–ѕа°±б>ю€ ')ю€€€&€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€м•Ѕ9 рњћbjbjэѕэѕ"Я•Я•ж€€€€€€l2222222F     ,Fy мLLLLLLLLм о о о о о о $e Еb !2LLLLL Ь22LL3 ЬЬЬL"2L2Lм ЬLм ЬPЬм 22м L@ `PTџ«FЏ nм м I 0y м зn.зм ЬFF2222ўUchwaBa Nr II/8/06 Rady Gminy Lipno z dnia 06 grudnia 2006roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psуw i zwolnieD w tym podatku Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8, art. 40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr17,poz128 i Nr 181, poz.1337/ oraz art.14 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opBatach lokalnych / Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansуw z dnia 25 pazdziernika 2006 roku w sprawie wysoko[ci gуrnych stawek kwotowych w podatkach i opBatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Lipno uchwala, co nastpuje : І 1 Roczn stawk podatku od posiadania psуw ustala si w wysoko[ci 20 zB od jednego psa. І 2 Zwalnia si z podatku od posiadania psуw, jednego psa utrzymywanego przez wBa[ciciela gospodarstwa domowego nie bdcego gospodarstwem rolnym w celu pilnowania mieszkania bdz nieruchomo[ci. І 3 Terminem pBatno[ci podatku od posiadania psуw jest dzieD 15 maja. І 4 Pobуr podatku od posiadania psуw odbywa si bdzie w kasie Urzdu Gminy Lipno lub na konto bankowe Urzdu Gminy Lipno. І 5 Traci moc uchwaBa Rady Gminy Lipno Nr XXIV/121/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psуw i zwolnieD w tym podatku І 6 Wykonanie uchwaBy powierza si Wуjtowi Gminy Lipno. І 7 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogBoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewуdztwa Kujawsko-Pomorskiego. HFH > м ш v А DPЄЇ∆ ћъфснкнкдкдкдкнкбнкCJ 5БCJ\БCJ5Б\БCJ 5БCJ\Б 5БCJ\Б&HАВFHё 0 2 < > м ц ш v ~ А DNPээшшууусэшшшшпшшпккппкпкпшш$a$$a$$a$ћюPЄЇƒ∆ ћэшууэш$a$$a$ 1Рh∞В. ∞∆A!∞Й"∞Й#РЙ$РЙ%∞ iB@с€B StandardowyCJ_HaJmHsHtH>> NagBуwek 1$$@&a$ 5БCJ\Б>@> NagBуwek 2$$@&a$ 5БCJ\Б>> NagBуwek 3$$@&a$ 5БCJ\БBA@т€°B Domy[lna czcionka akapitu:B@т: Tekst podstawowy$a$BP@B Tekst podstawowy 2$a$CJ>ю>  Tekst dymkaCJOJQJ^JaJж€€€€$@AЙ£§oАШЩЮЯцыьїњјАД"'(\]bcеи0АА0ААЪ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААћ Pћ ћ /6ј√и$?]oїји€€xxxxxxUrzd Gminy w LipnieƒC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa Nr XXIV-121-05 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psуw i zwolnieD w tym podatku.asdUrzd Gminy w Lipnie{C:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBa Nr XXIV-121-05 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psуw i zwolnieD w tym podatku.docUrzd Gminy w LipnielA:\UchwaBa Nr XXIV-121-05 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psуw i zwolnieD w tym podatku.docx£C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr II-8-06 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psуw i zwolnieD w tym podatku.doc€@А//,лd/$жPP€€Unknown€€€€€€€€€€€€GРЗ:€Times New Roman5РАSymbol3&Р З:€Arial5&Р З:€Tahoma"qИрƒ©2ђff:ђЖb:ђЖ€∞ /ј—"рЙЙііББr0ьп3ГQр№H€€UchwaBa Nr II/ 8 /02{anettaxю€ аЕЯтщOhЂС+'≥ў0tРШЄƒ‘ар ь $ 0 < HT\dlвUchwa≥a Nr II/ 8 /029chwѓanettaaneNormalxrm3rmMicrosoft Word 9.02@^–≤@ћnqЏ«@≠«@д{џ«€∞ю€ ’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0ь hp|ДМФ Ь§ђі Љ ЁвB ьь Uchwa≥a Nr II/ 8 /02 Tytu≥ ю€€€ю€€€ю€€€ !"#$%ю€€€э€€€(ю€€€ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јF`PTџ«*А1Table€€€€€€€€€€€€WordDocument€€€€€€€€"SummaryInformation(€€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€CompObj€€€€jObjectPool€€€€€€€€€€€€`PTџ«`PTџ«€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ф9≤q