ࡱ> ORJKLMN_j^bjbjbbuID D  $P3|[[[(E E E YYYYYYY$e]`P*YUE E E E *Y(["""E Y"E Y""2OS@vX{ P.X[0[Pg` 2g`\SSg`V,E E "E E E E E *Y*Y"E E E [E E E E g`E E E E E E E E E D + o:UCHWAAA PACSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczcych zadaD i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia gBosowania w obwodach gBosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzieD 10 maja 2015 r. Na podstawie art. 161 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr21, poz. 112, z pzn. zm.)) PaDstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczce zadaD i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia gBosowania w obwodach gBosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzieD 10maja 2015 r., stanowice zaBcznik do uchwaBy. 2. UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem podjcia i podlega ogBoszeniu. Przewodniczcy PaDstwowej Komisji Wyborczej (-) Wojciech HermeliDski ZaBcznik do uchwaBy PaDstwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. (poz. & ) WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZCE ZADAC I TRYBU PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA GAOSOWANIA W OBWODACH GAOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZDZONYCH NA DZIEC 10 MAJA 2015 R. Ilekro w wytycznych mowa jest o: Kodeksie wyborczym nale|y przez to rozumie ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pzn. zm.); certyfikacie, loginie i ha[le oraz kodach jednorazowych nale|y przez to rozumie sposoby uwierzytelniania u|ytkownikw w systemie informatycznym udostpnionym przez PaDstwow Komisj Wyborcz; obwodzie odrbnym nale|y przez to rozumie obwd gBosowania utworzony wszpitalu, domu pomocy spoBecznej, zakBadzie karnym i areszcie [ledczym oraz woddziale zewntrznym takiego zakBadu lub aresztu; wjcie nale|y przez to rozumie odpowiednio wjta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgodnie z art. 161 1 Kodeksu wyborczego wytyczne PaDstwowej Komisji Wyborczej s wi|ce dla obwodowych komisji wyborczych. Dlatego te| czBonkowie komisji zobowizani s zapozna si z caBo[ci wytycznych i bezwzgldnie je stosowa. W celu uBatwienia korzystania z wytycznych zostaBy one podzielone na rozdziaBy przedstawiajce sposb wykonywania poszczeglnych zadaD komisji: RozdziaB Punkty Informacje oglne 1-12 CzBonkowie komisji 1-2 M|owie zaufania i obserwatorzy midzynarodowi 3-5 Dziennikarze 6 Lokal wyborczy 7-12 Zadania komisji przed dniem wyborw 13-17 Zadania komisji w dniu wyborw przed otwarciem lokalu wyborczego 18-19 Zadania komisji w trakcie gBosowania 20-46 Otwarcie lokalu wyborczego 20 Postpowanie w przypadku skre[lenia kandydata z listy 21 Czynno[ci przed wydaniem wyborcy karty do gBosowania 22 Dopisywanie wyborcw do spisu wyborcw 23 Wydawanie wyborcom kart do gBosowania 24-27 GBosowanie przez peBnomocnika 28 Wydawanie nakBadki na kart do gBosowania 29-30 Przebieg gBosowania 31-39 Przekazywanie PaDstwowej Komisji Wyborczej danych o frekwencji 40 Szczeglne zadanie komisji wyznaczonych do gBosowania korespondencyjnego 41 Przerwa w gBosowaniu 42-46 ZakoDczenie gBosowania 47-49 Ustalenie wynikw gBosowania i sporzdzenie protokoBu gBosowania 50-72 Informacje wstpne 50-53 Rozliczenie kart do gBosowania 54-56 Ustalenie wynikw gBosowania 57-65 Uwagi do protokoBu gBosowania wnoszone przez m|w zaufania i czBonkw komisji 66 Sporzdzenie protokoBu gBosowania (informacje oglne) 67-68 Sporzdzenie protokoBu gBosowania w systemie informatycznym 69 Podpisywanie protokoBu gBosowania 70-71 Podawanie protokoBu gBosowania do publicznej wiadomo[ci 72 Przekazanie protokoBu gBosowania do okrgowej komisji wyborczej 73-78 Postpowanie z dokumentami z wyborw 79-80 Szczeglne zadania komisji w obwodach gBosowania utworzonych w zakBadach opieki zdrowotnej i domach pomocy spoBecznej 81-84 wraz z zaBcznikami Ponowne gBosowanie 85-91 RozdziaB I Informacje oglne CzBonkowie komisji W dniu wyborw czBonkowie komisji s obowizani nosi identyfikatory z imieniem inazwiskiem oraz funkcj peBnion w komisji. CzBonkowie komisji nie mog udziela wyborcom pomocy w gBosowaniu, zwyjtkiem pomocy udzielanej wyborcom niepeBnosprawnym w zakresie, o ktrym mowa w art. 37c 2 Kodeksu wyborczego, oraz polegajcej na udzielaniu wyborcom informacji, o ktrych mowa w pkt 21 i 27. Przewodniczcy komisji kieruje pracami komisji, zwoBuje jej posiedzenia iprzewodniczy im. W razie nieobecno[ci przewodniczcego jego obowizki peBni zastpca przewodniczcego komisji. Podczas gBosowania przewodniczcy komisji odpowiada za utrzymanie porzdku ispokoju, czuwa nad przestrzeganiem tajno[ci gBosowania, przestrzeganiem zakazu prowadzenia w lokalu wyborczym i na terenie budynku, w ktrym lokal ten si znajduje, w jakiejkolwiek formie agitacji wyborczej (art. 107 2 Kodeksu wyborczego) i przestrzeganiem wBa[ciwego toku czynno[ci podczas gBosowania. Ma prawo za|da opuszczenia lokalu przez osoby naruszajce porzdek i spokj (art. 49 2 Kodeksu wyborczego), a w razie potrzeby zwrci si do komendanta wBa[ciwego miejscowo komisariatu Policji o zapewnienie koniecznej pomocy (art. 49 3 Kodeksu wyborczego). Przypadki zakBcenia gBosowania odnotowuje si wpunkcie 21 protokoBu gBosowania. M|owie zaufania i obserwatorzy midzynarodowi M|owie zaufania wyznaczeni przez peBnomocnikw wyborczych komitetw wyborczych (lub upowa|nione przez nich osoby), ktrych kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostali zarejestrowani, mog by obecni w dniu wyborw w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynno[ci wykonywanych przez komisj. Do ka|dej komisji peBnomocnik wyborczy komitetu wyborczego speBniajcego powy|szy warunek mo|e zgBosi po jednym m|u zaufania (art. 103 1 Kodeksu wyborczego). M|owie zaufania danego komitetu wyborczego mog jednak|e zmienia si w cigu pracy komisji. M|ami zaufania mog by wyBcznie osoby peBnoletnie. M|owie zaufania przedstawi komisji za[wiadczenie podpisane przez peBnomocnika wyborczego lub upowa|nion przez niego osob, sporzdzone wedBug wzoru ustalonego przez PaDstwow Komisj Wyborcz uchwaB z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wzoru za[wiadczenia dla m|w zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej orazwwyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. & ). Je|eli za[wiadczenie wystawiBa osoba upowa|niona przez peBnomocnika, m| zaufania okazuje komisji kserokopi tego upowa|nienia. Za[wiadczenia mog r|ni si midzy sob wygldem i ukBadem graficznym, ale ich tre[ musi odpowiada wzorowi ustalonemu przez PaDstwow Komisj Wyborcz. Komisja sprawdza zgodno[ tre[ci przedBo|onego za[wiadczenia z ustalonym wzorem oraz to|samo[ osoby okazujcej za[wiadczenie. Podczas obecno[ci w lokalu wyborczym m|owie zaufania nosz identyfikatory zimieniem, nazwiskiem, funkcj oraz nazw komitetu wyborczego, ktry reprezentuj. Identyfikatory nie mog zawiera elementw kampanii wyborczej. M|owie zaufania maj prawo obserwowa wszystkie czynno[ci obwodowej komisji wyborczej, zarwno przed rozpoczciem gBosowania, w trakcie jego trwania orazpojego zakoDczeniu (art. 42 4 Kodeksu wyborczego), zgBasza przewodniczcemu komisji na bie|co uwagi i zastrze|enia, wnosi uwagi doprotokoBu gBosowania, z wymienieniem konkretnych zarzutw (art. 75 6 Kodeksu wyborczego), oraz by obecni przy transmisji danych z protokoBu dookrgowej komisji wyborczej, o ile transmisja taka bdzie dokonywana, a tak|e przy przekazywaniu protokoBu gBosowania peBnomocnikowi okrgowej komisji wyborczej, a nastpnie okrgowej komisji wyborczej. M|owie zaufania nie mog wykonywa |adnych czynno[ci czBonka komisji, pomaga wyborcom w gBosowaniu ani udziela im wyja[nieD. M|owie zaufania nies uprawnieni tak|e do liczenia ani do przegldania kart do gBosowania przed rozpoczciem gBosowania, w trakcie gBosowania i po jego zakoDczeniu. Obserwacja czynno[ci wykonywanych przez komisj obwodow nie uprawnia m|w zaufania do utrwalania pracy komisji za pomoc aparatw fotograficznych lubkamer. Dopuszczalne jest natomiast fotografowanie oraz filmowanie protokoBu gBosowania podanego do publicznej wiadomo[ci przez obwodow komisj wyborcz. Zainteresowani m|owie zaufania mog tak|e, w miar mo|liwo[ci technicznych, otrzyma kopi protokoBu gBosowania. Dotyczy to rwnie| przypadku gdy konieczne byBo sporzdzenie nowego protokoBu gBosowania lub naniesienie poprawek na ju| sporzdzonym protokole. Wykonywanie uprawnieD m|w zaufania nie mo|e utrudnia pracy komisji, zakBca powagi gBosowania ani narusza jego tajno[ci. Niedopuszczalne jest tak|e wchodzenie przez m|w zaufania do pomieszczenia za zasBon, zapewniajcego tajno[ gBosowania, w chwili, gdy w pomieszczeniu tym znajduje si wyborca, nawet je[li wyraziB on na to zgod. Przewodniczcy komisji mo|e wydawa polecenia o charakterze porzdkowym, w przypadku gdy dziaBania m|w zaufania wykraczaj poza ich uprawnienia, utrudniaj prac komisji, zakBcaj powag gBosowania lub naruszaj jego tajno[. Fakt ten nale|y odnotowa w punkcie 18 protokoBu gBosowania. Przewodniczcy komisji informuje m|w zaufania o przysBugujcych im prawach iwskazuje im miejsce w lokalu wyborczym, z ktrego bd mogli obserwowa przebieg gBosowania. Przy wszystkich czynno[ciach komisji mog by rwnie| obecni obserwatorzy midzynarodowi zaproszeni przez PaDstwow Komisj Wyborcz. Obserwatorzy midzynarodowi przedstawi komisji za[wiadczenie wydane przez PaDstwow Komisj Wyborcz. Obserwatorzy posiadaj uprawnienia m|w zaufania, zwyjtkiem prawa do wnoszenia uwag do protokoBu (art. 50 2 Kodeksu wyborczego). Nie mog oni wykonywa |adnych czynno[ci czBonka komisji, pomaga wyborcom w gBosowaniu ani udziela im wyja[nieD. Dziennikarze W czasie gBosowania w lokalu mog przebywa dziennikarze posiadajcy wa|n legitymacj dziennikarsk lub inny dokument potwierdzajcy reprezentowanie redakcji. Dziennikarze s obowizani zgBosi swoj obecno[ przewodniczcemu komisji oraz stosowa si do zarzdzeD majcych na celu zapewnienie powagi i tajno[ci gBosowania. Dziennikarze nie mog przeprowadza wywiadw w lokalu, w ktrym odbywa si gBosowanie. Dopuszczalne jest natomiast, po uzyskaniu zgody przewodniczcego komisji oraz osb, ktrych wizerunek jest utrwalany, filmowanie ifotografowanie przebiegu gBosowania. Dziennikarze nie mog przebywa w lokalu wyborczym przed rozpoczciem gBosowania oraz po jego zakoDczeniu. Jednak|e za zgod wBa[ciwej okrgowej komisji wyborczej dopuszczalne jest sfilmowanie i sfotografowanie przez przedstawicieli prasy momentu otwierania przez obwodow komisj wyborcz urny wyborczej iwyjmowania z niej kart do gBosowania. Po wykonaniu tej czynno[ci przedstawiciele prasy obowizani s niezwBocznie opu[ci lokal komisji. Lokal wyborczy W lokalu wyborczym powinny znajdowa si: godBo Rzeczypospolitej Polskiej, urna wyborcza, pomieszczenia lub osBony zapewniajce tajno[ gBosowania umieszczone w takiej liczbie i w taki sposb, aby zapewni sprawny jego przebieg. Miejsca zaosBonami powinny by wyposa|one w przybory do pisania. W miejscach tych nale|y tak|e umie[ci plakat informacyjny PaDstwowej Komisji Wyborczej osposobie gBosowania i warunkach wa|no[ci gBosu. Lokal wyborczy powinien by dobrze o[wietlony, w szczeglno[ci dotyczy to miejsc zapewniajcych tajno[ gBosowania. Ponadto lokal wyborczy powinien by - w miar mo|liwo[ci - tak urzdzony, abywyborca po otrzymaniu karty do gBosowania kierowaB si bezpo[rednio domiejsca za osBon, a nastpnie w stron urny. Wystrj lokalu wyborczego powinien odpowiada powadze gBosowania. Dotyczy torwnie| estetyki urny wyborczej. Niedopuszczalne jest u|ycie jako urny wyborczej przedmiotw, ktrych codzienne przeznaczenie powoduje, |ewykorzystanie ich jako urny wyborczej naruszaBoby powag gBosowania. Komisja obowizana jest sprawdzi, czy urna jest takiej wielko[ci, |e pomie[ci wszystkie oddane karty do gBosowania, oraz czy wykonana jest w taki sposb, aby przez caBy czas, od jej zamknicia i opiecztowania do jej otwarcia po zakoDczeniu gBosowania, nie byBo mo|liwe wrzucenie do niej kart w inny sposb ni| przez otwr do tego przeznaczony ani wyjcie bdz wysypanie si kart. Je|eli wielko[ urny niezapewni pomieszczenia w niej wszystkich kart do gBosowania oddanych przez wyborcw, komisja wystpuje do wjta o zapewnienie dla potrzeb gBosowania urny dodatkowej. Na widocznym miejscu w lokalu wywiesza si urzdowe obwieszczenia i informacje o: zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; numerach i granicach obwodw gBosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; sposobie gBosowania i warunkach wa|no[ci gBosu; skBadzie komisji. Obwieszczenia i informacje powinny by dodatkowo umieszczone na wysoko[ci umo|liwiajcej ich odczytanie przez wyborcw niepeBnosprawnych o ograniczonej sprawno[ci ruchowej (art. 37c 1 Kodeksu wyborczego). Komisja powinna mie w swojej siedzibie zapewniony dostp do telefonu oraz zna numery telefonw, pod ktrymi peBnione bd dy|ury czBonkw okrgowej komisji wyborczej oraz dy|ury w urzdzie gminy. