowo Wjt lub wraz z inn osob upowa|nion przez Wjta. 2. Je|eli czynno[ prawna mo|e spowodowa powstanie zobowizaD pieni|nych, do jej skuteczno[ci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upowa|nionej. 124 1. Wjt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzdu. 2. Organizacj i zasady funkcjonowania Urzdu okre[la regulamin organizacyjny Urzdu, nadawany przez Wjta w drodze zarzdzenia. 125 Wjt wykonuje uchwaBy Rady i zadania Gminy okre[lone przepisami prawa i statutu Gminy. 126 1. Do zadaD Wjta nale|y w szczeglno[ci: 1) przygotowywanie projektw uchwaB Rady; 2) okre[lanie sposobu wykonania uchwaB, chyba, |e Rada to uprawnienie wykonaBa lub zastrzegBa dla siebie; 3) gospodarowanie mieniem gminnym; 4) przygotowanie projektu bud|etu Gminy, uwzgldniajcego procedur uchwalania bud|etu oraz rodzaje i szczegBowo[ materiaBw informacyjnych towarzyszcych projektowi, okre[lonych przez Rad Gminy; 5) wykonanie bud|etu; 6) zatrudnianie i zwalnianie kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych; 7) wykonywanie zadaD zleconych z zakresu administracji rzdowej oraz samorzdowej wynikajcych z ustaw i porozumieD zawartych przez Gmin; 8) przedkBadanie wnioskw o zwoBanie sesji Rady; 9) przedkBadanie Radzie sprawozdaD z dziaBalno[ci finansowej Gminy; 10) wspBdziaBanie w interesie Gminy z instytucjami znajdujcymi si na jej terenie; 11) wydawanie w nagBych wypadkach zarzdzeD porzdkowych, ktre podlegaj zatwierdzeniu na najbli|szej sesji Rady; 12) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostajcych w strukturze Gminy peBnomocnictwa do zarzdzania mieniem tych jednostek; 13) informowanie mieszkaDcw gminy o zaBo|eniach projektu bud|etu, kierunkach polityki spoBecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu [rodkw bud|etowych; 14) prowadzenie spraw w zakresie zwykBego zarzdu majtkiem Gminy, zaciganie zobowizaD finansowych do wysoko[ci ustalonej przez Rad; 15) ustalanie zakresu spraw Gminy, ktrych prowadzenie w swoim imieniu chce powierzy Zastpcy Wjta lub Sekretarzowi. 2. W realizacji zadaD wBasnych Gminy, Wjt podlega wyBcznie Radzie. 127 1. Wjt kieruje bie|cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gmin na zewntrz. 2. Wjt wykonuje zadania wynikajce z ustawy o samorzdzie gminnym oraz innych ustaw okre[lajcych jego status. 128 1. Wjt przyjmuje interesantw w ustalonych w regulaminie organizacyjnym Urzdu, dniach i godzinach. 2. Relacje Wjta z pracownikami Urzdu okre[la regulamin organizacyjny Urzdu. 129 Pracownikami samorzdowymi zatrudnionymi w Urzdzie s osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie: Wyboru-Wjt; PowoBania Zastpca Wjta, Sekretarz i Skarbnik Umowy o prac- pozostali pracownicy 130 1. Warunki pracy i pBacy dla Wjta okre[la Rada Gminy w formie odrbnej uchwaBy. 