Zamknij okno Drukuj dokument

Ustalenie, określenie, korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych

Jednostka odpowiadająca za załatwienie sprawy:

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

 

Wymagane dokumenty:

1. Akt notarialny zbycia lub nabycia gruntów leśnych lub inny dokument potwierdzający zbycie lub nabycie gruntów leśnych

2. Dokument potwierdzający posiadanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek leśny.

4. Osoby fizyczne - wypełniony formularz informacji o lasach.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Referat finansowy – Podatki pok. Nr 104

w godzinach pracy urzędu


Termin:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej

Skarbu Państwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce

położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu

według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od

dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa w ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku leśnym, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na podstawie przepisów ustawy.

 

Tryb odwoławczy:
Stronie służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Opłaty:
1. Podatek leśny od

2. Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej, ulega obniżeniu o 50%.

4. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zapłaty podatku leśnego można dokonać u sołtysa wsi (dotyczy osób fizycznych), w biurze Urzędu Gminy (dotyczy osób fizycznych), przekazem przez pocztę lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

Uwagi:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Zwolnienia z podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym.

 

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ).

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Strużyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-09-04 12:28:15
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-09-04 12:29:51
Ostatnia zmiana:2016-01-05 16:10:03
Ilość wyświetleń:806