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku (wewntrz i na zewntrz), w ktrym mie[ci si ten lokal, nie mog by umieszczone hasBa, napisy lub ulotki oraz inne materiaBy o charakterze agitacyjnym (art. 107 2 Kodeksu wyborczego). Kontroli wtym zakresie komisja dokonuje bezpo[rednio przed dniem gBosowania oraz ponownie przed rozpoczciem gBosowania, a tak|e w razie potrzeby w trakcie gBosowania. W razie umieszczenia takich materiaBw komisja usuwa je; w przypadku gdyby usunicie ich przez komisj we wBasnym zakresie nie byBo mo|liwe, zwraca si ona o pomoc do wjta. W terminie uzgodnionym z wjtem, nie pzniej jednak ni| w przeddzieD gBosowania, komisja skontroluje stan wyposa|enia lokalu oraz oznakowania budynku, w ktrym odbdzie si gBosowanie. Komisja wBa[ciwa dla lokalu dostosowanego do potrzeb wyborcw niepeBnosprawnych sprawdza, czy lokal oraz elementy jego wyposa|enia speBniaj warunki, o ktrych mowa w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dopotrzeb wyborcw niepeBnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938). O stwierdzonych brakach lub nieprawidBowo[ciach komisja zawiadamia wjta, anastpnie sprawdza, czy zostaBy one usunite. RozdziaB II Zadania komisji przed dniem wyborw Nie pzniej ni| na 3 dni przed dniem gBosowania przewodniczcy zwoBuje posiedzenie komisji po[wicone organizacji jej pracy przed i w dniu gBosowania. Wczasie tego posiedzenia komisja ustala w szczeglno[ci godziny rozpoczcia pracy w dniu gBosowania. Informacj o godzinie rozpoczcia pracy podaje si do publicznej wiadomo[ci przede wszystkim przez jej wywieszenie w budynku, w ktrym mie[ci si lokal wyborczy, i w urzdzie gminy (w sposb umo|liwiajcy zapoznanie si z t informacj tak|e, gdy budynki te s zamknite). Informacja ta jest przeznaczona dlam|w zaufania i obserwatorw midzynarodowych w celu umo|liwienia im obecno[ci przy wszystkich czynno[ciach komisji poprzedzajcych otwarcie lokalu. Komisja wspBdziaBa w tym zakresie z wjtem. Komisja odbiera, najpzniej w przeddzieD gBosowania, karty do gBosowania, nakBadk na kart do gBosowania sporzdzon w alfabecie Braille a, formularze protokoBu gBosowania, piecz oraz spis wyborcw wraz z list wyborcw, ktrzy udzielili peBnomocnictwa do gBosowania. Do wykonania tego zadania komisja wyznacza conajmniej trzy osoby ze swego skBadu, przy czym jedn z nich powinien by przewodniczcy komisji lub jego zastpca. Komisja ustala tak|e, w uzgodnieniu zwjtem, miejsce i sposb przechowywania odebranych materiaBw do dnia gBosowania. Przy odbiorze upowa|nieni czBonkowie komisji dokBadnie sprawdzaj, czy: karty do gBosowania zostaBy dostarczone w odpowiedniej liczbie; karty do gBosowania s prawidBowo wydrukowane, np. czy nie maj bBdw iusterek drukarskich; karty do gBosowania s kompletne, tj. czy zawieraj wszystkich kandydatw naPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdzenia kompletno[ci kart komisja dokonuje na podstawie obwieszczenia PaDstwowej Komisji Wyborczej; przekazano wBa[ciw liczb formularzy protokoBu gBosowania (5 egzemplarzy); przekazano wBa[ciwy spis wyborcw wraz z list wyborcw, ktrzy udzielili peBnomocnictwa do gBosowania; przekazano wBa[ciw piecz komisji, tj. czy nazwa i siedziba (miejscowo[) komisji oraz numer obwodu dotycz danej obwodowej komisji wyborczej; przekazano nakBadk na kart do gBosowania sporzdzon w alfabecie Braille a; przygotowane zostaBy potrzebne materiaBy biurowe (poduszka do stempli, przybory do pisania, papier, sznurek, nawil|acze, ta[ma klejca itp.). Odbir dokumentw potwierdza si na pi[mie, wymieniajc ich rodzaj i ilo[, w tym liczb otrzymanych kart do gBosowania. ProtokB odbioru otrzymuje organ przekazujcy, a jego kopi wBcza si do dokumentacji komisji. Spis wyborcw (wraz z list wyborcw, ktrzy udzielili peBnomocnictwa dogBosowania) przekazuje si przewodniczcemu komisji w przeddzieD gBosowania, gdyby zatem przekazanie pozostaBych dokumentw wymienionych wy|ej nastpiBo wcze[niej, przekazanie spisu nale|y potwierdzi odrbnie. W przypadku gdy PaDstwowa Komisja Wyborcza zarzdziBa stosowanie systemu informatycznego, a komisji obwodowej zapewniono obsBug informatyczn, przewodniczcy oraz zastpca przewodniczcego komisji odbieraj, zapo[rednictwem koordynatora gminnego do spraw obsBugi informatycznej, certyfikat oraz login i hasBo upowa|niajce do korzystania z systemu informatycznego. Nastpnie pobieraj oni z tego systemu kody jednorazowe douwierzytelniania protokoBw obwodowych. Odbir certyfikatu oraz loginu i hasBa wyBcznie po okazaniu dokumentu to|samo[ci oraz dokumentu potwierdzajcego peBnienie funkcji w komisji osobie dokonujcej przekazania potwierdza si napi[mie. ProtokB odbioru otrzymuje koordynator gminny do spraw obsBugi informatycznej, a jego kopi wBcza si do dokumentacji komisji. Osoby, ktre posiadaj certyfikat, login i hasBo oraz kody jednorazowe maj obowizek zabezpieczenia ich przed dostpem innych osb. W razie zniszczenia lub utraty, ktrego[ ze sposobw uwierzytelniania w systemie, nale|y niezwBocznie skontaktowa si z koordynatorem gminnym do spraw obsBugi informatycznej w celu podjcia dalszych krokw. Przewodniczcy komisji najpzniej w przeddzieD gBosowania ustala z osobami odpowiedzialnymi za obsBug informatyczn miejsce i harmonogram jej pracy. Po otrzymaniu informacji o przyjciu protokoBu gBosowania w obwodzie przez okrgow komisj wyborcz przewodniczcy i zastpca przewodniczcego obowizani s dokona zniszczenia certyfikatu, loginu i hasBa oraz kodw jednorazowych do systemu. W [wietle art. 154 5 i art. 161 1 Kodeksu wyborczego niewykonanie powy|szego stanowi bdzie niedopeBnienie obowizkw przez osob ponoszc odpowiedzialno[ jak funkcjonariusz publiczny. RozdziaB III Zadania komisji w dniu wyborw przed otwarciem lokalu wyborczego W dniu wyborw komisja zbiera si w lokalu wyborczym w mo|liwie peBnym skBadzie, z udziaBem przewodniczcego komisji lub jego zastpcy, na tyle wcze[nie, aby wykona wszystkie czynno[ci zwizane z przygotowaniem gBosowania, leczniepzniej ni| o godz. 600. Przed rozpoczciem gBosowania komisja, w mo|liwie peBnym skBadzie: sprawdza dostarczone jej dokumenty oraz piecz komisji (zobacz pkt 15 wytycznych); ponownie przelicza karty do gBosowania; ustalon liczb komisja wpisuje wpunkcie 2 formularza protokoBu gBosowania; ostemplowuje karty do gBosowania w miejscu na to przeznaczonym swoj pieczci; w celu uniknicia wydania wyborcy karty niewa|nej zaleca si ostemplowanie wszystkich kart do gBosowania przed otwarciem lokalu, tj.przed godzin 700; w razie niemo|no[ci wykonania tej czynno[ci przed rozpoczciem gBosowania nale|y ostemplowa karty bezpo[rednio po godzinie 700, mo|liwie przed rozpoczciem wydawania kart wyborcom; po ostemplowaniu wszystkich kart pieczci komisji nale|y je wraz z pieczci komisji odpowiednio zabezpieczy; rozkBada spis wyborcw oraz karty do gBosowania w sposb uBatwiajcy prowadzenie gBosowania; sprawdza, czy w lokalu wyborczym w widocznym miejscu wywieszone s urzdowe obwieszczenia i informacje, o ktrych mowa w pkt 8, sprawdza rwnie|, czy dodatkowo s one umieszczone na wysoko[ci umo|liwiajcej ich odczytanie z wzka inwalidzkiego; w razie stwierdzenia nieprawidBowo[ci w tym zakresie komisja podejmuje niezwBocznie dziaBania dla ich usunicia; sprawdza, czy w lokalu wyborczym oraz wewntrz i na zewntrz budynku, wktrym mie[ci si lokal, nie znajduj si elementy sBu|ce prowadzeniu kampanii wyborczej (plakaty, ulotki, napisy); w razie umieszczenia takich materiaBw komisja usuwa je; w przypadku gdyby komisja nie mogBa tego uczyni sama, zwraca si o pomoc do wjta; kontrol w tym zakresie nale|y przeprowadza rwnie| w toku gBosowania; sprawdza, czy urna jest pusta, a nastpnie zamyka j i opiecztowuje; urna powinna by ustawiona w takim miejscu, by byBa przez caBy czas gBosowania widoczna dla czBonkw komisji i m|w zaufania oraz obserwatorw midzynarodowych; ponadto mo|liwe jest wyznaczenie jednego czBonka komisji (rotacyjnie), ktrego zadaniem bdzie czuwanie nad urn. Urny nie wolno wynosi z lokalu wyborczego; dotyczy to rwnie| urny zasadniczej wobwodach gBosowania utworzonych w zakBadach opieki zdrowotnej idomach pomocy spoBecznej. Urna musi pozosta zamknita przez caBy czas od zamknicia a| do jej otwarcia po zakoDczeniu gBosowania. Gdyby w tym czasie doszBo do otwarcia urny, komisja odnotowuje to zdarzenie i wyja[nia jego przyczyn w punkcie 21 protokoBu gBosowania. RozdziaB IV Zadania komisji w trakcie gBosowania Otwarcie lokalu wyborczego O godzinie 700 komisja otwiera lokal. Od chwili rozpoczcia gBosowania do czasu jego zakoDczenia komisja wykonuje swoje zadania w skBadzie zapewniajcym wyborcom udziaB w gBosowaniu bez zakBceD przy wydawaniu kart dogBosowania, ale co najmniej 3-osobowym, w tym zawsze z udziaBem przewodniczcego komisji bdz jego zastpcy (art. 42 3 Kodeksu wyborczego). Wymg obecno[ci co najmniej 3 osb z komisji oznacza staBe przebywanie takiej liczby czBonkw w pomieszczeniu, w ktrym znajduje si urna. Postpowanie w przypadku skre[lenia kandydata z listy Je|eli w okresie po wydrukowaniu kart do gBosowania, a przed dniem wyborw, PaDstwowa Komisja Wyborcza skre[li z listy kandydatw nazwisko kandydata naPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko tego kandydata pozostawia si nawydrukowanych kartach do gBosowania. Informacj o skre[leniu kandydata inowym brzmieniu karty do gBosowania oraz o warunkach wa|no[ci gBosu oddanego na takiej karcie podaje si do publicznej wiadomo[ci w formie obwieszczenia PaDstwowej Komisji Wyborczej. Obwieszczenie to komisja obwodowa wywiesza wlokalu wyborczym oraz informuje ustnie o tym wyborcw. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez komisj jakichkolwiek skre[leD iadnotacji na kartach do gBosowania. Czynno[ci przed wydaniem wyborcy karty do gBosowania Przed wydaniem karty do gBosowania komisja: sprawdza to|samo[ wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub ka|dego innego dokumentu z fotografi, pod warunkiem |e ustalenie to|samo[ci wyborcy na jego podstawie nie budzi wtpliwo[ci (art. 52 1 Kodeksu wyborczego). Dokumentem tym nie mo|e by ksi|eczkowy dowd osobisty; ustala, czy wyborca jest uprawniony do gBosowania w tym obwodzie, przez sprawdzenie, czy jego nazwisko jest ujte w spisie wyborcw. Komisje wyborcze wyznaczone do gBosowania korespondencyjnego sprawdzaj ponadto, czy w rubryce spisu wyborcw Uwagi odpowiadajcej nazwisku danego wyborcy nie jest umieszczona informacja o wysBaniu do niego pakietu wyborczego. W przypadku umieszczenia takiej informacji komisja odmawia wydania kart do gBosowania. Je|eli wyborca poinformuje komisj, |enie otrzymaB pakietu wyborczego, wwczas przewodniczcy komisji lub jego zastpca telefonicznie potwierdza w dziale ewidencji ludno[ci urzdu gminy, czyurzd posiada informacj o niedorczeniu temu wyborcy pakietu. Wprzypadku potwierdzenia przez urzd niedorczenia pakietu przewodniczcy lub jego zastpca skre[la adnotacj w spisie o wysBaniu pakietu, w to miejsce wpisuje adnotacj pakiet niedorczony i opatruje j paraf, a komisja wydaje wyborcy kart do gBosowania. Dopisywanie wyborcw do spisu wyborcw W dniu gBosowania komisja dopisuje do spisu wyborcw, na dodatkowym formularzu spisu, i umo|liwia gBosowanie: osobie przedkBadajcej za[wiadczenie o prawie do gBosowania (nale|y zwrci szczegln uwag, czy za[wiadczenie wydane jest na pierwsze gBosowanie wdniu 10 maja 2015 r.), ktre to za[wiadczenie zatrzymuje i doBcza do spisu, czynic w rubryce Uwagi adnotacj Z 10.05 ; odnosi si to tak|e do osb, ktre na podstawie za[wiadczenia chc gBosowa w swoim obwodzie (wyborca otrzymaB za[wiadczenie w zwizku z zamiarem gBosowania np. w innym obwodzie, a pzniej odstpiB od tego zamiaru); komisja nie wydaje karty dogBosowania wyborcy przedkBadajcemu w dniu pierwszego gBosowania za[wiadczenie o prawie do gBosowania w dniu ponownego gBosowania; osobie pominitej w spisie, je|eli udokumentuje ona, i| stale zamieszkuje naterenie tego obwodu gBosowania, a dziaB ewidencji ludno[ci urzdu gminy, na|danie komisji, potwierdzi telefonicznie, |e pominicie jest wynikiem pomyBki powstaBej przy sporzdzaniu spisu; czBonek komisji, ktry otrzymaB potwierdzenie z urzdu gminy, sporzdza notatk, ktr doBcza si do spisu wyborcw; osobie skre[lonej ze spisu dla danego obwodu gBosowania w zwizku zumieszczeniem w spisie wyborcw w obwodzie odrbnym, je|eli udokumentuje ona, i| opu[ciBa dan jednostk przed dniem gBosowania; przed dopisaniem takiej osoby do spisu wyborcw nale|y sprawdzi, czy wyborca jest skre[lony ze spisu, a przy jego nazwisku znajduje si adnotacja o skre[leniu w zwizku zumieszczeniem w spisie wyborcw w obwodzie odrbnym ( 13 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia w sprawie spisu wyborcw lub zawiadomienie o wpisaniu lubdopisaniu do spisu ); obywatelowi polskiemu stale zamieszkujcemu za granic, a gBosujcemu w kraju na podstawie wa|nego polskiego paszportu, je[li udokumentuje, i| stale zamieszkuje za granic. Podstaw dopisania takiego wyborcy do spisu jest wyBcznie wa|ny polski paszport. Podstaw nie mo|e by okazanie dowodu osobistego, nawet w przypadku wyborcw zamieszkujcych stale za granic na obszarze Unii Europejskiej, czy innego paDstwa, do ktrego mo|na wjecha na podstawie polskiego dowodu osobistego. Udokumentowanie zamieszkiwania za granic polega na okazaniu komisji dokumentu potwierdzajcego ten fakt. Dokumentem takim jest np.: karta staBego pobytu, dokument potwierdzajcy zatrudnienie za granic, dokument potwierdzajcy uprawnienie do korzystania ze [wiadczeD ubezpieczenia spoBecznego za granic itp. Przed dopisaniem do spisu obywatela polskiego stale zamieszkaBego zagranic komisja jest obowizana sprawdzi, czy w paszporcie nie ma odcisku pieczci innej komisji z dat gBosowania; w takim przypadku nale|y odmwi dopisania nazwiska wyborcy do spisu, gdy| odcisk pieczci komisji w paszporcie [wiadczy o wcze[niejszym udziale w gBosowaniu. Dane objte spisem wpisuje si w odpowiednich rubrykach spisu na podstawie paszportu. W rubryce spisu Uwagi wpisuje si numer paszportu oraz miejsce i dat jego wydania. Podopisaniu do spisu obywatela polskiego zamieszkaBego za granic, komisja jest obowizana umie[ci w paszporcie na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe odcisk swojej pieczci i wpisa dat gBosowania. Umieszczanie odcisku pieczci obwodowej komisji w paszporcie nie dotyczy przypadkw, gdy do gBosowania przystpuje osoba zamieszkaBa w kraju, ktrej nazwisko jest ujte w spisie, lub osoba przedkBadajca za[wiadczenie o prawie do gBosowania, albo osoba gBosujca jako peBnomocnik, posBugujca si paszportem w celu umo|liwienia ustalenia jej to|samo[ci; osobie, ktra chce gBosowa w obwodzie odrbnym, a przybyBa do danej jednostki przed dniem gBosowania; dla dopisania tej osoby do spisu nie jest wymagane posiadanie za[wiadczenia o prawie do gBosowania. W celu uniknicia trudno[ci z bie|cym potwierdzaniem przybycia do jednostki komisja wcze[niej powinna zwrci si do jej kierownika o udostpnienie wykazu osb, ktre zostaBy przyjte przed dniem gBosowania, a nie byBy ujte w wykazie przekazanym urzdowi gminy w celu sporzdzenia spisu wyborcw. Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek innych zmian wspisie wyborcw. Wydawanie wyborcom kart do gBosowania Wyborcy wydaje si jedn kart do gBosowania. Przy wydawaniu kart do gBosowania obwodowa komisja sprawdza, czy wydawana karta jest ostemplowana jej pieczci. Ponadto komisja zwraca uwag, by wyborca potwierdziB wBasnorcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborcw, fakt otrzymania karty. W przypadku odmowy zBo|enia podpisu wydajcy karty czBonek komisji wrubryce spisu wyborcw Uwagi czyni adnotacj odmowa podpisu i opatruje j swoj paraf. Przy czynno[ci potwierdzania przez wyborcw otrzymania karty nale|y zwrci szczegln uwag, by podpisy skBadane byBy w miejscach (w linii) odpowiadajcych nazwiskom. Mo|liwe jest skBadanie podpisu bez odwracania spisu. Zwrci tak|e nale|y uwag na konieczno[ zapewnienia ochrony danych osobowych osb ujtych w spisie wyborcw, w tym przed ujawnieniem danych osobowych innych osb przy potwierdzaniu przez wyborc odbioru karty do gBosowania. Komisja odmawia ponownego wydania karty do gBosowania niezale|nie odprzyczyn tego |dania (np. z powodu pomyBkowego wypeBnienia karty, zniszczenia jej itp.). Na wniosek wyborcy komisja jest obowizana wyja[ni mu sposb gBosowania wwyborach oraz warunki wa|no[ci gBosu, zgodnie z informacj umieszczon nakarcie do gBosowania. Wyja[nienie to nie mo|e zawiera elementw agitacyjnych. Ponadto komisja jest obowizana, na pro[b wyborcy niepeBnosprawnego, doprzekazania ustnie tre[ci obwieszczeD wyborczych w zakresie informacji ozarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynno[ci te wykonuje przewodniczcy komisji lub zastpca przewodniczcego w obecno[ci innego czBonka komisji. GBosowanie przez peBnomocnika Komisja dopuszcza do gBosowania osoby posiadajce peBnomocnictwo do gBosowania w imieniu wyborcy ujtego w spisie wyborcw. Wyborca, ktry udzieliB peBnomocnictwa do gBosowania w jego imieniu, mo|e wdniu gBosowania dorczy komisji o[wiadczenie o cofniciu peBnomocnictwa, atak|e gBosowa osobi[cie, je|eli nie gBosowaB jeszcze w jego imieniu peBnomocnik. GBosowanie osobiste wyborcy powoduje wyga[nicie peBnomocnictwa do gBosowania w jego imieniu. Komisja nie dopu[ci natomiast do gBosowania wyborcy, ktrego peBnomocnik wziB udziaB w gBosowaniu w jego imieniu wcze[niej. Rwnie| zBo|enie o[wiadczenia ocofniciu peBnomocnictwa jest w takiej sytuacji bezskuteczne. Fakt cofnicia lub wyga[nicia peBnomocnictwa do gBosowania komisja obowizana jest odnotowa w spisie wyborcw oraz na otrzymanej wraz ze spisem li[cie wyborcw, ktrzy udzielili peBnomocnictwa do gBosowania w ich imieniu. PeBnomocnik przed przystpieniem do gBosowania okazuje swj dowd osobisty lubinny dokument z fotografi oraz akt peBnomocnictwa sporzdzony przez wjta lubpracownika urzdu gminy dziaBajcego z upowa|nienia wjta. Akt peBnomocnictwa sporzdzony przed pierwszym gBosowaniem (10 maja 2015 r.) dotyczy zarwno pierwszego gBosowania, jak i ewentualnego ponownego gBosowania. Przed wydaniem kart do gBosowania komisja sprawdza w spisie wyborcw, czywyborca, ktry udzieliB peBnomocnictwa, jest ujty w spisie wyborcw, atak|e czy wyborca nie gBosowaB wcze[niej osobi[cie oraz czy w spisie nieodnotowano, |e peBnomocnictwo wygasBo z innej przyczyny lub zostaBo cofnite. Je|eli wyborca, ktry udzieliB peBnomocnictwa, nie jest ujty w spisie wyborcw, komisja jest obowizana wyja[ni telefonicznie w dziale ewidencji ludno[ci urzdu gminy przyczyn nieumieszczenia wyborcy w spisie wyborcw. Je|eli urzd gminy potwierdzi, |e nieumieszczenie wyborcy w spisie wynika zomyBki, komisja dopisuje wyborc (nie peBnomocnika) do spisu wyborcw nadodatkowym formularzu spisu. CzBonek komisji, ktry otrzymaB potwierdzenie zurzdu gminy, sporzdza notatk, ktr doBcza si do spisu wyborcw. Komisja odmawia wydania peBnomocnikowi kart do gBosowania i zatrzymuje akt peBnomocnictwa do gBosowania w przypadku wcze[niejszego gBosowania osobistego wyborcy, wyga[nicia peBnomocnictwa z innej przyczyny lub cofnicia peBnomocnictwa. Po stwierdzeniu, |e wyborca nie gBosowaB osobi[cie, peBnomocnictwo nie wygasBo zinnej przyczyny i nie zostaBo cofnite, komisja odnotowuje nazwisko i imi (imiona) peBnomocnika wyborcy w spisie wyborcw w rubryce Uwagi odpowiadajcej pozycji, pod ktr umieszczono nazwisko wyborcy, wraz zoznaczeniem peBnomocnik , akt peBnomocnictwa do gBosowania zaBcza do spisu iwydaje peBnomocnikowi kart do gBosowania. Ponadto komisja odnotowuje fakt gBosowania przez peBnomocnika na otrzymanej wraz ze spisem wyborcw li[cie wyborcw, ktrzy udzielili peBnomocnictwa do gBosowania w ich imieniu. W przypadku peBnomocnika przedkBadajcego za[wiadczenie o prawie do gBosowania komisja dopisuje peBnomocnika do spisu wyborcw (pkt 23 ppkt 1), a nastpnie postpuje w sposb, o ktrym mowa wy|ej. PeBnomocnik potwierdza otrzymanie karty do gBosowania wBasnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania kart dogBosowania przez wyborc udzielajcego peBnomocnictwa do gBosowania. Wydawanie nakBadki na kart do gBosowania Komisja wraz z kart do gBosowania wydaje wyborcy niepeBnosprawnemu, na jego pro[b, nakBadk na kart do gBosowania sporzdzon w alfabecie Braille a. Komisja informuje wyborc, |e po oddaniu gBosu obowizany jest on zwrci komisji nakBadk na kart. Komisja zwraca uwag, aby wyborca wraz z kart nie wrzuciB nakBadki do urny. W przypadku utraty nakBadki lub jej zniszczenia komisja niezwBocznie informuje wjta o konieczno[ci dostarczenia nowej nakBadki. Przebieg gBosowania W czasie gBosowania komisja zwraca uwag, by wyborcy gBosowali osobi[cie i w taki sposb, aby nie zostaBa naruszona tajno[ gBosowania, a tak|e aby gBosowanie niezostaBo wykorzystane do prowadzenia agitacji wyborczej. Karty do gBosowania wyborcy powinni wrzuca do urny w taki sposb, aby strona zadrukowana byBa niewidoczna (art. 52 7 Kodeksu wyborczego). Niedopuszczalne jest gBosowanie za czBonka rodziny lub za inn osob. Zakaz ten niedotyczy osb posiadajcych peBnomocnictwo do gBosowania. Osobie niepeBnosprawnej, na jej pro[b, mo|e pomaga w gBosowaniu inna osoba, wtym tak|e niepeBnoletnia; pomoc ta mo|e mie tylko techniczny charakter; nie mo|e ona polega na sugerowaniu wyborcy sposobu gBosowania lubnagBosowaniu w zastpstwie tego wyborcy; dopuszczalne jest, aby na |yczenie osoby niepeBnosprawnej w pomieszczeniu za zasBon przebywaBa osoba udzielajca pomocy. Pomocy w gBosowaniu nie mo|e udziela czBonek komisji ani m| zaufania (art. 53 Kodeksu wyborczego). Przeprowadzanie gBosowania poza lokalem mo|liwe jest wyBcznie w zakBadach opieki zdrowotnej i domach pomocy spoBecznej przy zastosowaniu urny pomocniczej, o czym mowa w Rozdziale IX. Komisja zwraca uwag, by wyborcy nie wynosili kart do gBosowania poza lokal wyborczy. W przypadku gdy komisja zauwa|y, |e wyborca wynisB kart dogBosowania na zewntrz, lub otrzyma informacj, |e w lokalu wyborczym lubpoza nim oferowane jest odstpienie karty, obowizana jest niezwBocznie zawiadomi o tym Policj i fakt ten opisa w punkcie 21 protokoBu gBosowania. Komisja zwraca rwnie| uwag, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotw ni| karty do gBosowania. W razie stwierdzenia takich przypadkw fakt ten nale|y opisa w punkcie 21 protokoBu gBosowania. Komisja, na |danie wyborcy, obowizana jest wyda za[wiadczenie potwierdzajce wzicie udziaBu w gBosowaniu. Za[wiadczenie powinno zawiera nastpujc tre[: Za[wiadczenie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ... w .................................................... za[wiadcza, |e Pan/Pani* ................................................ otrzymaB/otrzymaBa* kart do gBosowania (imi i nazwisko wyborcy) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gBosowaniu w dniu .................... (data gBosowania) ...................................................... .......................................................... (miejscowo[, data) (podpis) * Niepotrzebne skre[li lub pomin. . Je|eli z wnioskiem o wydanie za[wiadczenia wystpiB peBnomocnik gBosujcy wimieniu wyborcy ujtego w spisie, wwczas w za[wiadczeniu po wyrazach otrzymaB/otrzymaBa nale|y doda wyrazy jako peBnomocnik wyborcy . Za[wiadczenie podpisuje przewodniczcy komisji lub zastpca przewodniczcego i opatruje pieczci komisji. Za[wiadczenie sporzdza si w jednym egzemplarzu. Informacj o wydaniu za[wiadczenia umieszcza si w rubryce spisu Uwagi przy nazwisku wyborcy, ktrego za[wiadczenie dotyczyBo. Formularze za[wiadczeD zapewnia wjt. Komisja na bie|co sprawdza liczb podpisw w spisie potwierdzajcych otrzymanie karty przez wyborcw. W przypadku gdy liczba ta przekroczy 60% liczby otrzymanych przez komisj kart do gBosowania, komisja obowizana jest powiadomi okrgow komisj wyborcz, zapo[rednictwem wjta, o mo|liwej potrzebie uruchomienia dla niej kart z rezerwy. Natomiast gdy liczba ta przekroczy 80% liczby otrzymanych przez komisj kart do gBosowania, komisja wystpuje do okrgowej komisji wyborczej, zapo[rednictwem wjta, o wydanie kart z rezerwy. Komisja czuwa, aby nie doszBo do przepeBnienia urny wyborczej. Otwieranie urny przy wykonywaniu tego zadania jest niedopuszczalne. Je|eli komisja stwierdzi, |eurna ulegBa zapeBnieniu, np. zauwa|ajc, |e wyborcy maj trudno[ci z wrzucaniem do niej kart do gBosowania, powinna zaklei oraz opiecztowa t urn i wykorzysta drug urn, je|eli zostaBa dostarczona przed rozpoczciem gBosowania, lubniezwBocznie zwrci si do wjta o dostarczenie drugiej urny. Urna, ktra ulegBa przepeBnieniu, pozostaje w lokalu wyborczym. Przed rozpoczciem stosowania drugiej urny komisja sprawdza, czy jest ona pusta, a nastpnie zamyka j iopiecztowuje. Obie urny powinny by ustawione w takim miejscu, by byBy przez caBy czas gBosowania widoczne dla czBonkw komisji i m|w zaufania oraz obserwatorw midzynarodowych. Przekazywanie PaDstwowej Komisji Wyborczej danych o frekwencji Komisja (poza komisjami w obwodach odrbnych i obwodach utworzonych wdomach studenckich i zespoBach tych domw) przekazuje PaDstwowej Komisji Wyborczej dane o frekwencji, tj. dane o liczbie osb uprawnionych do gBosowania oraz o liczbie wyborcw, ktrym wydano karty do gBosowania w trakcie gBosowania. Dane te przekazuje si w trybie i na zasadach okre[lonych w odrbnej uchwale PaDstwowej Komisji Wyborczej. Szczeglne zadanie komisji wyznaczonych do gBosowania korespondencyjnego Komisje wyznaczone do gBosowania korespondencyjnego przeprowadzaj togBosowanie, postpujc w sposb okre[lony w uchwale PaDstwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postpowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w gBosowaniu korespondencyjnym w kraju (M.P. z 2015 r. poz. 37). Komisje te, w trakcie przeprowadzania gBosowania, na bie|co ustalaj: liczb otrzymanych kopert zwrotnych; liczb kopert zwrotnych, w ktrych nie byBo o[wiadczenia o osobistym i tajnym oddaniu gBosu; liczb kopert zwrotnych, w ktrych o[wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu gBosu nie byBo podpisane przez wyborc; liczb kopert zwrotnych, w ktrych nie byBo koperty na kart do gBosowania; liczb kopert zwrotnych, w ktrych znajdowaBa si niezaklejona koperta na kart do gBosowania; liczb kopert na kart do gBosowania wrzuconych do urny. W przypadku gdy informacje z ppkt 2-5 dotycz jednej koperty zwrotnej, nale|y je uwzgldni w ka|dym z tych punktw. Otrzymanych przez komisj pustych kopert zwrotnych nie uwzgldnia si przy dokonywaniu powy|szych ustaleD. Dane, o ktrych mowa, s zapisywane na arkuszu pomocniczym prowadzonym przez wskazanego czBonka komisji pod nadzorem przewodniczcego lub zastpcy przewodniczcego komisji. Przerwa w gBosowaniu GBosowania nie wolno przerywa, chyba |e w wyniku nadzwyczajnych wydarzeD zostanie ono przej[ciowo lub trwale uniemo|liwione. Przez nadzwyczajne wydarzenie nale|y rozumie wyBcznie takie, ktre realnie uniemo|liwia gBosowanie (np. katastrofa budowlana dotyczca budynku, w ktrym znajduje si lokal wyborczy); nie s nadzwyczajnymi wydarzeniami sytuacje o charakterze techniczno-organizacyjnym (brak wBa[ciwej pieczci, trudno[ w dostaniu si dobudynku lub lokalu przed rozpoczciem gBosowania, zapeBnienie si urny itp.). O przyczynach uzasadniajcych zdaniem komisji zarzdzenie przerwy wgBosowaniu, jego przedBu|enie lub odroczenie komisja powiadamia niezwBocznie okrgow komisj wyborcz i za jej zgod podejmuje uchwaB w tej sprawie. UchwaB o zarzdzeniu przerwy w gBosowaniu, jego przedBu|eniu lubodroczeniu komisja bezzwBocznie podaje do publicznej wiadomo[ci oraz przesyBa okrgowej komisji wyborczej, ktra przekazuje j PaDstwowej Komisji Wyborczej, iwjtowi. UchwaB t komisja zaBcza do protokoBu gBosowania i czyni o tym adnotacj w punkcie 18 protokoBu gBosowania. W razie przerwania lub odroczenia gBosowania komisja zakleja i opiecztowuje wlot urny, ustala liczb niewykorzystanych kart do gBosowania, liczb osb uprawnionych do gBosowania, czyli liczb osb ujtych w spisie wyborcw, oraz liczb wydanych kart na podstawie podpisw osb w spisie wyborcw. Nastpnie spis wyborcw, niewykorzystane karty do gBosowania oraz inne dokumenty komisji umieszcza wodrbnych pakietach, opiecztowuje je i opisuje. Urn wraz z pakietami oddaje naprzechowanie przewodniczcemu komisji. Z czynno[ci tych nale|y sporzdzi protokB, podajc w nim liczb niewykorzystanych kart do gBosowania, liczb osb uprawnionych do gBosowania i liczb wydanych kart. Po sporzdzeniu protokoBu przewodniczcy komisji zamyka lokal wyborczy iopiecztowuje wej[cie do lokalu pieczci komisji. Piecz komisji oddaje si naprzechowanie zastpcy przewodniczcego lub innemu czBonkowi komisji. Wjt zapewnia ochron lokalu komisji w czasie przerwy w gBosowaniu. Komisja oczekuje na przybycie przedstawiciela wjta, ktry bdzie odpowiedzialny zaochron lokalu. Zadania i tryb postpowania wjta w zakresie ochrony lokalu okre[la rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. wsprawie szczegBowych wymagaD w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w gBosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. poz. 1152). Przed wznowieniem gBosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczcie nawej[ciu do lokalu wyborczego, na urnie i pakietach z kartami oraz spisem niezostaBy naruszone. W razie naruszenia pieczci lub braku pakietw albodokumentw komisja opisuje stwierdzony stan w protokole gBosowania, zawiadamia o tym niezwBocznie okrgow komisj wyborcz oraz wjta i nastpnie wykonuje czynno[ci wskazane przez okrgow komisj wyborcz. RozdziaB V ZakoDczenie gBosowania O godzinie 2100 przewodniczcy komisji zarzdza zakoDczenie gBosowania. Komisja zamyka lokal; osobom przybyBym do lokalu przed t godzin nale|y umo|liwi oddanie gBosu. Po opuszczeniu lokalu przez ostatniego wyborc komisja zapiecztowuje wlot urny, zaklejajc go paskiem papieru opatrzonym pieczci komisji i podpisami jej czBonkw. W przypadku podjcia przez komisj uchwaBy oprzedBu|eniu gBosowania lokal wyborczy jest zamykany pzniej ni| o godz. 2100, tj.o godzinie wynikajcej z uchwaBy. W obwodach odrbnych i