Zamknij okno Drukuj dokument

Wydawanie dowodów osobistych

Dowody osobiste wydają organy gmin.                                                                                    - 

Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej.

- Każdy obywatel RP ma obowiązek posiadać jeden ważny dowód osobisty.

- Dowód osobisty wydaje się na wniosek obywatela

-  Wniosek składa się osobiście w Urzędzie  z wyjątkiem osób niesprawnych fizycznie gdzie przyjęcie wniosku  odbywa się w domu ,szpitalu ,bądź placówce opiekuńczej przez urzędnika po uprzednim zgłoszeniu przez / opiekuna chorej osoby/o potrzebie złożenia wniosku przez osobę chorą lub niepełnosprawną fizycznie .

-  Wniosek o wydanie dowodu składa się osobiście w dowolnej gminie  na terytorium RP

-  Dowód odbiera się  osobiście w gminie w której złożyło się wniosek o jego wydanie .

- Wydanie dowodu następuje  nie później  niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

- Dowód osobisty wydany osobie która nie ukończyła 5 lat życia –ważny jest przez okres 5 lat

-  Dowód osobisty wydany osobie powyżej 5 roku życia –ważny jest przez okres 10 lat

-  Dowód osobisty  wydaje się nieodpłatnie .

-  Wniosek składa osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

-  W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności  prawnych lub posiadającej ograniczoną  

    zdolność do czynności prawnych  ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego  -  wniosek składa

    rodzic ,  opiekun prawny lub kurator./ obecność osoby której wniosek dotyczy jest obowiązkowa/

    wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 roku życia .

-  W  przypadku niemożliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą

   chorobą, niepełnosprawnością ,lub inną niedającą się pokonać przeszkodą , wnioskodawca powiadamia

   organ gminy ,który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby , chyba że okoliczności

   nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.        

-  Do wniosku o wydanie dowodu osobistego  dołącza się:

-   Aktualną fotografię  o wym. 35x45mm / zrobioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem wniosku/

- Fotografia  musi odzwierciedlać  wizerunek twarzy nie budzący wątpliwości podobieństwa  do osoby ubiegającej się o wydanie dowodu

    wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość ,oraz odwzorowującą  naturalny kolor skóry

    obejmujący wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80%

    fotografii pokazującej wyraźnie oczy a zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę z pozycji frontalnej

 bez nakrycia głowy i okularów ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami

 nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami  /o ile nie       występują przesłanki o których mowa w art 29 ust. 2-4 ustawy :dot. osób które na skutek  schorzenia  nie mogą tego dokonać

-  osoba z wrodzonymi lub nabytymi  wadami wzroku może załączyć do wniosku  fotografię

    przedstawiającą ją w okularach ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku należy

   dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia  lub orzeczenie o stopniu

    niepełnosprawności osoby  która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu

   wzroku wydane zgodnie z przepisami.

  - W uzasadnionych przypadkach organ gminy  może wydać dowód osobisty  na wniosek do którego

    została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami ,innym niż naturalny wyraz

    twarzy lub otwartymi  ustami.

-  Osoba  nosząca nakrycie głowy  zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku

   fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.

   W takim przypadku do wniosku załączyć należy  zaświadczenie o przynależności do wspólnoty

   Wyznaniowej zarejestrowanej w RP.

-  Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nie posiadającej zdolności do czynności prawnej, 

   lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych  wymaga obecności tej osoby wraz z jej

   opiekunem prawnym.

 -  W przypadku kiedy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie  art. 26ust 1  -

   odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem    

   szczególnym  do dokonania jego odbioru. /dot. osób długotrwale chorych  nie sprawnych  

   fizycznie                  

-    Na wydania  dowodu  osobistego osobie  niepełnoletniej  zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie

      prawni.

-   Odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku fotografia załączona do wniosku nie spełnia

    wymogów  lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu z naruszeniem innych

   przepisów zawartych w obowiązującej ustawie .

   Do wydania dowodu osobistego osobie niepełnosprawnej wyrażają zgodę rodzice lub opiekunowie

   prawni.

  -  Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia  dowodu osobistego określonym a art. 47 ust 2 i 3 ustawy

     dokonuje  się na formularzu  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

     Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dołączyć należy uszkodzony dowód osobisty

    i jeżeli zgłoszenie nastąpiło  w trybie określonym w art.47 ust.2 i 3 ustawy dokument ten przekazuje

    się pocztą lub osobiście.

     

 Podstawa prawna ;

 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych /Dz. U. z dnia 10 września 2010r/

Akty wykonawcze;

 Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach dowodów osobistych ,ich utraty ,uszkodzenia unieważnienia i zwrotu./ Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 roku./

Tryb odwoławczy;

Wojewoda Kujawsko- Pomorski w Bydgoszczy

 

Zobacz także

Dowody osobiste - druki

Metadane

Źródło informacji:Janina Kalinowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2015-04-27 11:48:59
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2015-04-27 11:54:28
Ostatnia zmiana:2015-04-27 11:55:37
Ilość wyświetleń:1183