Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

O Gminie

 

Gmina Lipno to nowoczesna gmina, położona w centrum Polski o wyjątkowym kolorycie. Spotkacie tu Państwo przyjaznych, otwartych i uśmiechniętych ludzi, odnajdziecie niezwykłe krajobrazy, zabytki wielowiekowej historii, z drugiej zaś strony odkryjecie dynamicznie rozwijające się miejscowości i miejsce wielu inwestycji. Do priorytetowych zadań, które postawiły przed sobą władze naszej gminy należą budowa kanalizacji oraz remont i budowa nowych dróg. Cieszę się jednak, że oprócz obowiązkowych zadań jakie należą do wójta, związanych np. z rozwojem i rozbudową infrastruktury na terenie naszej gminy, pomimo ogólnie trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, każdego roku udaję się zabezpieczyć środki na sport i kulturę, akcje związane z profilaktyką zdrowotną, pomoc najuboższym czy też wspieranie uzdolnionej młodzieży. Cieszy fakt, iż gmina systematycznie rozwija się o czym świadczyć może ciągle rosnąca liczba osób, która decyduje się zamieszkać na terenie Gminy Lipno oraz zadowoleni mieszkańcy.

Zapraszam do Gminy Lipno.

 

Andrzej Piotr Szychulski

Wójt Gminy Lipno

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY LIPNO.

Historia Gminy.

Gmina jako jednostka administracyjna nie ma bogatej historii ponieważ jest stosunkowo "młoda". W powiecie lipnowskim przed powołaniem Gminy Lipno w latach trzydziestych XX wieku istniały dwie gminy: Gmina Jastrzębie i Gmina Kłokock.

Gmina Jastrzębie posiadała wówczas 11 sołectw, zajmowała obszar 5757 ha i liczyła 4200 osób. W tych latach pobudowano 2 gmachy szkół: 5-klasowa w Karnkowie i 2-klasowa w Jankowie. Gmina posiadała własną murowaną remizę z domem ludowym, należycie wyposażoną w sprzęt p. poż. W 1926 roku założono Gminną Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościową. Wójtem od 1930 roku był Konstanty Menc - rolnik ze wsi Okrąg, sekretarzem był Aleksander Żurawicz.

Gmina Kłokock posiadała obszar 6553 ha, ludność gminy to 4000 osób, sołectw 17. Na terenie Gminy Kłokock istniały dwa kółka rolnicze. W 1927 roku gmina wybudowała nowoczesny gmach 3-klasowej szkoły rolniczej a następnie z dowolnych składek kupiła gmach Urzędu Gminnego, który mieścił się w Radomicach. Powstały też organizacje ogniowe, które miały braki w sprzęcie p. poż. W tych latach wójtem od 1928 roku był Edward Grzankowski - rolnik z Baran a sekretarzem od 1928 Wacław Żuchowski - naczelnik straży ogniowej.

Gminy Jastrzębie i Kłokock z wyłączeniem okupacji hitlerowskiej przetwały do 1954 roku, kiedy to nową reformę o podziale administracyjnym wsi uchwalił Sejm PRL w dniu 25 września 1954 roku. Według uchwały powołano Gromadzkie Rady Narodowe. Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy na sesji w dniu 5 października 1954 roku podjęła uchwałę w sprawie podziału powiatu lipnowskiego na 50 gromad. Na naszym terenie powołano gromady: Barany, Brzeźno, Głodowo, Jankowo, Jastrzębie, Karnkowo i Łochocin. Od 1961 roku nastąpił proces łączenia gromad, który zakończono w 1971 roku. W myśl tego procesu gromadę Jastrzębie zastąpiła Gromadzka Rada Narodowa Lipno z dniem 1 stycznia 1969 roku. Wtedy również włączono do niej sołectwa: Trzebiegoszcz, Jankowo i Maliszewo. Powiększono ją również o grunty orne miasta Lipna o powierzchni 532,01 ha. 1 Stycznia 1972 roku do gromady Lipno włączono sołectwa: Chodorążek, Karnkowo, Karnkowo Rumunki, Kolankowo, Żuchowo, Wierzbick, Piątki, Głodowo, Huta Głodowo i Rumunki Głodowo. Wyłączono natomiast przyłączone do gromady Chrostkowo sołectwa: Gołuchowo, Janowo i Makówiec a Kłokock zastąpiono gromadą Radomice. Gminę Lipno powołano uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1972 roku a jej powstanie nastąpiło w dniu 1 stycznia 1973 roku. Z tym dniem gromady Lipno i Radomice zostały włączone do Gminy Lipno. Obecnie jest to największa gmina powiatu lipnowskiego licząca 36 sołectw.

Położenie.

Gmina Lipno położona jest w środkowo - wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego i zajmuje centralną część powiatu lipnowskiego.

Gmina graniczy z 7 innymi gminami oraz 1 miastem Lipnem, położonym w centrum gminy, gdzie znajduje się również siedziba Urzędu Gminy Lipno:

 • od północy z gminą Kikół i Chrostkowo,
 • ze wschodu z gminą Skępe i Wielgie,
 • od południa z gminą Fabianki,
 • z zachodu z gminą Czernikowo i Bobrowniki.