obwodach utworzonych w domach studenckich i zespoBach tych domw komisja mo|e zarzdzi wcze[niejsze zakoDczenie gBosowania, podwarunkiem |e wszyscy wyborcy wpisani do spisu wyborcw oddali swoje gBosy. Zarzdzenie wcze[niejszego zakoDczenia gBosowania mo|e nastpi nie wcze[niej ni| o godzinie 1800. W przypadku wcze[niejszego zakoDczenia gBosowania podanie do publicznej wiadomo[ci protokoBu gBosowania w obwodzie (o czym mowa wpkt72) powinno nastpi niezwBocznie po jego sporzdzeniu, lecz nie wcze[niej ni| o godz. 2100. O zarzdzeniu zakoDczenia gBosowania przewodniczcy komisji niezwBocznie zawiadamia osob kierujc jednostk, w ktrej utworzono obwd gBosowania, wjta oraz okrgow komisj wyborcz. Po zamkniciu lokalu i po zakoDczeniu gBosowania w lokalu mog przebywa poza czBonkami komisji wyBcznie m|owie zaufania i obserwatorzy midzynarodowi. Ponadto w czasie otwierania urny i wyjmowania z niej kart dopuszczalna jest obecno[ w lokalu przedstawicieli prasy, na zasadach, o ktrych mowa w pkt 6. M|owie zaufania, obserwatorzy midzynarodowi i przedstawiciele prasy nie mog uczestniczy w liczeniu gBosw ani pomaga czBonkom komisji w wykonywaniu ich zadaD. W przypadku gdy PaDstwowa Komisja Wyborcza zarzdziBa stosowanie systemu informatycznego, a komisji zapewniono obsBug informatyczn, w lokalu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczcego mog przebywa rwnie| osoby odpowiedzialne za t obsBug. RozdziaB VI Ustalenie wynikw gBosowania i sporzdzenie protokoBu gBosowania Informacje wstpne Czynno[ci zwizane z ustaleniem wynikw gBosowania w obwodzie i sporzdzeniem protokoBu gBosowania komisja wykonuje w mo|liwie peBnym skBadzie. Nie jest dopuszczalne tworzenie z czBonkw komisji grup roboczych, ktre wykonywaByby oddzielnie czynno[ci po zakoDczeniu gBosowania, np. ustalajc wyniki gBosowania na podstawie cz[ci kart do gBosowania. Komisja ustala wyniki gBosowania i sporzdza protokB gBosowania, wykorzystujc wtym celu dostarczone formularze protokoBu. Czynno[ci opisane w pkt 53-66 dotycz przygotowania projektu protokoBu, ale nale|y wykonywa je na odpowiednich formularzach protokoBu gBosowania. Ze wzgldw praktycznych we wskazanych wy|ej punktach dla uproszczenia u|ywane jest pojcie protokoBu gBosowania , a nie projektu protokoBu gBosowania lub formularza protokoBu gBosowania . Liczby w protokole gBosowania wpisuje si w nastpujcy sposb: liczby jednocyfrowe wpisuje si w ostatniej kratce z prawej strony, liczby dwucyfrowe w dwch ostatnich kratkach z prawej strony, liczby trzycyfrowe w trzech ostatnich kratkach z prawej strony itd., czyli tak, aby ostatnia cyfra wpisywanej liczby wypadBa w ostatniej kratce z prawej strony. Je|eli ustalona przez komisj liczba wynosi zero, w ostatniej kratce z prawej strony nale|y wpisa cyfr 0 . Rozliczenie kart do gBosowania W pierwszej kolejno[ci komisja dokonuje rozliczenia kart do gBosowania. WypeBnianie punktu 2 protokoBu gBosowania Komisja wpisuje w punkcie 2 protokoBu gBosowania ustalon przed rozpoczciem gBosowania liczb otrzymanych kart do gBosowania. WypeBnianie punktu 3 protokoBu gBosowania Komisja przelicza niewykorzystane karty do gBosowania. Ustalon przez komisj liczb niewykorzystanych kart do gBosowania wpisuje si w punkcie 3 protokoBu gBosowania. Karty niewykorzystane nale|y zapakowa w pakiet, opiecztowa je i opisa. WypeBnianie punktu 1 protokoBu gBosowania Komisja ustala liczb wyborcw uprawnionych do gBosowania, tj. umieszczonych wspisie, Bcznie z osobami dopisanymi przez komisj w trakcie gBosowania nadodatkowym formularzu spisu. WypeBnianie punktu 4 protokoBu gBosowania Kolejn czynno[ci komisji jest ustalenie liczby wyborcw, ktrym wydano kart dogBosowania. Ustalenia tego dokonuje si na podstawie liczby podpisw potwierdzajcych otrzymanie karty do gBosowania (Bcznie z adnotacjami odmowa podpisu zastpujcymi podpisy). Liczba ta nie mo|e by wiksza od liczby wyborcw uprawnionych dogBosowania (punkt 1 protokoBu). WypeBnianie punktu 15 protokoBu gBosowania Na podstawie ustalonych danych komisja ustala, czy liczba kart niewykorzystanych (punkt 3 protokoBu) i liczba wyborcw, ktrym wydano karty do gBosowania (punkt 4 protokoBu), stanowi w sumie liczb kart, ktre otrzymaBa komisja (punkt 2 protokoBu).$&HJXZfpxv ( * , X p v x  & ( Z \ ^ ÷ßßßm]hhCJH*OJQJaJ(jhhCJH*OJQJUaJhACJOJQJ\aJhAhACJOJQJ\aJh=CJOJQJaJhZ.CJOJQJaJhyUcCJOJQJaJh=hACJOJQJaJh=CJOJQJ\aJh=h=CJOJQJ\aJh=hACJOJQJ\aJxx $ & F Vdh^`Va$gdA$dh`a$gd= Fdh^Fgd=gd=@gd= $dha$gd= $dha$gd=$dha$gd= $dha$gd= 2 z ȩȜȩ吋tghZ.CJOJQJ\aJhyUcCJOJQJ\aJ hyUc5 h25 h=5hACJOJQJaJhACJOJQJ\aJh=h=CJOJQJ\aJhAhACJOJQJaJh=CJOJQJ\aJh=hACJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJh2|CJOJQJaJ!ln~$&ʻvj[Ohd+CJOJQJaJhShd+CJOJQJaJh_+CJOJQJaJhZ.h=CJOJQJaJhZ.hACJOJQJaJhZ.hwCJOJQJaJhACJOJQJaJh=CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"h=h=5CJOJQJ\aJ"hAhA5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJ :@$bH$ Sdh1$7$8$H$^a$gdt3$ Sdh1$7$8$H$^a$gdd+!$ & F 77dh1$7$8$H$^7`a$gdd+$$ dh1$7$8$H$a$gdd+ $dha$gd <268<>@|~ "$&DFZٺٺ٫٫٫|ohd+CJOJQJ\aJhd+5CJOJQJ\aJhShd+CJOJQJ\aJhchd+CJOJQJ\aJhQhd+CJOJQJaJhN<hd+CJOJQJ\aJhN<hd+CJOJQJaJhd+CJOJQJaJhShd+CJOJQJaJhCJOJQJaJ+Z^`d"$@DF6:R`brt˫~r~r~f~~fh2|CJOJQJaJhYCJOJQJaJh@hd+CJOJQJaJh]Thd+CJOJQJaJhBhd+CJOJQJaJh&hd+CJOJQJ\aJhYhd+CJOJQJ\aJhYCJOJQJ\aJhShd+CJOJQJ\aJhCJOJQJaJhd+CJOJQJaJ(<,\0 j ,!x!!!h"">#d##.$$!$ & F 77dh1$7$8$H$^7`a$gdd+$ Sdh1$7$8$H$^a$gdt3*.TVZ\" & ( , . 0 \ ^ b d h ! !"!̽ٽٞٞsfhd+CJOJQJ\aJhJmhd+CJOJQJ\aJho_hd+CJOJQJaJh'#CJOJQJaJhQhd+CJOJQJaJhYhd+CJOJQJ\aJhtdhd+CJOJQJaJhd+5CJOJQJaJhCJOJQJaJhd+CJOJQJaJh@hd+CJOJQJaJ'"!$!(!*!,!.!j!l!n!p!t!v!!!!!!!!!!!!"`"b"f"h"j"""""""##&#<#ʺ庭ٞٞٞvvgvgvh:hCJOJQJaJhCJOJQJaJh"hd+CJOJQJ\aJh'#CJOJQJaJh:hd+CJOJQJaJht3CJOJQJ\aJhJmhd+CJOJQJ\aJho_hd+CJOJQJaJhd+CJOJQJaJhd+CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJ&<#@#^#b#d######&$($,$.$<$>$V$X$p$$$$$$$$$$$%%&&&4&Z&^&`&d&h&x&ͽyyyg"hd+hA5CJ OJQJ\aJ hd+hd+CJOJQJaJh'#CJOJQJaJhQhd+CJOJQJaJhd+CJOJQJ\aJht3CJOJQJ\aJh"hd+CJOJQJ\aJhN1hd+CJOJQJaJhd+CJOJQJaJhCJOJQJaJht3CJOJQJaJ($%&4&f&&&')L+0Z1~=:?uu$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gd$dhxa$gdd+$ 7dh1$7$8$H$a$gdd+$ 7dh1$7$8$H$a$gdd+!$ & F 77dh1$7$8$H$^7`a$gdd+ x&z&|&~&&&l'n'N(P())))))l*n*++X00000߻vdUdC"hhA5CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJht3ht3CJOJQJaJht3CJOJQJaJht3hACJOJQJaJhCJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJ"hd+hd+5CJ OJQJ\aJ "hd+hA5CJ OJQJ\aJ h 5CJ OJQJ\aJ 0000Z111>2J2P2R227777779999(:*:6:8:<:>:@:B:>>n@p@t@v@AAAAZBͻͯͯͯ͑yͯͅmmmmh'#CJOJQJaJh!|CJOJQJaJhPyCJOJQJaJhhCJOJQJaJh=hCJOJQJaJhCJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJ"h=hA5CJOJQJ\aJ"hh5CJOJQJ\aJ(ZBBBBB.CCC8DdEfEGGHHHHIIIII JJ$J&J(J2JFJJJJJJJJJJMĸĸĸĝĖxxxxxxxxxlxh:CJOJQJaJh:h CJOJQJaJh:h:CJOJQJaJ h h h]5%CJOJQJaJhphpCJOJQJaJhpCJOJQJaJh=hACJOJQJaJh h}CJOJQJaJh hpCJOJQJaJh hACJOJQJaJ%:?]`acHeidjjk$ & F SSWdh^S`Wa$gd$dhxa$gdd+$ & F Vdh^`Va$gd$dh^a$gd=MOOO~PP|S~SU UXDY\Y^YzYYYYYYYZ~ZZZZ \\ ]>]]]__>`@``BaXa^aaaвЦЦЦЦвrhZ.CJOJQJ\aJh:CJOJQJaJh2|CJOJQJaJh=hZ.CJOJQJaJhZ.CJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJhOCJOJQJaJh=hACJOJQJaJh:5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJ)aaa"b$bbb cccddFeHelethvhdjjjmmnn oo.qοΰxl]QQQEh2|CJOJQJaJh}CJOJQJaJh=h}CJOJQJaJht3CJOJQJaJh hACJOJQJaJh0n5CJOJQJaJh0nh0n5CJOJQJaJh0nCJOJQJaJh=hACJOJQJaJhO5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJhZ.5CJOJQJ\aJhZ.hZ.CJOJQJ\aJkk"lmLosBu xx^yH(d$ & F SSWdh^S`Wa$gd$ 7dh1$7$8$H$a$gd Z$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gd$ & F SSWdh^S`Wa$gd.q0qr rDrFrZtntBuuwwxxxyyyy^yzz}}02B\|l_lh 5CJOJQJaJhhA5CJOJQJaJh'#CJOJQJaJhCJOJQJaJhYCJOJQJaJ"hd+hd+5CJ OJQJ\aJ h 5CJ OJQJ\aJ "hd+hA5CJ OJQJ\aJ "h=hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJh CJOJQJaJ%8:Fކȉʉډ܉:<Ff"bҐʻ񐀐paRhv+hACJOJQJaJhv+h5CJOJQJaJhv+hf5CJOJQJaJhv+ht35CJOJQJaJhv+hA5CJOJQJaJhCJOJQJaJhZ.hYCJOJQJaJhZ.hfCJOJQJaJhZ.hACJOJQJaJhYCJOJQJaJh CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ @\F,XZ^$$$ 7dh1$7$8$H$a$gdv+$dh^a$gdk$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gd$ & F SSWdh^S`Wa$gd x֑ &LT8:HJnp~.BRȖ>XZhz(*ܘX^ӵӦ∦Ӧhv+hB~CJOJQJaJhv+hYCJOJQJaJhv+hkCJOJQJaJhv+hfCJOJQJaJhv+h~CJOJQJaJhv+hv+CJOJQJaJhv+hACJOJQJaJhv+h5CJOJQJaJ5>BDRTpvx<ΜМ֜؜Z"$*,VZlnⲣvvfWht3hACJOJQJaJhYhACJH*OJQJaJhYCJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"hd+hd+5CJ OJQJ\aJ hY5CJ OJQJ\aJ "hd+hA5CJ OJQJ\aJ hv+hxAZCJOJQJaJhv+hfCJOJQJaJhv+hkCJOJQJaJhv+hv+CJOJQJaJ^vT D4̲s$dhxa$gdd+$ & F Vdh^`Va$gd$$$dhxa$gdt3$$$ 7dh1$7$8$H$a$gdt3$ & F SSWdh^S`Wa$gd$ & F Vdh^`Va$gd npܠ r&(FJHLNPЬ24DFJLТq_"hd+hd+5CJ OJQJ\aJ hY5CJ OJQJ\aJ "hd+hA5CJ OJQJ\aJ h=hACJH*OJQJaJ%h=hA5CJH*OJQJ\aJhYCJOJQJaJhY5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJht3hYCJOJQJaJ$̲~дJLN~XF߿߿yyym^NhYhY5CJOJQJaJht3hYCJOJQJaJh]5%CJOJQJaJhYCJOJQJaJht3CJOJQJaJhYhYCJOJQJaJ"hYhY5CJOJQJ\aJhY5CJOJQJaJhhA5CJOJQJaJhYhACJH*OJQJaJhhACJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJFHDFڼܼ "DF^`hjtvVPRXZ Z|~vvvvvvvvvvvvhYCJOJQJaJhY5CJOJQJ\aJ"hd+hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJhY5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJhYhYCJOJQJaJhYhY5CJOJQJaJht35CJOJQJaJ)R Z6JLj$ & F Vdh^`Va$gd$Sdh^Sa$gd=$ & F SSWdh^S`Wa$gd$ & F Vdh^`Va$gd$dhxa$gdd+$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gdY 6^` *,BDFT²†zzznzbzzVVzhJ2FCJOJQJaJh]9CJOJQJaJhCJOJQJaJhYCJOJQJaJhYhY5CJOJQJaJhJ2Fh]9CJOJQJaJh]95CJOJQJaJh]9h]95CJOJQJaJhYhYCJOJQJaJh=hACJOJQJaJhhACJOJQJaJhhA5CJOJQJaJ! BDXdfHJz|,. RTxzD:<"(*ɹ٭٭٭{hYhY5CJOJQJaJ hYhYh=hACJOJQJaJhCJOJQJaJhJ2FCJOJQJaJhJ2FhJ2F5CJOJQJaJhJ2Fh]95CJOJQJaJh]9CJOJQJaJhYhYCJOJQJaJhYCJOJQJaJ0*JL02<>02fz~b>@B .ջ嬜勬yjyhY5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJhYhYCJOJQJ\aJhYhACJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJh25CJOJQJaJhY5CJOJQJaJhYhY5CJOJQJaJhYCJOJQJaJhYhYCJOJQJaJ#B.,jRX"` jD$ & F Vdh^`Va$gd$dhxa$gdd+$dh^a$gd=$ & F SSWdh^S`Wa$gd,8:Z\dh$&(2HJhjFHRTvxL PR$&ööööçߕzöööçhZ~CJOJQJaJhY5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJhhACJOJQJaJhY5CJOJQJaJhhA5CJOJQJaJhYCJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJ0&Xz|"HJZ\Jd .0\BDz8FZֲֲֲֲֲֲֲ֗h2CJOJQJaJhY5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJ"hd+hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJhYCJOJQJaJhhACJOJQJaJ;    * , 8 ` b   n   @BDTVt,.>@rtVXhjĵ񖄖xhCJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJhY5CJOJQJ\aJhYhA5CJOJQJaJh2hYCJOJQJaJhYhYCJOJQJaJ"h=hA5CJOJQJ\aJhYCJOJQJaJh=hACJOJQJaJ/D p t 2V< "2""$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gd29$dhxa$gdd+$ & F Vdh^`Va$gd$$dhxa$gdc$dh^a$gd=<>HP 2vxT`NRVz| :埃hY5CJOJQJaJh2h ZCJOJQJaJhhA5CJOJQJaJhCJOJQJaJhJ2FCJOJQJaJh2CJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJhYCJOJQJaJ-:<  ""######$r$$$$$%:&<&&&d'f''''''''())))v*B+D+F,X,d,f,v,x,,Ź|Ū"h=hA5CJOJQJ\aJhYCJOJQJaJhYhACJH*OJQJaJh=hACJOJQJaJhCJOJQJaJhhACJOJQJaJhY5CJOJQJaJhhA5CJOJQJaJhYhACJOJQJaJ0"##$$%%@&'(v*D+g$ & F Vdh^`Va$gd$dh^a$gd=$dh^a$gdY$ p>dh^a$gdY$ dh^a$gd=$ dh^a$gdY$\3dh]\^3a$gdY$dh^a$gd= ,,6-..6.:.B.D... ////1133334x55V6P8b8888@999n:;;;嵥{l{l]l{hYhYCJOJQJaJhYhACJOJQJaJh2CJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJh0nCJOJQJaJhhA5CJOJQJaJhhACJOJQJaJhY5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJhYCJOJQJaJ$D+.4x58@9J<<N=8>>?@@$ & F SSWdh^S`Wa$gd$ & F Vdh^`Va$gdY$dhxa$gdd+$$dhxa$gdJ2F$ & F Vdh^`Va$gd$dh^a$gd= ;;;J<>>l?n???@ACDCCCDDDEFF`GGGGGGGHHIII>JRJ^J`JpJtJJJJJKKKKMMNNOֲ֢ĄĄĄĄĄhY5CJOJQJ\aJhhACJOJQJaJhhA5CJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJhYCJOJQJaJhYhACJOJQJaJ4@ACDC`GK,QRVZ^ZB^bdgi@j$ dh^a$gdc$ 7dh1$7$8$H$a$gdd+$ & F Vdh^`Va$gd$dhxa$gdd+$dh^a$gd=$$dh^a$gdJ2FOOQQ^R`RTTPURUPWRWWWxXzXXX>YPYYYZ*Z,Z.Z0Z^ZxZ|ZV]X]]]]]l^^p_r_`````aӲ咀thcCJOJQJaJ"hhA5CJH*OJQJaJhhA5CJOJQJaJhhACJH*OJQJaJ"hd+hd+5CJ OJQJ\aJ hY5CJ OJQJ\aJ "hd+hA5CJ OJQJ\aJ h=hACJOJQJaJhYCJOJQJaJ-abTbbbbbccccddjflfgph4i8ifiiiiiii&j㳧n_nMn"hd+hd+5CJ OJQJ\aJ hY5CJ OJQJ\aJ "hd+hA5CJ OJQJ\aJ hCJOJQJaJh2CJOJQJaJh2hYCJOJQJaJhYCJOJQJaJh=hACJOJQJaJhchcCJOJQJaJ"hchc5CJH*OJQJaJhcCJOJQJaJhchc5CJOJQJaJ&j(j@jfjjjkkkl"mmmmmnnnnNnPn;wkwkw_kwPAh2hACJOJQJaJh=hACJOJQJaJh'#CJOJQJaJhYCJOJQJaJhhACJOJQJaJh?5CJOJQJaJhhA5CJOJQJaJh?h'#CJOJQJaJh?CJOJQJaJh?hACJOJQJaJ"hd+hA5CJOJQJ\aJ"hd+hA5CJ OJQJ\aJ h'#5CJ OJQJ\aJ @jfj$mnpsrttBuuvv8xx"yz$dhx^a$gd [$dh^a$gd=$$$dhx^a$gd [$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gd$dhxa$gdd+PnRnTnXnnnnnnn(o*oHoJooo&p(p8p:ptpvppppppqqtrvrssftĸĬĠĬĠĔĔĔĔĔĔĄwwhV"h=hA5CJOJQJ\aJhhACJOJQJaJhY5CJOJQJaJhhA5CJOJQJaJhCJOJQJaJh2CJOJQJaJh'#CJOJQJaJhYCJOJQJaJh=hACJOJQJaJh2h2CJOJQJaJh2hACJOJQJaJh2hYCJOJQJaJ!fthtjtltptrttttBu|u~uuuvvvvvvVw6xxy y y"yyyTzVzhzjz~zzzzzzz~{о߅߅s߅sУggg߅shJ7-CJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJhhACJOJQJaJhACJOJQJaJhA5CJOJQJ\aJ"hd+hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJ"h=hA5CJOJQJ\aJhY5CJOJQJ\aJ(zz{|}~$d`n$ & F Vdh^`Va$gd!%)$$$dhx^a$gd [$dh^a$gd=$dh^a$gdJ7-$$$dh^a$gd2$$$dhx^a$gd2~{{{{||||||t}v}}}}}}} ~~~~Df.0VXprĵĵĦĔsssĵh25CJOJQJ\aJUh!