2. Objcie obowizkw Wjta nastpuje z chwil zBo|enia wobec Rady [lubowania nastpujcej tre[ci: Obejmujc urzd Wjta Gminy uroczy[cie [lubuj, |e dochowam wierno[ci prawu, a powierzony mi urzd sprawowa bd tylko dla dobra publicznego i pomy[lno[ci mieszkaDcw Gminy". Zlubowanie mo|e by zBo|one z dodaniem zdania: Tak mi dopom| Bg". 3. Rada mo|e upowa|ni Przewodniczcego do wykonywania czynno[ci z zakresu prawa pracy w stosunku do Wjta - w ramach obowizujcych przepisw prawa. 131 1.Kierownikiem Urzdu jest Wjt, ktry dokonuje czynno[ci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownikw Urzdu oraz kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych. 2. Stosunek pracy z pracownikami Urzdu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, zatrudnionymi na podstawie powoBania i umowy o prac -nawizuje Wjt. 132 Przed podjciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie powoBania skBada pisemne [lubowanie o nastpujcej tre[ci: Zlubuj uroczy[cie, |e na zajmowanym stanowisku bd sBu|y PaDstwu i spoBeczno[ci lokalnej, przestrzega porzdku prawnego i wykonywa sumiennie powierzone mi zadania". 133 1. Zastpca Wjta wykonuje zadania powierzone mu przez Wjta a w czasie nieobecno[ci Wjta lub niemo|liwo[ci peBnienia przez niego obowizkw sprawuje funkcj Wjta. 2. Sekretarz organizuje prac Urzdu zapewniajc jego sprawne funkcjonowanie oraz prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Wjta. 3. Skarbnik wykonuje funkcj gBwnego ksigowego bud|etu. 4. SzczegBowe zasady podziaBu zadaD i kompetencji kierownictwa Urzdu okre[la Regulamin Organizacyjny Urzdu. Gospodarka finansowa Gminy 134 1.Gmina samodzielnie prowadzi gospodark finansow na podstawie rocznego bud|etu Gminy. 2. Projekt bud|etu przygotowuje Wjt uwzgldniajc przepisy ustaw dotyczcych finansw publicznych. 3. Projekt bud|etu wraz z informacj o stanie mienia gminnego i obja[nieniami. Wjt przedkBada Radzie najpzniej do 15 listopada roku poprzedzajcego rok bud|etowy i przesyBa projekt do wiadomo[ci regionalnej izbie obrachunkowej. 4. Bud|et jest uchwalany do koDca roku poprzedzajcego rok bud|etowy, nie pzniej jednak ni| do 31 marca roku bud|etowego. Je|eli planowane wydatki przekraczaj planowane dochody, wwczas w uchwale bud|etowej okre[la si zrdBa pokrycia niedoboru bud|etu. 5. Za prawidBow gospodark Gminy odpowiada Wjt. 6. Gospodarka finansowa jest jawna. Wjt niezwBocznie ogBasza uchwaB bud|etow i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego oraz w sposb zwyczajowo przyjty. 135 1.Procedur uchwalania bud|etu oraz rodzaj i szczegBowo[ materiaBw informacyjnych towarzyszcych projektowi okre[la Rada. 2. Do czasu uchwalenia bud|etu, jednak me pzniej ni| do dnia 31 marca roku bud|etowego, podstaw gospodarki bud|etowej jest projekt bud|etu Gminy przedBo|ony Radzie przez Wjta. Postanowienia koDcowe 136 l. Uchwalanie i zmiany statutu dokonuje Rada w drodze uchwaBy podjtej zwykB wikszo[ci gBosw ustawowego skBadu Rady. 2. Rada powoBuje komisj statutow w celu opracowywania propozycji zmiany statutw i regulaminw, bdz wprowadzania do nich poprawek. 137 l. Akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze ogBaszane s w Wojewdzkim Dzienniku Urzdowym oraz w sposb zwyczajowo przyjty; rwnie| mog by publikowane w prasie lokalnej. 2. Urzd prowadzi zbir przepisw gminnych dostpny do powszechnego wgldu. 138 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organw Gminy reguluj odrbne przepisy - Instrukcja kancelaryjna" lub zarzdzenia wewntrzne Wjta w zakresie nie uregulowanym instrukcj. 2. Zasady obsBugi interesantw przez organy Gminy, w szczeglno[ci udzielanie informacji urzdowych, udostpnianie dziennikw urzdowych, zbioru przepisw gminnych - okre[la regulamin organizacyjny Urzdu. 139 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, pz. 1591 z pzn. zm.) oraz inne przepisy dotyczce dziaBalno[ci gmin PAGE PAGE 58 ТҢ:<>HJdfh~##N##N##N# @@@N $x]xa$gdced,gd/d,gd $]a$gdce $ ^ a$gd $]a$gdK4$d,`a$gd-2 $d,a$gdce$a$gdceZ\:<>@BFHJbظo]K;hPB*CJOJQJaJph"h-25B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph"hP5B*CJOJQJaJph(hb&h{4J5B*CJOJQJaJph(hb&h5B*CJOJQJaJphhb&h-2B*aJphh-2B*aJphhceB*aJphhPB*NHaJphhPB*aJphh{4JB*aJph%hb&hl1B*CJOJQJaJphbdfh|~Ʀʦ&fHJLʺʧ|pfWH6"hH5B*CJOJQJaJphhb&h{4J5B*aJphhb&hB*NHaJphhVTB*aJphhVTB*]aJph(hb&h{4J5B*CJOJQJaJph+hb&h5B*CJOJQJ]aJph%hP5B*CJOJQJ]aJphhb&h5B*\aJphhb&hB*aJph(hb&h_=5B*CJOJQJaJph%hPhPB*CJOJQJaJphҧFHJLNXZ\ 6lh NNNNNN $(]a$gdce $]a$gd/$a$gd{4J $]a$gdce $(]a$gdce$d,]a$gdce $]a$gdceLNPRVXZ\ 246@BjIJxk^TJ@6@6@6@6@hPB*aJphhgV B*aJphhB*aJphh#i7B*aJphhb&h#i7B*aJphhb&hB*aJph%hb&h{4JB*CJOJQJaJph(hb&h/5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph"hP5B*CJOJQJaJph(hb&h{4J5B*CJOJQJaJph(hb&h5B*CJOJQJaJph"h-25B*CJOJQJaJphjlhln&(^bdfhx¯ǽDZǽѽǽѽǽѢѽѢѕѢы~i(hb&hB*CJOJQJ\aJphhb&h/B*aJphhB*aJphhb&hAmB*aJphhb&hB*NHaJphhAmB*NHaJphhceB*aJphhAmB*aJphhb&hB*aJphhb&hgV B*aJphhgV B*aJphhPB*aJph'^L N7N $a$gd{4J $]a$gdce $]a$gdce$d,]`a$gdce$d,]a$gdce$(]^(a$gdce $(]a$gdce $]a$gdce vxDzyobUE5hB*CJOJQJaJphhgV B*CJOJQJaJphhb&h{4JB*aJphhb&hK4B*aJphh#i7B*aJphhB*aJphhb&hB*NHaJphhb&hB*aJph%hb&h{4JB*CJOJQJaJph(hb&h_=B*CJOJQJ\aJph"hB*CJOJQJ\aJph"hgV B*CJOJQJ\aJph(hb&h{4JB*CJOJQJ\aJph DFPNNN7NA z NN$ ]^ a$gdce$d]a$gdce$dh]a$gd/ $]a$gdce $]a$gdce$d,`a$gd$d,]a$gdce BDFNPµfh̳̽̽̽̄x̽̽kYD(hb&hB*CJOJQJ\aJph"hgV B*CJOJQJ\aJphhb&h{4JB*aJphhgV B*NHaJphhgV B*aJphhb&h/5B*aJphhgV 5B*aJphh@tB*aJphh`(*ؿubUؿhb&h7B*aJph%hb&hRrƠ|fVFh@*B*CJOJQJaJphhB3;B*CJOJQJaJph+h@*h@*5B*CJOJQJ\aJph"h@*B*CJOJQJ\aJph"hLB*CJOJQJ\aJph"h|VB*CJOJQJ\aJph&hp7KB*CJNHOJQJ\aJph"hB3;B*CJOJQJ\aJph+hB3;hp7K5B*CJOJQJ\aJph"hp7KB*CJOJQJ\aJph