%)hA5CJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJhJ7-5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh=hJ7-CJOJQJaJh=hACJOJQJaJhJ7-CJOJQJaJ- W razie stwierdzenia niezgodno[ci nale|y ponownie przeliczy podpisy w spisie, aje[li wynik rozliczenia kart bdzie ten sam przypuszczaln przyczyn niezgodno[ci opisa w punkcie 15 protokoBu gBosowania. W razie braku miejsca w protokole na opisanie przyczyn rozbie|no[ci nale|y dokona tego na oddzielnej kartce papieru stanowicej zaBcznik do protokoBu. W protokole nale|y zamie[ci informacj o sporzdzeniu zaBcznika. Je|eli niezgodno[ niewystpuje, w punkcie 15 protokoBu gBosowania nale|y wpisa wyrazy brak uwag . W dalszej kolejno[ci komisja dokonuje ustaleD dotyczcych gBosowania przez peBnomocnika, gBosowania na podstawie za[wiadczenia o prawie do gBosowania igBosowania korespondencyjnego. WypeBnianie punktu 5 protokoBu gBosowania Komisja ustala liczb wyborcw gBosujcych przez peBnomocnika. Ustalenia tego dokonuje si na podstawie liczby podpisw peBnomocnikw gBosujcych w imieniu wyborcw ujtych w spisie, znajdujcych si obok dopisku peBnomocnik w rubryce spisu Uwagi . Uzyskan liczb komisja porwnuje z liczb otrzymanych aktw peBnomocnictwa, zpominiciem aktw peBnomocnictwa, ktre komisja otrzymaBa od osb, ktrych peBnomocnictwo wygasBo lub zostaBo cofnite. Liczby te powinny by rwne. Je|eli zachodzi rozbie|no[ pomidzy tymi liczbami, komisja dokonuje ponownego przeliczenia. Liczb wyborcw gBosujcych przez peBnomocnika wpisuje si w punkcie 5 protokoBu gBosowania. WypeBnianie punktu 6 protokoBu gBosowania Komisja ustala liczb wyborcw gBosujcych na podstawie za[wiadczenia o prawie do gBosowania. Ustalenia tego dokonuje si na podstawie liczby adnotacji Z 10.05 w rubryce spisu Uwagi , potwierdzajcych gBosowanie na podstawie za[wiadczenia. Uzyskan liczb komisja porwnuje z liczb otrzymanych za[wiadczeD. Liczby te powinny by rwne. Je|eli zachodzi rozbie|no[ pomidzy tymi liczbami, komisja dokonuje ponownego przeliczenia. Liczb wyborcw gBosujcych na podstawie za[wiadczenia o prawie dogBosowania wpisuje si w punkcie 6 protokoBu gBosowania. WypeBnianie punktu 7 protokoBu gBosowania W dalszej kolejno[ci komisja ustala liczby dotyczce gBosowania korespondencyjnego. UstaleD tych dokonuj komisje wyznaczone do gBosowania korespondencyjnego, pozostaBe komisje w punktach 7-8e protokoBu gBosowania wpisuj cyfr 0 . Liczb wyborcw, ktrym wysBano pakiety wyborcze, ustala si na podstawie liczby adnotacji w spisie wyborcw zawierajcych informacje o wysBaniu pakietu wyborczego do wyborcy. Liczb wyborcw, ktrym wysBano pakiety wyborcze, wpisuje si w punkcie 7 protokoBu gBosowania. WypeBnianie punktu 8 protokoBu gBosowania Nastpnie komisja wyznaczona do gBosowania korespondencyjnego wpisuje ustalone wcze[niej, zgodnie z pkt 41, liczby: otrzymanych kopert zwrotnych (w punkcie 8 protokoBu), kopert zwrotnych, w ktrych nie byBo o[wiadczenia o osobistym i tajnym oddaniu gBosu (w punkcie 8a protokoBu), kopert zwrotnych, w ktrych o[wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu gBosu nie byBo podpisane przez wyborc (w punkcie 8b protokoBu), kopert zwrotnych, w ktrych nie byBo koperty na kart do gBosowania (wpunkcie 8c protokoBu), kopert zwrotnych, w ktrych znajdowaBa si niezaklejona koperta na kart do gBosowania (w punkcie 8d protokoBu), kopert na kart dogBosowania wrzuconych do urny (w punkcie 8e protokoBu). Liczba otrzymanych kopert zwrotnych (punkt 8 protokoBu) nie mo|e by wiksza odliczby wyborcw, ktrym wysBano pakiety wyborcze (punkt 7 protokoBu). Ustalenie wynikw gBosowania Komisja sprawdza, czy pieczcie na urnie oraz na wlocie do urny pozostaBy nienaruszone, po czym otwiera urn i wyjmuje z niej karty do gBosowania. Zaleca si zachowanie staranno[ci przy wyjmowaniu kart z urny, aby karty dogBosowania nie zostaBy uszkodzone. W przypadku stwierdzenia, |e w urnie znajduj si inne przedmioty ni| karty dogBosowania (w tym np. czyste kartki papieru), komisja oddziela je od kart dogBosowania, a informacje o ich odnalezieniu odnotowuje w punkcie 21 protokoBu gBosowania. Komisja wyznaczona do gBosowania korespondencyjnego, po otwarciu urny iwyjciu z niej kart, przystpuje do wykonania zadaD okre[lonych w 2 ust. 6 uchwaBy, o ktrej mowa w pkt 41. Komisja przeglda wszystkie karty i wydziela z nich karty caBkowicie przedarte nadwie lub wicej cz[ci, ktrych nie bierze si pod uwag przy obliczeniach. Karty takie nale|y zapakowa w pakiet, opiecztowa go i opisa. WypeBnianie punktu 9 i punktu 16 protokoBu gBosowania Komisja liczy karty wyjte z urny i ustalon liczb wpisuje w punkcie 9 protokoBu gBosowania. Komisje wyznaczone do gBosowania korespondencyjnego podaj w punkcie 9a protokoBu gBosowania liczb kart do gBosowania wyjtych z kopert na kart dogBosowania, ustalon w sposb okre[lony w uchwale, o ktrej mowa w pkt 41. Liczb t nale|y uwzgldni przy ustalaniu liczby kart wyjtych z urny, o ktrych mowa wy|ej. PozostaBe komisje wpisuj cyfr 0 w punkcie 9a protokoBu. Je|eli liczba kart wyjtych z urny (punkt 9 protokoBu) pomniejszona o liczb kart wyjtych z kopert na kart do gBosowania (punkt 9a protokoBu) nie jest rwna liczbie wyborcw, ktrym wydano karty do gBosowania (punkt 4 protokoBu), wwczas przypuszczaln przyczyn tego stanu rzeczy nale|y omwi w punkcie 16 protokoBu gBosowania. Przyczyn t nale|y ustali po przeliczeniu kart wa|nych iniewa|nych. Je|eli r|nica nie wystpuje, w punkcie tym nale|y wpisa wyrazy brak uwag . Analogicznie nale|y postpi, je|eli liczba kart wyjtych z kopert na kart dogBosowania (punkt 9a protokoBu) jest wiksza od liczby kopert na kart dogBosowania wrzuconych do urny (punkt 8e protokoBu). W razie braku miejsca w protokole na opisanie przyczyn rozbie|no[ci nale|y dokona tego na oddzielnej kartce, ktr zaBcza si do protokoBu. W protokole nale|y zamie[ci informacj o sporzdzeniu zaBcznika. WypeBnianie punktu 10 i punktu 17 protokoBu gBosowania Komisja wydziela i liczy karty niewa|ne (tj. inne ni| ustalone urzdowo lubnieopatrzone pieczci komisji obwodowej) i ustalon liczb wpisuje si wpunkcie 10 protokoBu gBosowania. Nale|y uwa|a, aby omyBkowo w tym punkcie protokoBu nie wpisa liczby gBosw niewa|nych, o ktrych bdzie mowa w dalszej cz[ci wytycznych. Je|eli liczba kart niewa|nych jest wiksza ni| 0, przypuszczaln przyczyn wystpienia kart niewa|nych nale|y opisa w punkcie 17 protokoBu gBosowania. Je|eli liczba kart niewa|nych wynosi 0, w punkcie 10 protokoBu nale|y wpisa 0 , a w punkcie 17 protokoBu wyrazy brak uwag . Karty niewa|ne nale|y zapakowa w pakiet, opiecztowa je i opisa. WypeBnianie punktu 11 protokoBu gBosowania PozostaBe karty s kartami wa|nymi i na ich podstawie ustala si wyniki gBosowania. Karty wa|ne nale|y policzy i ustalon liczb wpisa w punkcie 11 protokoBu gBosowania. Suma liczb kart niewa|nych (punkt 10 protokoBu) i kart wa|nych (punkt 11 protokoBu) musi by rwna liczbie kart wyjtych z urny (punkt 9 protokoBu). WypeBnianie punktu 12 protokoBu gBosowania Na podstawie kart wa|nych komisja ustala liczb gBosw niewa|nych oraz gBosw wa|nych. Komisja jest obowizana przejrze caB kart do gBosowania. W trakcie przegldania kart do gBosowania komisja odkBada osobno karty z gBosami niewa|nymi i osobno karty z gBosami wa|nymi. Uznania gBosu za niewa|ny komisja dokonuje po okazaniu karty wszystkim czBonkom komisji uczestniczcym w ustalaniu wyniku gBosowania. Ustalajc, czy gBos na karcie jest wa|ny czy niewa|ny, komisja stosuje poni|sze reguBy: - w przypadkach wtpliwych nale|y przyjmowa, |e znakiem x postawionym wkratce s dwie linie przecinajce si, ktrych punkt przecicia znajduje si wobrbie kratki. Ustalenie, czy znak x postawiony jest w kratce, czy poza ni, nale|y do komisji; - wszelkie znaki, wykre[lenia, przekre[lenia, w tym rwnie| i znak x postawiony przez wyborc poza przeznaczon na to kratk, traktuje si jako dopiski, ktre nie wpBywaj na wa|no[ gBosu. Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrbie kratki, w tym w szczeglno[ci zamazanie kratki, przekre[lenie znaku w kratce itp. powoduj niewa|no[ gBosu. Wyborca mo|e gBosowa na jednego kandydata (art. 311 Kodeksu wyborczego). Za niewa|ny uznaje si gBos, gdy wyborca w kratce na karcie do gBosowania: postawiB znak x przy nazwisku wicej ni| jednego kandydata; nie postawiB znaku x przy nazwisku |adnego kandydata. Wyodrbnione karty z gBosami niewa|nymi liczy si i odkBada, a ich liczb, wpisuje w punkcie 12 protokoBu gBosowania. Karty wa|ne z gBosami niewa|nymi nale|y zapakowa w pakiet, opiecztowa go iopisa GBosy niewa|ne z kart wa|nych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej & ............. . (liczba) Je|eli na karcie do gBosowania znajdzie si nazwisko kandydata skre[lonego przez PaDstwow Komisj Wyborcz z listy kandydatw, obwodowa komisja wyborcza, ustalajc wyniki gBosowania i sporzdzajc protokB gBosowania, postpuje tak, jakby skre[lonego nazwiska nie byBo na karcie do gBosowania. Oznacza to, |e: je|eli na karcie do gBosowania znak x zostaB postawiony tylko w kratce obok nazwiska skre[lonego kandydata, to gBos taki uznaje si za niewa|ny; je|eli na karcie do gBosowania znak x zostaB postawiony w kratce obok nazwiska skre[lonego kandydata i obok nazwiska innego kandydata, to taki gBos jest wa|ny i oddany zostaB na tego innego kandydata; w takim przypadku znak x obok nazwiska skre[lonego kandydata traktuje si jako dopisek w rozumieniu art. 41 Kodeksu wyborczego. WypeBnianie punktu 13 protokoBu gBosowania PozostaBe karty wa|ne s kartami z gBosami wa|nymi. Komisja liczy wszystkie gBosy wa|ne oddane na kandydatw i ich liczb wpisuje w punkcie 13 protokoBu gBosowania. WypeBnianie punktu 14 protokoBu gBosowania Komisja ustala na podstawie kart z gBosami wa|nymi liczb gBosw wa|nych oddanych na poszczeglnych kandydatw na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenia tego komisja dokonuje na przygotowanych wcze[niej arkuszach pomocniczych z nazwiskami i imionami wszystkich kandydatw na Prezydenta. Ustalon liczb gBosw wa|nych oddanych na poszczeglnych kandydatw komisja wpisuje w punkcie 14 protokoBu gBosowania odpowiednio przy nazwiskach poszczeglnych kandydatw. Sum liczb gBosw wa|nych oddanych na poszczeglnych kandydatw wpisuje si wrubryce Razem . Liczba gBosw wa|nych oddanych na wszystkich kandydatw (rubryka Razem punktu 14 protokoBu) musi by rwna liczbie gBosw wa|nych (punkt 13 protokoBu). Je|eli wystpuje rozbie|no[, nale|y poszuka przyczyny bBdu iposprostowaniu obliczeD wBa[ciwe liczby wpisa do protokoBu. Je|eli w okresie po wydrukowaniu kart do gBosowania PaDstwowa Komisja Wyborcza skre[liBa z zarejestrowanej listy nazwisko kandydata, skre[lone nazwisko kandydata umieszcza si (pozostawia) w odpowiedniej cz[ci protokoBu gBosowania, a w miejscu przeznaczonym na wpisanie liczby gBosw wpisuje si XXXXX . Po ustaleniu liczby gBosw oddanych na poszczeglnych kandydatw komisja pakuje w odrbne pakiety karty z gBosami oddanymi na ka|dego kandydata i na ka|dym pakiecie umieszcza nazwisko kandydata i liczb oddanych na niego gBosw. Pakiety te nale|y zapakowa w zbiorczy pakiet, opiecztowa go i opisa GBosy wa|ne z kart wa|nych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej & ............. . (liczba) Nastpnie komisja wypeBnia w pozostaBych punktach protokB gBosowania. Uwagi do protokoBu gBosowania wnoszone przez m|w zaufania iczBonkw komisji WypeBnianie punktu 19 i punktu 20 protokoBu gBosowania. Do ka|dego protokoBu gBosowania mog wnie[ uwagi m|owie zaufania obecni przy pracach komisji oraz czBonkowie komisji uczestniczcy w jej pracach. M| zaufania, ktry wnisB uwag, podpisuje j w protokole. Uwagi m|w zaufania wpisuje si bezpo[rednio do protokoBu w punkcie 19. Je|eli m|owie zaufania nie zgBosili uwag lub nie byli obecni przy sporzdzaniu protokoBu, w punkcie tym nale|y wpisa odpowiednio wyrazy brak zarzutw lub brak m|w zaufania w obwodzie . Uwagi czBonkw komisji wpisuje si bezpo[rednio do protokoBu w punkcie 20. CzBonek komisji, ktry wnisB uwag, podpisuje j w protokole. Je|eli czBonkowie komisji nie zgBosili uwag, w punkcie tym nale|y wpisa wyrazy brak zarzutw . Je|eli tre[ uwag m|w zaufania albo czBonkw komisji nie mie[ci si naformularzu, nale|y doBczy j do protokoBu, zaznaczajc to w odpowiednim punkcie protokoBu. Komisja ma obowizek ustosunkowa si do wniesionych zarzutw, zaBczajc doprotokoBu wyja[nienia. Sporzdzenie protokoBu gBosowania (informacje oglne) Komisja jest obowizana sporzdzi protokB gBosowania wedBug wzoru okre[lonego w zaBczniku nr 1 do uchwaBy PaDstwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorw protokoBw gBosowania i protokoBu o wynikach gBosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 159). ProtokB gBosowania sporzdza si w dostarczonym komisji systemie informatycznym, zatwierdzonym do u|ytku przez PaDstwow Komisj Wyborcz. Je|eli PaDstwowa Komisja Wyborcza nie zarzdziBa stosowania systemu informatycznego lub komisja nie ma obsBugi informatycznej w swojej siedzibie, albo zachodz przeszkody w wykorzystaniu systemu informatycznego, protokB gBosowania sporzdza si rcznie. Sporzdzanie protokoBu gBosowania w systemie informatycznym Sporzdzenie protokoBu w systemie informatycznym odbywa si w nastpujcy sposb: przewodniczcy lub zastpca przewodniczcego komisji przekazuje osobie odpowiedzialnej za obsBug informatyczn sporzdzony przez komisj projekt protokoBu gBosowania; osoba tawprowadza wszystkie dane z projektu protokoBu do systemu informatycznego. W trakcie wprowadzania danych system mo|e sygnalizowa naekranie monitora bBdy (w kolorze czerwonym) i ostrze|enia (wkolorze niebieskim). Mimo tej sygnalizacji przygotowane dane liczbowe nale|y wprowadzi do koDca; w przypadku gdy po wprowadzeniu wszystkich danych liczbowych system sygnalizuje bBdy lub ostrze|enia, nale|y wydrukowa zestawienie bBdw. Obowizkiem komisji jest ustalenie przyczyny bBdu i jego usunicie przez wprowadzenie w odpowiednich rubrykach prawidBowych danych liczbowych, bowiem bez usunicia bBdw protokB nie zostanie wydrukowany. W tym celu komisja powinna przeanalizowa tre[ komunikatu o bBdzie, sprawdzi odpowiednie dane liczbowe na arkuszach pomocniczych, sprawdzi prawidBowo[ dziaBaD arytmetycznych, a je[li to jest konieczne powtrzy czynno[ci zwizane z ustaleniem wynikw gBosowania. Wydrukowane zestawienie bBdw podpisuj wszystkie osoby wchodzce w skBad komisji obwodowej uczestniczce w ustalaniu wynikw gBosowania oraz opatruje si je pieczci komisji. Dokument ten nie jest przekazywany do okrgowej komisji wyborczej, lecz pozostaje w dokumentacji komisji obwodowej; w przypadku gdy system informatyczny nie sygnalizuje bBdw (zostaBy usunite lub ich nie byBo), a jedynie sygnalizuje ostrze|enia, obowizkiem komisji jest przeanalizowanie tre[ci ostrze|eD i w razie stwierdzenia ich zasadno[ci dokonanie korekty danych liczbowych. Je|eli natomiast komisja, po analizie ostrze|eD, dojdzie do wniosku, |e dane liczbowe s prawidBowe, powinna wpisa zajte stanowisko na wydruku raportu ostrze|eD. Raport ostrze|eD podpisuj wszystkie osoby wchodzce w skBad komisji obwodowej uczestniczce wustalaniu wynikw gBosowania oraz opatruje si go pieczci komisji. Obwodowa komisja wyborcza przekazuje wraz z protokoBem do okrgowej komisji wyborczej podpisany wydruk raportu ostrze|eD, je[li aprobowaBa protokB bez wprowadzania zmian w zakresie sygnalizowanym raportem ostrze|eD; je[li system informatyczny nie sygnalizowaB bBdw lub zostaBy one usunite, drukowany jest protokB gBosowania. Awaria drukarki lub inne przeszkody w wydrukowaniu protokoBu niezwalniaj komisji posiadajcej obsBug informatyczn z obowizku wprowadzenia do systemu informatycznego danych z protokoBu