ͽݽݽݭq^QBQBQBQBQBhb&hU-B*NHaJphhb&hU-B*aJph%hb&he4B*CJOJQJaJph"hp7K5B*CJOJQJaJph(hb&he45B*CJOJQJaJph(hb&hU-5B*CJOJQJaJphh#i7B*CJOJQJaJphhB3;B*CJOJQJaJphhe4B*CJOJQJaJphh@*B*CJOJQJaJph#h@*B*CJNHOJQJaJphv<>HJL## #######N#N#######$a$gdB3;$a$gdB3; L^L`gdp&$a$gdB3; X^gddXgdB3; d,`gd{ $a$gdB3; $a$gdB3; $d,a$gdB3; $|a$gdB3; 4Nhz:<ǸǝreXHhb&hU-5B*\aJphh{5B*\aJphhL5B*\aJphh{h-2B*aJphh-2B*aJphhdB*aJphhp7KB*aJphhb&he45B*aJphhp7K5B*aJphhb&hi5B*aJphhb&hU-5B*aJphhb&he4B*aJphhb&hU-B*NHaJphhb&hU-B*aJph:<>@BFHJLDFprʵ|oeoVoVoVoVoLe?hb&h@*B*aJphhU-B*aJphhb&hU-B*NHaJphhB3;B*aJphhb&hU-B*aJph(hb&hY[5B*CJOJQJaJph"hU-5B*CJOJQJaJph"h@*5B*CJOJQJaJph(hb&he45B*CJOJQJaJph(hb&hU-5B*CJOJQJaJphhb&he45B*\aJphhb&hd5B*\aJphR&lnxz## #N#N#N#N#N# ##N#N#N#e#e#e## dh^gdB3;$a$gd|Vd]^gdB3;(d]^(`gdXb# d]gd/ $d,a$gdB3; d,`gdU- $d,a$gdB3;46bthj&jķrbO?hb&hXb#5B*\aJph%hXb#hXb#5;>*B*\aJphh/O5;>*B*\aJph(hXb#hXb#5;>*B*\]aJphhLB*aJphhXb#B*aJphhb&h#i7B*aJphhb&hXb#B*NHaJphhb&hXb#B*aJphhXb#5B*aJphhY[5B*aJphh@*5B*aJphhb&hU-B*aJphhY[B*aJphjlnvxzBFLPz|Ҽ~rf~bUC"hL_B*CJOJQJ\aJphhB3;hL_B*aJphh-2hXb#5B*aJphhL_5B*aJphhb&hXb#5B*aJphhb&hXb#6B*aJphhB3;B*aJph+hb&hXb#56B*CJOJQJaJph+hb&hXb#5B*CJOJQJ]aJph%h@*5B*CJOJQJ]aJphhb&hXb#B*aJphhXb#5B*\aJphzF|$#[ #######*{# {#{#n# $ ##a$gd|V$ #dha$gd|V$ ##dhha$gd|V $ #Ta$gdB3; $ #a$gdB3; #x^x`gdXb# #^gdB3; #dh^gdB3;$ #dh^a$gdB3; "`n$&BVXbùùùùùùùïùïÕxe%hL_5B*CJOJQJ]aJphhb&h#i75B*\aJphhXb#5B*\aJphhb&hXb#5B*\aJphhLB*aJphh8yvB*aJphh|VB*aJphhb&hXb#B*aJphhXb#B*aJph!hL5B*\aJnH phtH (hb&hXb#B*CJOJQJ\aJph%$#2a#e#2a#2a#2a#2a#2a#2a#2a####### $(a$gd|V $da$gd|V $]a$gd|V $]a$gd|V$ #hX^ha$gd#i7$ & F #Xa$gd#i7$ ##da$gd8yv ##dgd|V$DHJ l t v  ` ɿɰɦɦɔɰgLɰBh/B*aJph4hb&hXb#5B*CJOJQJaJmHnHphsH.hL_5B*CJOJQJaJmHnHphsH(hb&hXb#5B*CJOJQJaJph"hL_5B*CJOJQJaJphhL_B*aJphhb&hXb#B*NHaJphh|VB*aJphhb&hXb#B*aJph%hb&hXb#B*CJOJQJaJph+hb&hXb#5B*CJOJQJ]aJphz|l v b d f p   *,###N#[ # #[ ###9#G#[ #[ #/#[ # $dha$gd8yv $dh(a$gdqB6 $dha$gdqB6 $dha$gd|V $d,a$gd8yv$d^a$gd|V$dh]a$gd|V $d,a$gd|V $]a$gd|V $<a$gd|V` b d f n       (*.0:>",ǸǮǮǣǮǸ|iǸW"hL_5B*CJOJQJaJph%hb&hXb#B*CJOJQJaJphhL_B*CJOJQJaJphhb&h8yvB*aJphh8yvB*aJphhb&hXb#B*phhqB6B*aJphhb&hXb#B*NHaJphhb&hXb#B*aJphhL_5B*\aJphh#i7B*aJphh/B*aJphhXb#B*aJph,.0<>2 ".68:<>@L#####[ #[ #N#[ #[ ###### # #[ ### $dX^a$gdqB6 $da$gd|V d,`gdXb# $dha$gd|V $da$gd|V $da$gd|V $dha$gd8yv,.p46<>@JLln^`ln 24޶ެԕ|cެYhqB6B*aJph1hb&hXb#B*CJOJQJaJmHnHphsH1hL_5B*CJOJQJ\aJmHnHphsHhb&h|VB*aJphhIB*aJphhXb#B*aJphhb&hXb#B*]aJphhb&hXb#B*NHaJphh|VB*aJphhb&hXb#B*aJph(hb&hXb#5B*CJOJQJaJph! X"')###N#N###ܷ#[ #ܷ####-? #[ #[ #[ #[ #ܷ# #.#ܷ $da$gd9_ $dla$gd9_ $dha$gd9_$a$gd9_$a$gdXb# d,`gdXb# $dha$gd|V02j~VX>嵦千saL(hb&hXb#5B*CJOJQJaJph"hL_5B*CJOJQJaJphhb&hXb#5B*\aJphh/B*aJphhXb#B*aJphhb&hXb#B*NHaJphhb&h9_B*NHaJphhb&h9_B*aJph%hb&hXb#B*CJOJQJaJphhL_B*CJOJQJaJphhb&hXb#B*aJphhb&hqB6B*aJph>Djft  $ & h  z!|!z""l#n###$$$$$%:%J%%%%%&&''x(z()))))+侴ץhb&hXb#B*phhb&hXb#B*]aJphhb&h9_B*NHaJphh[~B*aJphh9_B*aJphhb&hXb#B*NHaJphhb&h9_B*aJphhb&hXb#B*aJphhb&hXb#B*\aJph5)+++`- .".$.0.$/12333 4 4455#ܷ##[ #ܷ#[ ### #[ #ܷ# # ##### ##XgdXb#Xgd9_ $dha$gd9_ $dha$gdF6r $dha$gd9_ $da$gd#i7 $dha$gd9_+++++(,*,N-P-. .".$.&.(...0...11&3(333wdQ>%hb&hXb#B*CJOJQJaJph%hL_5B*CJOJQJ\aJph%hXb#5B*CJOJQJ\aJph+hb&hXb#5B*CJOJQJ\aJphhb&hqB6B*phhqB6B*phhXb#B*phhb&hXb#B*NHphhb&hXb#B*ph(hb&hXb#5B*CJOJQJaJph"hL_5B*CJOJQJaJphhb&hXb#B*aJphhLByhXb#B*ph3333334 4445555555|6~6::;;;;; <m`SSSL hb&hXb#hb&hXb#B*NHphhb&hXb#B*]ph%hb&hXb#B*CJOJQJaJph%hL_5B*CJOJQJ\aJph+hb&hXb#5B*CJOJQJ\aJphhb&hXb#5B*\phhLBy5B*\phhb&hXb#5B*phhL_5B*phhb&h9_B*phhXb#B*phh9_B*phhb&hXb#B*ph55*6~66\77^8.:~:;<<<<<V>??#[ #[ #/#/######>?"?&?(?*?,???@A&A(AVAZA\Aҷxk]RJhXb#B*phhb&h9_B*phhb&hXb#6B*]phhb&hXb#B*]ph(hb&hXb#5B*CJOJQJaJph"hL_5B*CJOJQJaJphhb&hXb#B*NHphhb&hXb#B*ph4hb&hXb#5B*CJOJQJaJmHnHphsH.hL_5B*CJOJQJaJmHnHphsHh9_hXb# hb&hXb# hb&h9_?$?&?(?@XAZA\AhAjAlA C"C$C&CCC###v:##OPP Q"QQQRRT TUUUUuhhb&hqB6B*aJphhb&hXb#B*]aJphhlB*aJphhk[B*aJphhXb#B*aJphhb&hXb#B*NHaJphhb&hXb#B*\aJphhb&hXb#B*aJphhL_5B*\aJphhXb#5B*\aJphhb&hXb#5B*\aJphhk[B*ph&tMMNOP"QQQvRRSZTUUUUUVVVW#6,# #[ # #/#/#/#/#/#[ #[ # ####[ #[ ## #[ $da$gdl $d|a$gdl $dha$gdl $da$gdl $dh(a$gd9_ $dha$gd9_ $dXa$gdXb#UUUU$V>VVVVVVVVWWW$WWWW.X0X8XXXFYHYLY^YhYYYfZη΀q΀qb΀qShb&hXb#B*]aJphhb&hXb#B*NHaJphhb&hXb#B*\aJphhb&hXb#5B*\aJphhb&hXb#5B*aJphhqB65B*aJphhL_5B*aJphhXb#B*aJphhb&hlB*aJphhb&hXb#B*aJphhL_5B*\aJphhHwEh#i7B*aJphh#i7B*aJph W&WNXZZZ[\^^___aaa a"a$a#[ # #e###[ #ܷ# ## ##& # #N#N### ^ `gdXb#gdXb# d,`gdXb# $da$gdl dh`gdLBy $da$gdl $dha$gdl $da$gd5 fZhZZZZZZ[[4[p[[[\\\\\\L]N]]]^ ^$^J^L^^^*_,_2_4_____̯̿㡝ub%hb&hXb#B*CJOJQJaJphhLByhLByB*aJphhXb#hb&hXb#NH hb&hXb# hb&hlhlhU+khL_B*aJphhb&hXb#5B*\aJphhk[5B*\aJphhL_5B*\aJphh5 B*aJphhb&hXb#B*aJphhb&hXb#B*NHaJph%____````aaaa a"a$a.a0a2a̿|l`Q;*hl5B*CJOJQJaJnHphtHh`LhXb#5B*aJphhU+k5B*aJphh`LhLBy5;B*aJphhLBy5;aJhXb#5;>*aJhHwEhXb#5;>*aJhk[B*aJphhXb#B*aJphhb&hXb#B*NHaJphhb&hXb#B*aJph%hb&hXb#B*CJOJQJaJphhU+kB*CJOJQJaJphhLByB*CJOJQJaJph$a0a2aaaaaaaaaaacrdtdvddddd#############[ # ######$,^`,a$gdXb# $dha$gdl$a$gdl ,^`,gdXb#gdl $da$gdl$a$gdl2ataza|aaaaaaaaaaaa윌|i[O@4hXb#5B*aJphh`LhXb#5B*aJphhU+k5B*aJphhlB*aJnH phtH %h`LhqB6B*CJOJQJaJphhqB6B*CJOJQJaJphh5 B*CJOJQJaJphhXb#B*CJOJQJaJph)h`LhXb#B*CJNHOJQJaJph+h`LhXb#5B*CJOJQJ\aJph(hU+khXb#B*CJOJQJ\aJph%h`LhXb#B*CJOJQJaJphaa`bbbbbddd&dpdrdtdvddddddddeeeBeeeff.g0gggggghh2iȹ䯢䖇{lb䖇bhlB*aJphh`Lhk[5B*aJphhk[5B*aJphh`LhXb#5B*aJphhU+k5B*aJphh`Lh#i7B*aJphhXb#B*aJphh`LhlB*NHaJphh`LhlB*aJphh`LhXb#B*NHaJphh`LhXb#B*aJphh`Lhl5B*aJph&ddeefjglgggg0h2i4i@iBiiijj####[ # ######[ ####[ ###$a$gdI,,dh^`,gdXb#$a$gdl$a$gdl ,^`,gdXb# $dha$gdl ,^`,gdk[$a$gdqB6 ,^`,gdXb#2i4i>iBiiiiijjj kklNmnnppppppqJqLq:rJLh>@hrvؼؼزؼببببؼhbB*aJphh`Lhj~B*aJphhj~B*aJphh.B*aJphh`LhbB*aJphh`LhXb#B*NHaJphh`LhXb#B*aJphh`LhXb#5B*aJphhU+k5B*aJph8z:{<{H{J{L{{|~&htvz######[ #[ #ܷ# ###m# ###$a$gdb$(^(`a$gd $dh(a$gdb $a$gdb $dha$gdb $a$gdb$(^(`a$gdb $a$gds $ & Fdha$gdbzbƄȄnpj2b#[ # #####[ ##[ ######[ #[ # #ܷ## #]^gdXb#dhgdb $a$gdb8 ^8 `gdXb# $a$gdb $dha$gdbĄƄȄBڅ܅"x>|Dlpĺ~~tbUFh`LhXb#5B*aJphh&JhXb#B*aJph"h&JhXb#5;>*B*aJphh&JB*aJphh`LhXb#B*NHaJphhlm|B*aJphh`LhXb#B*aJphh.B*NHaJphhbB*aJphh.B*aJphhb5B*aJphhXb#5B*aJphhU+k5B*aJphh`LhbB*aJphhXb#B*aJphDFNPB|~ hr~\^`ھڧڝڝq%h&JhXb#5;>*B*\aJphh`Lhk[B*aJphhU+k5B*aJphhXb#B*aJphh`LhbB*aJphhqB6B*aJphh`LhqB6B*aJphh`LhXb#B*NHaJphh`LhXb#B*aJphhbB*aJphh`LhXb#5B*aJph(\^`###[ # ########S #[ ###: $dha$gdb $dhda$gdb$a$gdb]`gdXb# ]gd&J dh`gdXb# $dha$gdb $a$gdb $a$gdb24ē&bƖHJXZșҙؙ֙ڙvǸǮǤԮǮǸǸǤǗǸǸǸǸNjǮǁwh2\oB*aJphh.B*aJphh.5B*aJphh`LhbB*aJphhXb#B*aJphhbB*aJphh`LhXb#B*NHaJphh`LhXb#B*aJphh`LhXb#5B*aJphhU+k5B*aJphh`LhXb#5B*\aJph*,șԙؙ֙Λ#:# #[ ###a# ### &`#$gdqB6d,gdbgdU-$(^(`a$gdXb# $dha$gdbdhgdXb# $a$gdb $dha$gdb $dha$gdběƛʛ̛Λқԛ֛Կʻh2\oh2\o0JmHnHuh@t h@t0Jjh@t0JU h`Lhgrh`LhU-B*aJphh.hXb#B*aJphΛЛқԛ֛n#d,gdb; 0 00P:p!S1|. A!"#$% << 001}P:p |. A!"#$% << 001}P:p |. A!"#$% << 001}P:p |. A!"#$% <* 00P|. A!"d #$% <* 00P|. A!"X#$% <& 00P|. A!"X#$%0 00P:p@w|. A!"#$% <& 00P|. A!"x #$%* 00P|. A!" #$% <0 00P:pt4i|. A!"x#$% <& 00P|. A!" #$%0 00P:p-2|. A!"#$% <* 00P|. A!" #$% <* 00P|. A!" #$% <* 00P|. A!"P #$% <* 00P|. A!"< #$% <& 00P|. A!"< #$%3 0 00P:pqB6|. A!" #$% <* 00P|. A!" #$% <* 00P|. A!" #$% <& 00P|. A!" #$%* 00P|. A!P"d#$% <0 00P:pB3;|. A!x"x#$% <& 00P|. A!"< #$%1 01h:p]AF. A!"#$%J@J StandardowyCJ_HaJmHsHtHH@H w~ NagBwek 1$$@&a$ 5CJ aJJA@J Domy[lna czcionka akapitu\i\ Standardowy :V 44 la & F,k, Bez listy FOF @zXFR11$7$8$H$OJQJ_HmHsHtH ^O^ zFR2$(1$7$8$H$a$&5CJOJQJ\_HaJmHsHtH ZOZMFR48h1$7$8$H$^8OJQJ_HmHnHsH tH ubO"b-FR3T1$7$8$H$^'CJOJQJ_HaJmHnHsH tH uB>@2B w~TytuB$a$56CJ0OJQJaJLB@BL w~Tekst podstawowy$dha$aJbC@Rb w~Tekst podstawowy wcity$dh^a$aJFbF b Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ4 @r4 !S1Stopka p#0)@0 !S1 Numer strony8@8 qNagBwek p#<P>QQQg]eer[uwyy)ӋՋhXYu>=>{>>>#?O?w????/@W@@@@ A9AaAAAABBBtBBFZ^#t{1QG>?CDZ $ % E c !"&Jp(n>Wp6jwxy~S  -.34vI)c<Gey> o p u v !W!!""i#j#o#p#p$$X%Y%^%%%%%%&&&&&'''''L(q(r(w(x(((((((())))W)o)))))******P+Q+V+W++E,F,K,L, - - - ---O--q.r.}...../////T/U/[/\///001182\23f334&5W55C666x77*8889:G::::: ;;;;;;;;<<&<9<P<e<<<<<<<<< ==1=k====4>>Z???~@@@ZAA:BjBBBOCCDRDDEBEE$FFGGLHHH$I_IIIII-JJJ#KPKpKKPLQLRL\LLLLM3MpMMMMMMMMMNNNN2OOOOOOPPPPwPPPPPPPPQPQQQ_Q`QeQfQBRhRRRSSS}T~TTTTUCUUUUUUUVV VVV5VVVsVVWeWaXYZZZZZZZZZZZ[n[[[[[[[[[\\ \ \\\\\\\\\\Z][]\]]]^]_]`]e]f]g]]H^_1`2`3`8`9`:``aa#a$aa#b$b)b*b+bdbbbbbbMccccccccOdPdQdVdWdddd6eNeseeeeeeee]f^f_fdfefffdgg'hRhhicjkkk k kkkhlilnlolpllrmmmnn2oo qyqGrHrIrJrKrLrQrRrrrrrssszsssst-tCtltttRuSuXuYuZu[uvvwwwwwwwRg҅9{0,-2ۊ܊݊JϋӋԋՋ?dGHIJKPQ7?S?!