gBosowania; komisja sprawdza zgodno[ danych z wydrukowanego protokoBu z ustalonymi wynikami gBosowania; sprawdzenia dokonuje si poprzez odczytanie na gBos danych z wydrukowanego protokoBu i porwnanie ich z danymi z projektu protokoBu przekazanego osobie odpowiedzialnej za obsBug informatyczn komisji; je|eli pozwalaj na to mo|liwo[ci techniczne, to osoba odpowiedzialna zaobsBug informatyczn komisji dokonuje transmisji danych z protokoBu, aprzewodniczcy komisji lub jego zastpca uwierzytelnia kodem jednorazowym zgodno[ danych wprowadzonych do systemu informatycznego z danymi zawartymi wprotokole przyjtym przez komisj; osoba odpowiedzialna za obsBug informatyczn komisji dokonuje zapisu danych z protokoBu na no[niku elektronicznym; w ka|dym etapie prac w systemie informatycznym, oprcz osoby odpowiedzialnej za obsBug informatyczn komisji, powinien bra udziaB przewodniczcy komisji lub jego zastpca; przy tych czynno[ciach mog by te| obecni pozostali czBonkowie komisji, m|owie zaufania i obserwatorzy midzynarodowi. Podpisywanie protokoBu gBosowania ProtokB gBosowania, w dwch egzemplarzach, podpisuj wszyscy czBonkowie komisji obecni przy jego sporzdzeniu, tak|e ci, ktrzy wnie[li do niego uwagi. ProtokB opatruje si pieczci komisji. Powy|sze obowizki dotycz zarwno komisji, w ktrych protokB zostaB sporzdzony w systemie informatycznym, jak i komisji, w ktrych protokB zostaB sporzdzony rcznie. W przypadku komisji, w ktrych protokB zostaB sporzdzony rcznie, wszyscy czBonkowie komisji obecni przy jego sporzdzeniu parafuj wszystkie strony protokoBu (poza stron, na ktrej skBadane s podpisy czBonkw komisji). Podawanie protokoBu gBosowania do publicznej wiadomo[ci Komisja sporzdza kopi protokoBu gBosowania, ktr po zabezpieczeniu przed wpBywem warunkw atmosferycznych (deszcz, itp.) wywiesza w miejscu Batwo dostpnym dla zainteresowanych i widocznym po zamkniciu lokalu. Kopia protokoBu powinna by wywieszona w taki sposb, |eby mo|liwe byBo jej odczytanie tak|e z wzka inwalidzkiego. Wywieszenie kopii protokoBu gBosowania winno nastpi niezwBocznie po sporzdzeniu protokoBu. Poza przypadkami, o ktrych mowa w pkt 42, komisja nie mo|e opu[ci lokalu wyborczego przed wywieszeniem kopii protokoBu gBosowania. Jako kopi protokoBu mo|na wykorzysta wydruki dodatkowego egzemplarza projektu protokoBu (w komisjach korzystajcych ze wspomagania informatycznego), kserokopi protokoBu lub kopi sporzdzon odrcznie na formularzu protokoBu. Kopi po[wiadczaj za zgodno[ z oryginaBem czBonkowie komisji obecni przy jej sporzdzeniu, podpisujc j, parafujc ka|d stron i opatrujc j pieczci obwodowej komisji wyborczej. W przypadku sprostowaD dokonywanych w protokole komisja obowizana jest niezwBocznie poda, w powy|szy sposb, tre[ sprostowanego protokoBu dopublicznej wiadomo[ci. W takiej sytuacji na pierwotnie sporzdzonym protokole, na pierwszej stronie, nale|y uczyni adnotacj WADLIWY. PODLEGAA SPROSTOWANIU . Adnotacj t opatruj podpisami wszyscy czBonkowie komisji obecni przy tej czynno[ci. Adnotacj opatruje si pieczci. Podaniu do publicznej wiadomo[ci podlegaj oba protokoBy gBosowania (wadliwy i sprostowany). Zainteresowani m|owie zaufania mog, w miar mo|liwo[ci technicznych, otrzyma kopi protokoBu gBosowania, o czym mowa w pkt 4. Powy|sze dotyczy rwnie| zainteresowanych czBonkw komisji. RozdziaB VII Przekazanie protokoBu gBosowania do okrgowej komisji wyborczej Jeden egzemplarz protokoBu gBosowania wraz z zaBczonymi do protokoBu ewentualnymi wniesionymi zarzutami m|w zaufania i/lub czBonkw komisji oraz zajtym wobec nich stanowiskiem komisji umieszcza si w kopercie, ktr zakleja si, piecztuje na zBczeniach oraz opisuje: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gBosowanie w dniu 10 maja 2015 r. Obwd gBosowania nr ........ Gmina & & & & & & & & .. Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej ............................................ tel. .............................................. . Przed przekazaniem protokoBu gBosowania peBnomocnikowi okrgowej komisji wyborczej przewodniczcy komisji obwodowej ustala z czBonkami komisji sposb komunikowania si w razie potrzeby zwoBania posiedzenia. Zabezpieczony, w sposb opisany wy|ej, protokB komisja przekazuje peBnomocnikowi okrgowej komisji wyborczej w rejonowym punkcie odbioru. Ponadto, je|eli komisja obwodowa miaBa obsBug informatyczn, w osobnej kopercie przekazuje peBnomocnikowi no[nik elektroniczny oraz raport ostrze|eD (je|eli zostaB sporzdzony). Ka|da z komisji, dorcza peBnomocnikowi rwnie| dodatkow kopi protokoBu gBosowania, w celu weryfikacji danych liczbowych. W miar mo|liwo[ci technicznych powinna by to sporzdzona przez komisj kserokopia protokoBu gBosowania w obwodzie sporzdzonego przez komisj. W przypadku zarzdzenia przez PaDstwow Komisj Wyborcz stosowania systemu informatycznego, kopia ta jest rwnie| wykorzystywana przez peBnomocnika do wprowadzenia danych liczbowych dosystemu, gdy komisja nie miaBa zapewnionej obsBugi informatycznej lubdosprawdzenia danych w systemie informatycznym, gdy komisja korzystaBa z obsBugi informatycznej. Kopi protokoBu w komisjach, ktre nie miaBy obsBugi informatycznej i nie miaBy mo|liwo[ci zrobienia jego kserokopii, sporzdza si z wykorzystaniem dodatkowych formularzy protokoBu gBosowania; w tytule formularza nale|y wykre[li wyraz protokB i wpisa wyrazy kopia protokoBu . Kopi protokoBu podpisuj wszyscy czBonkowie komisji obecni przy jej sporzdzeniu; opatruje si j pieczci komisji. Obowizki te dotycz zarwno komisji, w ktrych kopia protokoBu jest kserokopi protokoBu, zostaBa sporzdzona rcznie, lub w ktrych zostaBa ona sporzdzona w systemie informatycznym. W rejonowym punkcie odbioru wskazane wy|ej dokumenty mo|e odbiera wyBcznie peBnomocnik okrgowej komisji wyborczej lub osoba przez niego upowa|niona, a ich przekazanie potwierdza si na pi[mie; protokB z punktu odbioru dostarcza si wstanie nienaruszonym okrgowej komisji wyborczej. W czasie przewo|enia iprzekazywania koperty z protokoBem mog by obecni m|owie zaufania iobserwatorzy midzynarodowi. Je|eli w wyborach nie byB stosowany system informatyczny peBnomocnik okrgowej komisji wyborczej sprawdza, w sposb wskazany przez okrgow komisj wyborcz, poprawno[ danych arytmetycznych zawartych w przekazanej przez komisj kopii protokoBu gBosowania. W przypadku zarzdzenia przez PaDstwow Komisj Wyborcz stosowania systemu informatycznego peBnomocnik wprowadza do systemu wszystkie dane z kopii protokoBu gBosowania przekazanej przez komisj, ktra nie korzystaBa zewspomagania informatycznego lub nie miaBa mo|liwo[ci transmisji danych liczbowych. Je|eli po wprowadzeniu przez peBnomocnika danych system sygnalizuje bBdy lub ostrze|enia, nale|y wydrukowa zestawienie bBdw, ktre peBnomocnik przekazuje przewodniczcemu komisji obwodowej (wraz z nienaruszon kopert zawierajc protokB gBosowania). Przewodniczcy niezwBocznie zwoBuje posiedzenie komisji wcelu usunicia bBdw. Komisja w tym celu stosuje odpowiednio pkt 69 ppkt 2. Je|eli system sygnalizuje jedynie ostrze|enia, nale|y wydrukowa raport ostrze|eD, ktry peBnomocnik przekazuje przewodniczcemu komisji obwodowej (wrazznienaruszon kopert zawierajc protokB gBosowania). Do dalszego postpowania stosuje si odpowiednio pkt 69 ppkt 3. O sposobie sprostowania niezgodno[ci arytmetycznych komisja obwodowa zawiadamia telefonicznie peBnomocnika okrgowej komisji wyborczej i po uzyskaniu potwierdzenia, |e zostaBy one usunite, poprawia protokB. Poprawienie protokoBu przez komisj obwodow mo|e polega na sporzdzeniu nowego protokoBu gBosowania w obwodzie lub naniesieniu na ju| sporzdzony protokB poprawek i ich parafowaniu przez czBonkw obwodowej komisji wyborczej. ProtokB zawierajcy bBdy stanowi dokument z gBosowania. Jak wskazano wpkt72, na pierwszej stronie protokoBu nale|y uczyni adnotacj WADLIWY. PODLEGAA SPROSTOWANIU . Adnotacj t opatruj podpisami wszyscy czBonkowie komisji obecni przy tej czynno[ci. Adnotacj opatruje si pieczci. Poprawiony protokB komisja przekazuje w sposb okre[lony w pkt 73 i 74, wraz zjego kopi, peBnomocnikowi okrgowej komisji wyborczej. Po otrzymaniu poprawionej kopii protokoBu peBnomocnik sprawdza, czy bBdy usunito, i potwierdza poprawno[ ustalonych wynikw. Je|eli system nie sygnalizowaB niezgodno[ci arytmetycznych lub zostaBy one usunite, peBnomocnik przesyBa dane z protokoBu gBosowania do okrgowej komisji wyborczej, a przewodniczcy komisji lub jego zastpca uwierzytelnia kodem jednorazowym zgodno[ danych wprowadzonych do systemu informatycznego zdanymi zawartymi w protokole przyjtym przez komisj. Nastpnie peBnomocnik dokonuje zapisu danych z protokoBu na no[niku elektronicznym. PeBnomocnik drukuje kopi protokoBu gBosowania i raport ostrze|eD (je|eli ostrze|enia wystpuj), ktre dopina do koperty z oryginaBem protokoBu i wraz z nimi oraz no[nikiem, na ktrym zapisano dane z protokoBu, przekazuje okrgowej komisji wyborczej. Kopia protokoBu wydrukowana z systemu informatycznego powinna dodatkowo zosta opatrzona, po sprawdzeniu zgodno[ci danych z kopi protokoBu przekazanego przez obwodow komisj wyborcz, odrczn adnotacj sprawdzono iprzesBano oraz podpisem przewodniczcego (zastpcy przewodniczcego) komisji obwodowej. Przy tych czynno[ciach mog by obecni wszyscy czBonkowie komisji, m|owie zaufania i obserwatorzy midzynarodowi. Je|eli w komisji posiadajcej obsBug informatyczn nie byBo mo|liwo[ci dokonania transmisji danych z protokoBu, peBnomocnik okrgowej komisji wyborczej, wzastpstwie komisji obwodowej, dokonuje transmisji tych danych do okrgowej komisji wyborczej, a przewodniczcy komisji lub jego zastpca uwierzytelnia kodem jednorazowym zgodno[ danych przesBanych z danymi zawartymi w protokole przyjtym przez komisj. W tym momencie peBnomocnik powinien wydrukowa zsystemu kopi protokoBu gBosowania przesBanego do okrgowej komisji wyborczej, ktr, po sprawdzeniu zgodno[ci danych z kopi protokoBu gBosowania przekazan przez obwodow komisj wyborcz, opatruje si odrczn adnotacj sprawdzono iprzesBano oraz podpisem przewodniczcego (zastpcy przewodniczcego) komisji obwodowej idopina do koperty z oryginaBem protokoBu. Przy tych czynno[ciach mog by obecni wszyscy czBonkowie komisji, m|owie zaufania i obserwatorzy midzynarodowi. RozdziaB VIII Postpowanie z dokumentami z wyborw Spis wyborcw wraz z doBczonymi do niego za[wiadczeniami o prawie dogBosowania oraz aktami peBnomocnictwa, oraz sporzdzone wcze[niej pakiety zawierajce posegregowane karty do gBosowania, pakiety zawierajce koperty zwrotne (w przypadku komisji wyznaczonych do gBosowania korespondencyjnego), atak|e wszystkie arkusze pomocnicze i niewykorzystane formularze protokoBu (tak|e bBdnie wypeBnione) oraz wadliwie sporzdzone protokoBy gBosowania, pakuje si wzbiorcz paczk, ktr opisuje si, piecztuje i zabezpiecza przed mo|liwo[ci niekontrolowanego otwarcia. W osobn, opisan, paczk pakuje si list osb, ktrym udzielono peBnomocnictwa do gBosowania, na ktrej komisja odnotowywaBa fakt gBosowania przez peBnomocnika. PozostaB dokumentacj komisji (drugi egzemplarz protokoBu gBosowania, protokoBy posiedzeD, uchwaBy, zestawienie bBdw, drugie egzemplarze raportu ostrze|eD itp.) komisja pakuje wodrbn paczk, ktr opisuje i piecztuje. Po otrzymaniu informacji o przyjciu protokoBu gBosowania w obwodzie przez okrgow komisj wyborcz przewodniczcy obwodowej komisji przekazuje wdepozyt wjtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wszystkie paczki zdokumentami oraz piecz komisji i nakBadk na kart do gBosowania sporzdzon w alfabecie Braille a. Ponadto w osobnej paczce nale|y przekaza wjtowi list osb, ktrym udzielono peBnomocnictwa do gBosowania, na ktrej komisja odnotowywaBa fakt gBosowania przez peBnomocnika. Sposb przekazania nale|y uzgodni wcze[niej z osobami, ktrym depozyt jest przekazywany. Dokumenty stanowice depozyt przechowywane s w archiwum urzdu gminy i mog by udostpnione wyBcznie na |danie Sdu Najwy|szego, sdw powszechnych, prokuratury i Policji. RozdziaB IX Szczeglne zadania komisji w obwodach gBosowania utworzonych wzakBadach opieki zdrowotnej i domach pomocy spoBecznej GBosowanie w obwodach gBosowania utworzonych w zakBadach opieki zdrowotnej idomach pomocy spoBecznej mo|e by rozpoczte pzniej ni| o godzinie 700. UstaleD w tym zakresie dokonuje obwodowa komisja wyborcza w uzgodnieniu z okrgow komisj wyborcz, najpzniej w przeddzieD gBosowania. O ustaleniach tych powiadamia si wcze[niej wyborcw przez wywieszenie informacji bdz w inny sposb zwyczajowo przyjty i informuje wjta oraz dyrektora (kierownika) zakBadu opieki zdrowotnej lub domu pomocy spoBecznej (art. 39 5 Kodeksu wyborczego). Jedynie w obwodach gBosowania utworzonych w zakBadach opieki zdrowotnej idomach pomocy spoBecznej dopuszczalne jest gBosowanie przy zastosowaniu urny pomocniczej. Komisja obwodowa powoBana dla takiego obwodu, po uzgodnieniu z okrgow komisj wyborcz, mo|e zarzdzi stosowanie w gBosowaniu (oprcz urny zasadniczej) urny pomocniczej (art. 44 1 i 2 Kodeksu wyborczego). Urna pomocnicza sBu|y do gBosowania poza lokalem tylko przez tych wyborcw, ktrzy s wpisani do spisu wyborcw w danym obwodzie gBosowania i wyra| wol takiego gBosowania. GBosowanie przy u|yciu urny pomocniczej odbywa si w nastpujcy sposb: komisja ogBasza w zakBadzie opieki zdrowotnej lub domu pomocy spoBecznej przed dniem gBosowania informacj o mo|liwo[ci gBosowania wpomieszczeniach, w ktrych przebywaj pacjenci obBo|nie chorzy ipensjonariusze majcy trudno[ci w poruszaniu si; komisja zbiera informacje, ktrzy wyborcy chc gBosowa w pomieszczeniu, wktrym przebywaj, a nastpnie sporzdza wykaz nazwisk i imion tych osb, ze wskazaniem numerw pomieszczeD, do ktrych czBonkowie komisji powinni przynie[ urn; komisja ustala orientacyjn liczb kart do gBosowania, z pewn nadwy|k wstosunku do wcze[niejszych zgBoszeD (na wypadek zgBoszeD dodatkowych dokonanych w trakcie gBosowania), i przygotowuje pokwitowanie przyjcia tych kart przez czBonkw komisji, ktrzy przeprowadz gBosowanie poza lokalem wyborczym; komisja, w drodze uchwaBy, okre[la czas (godziny) gBosowania poza lokalem wyborczym i przerw w gBosowaniu, w tym czasie, w lokalu przy wykorzystaniu urny zasadniczej. Zaleca si, aby przerw w gBosowaniu zarzdzi w czasie, gdy wikszo[ wyborcw umieszczonych w spisie oddaBa gBosy