ɗ[\abtÝĝŝ\]bSɠ./056 Ţ fghmnoեyzͨΨӨo ŪabcdOOPQTYZopqrƯǯ-cdejkȰͰwʱرlϲвѲҲӲԲղײZhydzȳ@E´s#%&'()*0Ϲc[\]^nt z^TU[:8a678>?@KQRc"b b!"DJeK~TSTUV\ UV\"#hijklmntuv ?@gmo#$*+Il3I!R^ MNTU'(./0pvw;R?SntuvXYZcdeqrsv00000p00 000000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000000 0 00000 0 000000 0000 0 0000 0 0 0000 00 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 04 04 04 04 0 06 06 06 0000000000000000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 0000 0 0 000000 0000 000 0 0000 0 00000 0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0000(00000 0 00000000000 0 00000 0 0 00000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f3 0f3 0f3 0f3 0f3 0f3 0f3 0f3 0f3 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000000) 0) 0) 00( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 00" 0" 0" 0" 00% 0% 0% 0% 0% 00& 0& 0& 0& 0& 000000000000H000000000000000000H00H000000000000000000000p0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000X0p0p0p0p00000000000000000000000`000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000x000000000000000000p0000000000p0000000000000000000000000000000000p0000000000000000000000000000000000p0p0000000000000000000000000000p0000000000000000000000000000000000000p00000000000 0000000000000000000p00p000000000000000000000000p000000000000000p0p0p00000000000000000000000p0p00 00000000000000000000p000000p0p0p0p0p00p0p000p00p00p0p00p00p00p0p0p0p00p000p00p0p0p0p0p00p0p0p0p0p0000p00p0p0p0p0p0p00p0p0p00p0p0p0p00p0p0p0p0p0p00p0p000p0p0p0p0p000000p0000 0p0p00p0p0p00p00p0p0p0p0p0p00000p0p00p0p000p0p0p000p0p0p0p0p00p0p000p00p00p00p0p0p0p0p000p0p0p0000p0p00p0p0p000p0p0p0p0p00p0p00p00p0p0p00000000p0p0p000p0p0p0p0p00p0p00p0p0p0p0p0p0p0p0p0p000p000p0p000p00p0p0p0p0p0p000p 0ײ 0ײ 0ײ000p000p0p0p0p0p00000p0p0p0p0p00p0p0p0p0p0p00p0p00p0p0000000p0p0p0p0p00p00p0000p0p0p0p00000p00p000p0@0@0@0@0@0@00mhuvOy00py@0@0@0b0Qblz &)fD]e^kqw|~|Ģlܱ00>zNvbLjR(rX j` ,>+3 <\A GUfZ_2aa2iluy֛OPRSUWXZ\^_acdfhiklmoprsuwy{}~ #X/7zCMUZafw~b4PʲҾN>Vdjnj(Pz$,)5?CtMW$adjvzzΛ֛NQTVY[]`begjnqtvxz|ԛ !!YcGS.'?' ;;$G1GKLRRee֣"SWZsv% 9 JOpv(.W]pyjxIM)/ck<EGNeny>FW)`)o)x)))))))))O-P---/000001182B2\2e23344&505W5`555C6L66666x7777*868888999:&:G:S:::V;^;=$=1=<=k=y===Z?e?????@@@@ZAeAAA:BEBjBsBBBBCCCD%DRD]DDDBEMEEE$F-FFFGGLHWHHHHH$I0I_IfIhJ{JJJ#K6KPK_KpKKNN+Q,QQQRQfQgQVV__:`;` aa'c5cdd1npjy})c<yp v j#p#Y%^%%&''))W)o))))***Q+W+F,L, --r..//U/Z//082\2:G::;<<Z??@@:BjBIIMMNNOOPP>QQQ`QfQTTUVZZ[ \\\3`:`a$a$b+bbb5cMcccQdWdseek kilplnnLrRrrsSu[uww#x\QFm`xz$#9u(Y)zԜ *0+^ՠ +83/u 1h2 \35@Nj6*v \63@*7W= :SV; >0?[?6AXAXrx"D$PFXedhI kdJ~xwKDm9iMrODSRxTLhUEL[>O`{F8bi tYfkPi-:N\l˞JsMs&itbueH!cwyO<{UU}2r~#V,,^,`o()^`o() L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(. hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH hh^h`o(hH.^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH))^)`OJPJQJ^J. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH``^``OJQJ^Jo(hHo00^0`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(.ww^w`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`o(.))^)`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`o(.^`o(.^`o() pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHz^`zo(. hh^h`o(hH.^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH8>^`>o()8 ^`hH.8 pLp^p`LhH.8 @ @ ^@ `hH.8 ^`hH.8 L^`LhH.8 ^`hH.8 ^`hH.8 PLP^P`LhH. hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(.hh^h`o(. ^`o(hH.hh^h`o(. hh^h`o(hH.^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH8>^`>o()xx^x`o(.8 HLH^H`LhH.8  ^ `hH.8  ^ `hH.8 L^`LhH.8 ^`hH.8 XX^X`hH.8 (L(^(`LhH.h ^`o(hH.h >^`>o(hH)h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.hh^h`o(. hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH))^)`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.k^`ko()h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(.hh^h`o(.hh^h`o(.ww^w`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`o(hH.^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH,,^,`o()^`o() L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH.^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH0^`0o(.hh^h`o(. hh^h`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`o(.^`o()ww^w`o()^`o()hh^h`o() ^`o(hH-^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH``^``OJQJ^Jo(hHo00^0`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH80+AukPiJ(:wKQJsODS2r~ *SV;!cwu(5o9xLhUyu 1/dJ >Msx"DRxT= :U}0?<{edhIW=Y)*7&it9iM>\6DfnA{#\36ANj6tYfN\l0F8b0 +0O`? 0 ^[?0$PFz$EL[88`f`f`+B`fĥ`f`fU N6Ju3`fbk`f`f`fbk::6Jbk`f,`fU`f`f`fĥ`f6J`f ~TceHgVT 5 gV 4 :( (LO0IJJ_a VTJ)zXb#9O$~i$*~%*&p&]<(@*x+I,U-j{/23qB6#i7CT88[8j8B3;{<}<|X=_=@HwE]AFcGQI&J{4JFnJp7K`LJM/OTWPj[R{S YTgWW{KWkW@zXh Z%ZNZH[k[=\]$]^^L_.QbwbWc/W \Hp0%6W:Pz4G9el{`ikZps c#ZuPfM6a;wK4L\/[ixJxr=j~Wb&T)j7djfrv|V[ ^#>Xyq$n4.FBI6Ze4?P@PBPFPTPZP\PhPjPlPnPrPtP|P~PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New5& z!Tahoma;Wingdings"qbby&1$)1$)Yx24d 3QH ?"E ZaBcznik do UchwaBy Nr VIII/47/03 Jurgielskix8              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 Oh+'0(< HT p | F Zacznik do Uchway Nr VIII/47/03c Jurgielski urgurg Normal.dot xrm3rmMicrosoft Word 10.0@@N̆@t"XK@HLM1$)՜.+,00 hp SpiderA F Zacznik do Uchway Nr VIII/47/03 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJLMNOPQRYRoot Entry FCraM[Data 1Tableq0WordDocumentBSummaryInformation(CDocumentSummaryInformation8KCompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q