w lokalu wyborczym. Przerwa w gBosowaniu, o ktrej mowa, nie stanowi podstawy doprzedBu|enia czasu gBosowania. UchwaB komisji obwodowej o przerwie wgBosowaniu nale|y wywiesi na drzwiach lokalu wyborczego przed rozpoczciem gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej. UchwaBa powinna by wywieszona w taki sposb, |eby mo|liwe byBo jej odczytanie tak|e z wzka inwalidzkiego; przed przystpieniem do gBosowania poza lokalem wyborczym komisja piecztuje wlot urny zasadniczej, a czBonkom komisji, ktrzy bd prowadzili gBosowanie przy wykorzystaniu urny pomocniczej, wydaje protokolarnie spis wyborcw, odpowiedni liczb kart do gBosowania oraz wykaz pacjentw zakBadu opieki zdrowotnej lub pensjonariuszy domu pomocy spoBecznej, ktrzy wyrazili wol gBosowania w pomieszczeniu, w ktrym przebywaj, a tak|e nakBadk na kart do gBosowania sporzdzon w alfabecie Braille a. Nastpnie komisja sprawdza, czy urna pomocnicza jest pusta, i piecztuje j. Komisja jest obowizana dotrze z urn do ka|dego wyborcy, ktry wyraziB wol skorzystania z tej formy udziaBu w gBosowaniu, a tak|e umo|liwi gBosowanie innym wyborcom; gBosowanie poza lokalem wyborczym mo|e prowadzi co najmniej dwch czBonkw komisji przez ni wyznaczonych, zgBoszonych przez r|ne komitety wyborcze; czBonkom komisji mog towarzyszy m|owie zaufania; wyborca po otrzymaniu karty do gBosowania kwituje jej odbir podpisem wspisie, a czBonek komisji w rubryce spisu Uwagi umieszcza litery UP (jako skrt odnazwy urna pomocnicza ), w celu pzniejszego rozliczenia kart dogBosowania; podczas gBosowania nale|y dba o to, aby zachowana byBa tajno[ gBosowania; po zakoDczeniu gBosowania poza lokalem komisji czBonkowie komisji piecztuj wlot urny pomocniczej, rozliczaj si protokolarnie z otrzymanych wcze[niej kart do gBosowania (uwzgldniajc ich liczb wymienion w pokwitowaniu oraz liczb znakw UP w spisie) i zwracaj niewykorzystane karty do gBosowania; zapiecztowan urn oddaje si pod dozr przewodniczcemu komisji, z tym |eurna musi pozostawa w takim miejscu, aby byBa widoczna dla czBonkw komisji, m|w zaufania i obserwatorw midzynarodowych. Komisja sprawdza nastpnie, czy pieczci urny zasadniczej: na wlocie zapiecztowanym i na urnie, na czas przerwy nie zostaBy naruszone, sporzdza protokB potwierdzajcy dokonanie sprawdzenia i wznawia gBosowanie w lokalu komisji; otwarcia urny pomocniczej komisja dokonuje po zakoDczeniu gBosowania wobwodzie, przed otwarciem urny zasadniczej; po otwarciu urny pomocniczej komisja sprawdza, czy liczba kart wyjtych z urny pomocniczej odpowiada liczbie osb, ktre gBosowaBy przy wykorzystaniu urny pomocniczej. Je|eli komisja nie stwierdzi rozbie|no[ci, karty wyjte z urny pomocniczej wBcza si do obliczeD wynikw gBosowania dokonywanych dla caBego obwodu; wprzypadku stwierdzenia r|nic nale|y wyja[ni ich przypuszczaln przyczyn iomwi w punkcie 16 protokoBu gBosowania lub w formie zaBcznika doprotokoBu; w aktach komisji pozostaj: uchwaBa komisji w sprawie zarzdzenia zastosowania urny pomocniczej przy przeprowadzeniu gBosowania, wykaz wyborcw, ktrzy wyrazili ch gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej, uchwaBa komisji wsprawie przerwy w gBosowaniu, protokB przekazania spisu wyborcw i kart dogBosowania, protokB rozliczenia kart do gBosowania, a tak|e protokB zesprawdzenia pieczci urny zasadniczej. Wzory dokumentw sporzdzanych w zwizku z przeprowadzaniem gBosowania przyu|yciu urny pomocniczej stanowi zaBczniki do wytycznych, awszczeglno[ci: wzr uchwaBy w sprawie zarzdzenia zastosowania urny pomocniczej przy przeprowadzeniu gBosowania stanowi zaBcznik nr 1 do wytycznych; wzr wykazu wyborcw, ktrzy wyrazili ch gBosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzieD 10 maja 2015r./wgBosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r., przy u|yciu urny pomocniczej w pomieszczeniu, w ktrym przebywaj stanowi zaBcznik nr 2 do wytycznych; wzr uchwaBy w sprawie przerwy w gBosowaniu w lokalu Komisji w celu przeprowadzenia gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej stanowi zaBcznik nr3 do wytycznych; wzr protokoBu przekazania spisu wyborcw i kart do gBosowania czBonkom Obwodowej Komisji Wyborczej przeprowadzajcym gBosowanie przy u|yciu urny pomocniczej stanowi zaBcznik nr 4 do wytycznych; wzr protokoBu rozliczenia kart do gBosowania przekazanych czBonkom Komisji przeprowadzajcym gBosowanie przy pomocy urny pomocniczej stanowi zaBcznik nr 5 do wytycznych; wzr protokoBu ze sprawdzenia pieczci urny zasadniczej stanowi zaBcznik nr 6 do wytycznych. RozdziaB X Ponowne gBosowanie Ponowne gBosowanie przeprowadza si 14. dnia po pierwszym gBosowaniu, tj. w dniu 24 maja 2015 r., je|eli w pierwszym gBosowaniu |aden z kandydatw nie uzyskaB wicej ni| poBowy wa|nie oddanych gBosw. Ponowne gBosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki w obwodzie ta sama obwodowa komisja wyborcza, ktra przeprowadziBa gBosowanie w dniu 10 maja 2015r. Zadania obwodowej komisji wyborczej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ponownego gBosowania, ustalenia jego wynikw, sporzdzenia protokoBu gBosowania, podania go do publicznej wiadomo[ci i przekazania peBnomocnikowi okrgowej komisji wyborczej s analogiczne, jak te zwizane z przeprowadzeniem gBosowania wdniu 10 maja 2015 r., z zastrze|eniem pkt 88-91. Podczas wszystkich czynno[ci komisji w dniu ponownego gBosowania w lokalu wyborczym mog przebywa m|owie zaufania wyznaczeni przez peBnomocnikw wyborczych (lub osoby przez nich upowa|nione) tylko tych komitetw wyborczych, ktre zgBosiBy kandydatw uczestniczcych w ponownym gBosowaniu. M|owie zaufania mog legitymowa si upowa|nieniami dotyczcymi wyborw przeprowadzanych w dniu pierwszego gBosowania. PeBnomocnicy wyborczy, je|eli zajdzie taka potrzeba, mog wyznaczy do peBnienia funkcji m|a zaufania now osob. Obowizuje jednak zasada, |e ka|dego kandydata uczestniczcego w ponownym gBosowaniu mo|e reprezentowa tylko jeden m| zaufania. M|owie zaufania danego komitetu wyborczego mog jednak|e zmienia si w cigu pracy komisji. GBosowanie ponowne przeprowadza si na podstawie spisw wyborcw sporzdzonych przed pierwszym gBosowaniem, podlegajcych aktualizacji polegajcej w szczeglno[ci na umieszczeniu w spisie osb, ktre najpzniej w dniu ponownego gBosowania ukoDcz 18 lat. Komisja otrzyma zaktualizowany, wydrukowany przed ponownym gBosowaniem, egzemplarz spisu, na ktrym w rubryce przeznaczonej do potwierdzania otrzymania karty przez wyborc wpisana bdzie data ponownego gBosowania. Obwodowa komisja wyborcza dopisuje do spisu wyborcw w dniu ponownego gBosowania wyBcznie osoby wskazane w pkt 23, w sposb omwiony w tym punkcie. W czasie ponownego gBosowania wyborcy przedkBadajcy za[wiadczenie o prawie dogBosowania w dniu ponownego gBosowania s dopisywani do spisu na podstawie tego za[wiadczenia. Komisja, dopisujc nazwisko wyborcy w rubryce Uwagi , umieszcza adnotacj Z 24.05 . Komisja szczeglnie starannie sprawdza, czy przedstawiane przez wyborcw za[wiadczenia o prawie do gBosowania dotycz ponownego gBosowania. Wraz ze spisem wyborcw komisja otrzyma aktualn list wyborcw, ktrzy udzielili peBnomocnictwa do gBosowania. Na podstawie tej listy komisja dopu[ci dogBosowania osoby posiadajce peBnomocnictwo do gBosowania, ktre gBosujc wpierwszym gBosowaniu, oddaBy komisji akt peBnomocnictwa. Komisja dopu[ci rwnie| do gBosowania peBnomocnikw, ktrzy w dniu ponownego gBosowania przedstawi akty peBnomocnictwa. Przed dopuszczeniem peBnomocnika do gBosowania komisja uwzgldniajc powy|sze zalecenia wykona czynno[ci wskazane w pkt 28. Komisja sporzdza protokB zgodnie ze wzorem, o ktrym mowa w pkt 67, umieszczajc w prawym grnym rogu protokoBu wyraz PONOWNE . Ustalajc liczb wyborcw gBosujcych przez peBnomocnika (punkt 5 protokoBu gBosowania), komisja bierze pod uwag liczb podpisw peBnomocnikw gBosujcych w imieniu wyborcw ujtych w spisie, znajdujcych si obok dopisku peBnomocnik w rubryce spisu Uwagi . W gBosowaniu ponownym liczby tej nie nale|y porwnywa z liczb zaBczonych do spisu aktw peBnomocnictwa. ZaBcznik Nr 1 WZR UchwaBa Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ... w ....................... z dnia & maja 2015 r. w sprawie zarzdzenia zastosowania urny pomocniczej przy przeprowadzeniu gBosowania Na podstawie art. 44 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr21, poz. 112, z pzn. zm.), po uzgodnieniu z Okrgow Komisj Wyborcz w................................................, uchwala si, co nastpuje: 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr .... w ................................................ zarzdza zastosowanie urny pomocniczej przy przeprowadzeniu gBosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzieD 10 maja 2015 r./ponownego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.*) 2 W gBosowaniu za pomoc urny pomocniczej mog wzi udziaB osoby obBo|nie chore oraz osoby majce trudno[ci w poruszaniu si, ktre wyra| wol gBosowania w ten sposb. 3 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem podjcia i podlega podaniu do wiadomo[ci wyborcw przez wywieszenie na drzwiach lokalu wyborczego. ................................................................... (Przewodniczcy lub Zastpca Przewodniczcego) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ...... w ....................................................... ................................................................... (podpis Przewodniczcego lub Zastpcy Przewodniczcego) (piecz Komisji) *) Niepotrzebne skre[li lub pomin ZaBcznikNr2 WZR Obwodowa Komisja Wyborcza Nr .......w ..................................... Wykaz wyborcw, ktrzy wyrazili ch gBosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzieD 10 maja 2015 r./w gBosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015r.*), przy u|yciu urny pomocniczej w pomieszczeniu, w ktrym przebywaj Lp. Nazwisko i imi Sala nr OddziaB                                 wykaz sporzdziB/a: .................................................. *) Niepotrzebne skre[li lub pomin ZaBcznik Nr 3 WZR UchwaBa Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ... w ....................... z dnia & maja 2015 r. w sprawie przerwy w gBosowaniu w lokalu Komisji w celu przeprowadzenia gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej Na podstawie 4 ust. 2 regulaminu obwodowych komisji wyborczych, stanowicego zaBcznik nr 2 do uchwaBy PaDstwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. wsprawie regulaminw okrgowych i obwodowych komisji wyborczych powoBanych doprzeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. & ), wzwizku z art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z pzn. zm.), uchwala si, co nastpuje: 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr .... w ................................. zarzdza przerw wgBosowaniu w lokalu Komisji w celu przeprowadzenia gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej. 2 Przerwa w gBosowaniu w lokalu Komisji trwa bdzie od godziny ......... do godziny ........... . Na czas przeprowadzenia gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej lokal Komisji bdzie zamknity. 3 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem podjcia i podlega podaniu do wiadomo[ci wyborcw przez wywieszenie na drzwiach lokalu wyborczego. ................................................................... (Przewodniczcy lub Zastpca Przewodniczcego) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ...... w ....................................................... ................................................................... (podpis Przewodniczcego lub Zastpcy Przewodniczcego) (piecz Komisji) ZaBcznikNr4 WZR PROTOKA przekazania spisu wyborcw i kart do gBosowania czBonkom Obwodowej Komisji Wyborczej Nr & w & & & & & & & & & .. przeprowadzajcym gBosowanie przyu|yciu urny pomocniczej w dniu ... maja 2015 r. 1. Do przeprowadzenia gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej wyznaczono nastpujcych czBonkw Komisji: 1) .................................................................. 5) ............................................................. (imi i nazwisko, funkcja w Komisji) 2) .................................................................. 6) ............................................................. 3) .................................................................. 7) ............................................................. 4) .................................................................. 2. Wyznaczonym czBonkom Komisji wydano: spis wyborcw; karty do gBosowania w liczbie ..................... sztuk; wykaz wyborcw, ktrzy wyrazili ch gBosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na dzieD 10 maja 2015 r./w gBosowaniu ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.*), przy u|yciu urny pomocniczej w pomieszczeniu, w ktrym przebywaj; nakBadk na kart do gBosowania sporzdzon w alfabecie Braille a. 3. Po przeliczeniu Komisja stwierdziBa, |e liczba podpisw wyborcw, ktrym wydano karty do momentu wydania spisu w celu gBosowania poza lokalem Komisji wynosiBa ............... . Podpisy czBonkw Komisji Podpisy czBonkw Komisji przekazujcych dokumenty przyjmujcych dokumenty ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ (piecz Komisji) *) Niepotrzebne skre[li lub pomin ZaBcznikNr5 WZR PROTOKA rozliczenia kart do gBosowania przekazanych czBonkom Komisji przeprowadzajcym gBosowanie przy pomocy urny pomocniczej 1. W dniu & maja 2015 r. wyznaczeni czBonkowie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr..... w ................................. o godz. ............... zakoDczyli gBosowanie przy pomocy urny pomocniczej. 2. Liczba kart do gBosowania przekazanych wyznaczonym czBonkom Komisji dlaprzeprowadzenia gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej wynosiBa: ..................... sztuk. 3. Liczba niewykorzystanych kart do gBosowania zwrconych Komisji wynosi: ..................... sztuk. 4. Liczba kart wydanych podczas gBosowania przy u|yciu urny pomocniczej (liczba podpisw w spisie wyborcw, gdzie w rubryce Uwagi wpisano UP ) wynosi: ..................... sztuk. Uwaga! Suma liczb kart z poz. 4 i z poz. 3 musi si rwna liczbie z poz. 2. 5. Zaklejono i opiecztowano wlot urny pomocniczej. 6. O godz. .................. wznowiono gBosowanie w lokalu Komisji. Podpisy czBonkw Komisji Podpisy czBonkw Komisji przekazujcych dokumenty przyjmujcych dokumenty ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ (piecz Komisji) ZaBcznikNr6 WZR PROTOKA ze sprawdzenia pieczci urny zasadniczej CzBonkowie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .... w ........................................ potwierdzaj, |e w dniu & maja 2015 r. do godz. ........., tj. do czasu wznowienia gBosowania przy u|yciu urny zasadniczej, pieczcie na urnie zasadniczej oraz na jej wlocie zapiecztowanym na czas przerwy w gBosowaniu nie zostaBy naruszone. Podpisy czBonkw Komisji ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ (piecz Komisji) ) Zmiany wymienionej ustawy zostaBy ogBoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z2012 r. poz.849,951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i1072.   PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 9  NRTz|`TVln*Ӳ񠑠pah=hDbCJOJQJaJh=hJ7-CJOJQJaJ"h [hJ7-5CJOJQJ\aJhJ7-5CJOJQJ\aJ"h=hJ7-5CJOJQJ\aJ"h [hA5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJhJ7-CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ!n*R `:`>*$$ & F Wdh^`Wa$gdJ2F$ & F Vdh^`Va$gdh$dhxa$gd$$$dhx^a$gd [$dh^a$gdDb$dh^a$gd=PRThjٻ}k\kMkh'#5CJOJQJ\aJhJ7-5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh85CJOJQJ\aJ"h=h85CJOJQJ\aJh85CJOJQJaJh8h85CJOJQJaJ"h=hDb5CJOJQJ\aJhDbCJOJQJaJh=hDbCJOJQJaJhCJOJQJaJh8CJOJQJaJL 24FH^`04`tvn*,.>@V "8;;;;;;;ͯߣߔ;;;ͅ;ͅ;h25CJOJQJ\aJh2h8CJOJQJaJh2CJOJQJaJh'#5CJOJQJ\aJh85CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJ48bd*,@rt8:>tv(*ӵӵӵyyyiZhhhACJOJQJaJhhhA5CJOJQJaJh95CJOJQJ\aJ"hhA5CJOJQJ\aJh85CJOJQJ\aJh8CJOJQJaJh85CJOJQJ\aJh25CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh2CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ#8 : z  T z | ~      喇xiWKKKh 8-CJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJh 8-5CJOJQJ\aJh95CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJhhhA5CJOJQJaJhhhACJOJQJaJh2h9CJOJQJaJh2hACJOJQJaJh=hACJOJQJaJh9CJOJQJaJ T | < p2nJnFn$dh^a$gd=$$$dhx^a$gd [$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gdh  $ & ( L N    4 6 8 8:<>TVnhtv:|~,.ĵӵ嵦ӈӈӵӵӵӵĵ|h2CJOJQJaJh5CJOJQJ\aJh2h 8-CJOJQJaJh2hACJOJQJaJh=hACJOJQJaJh 8-5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh 8-CJOJQJaJh=h 8-CJOJQJaJ0 bdn,rtFHLbdߵߣГvghhhACJOJQJaJh 8-h 8-5CJOJQJaJh 8-5CJOJQJaJhhhA5CJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJh 8-CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"h=hA5CJOJQJ\aJh 8-5CJOJQJ\aJ(,.02:PRfvxz@BTVlnLdfpz~ "FTVjĸߩߗću"h 8-hA5CJOJQJ\aJh 8-h 8-5CJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJh2CJOJQJaJh 8-CJOJQJaJh 8-5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJ.DFlj v!""""""X#Z#####$$$$$$&L'P''(2(4(6(8(((((()))))**߮ߢߢߢߢߢߢߖߖߖߖߖߊ{ߊhhl5CJOJQJ\aJhhlCJOJQJaJh@CJOJQJaJh?CJOJQJaJh?hA5CJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJh?5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJ"h=hA5CJOJQJ\aJ0nj v!&" $&'(())\+n+$ , dh]^a$gdhl$ & F SSWdh^S`Wa$gdh$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gdh$ SSWdh^S`Wa$gd=$dh^a$gd= ****@+V+X+\+n+-&.(.*.J/L/N/P/0000n111111122283<3d3f3ƴwjwX"h=h [5CJOJQJ\aJh [5CJOJQJaJh [h [5CJOJQJaJh [CJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJh [5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJhhlhhlCJOJQJaJhhlhACJH*OJQJaJhhlCJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"n+--/11<3345F784:<yyyyy$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gd!|$$$dhx^a$gd [$ & F SSWdh^S`Wa$gdhl$ dh^a$gdhl$ & F Vdh^`Va$gdhl f3333333~445566667777788888v888888888899299999::>;<<<<<<\=ͯͯͯͯ͂h vh vCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJh15CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh1CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"h [h [5CJOJQJ\aJ"h=h [5CJOJQJ\aJ3\=l=t=z===b>x>>>>>>>@??????P@r@t@@@@AA.A4ADAֺ{iZiZih5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJ"hhA5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJhhlh1CJH*OJQJaJh1CJOJQJaJh=h1CJOJQJaJh vh vCJOJQJaJh vCJOJQJaJ<??P@@`AEF4HHjIK Oqq$ & F Vdh^`Va$gdh"$ & F Vdh^`Va$gd!|$$$dhx^a$gd [$dhxa$gd$dh^a$gd=$ , d]^a$gd2$d^a$gd2 DAFA^A`AvCCCCDDDDDD EEEEEEFFFFxGzGHHH(I;w߾kkY"hhA5CJOJQJ\aJhaCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJhCJOJQJaJh!|hACJOJQJaJh5CJOJQJaJh!|hA5CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"h [hA5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJ(I*IBIZIfIhIjIIIIIJJ J4J@JBJ~JJJKKKKKKKLLLMMMM߲|m||m`hO6'5CJOJQJaJhO6'hO6'CJOJQJaJhO6'hACJOJQJaJhh"CJOJQJaJhO6'CJOJQJaJhh"hh"CJOJQJaJhh"hACJOJQJaJh25CJOJQJ\aJhO6'5CJOJQJ\aJ"hhA5CJOJQJ\aJh'#5CJOJQJ\aJ!M.N2N:NZNZVZjZZZ[[t\v\\\]0]V^X^__L_____`│s│hchCJOJQJaJ"hch3b5CJOJQJ\aJ"hchA5CJOJQJ\aJhch*CJOJQJaJhchCJOJQJaJhchcCJOJQJaJhch'#CJOJQJaJhchACJOJQJaJhchO6'CJOJQJaJ&`&`Naaaabbb2bbbccccdd$d6d8d~dffnftfff,g2g4gggbhdhrhvhhhhh6iXi;;;ܬ͝;;͎͝;;;p͎hch3bCJOJQJaJhchcCJOJQJaJhch$CJOJQJaJhchCJOJQJaJ"hch'#5CJOJQJ\aJhchCJOJQJaJhchACJOJQJaJ"hchA5CJOJQJ\aJ"hch5CJOJQJ\aJ*XiZinipiiiii|kkk$l&l2l4lllBmHmTmVmXmjmnoo.o0oLoNotovoooBpĵĦwwwwwh\h\h\h\h\hhCJOJQJaJh=hACJOJQJaJh5CJOJQJaJh!|hA5CJOJQJaJ"hh5CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJhchcCJOJQJaJhch3bCJOJQJaJhchCJOJQJaJhchACJOJQJaJhch'#CJOJQJaJ"Bppppppq0q2q^q`qqqrrrr s s(s*snsvss|t~tttttpuruֲĠ|l_lPl_h2h*S%CJOJQJaJh'#5CJOJQJaJh!|hA5CJOJQJaJh'#CJOJQJaJh*S%CJOJQJaJhCJOJQJaJ"h ZhO6'5CJOJQJ\aJ"hh5CJOJQJ\aJ"hhO6'5CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJh=hACJOJQJaJh2CJOJQJaJp2qux|L~~"$dh^a$gdt#$dh^a$gdt#$ 7dh1$7$8$H$a$gd Z$dh^a$gd!F$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gd!|$dhxa$gd Z ruuuuuuuvvvvvvvv wwww^w`www(x*xvxxxxXyry|yѹѹѪq_q"h=ht5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJhtCJOJQJaJh=htCJOJQJaJh2CJOJQJaJh=h2CJOJQJaJh'#CJOJQJaJh*S%CJOJQJaJh=hACJOJQJaJh!|hACJOJQJaJh!|hA5CJOJQJaJ|yyyyzzzzzzzzzzz"{${|||}J~L~\~^~}qbP>"h Zh*S%5CJ OJQJ\aJ "h ZhA5CJ OJQJ\aJ h=h CJOJQJaJh CJOJQJaJh:h CJOJQJaJh!FCJOJQJaJht0nCJOJQJaJhSUh!FCJOJQJaJh!FCJOJQJ\aJh!Fh!FCJOJQJ\aJh!F5CJOJQJ\aJ"h=hA5CJOJQJ\aJh*S%5CJOJQJ\aJ^~d~f~t~v~~~~~~~~~~~~~~ "ͩsddddUh*S%h*S%CJOJQJaJh=ht#CJOJQJaJh*S%ht#CJOJQJaJht#CJOJQJaJh=h*S%CJOJQJaJh*S%CJOJQJaJ"h Zh*S%5CJ OJQJ\aJ "h Zh'#5CJ OJQJ\aJ ht5CJ OJQJ\aJ "h ZhXa5CJ OJQJ\aJ "h ZhA5CJ OJQJ\aJ !dxRֆ:<Z04ƈVȊʊLĵ⥕ufZfuJuhRghRg5CJOJQJaJh!FCJOJQJaJhRghcCJOJQJaJhRghW35CJOJQJaJhRghp5CJOJQJaJhRghSU5CJOJQJaJhRgh$5CJOJQJaJhchtCJOJQJaJhchSUCJOJQJaJhcht#CJOJQJaJhch*S%CJOJQJaJh*S%h*S%CJOJQJaJ<RRv&6tt$dh^a$gdE$ dh^a$gdE$ dh^a$gdSU$ dh^a$gd $dh^a$gdSU$ & F Vdh^`Va$gdSU$ & F Vdh^`Va$gdt# LTVZ\jr$&R.4btʒ߿ﰤzkz\P\P\P\P\PhSUCJOJQJaJhSUh*S%CJOJQJaJhSUhRgCJOJQJaJhRgCJOJQJaJhSUhSUCJOJQJaJhRghRgCJOJQJaJhGvCJOJQJaJhRghSUCJOJQJaJhRghp5CJOJQJaJhRghW35CJOJQJaJhRghRg5CJOJQJaJhRghM5CJOJQJaJnbxz6@DޘBԙ֙<@~(8@`bdvLǸǸǝǝǝssǝhSCJOJQJaJhRghSUCJOJQJaJhRghpCJOJQJaJhRgh*S%CJOJQJaJhKCJOJQJaJhRghRgCJOJQJaJhRgh CJOJQJaJh h CJOJQJaJh CJOJQJaJhSUh*S%CJOJQJaJ*L^PT2ģƣ6HZ~彮埐uiZKZh$hECJOJQJaJh$h*S%CJOJQJaJhRgCJOJQJaJh CJOJQJaJh h*S%CJOJQJaJh h CJOJQJaJh hECJOJQJaJhSUht0nCJOJQJaJht0nCJOJQJaJh!FCJOJQJaJhSUh*S%5CJOJQJaJhSUh*S%CJOJQJaJhSUCJOJQJaJ~:Fn(fvکNVXNfjr"$ޯڰܰ ĵӦӈyyh$hTXCJOJQJaJh$hCJOJQJaJh$hXaCJOJQJaJh$h HCJOJQJaJh$h~CJOJQJaJh$h$CJOJQJaJh$hRgCJOJQJaJh$h*S%CJOJQJaJh$h>4KCJOJQJaJ/fN*"\Hrcc$dh^a$gd=$ 7dh1$7$8$H$a$gd$ & F Vdh^`Va$gdXa$$$ 7dh1$7$8$H$a$gdt0n$ dh^a$gd H$ & F Vdh^`Va$gd H$dh^a$gdE ,|~\^|~ dHJLN>@JL"ӵ񦗅vjv^v^vhXCJOJQJaJhXaCJOJQJaJhXah*S%CJOJQJaJ"hXahXa5CJ OJQJ\aJ h$h*S%CJOJQJaJh$hTXCJOJQJaJh$h PCJOJQJaJh$h$CJOJQJaJh$h9CJOJQJaJh$hRgCJOJQJaJh$h HCJOJQJaJ"2Flvfh2ZмҼҽNPܾ޾24xz ﹪wwk^ZhXh_5CJOJQJaJhCJOJQJaJh CJOJQJaJhXaCJOJQJaJh$h*S%CJOJQJaJh$CJOJQJaJhXah*S%CJOJQJaJhXahXCJOJQJaJh2|5CJOJQJaJh 5CJOJQJaJhX5CJOJQJaJhXhX5CJOJQJaJ!.0246"FJ"2>@:οοΞΏsgU"h=hA5CJOJQJ\aJh&CJOJQJaJhXahACJH*OJQJaJhXaCJOJQJaJh=hACJOJQJaJh Z5CJ OJQJ\aJ "hh5CJ OJQJ\aJ hXa5CJ OJQJ\aJ "hhA5CJ OJQJ\aJ hXah*S%CJOJQJaJhXah*S%5CJOJQJaJ6&b`h.8F0$ & F SSWdh^S`Wa$gdG&$ & F Vdh^`Va$gd&$ & F SSWdh^S`Wa$gdSU$ & F Vdh^`Va$gdXa:<@Bjl`*,Z` 24@B`bf,.0NPTVjnbd*,:PRf"$иииЩĩh=h&CJOJQJaJh_CJOJQJaJh&CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ"h=hA5CJOJQJ\aJh&5CJOJQJ\aJB@Zbd ,.Nfh*TFHǸǦLjو|p|p|h]5%CJOJQJaJh_CJOJQJaJhG&hACJOJQJaJh5CJ OJQJ\aJ "hh5CJ OJQJ\aJ hG&5CJ OJQJ\aJ "hhA5CJ OJQJ\aJ hG&CJOJQJaJh&CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ,0 Z z $da$gdM#$ dh^a$gdS$dh^a$gd=$ & F Vdh^`Va$gdG&$ 7dh1$7$8$H$a$gd$ & F SSWdh^S`Wa$gdG&HRlpp,B0    X Z  . 0 F    L N ɼqeqUqUqeqeqeqehShS5CJOJQJaJhSCJOJQJaJhShSCJOJQJaJhACJOJQJaJh_hG&CJOJQJaJh_hACJOJQJaJ"h=hA5CJOJQJ\aJh_5CJOJQJaJhG&hA5CJOJQJaJh]5%CJOJQJaJhG&CJOJQJaJh=hACJOJQJaJ!N R T V \ ^ ` b r v x z | DF^` ɼwk__kSh_CJOJQJaJhXCJOJQJaJh]5%CJOJQJaJhACJOJQJaJh_hG&CJOJQJaJh=hACJOJQJaJhG&CJOJQJaJh=hSCJOJQJaJhS5CJOJQJaJhShS5CJOJQJaJhCJOJQJaJhSCJOJQJaJhShSCJOJQJaJ .024602npĸĸĸ񬝑rererVh}phM#CJOJQJaJhM#CJOJQJ\aJh}phM#CJOJQJ\aJh=hSCJOJQJaJhSCJOJQJaJhShSCJOJQJaJhACJOJQJaJhXCJOJQJaJhXhXCJOJQJaJh_h_CJOJQJaJh_hXCJOJQJaJh=hACJOJQJaJFrx$$ $ !d^a$gdM#$d]^a$gdM#$ S"da$gdM# $da$gdM#$da$gdM# $da$gdM# $da$gdM#Tj"4BDTVXZ24Jx$ n p   ŸŨłsghM#CJ OJQJaJ h`>hM#CJ OJQJaJ 0jh`>hM#CJ OJQJUaJ mHnHuhCJH*OJQJaJhhCJH*OJQJaJhM#CJH*OJQJaJhahM#CJH*OJQJaJhhM#CJ OJQJaJ 0jh`>hM#CJ OJQJUaJ mHnHuf999N:<(=>>V?:@A|j[$ dha$gdM#$$$ dha$gd$$$ Ldh^a$gd$$$ Ldh^a$gd$$$ Vdh^`Va$gd$ & F Tdha$gd$ & F Tdha$gdM#$ Vdh^`Va$gdM# N:P:: ;<;V;;;;<<<X<Z<<<<<<<< ="=>>EEEEFFF"F$F.FٺٺٺٺzjZhw/rhM#CJOJQJ\aJh5hM#CJH*OJQJaJhM#CJ OJQJaJ h`>hM#CJ OJQJaJ 0jh`>hM#CJ OJQJUaJ mHnHuh_CJOJQJaJhhM#CJOJQJaJhw/rhM#CJH*OJQJaJhCJOJQJaJhw/rhM#CJOJQJaJhM#CJOJQJaJ"ABBCDEEFF$F.F.GHIJJ$ "dha$gd$ Wdh^`Wa$gdM#$dha$gd $dha$gdM# $dha$gdM# $dha$gdM# $]a$gdM#$ dha$gdM#.F>F@F,GBGFGXGGGJILII J JJJJJJKKKKKKKLLNLPLRL\LLLTTUU$U&UĸиĸĸĸиПtehw/rhM#CJOJQJaJhw/rhM#CJOJQJ\aJhM#CJ OJQJaJ h`>hM#CJ OJQJaJ 0jh`>hM#CJ OJQJUaJ mHnHuhCJOJQJaJhM#CJOJQJaJhhM#CJOJQJaJh5CJOJQJ\aJ"hhM#5CJOJQJ\aJ'JJLRLLTMMBNNOlPPQ4Roooo$$$ dha$gd$$$ Ldh^a$gd$$$ Ldh^a$gd$$$ Wdh^`Wa$gd$dh^a$gdM#$ Wdh^`Wa$gdM#$ "dha$gd 4RSSTU&U0UBUU,X^XXBYY&ZZ [|[[$dh^a$gdM# $dha$gdM# $dha$gdM# $dha$gdM# $]a$gdM# $]a$gdM#$$$ dha$gd&U0U@UBUUxV|VV|[~[[[[[]]]]]]]]]]]^ ^"^񮟐shd\d\d\d\dTPTGh!FmHnHuh!Fjh!FUjhbUhbhh!FOJQJhh!FH*OJQJ!jhh!F0JOJQJUh=hACJOJQJaJh`>hM#CJ OJQJaJ 0jh`>hM#CJ OJQJUaJ mHnHuhCJOJQJaJhM#CJOJQJaJ"hhM#5CJOJQJ\aJhhM#CJOJQJaJ[[[]]]]]]]]]]&^(^*^b^d^f^h^j^gd&gdyUc$a$gd!|$a$gddhgd=$ da$gdM#"^$^&^(^*^,^Z^\^^^`^b^d^f^h^j^h=hACJOJQJaJhbhvOJQJmHnHuhyUch!FOJQJjhyUch!FOJQJU hyUch!Fh!Fjh!FUB 00P1:pyUc/ =!"#$% DpE 000P1:pyUc/ =!"#$% Dp$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#$$If!vh#v#v#v#v :V F5555 / 44 FytM#f 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHP`P Normalny1$7$8$H$OJQJ_HmHsHtHr@r = NagBwek 1,$$dh` 1$7$8$@&H$^a$5CJOJPJQJ^Jb@b Y NagBwek 2$<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJ\@\ A NagBwek 3$<@&5CJOJPJQJ\^JaJJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy PoP 0Tabela1$7$8$H$OJQJ^J_HmHsHtHRR =NagBwek 1 Znak5CJOJPJQJ^JaJ8@8 !|0NagBwek p#:!: !|0 NagBwek ZnakOJQJ4 24 !|0Stopka p#6A6 !|0 Stopka ZnakOJQJZQZ YNagBwek 2 Znak$56CJOJPJQJ\]^JaJTaT ANagBwek 3 Znak5CJOJPJQJ\^JaJbP@rb A0Tekst podstawowy 2$1$7$8$H$a$CJOJQJaJVV A0Tekst podstawowy 2 ZnakCJOJQJaJ,, hl tabulatoryP&@P 0OdwoBanie przypisu dolnegoH*PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl 5w5wD ******HHHHHK Z"!<#x&0ZBMa.qnF*&:,;Oa&jPnft~{8 *f3\=DA(IMQ`XiBpru|y^~LL~":HN &2N:.F&U"^j^$:?k^D"D+@@jznnn+< Op$ \$$$$$$%%0%H%`%x%%%%%%'N2f9AJ4R[j^ $&*BDK!!@ @H 0( $( \2 3 3"?\2 3 3"?\2 3 3"?\2 3 3"?\2 3 3"?B S ?JX_ajpru5w7Cp@"p@"p@"p@"p@uuvvvvvvvvvvww0w3w6w,-w{D E _ ` !((-.33 %I c 59ABCD'359x%z%%%&-&h&i&I(K(duuvvvvvvvvvww0w3w6wTXj|f_Ot3Z#jLME)":-P.u1z/7 hLX=WU䚬 v8V~ V atV>]Yaַh>>b:\sBLt8"\{x5 {x<,R~$th ^`hH.^`o()$ ^$ `o()h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h R^R`hH.h "L^"`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.]M^]`Mo() ^`hH. L^`LhH. ^ `hH. R^R`hH. "L^"`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h z^z`hH)h J^J`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h Z^Z`hH.h *^*`hH.h L^`LhH.h z^z`hH)h J^J`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h Z^Z`hH.h *^*`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.^`o()$ ^$ `o()h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h R^R`hH.h "L^"`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h z^z`hH)h J^J`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h Z^Z`hH.h *^*`hH.h L^`LhH.z0^z`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h z^z`hH.h J^J`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h Z^Z`hH.h *^*`hH.h L^`LhH.h z^z`hH)h J^J`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h Z^Z`hH.h *^*`hH.h L^`LhH.8^`o()8 ^`hH.8 pL^p`LhH.8 @ ^@ `hH.8 ^`hH.8 L^`LhH.8 ^`hH.8 ^`hH.8 PL^P`LhH.h ^`hH)h p^p`hH.h @ L^@ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h P^P`hH.h L^ `LhH.h z^z`hH.h J^J`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h Z^Z`hH.h *^*`hH.h L^`LhH.h J^J`hH)h ^ `hH.h L^ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h ZL^Z`LhH.h *^*`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h J^J`hH)h ^ `hH.h L^ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h ZL^Z`LhH.h *^*`hH.h ^`hH.h L^`LhH.f_=WUYhLj atV,R~>>b5 {\{xa/7LtT:\sME):- v8VZ#u12\ 2\*2*ei<2B'?d!m$ 6} '?d! i<2Bo1OcGEoH GEn'?d!?''?d!'?d!oHIp"K"Ip":$i<2BiJK&:?w#()50GEo3Ip"<='?d!:?oHcAi<2Bi<2BoH(B'?d!<&CIp"HoH Ji<2B-K'?d!$DOoHcX4Y'?d!mZ$DO__'?d!coHc'?d!S h'?d!hC9ki<2BgoIp"HF}yi<2B ~z_+$g  fAC '#M#O#]5%*S%O6's(!%)*d+v+J7- 8-Z.N/W3|7929]9=t2>E!FJ2F H>4KSSUTX ZxAZ [Xa3bDbyUc:ghlt0n0nGkn op<q vGvwPy!|2|~B~Z~=VU,jpMS@ P5coJh"8'Kv_|}Yt3~qK.&?Rgp$1 6p:qHb=t#7hO9Y Z}}lAa&G&sQkt:X'2A2uu@8888P !()*8?DESTUX`bfhknqrvwyz|5wpp pppp&p0p:p>pJpXpZp\pxppppppppppppppppppppp pppppp$p.pTp`pdpfprp~pUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ Calibri7. [ @Verdana7@CambriaA$BCambria Math"74'74'K3'g5l@<g5l@<$dxuu 3q$P2!xx Lech GajzlerK.Milak\        Oh+'08x  (0Lech Gajzler Normal.dotmK.Milak2Microsoft Office Word@F#@eZ@Z`rX{@Z`rX{<g5l@՜.+,0 hp| u Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHIPQTRoot Entry F@)vX{SData 1Table `WordDocument SummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8BMsoDataStorepvX{@vX{XZWYOZLVCER3A==2pvX{@vX{Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q