Położenie Gminy Lipno na tle województwa

kujawsko-pomorskiego

Siedziba Urzędu Gminy w Lipnie

Gmina zajmuje powierzchnię 21004 ha2. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 36 sołectw: Barany, Białowieżyn. Biskupin, Brzeźno, Chlebowo, Chodorążek, Głodowo, Grabiny, Huta Głodowska, Ignackowo, Jankowo, Jastrzębie, Karnkowo, Kłokock, Kolankowo, Komorowo, Krzyżówki, Lipno I, Lipno II, Łochocin, Maliszewo, Okrąg, Ostrowite, Ostrowitko, Ośmiałowo, Piątki, Popowo, Radomice, Rumunki Głodowskie, Karnkowskie Rumunki, Tomaszewo, Trzebiegoszcz, Wichowo, Wierzbick, Zbytkowo, Złotopole.

 

 

Podział administracyjny Gminy Lipno

 

Miejscowości na terenie gminy Lipno charakteryzują się w większości zabudową rozproszoną, zabudowa zwarta typu osiedlowego znajduje się w miejscowościach: Karnkowo, Chlebowo, Brzeźno, Radomice, Łochocin, Chodorążek, Ostrowite i Wichowo. Dominuje zabudowa niska, jednorodzinna. Jedynie w trzech miejscowościach: Karnkowo, Radomice i Łochocin, występuje zabudowa 4 - ro kondygnacyjna.

Liczba mieszkańców wynosi 11834, w tym 6002 kobiet oraz 5832 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 56,45 mieszk./km2. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo.

 

 

Oświata

Na terenie Gminy Lipno w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonuje 6 szkół podstawowych tj. w Jastrzębiu, Karnkowie, Maliszewie, Radomicach, Trzebiegoszczu i Wichowie oraz 3 szkoły gimnazjalne w miejscowościach: Radomice, Karnkowo i Wichowo. Oprócz szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe w Radomicach i dwa punkty przedszkolne w Jastrzębiu i Wichowie. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Do szkół gimnazjalnych uczęszcza 449 uczniów, do szkół podstawowych 715 uczniów. Wychowanie przedszkolne w przedszkolu, punktach przedszkolnych oraz w oddziałach przedszkolnych pobiera 226 dzieci. W placówkach oświatowych w przeliczeniu na pełne etaty jest zatrudnionych 148 nauczycieli. Dziennie do szkół jest dowożonych ok 700 uczniów pięcioma gminnymi autobusami szkolnymi.

 

Kultura

Instytucja Kultury Gminy Lipno została powołana uchwałą Rady Gminy Lipno z dn. 8 listopada 2007 r. W jej skład wchodzą: Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie i Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach. Instytucja Kultury zatrudnia animatorów kultury i bibliotekarzy. Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury stanowią: Ośrodek Kultury w Wichowie, Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu i Chodorążku oraz świetlice wiejskie w Radomicach i Jastrzębiu. Placówki realizują statutowe zadania, czyli - możliwość rozwijania zainteresowań, pasji mieszkańców gminy, kultywowanie, tradycji - przede wszystkim własnego regionu - Ziemi Dobrzyńskiej, organizowanie życia kulturalnego gminy. Systematyczna praca Ośrodka Kultury, to stałe formy pracy: koła zainteresowań, zespoły, zajęcia rekreacyjno-sportowe, takie jak: nauka gry na instrumentach muzycznych, zespół wokalny, zespoły folklorystyczne, teatrzyk "BAGATELKA", nauka języka angielskiego, zajęcia aerobiku, koło literacko -teatralne, zajęcia sportowe: tenis, bilard. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. Dziedzictwo kulturowe kultywowane jest przez działalność zespołów folklorystycznych - "Wichowiacy" i "Radość z Radomic", które mają w repertuarze widowiska obrzędowe, pieśni ludowe, monologi z Ziemi Dobrzyńskiej. Dziedzictwo kulinarne regionu realizowane jest poprzez współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich. Placówki organizują czas wolny dzieci i młodzieży - zajęcia w ferie i wakacje, festyny wakacyjne, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na basen. Organizujemy konkursy i przeglądy dorobku artystycznego dzieci, choinki noworoczne. W Ośrodku Kultury odbywają się imprezy gminne: święta państwowe, Wigilie dla samotnych, cykl "Ocalić od zapomnienia". Zespoły reprezentują gminę na zewnątrz, uczestnicząc w przeglądach i konkursach. Słynne są imprezy kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców gminy. Placówki kultury współpracują z organizacjami pozarządowymi gminy, Kołami Gospodyń, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, szkołami. Tu odbywają się zebrania wiejskie, szkolenia rolnicze, kursy różnego typu, czyli skupia się życie kulturalne miejscowości.

Infrastruktura drogowa.

Gmina Lipno ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez jej teren przebiegają dwie drogi krajowe: nr 10 relacji Szczecin - Płońsk i nr 67 relacji Włocławek - Lipno oraz trzy drogi wojewódzkie: nr 557 Rypin - Lipno, nr 558 Lipno - Dyblin oraz nr 559 Lipno - Płock.

Uzupełnieniem sieci dróg wojewódzkich są drogi powiatowe i gminne. Drogi gminne (łącznie 296,0 km dróg), w tym 34,3 km stanowią drogi twarde o nawierzchni bitumicznej. Pozostałe drogi w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową bądź umocnioną pospółką lub kruszywem betonowym.

 

Gospodarka wodno-ściekowa.

Na terenie gminy istnieją trzy stacje uzdatniania wody w miejscowości Jastrzębie, Glodowo i Wichowo. Długość sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy wynosi 479,57 km (bez przyłączy 327,37 km). Ilość pobranej wody na koniec I półrocza 2015 roku wynosiła: Głodowo - 180 405 m3, Jastrzębie - 138 102 m3. System wodociągowy zaopatruje w wodę 2 860 gospodarstw domowych. Pozostała ludność gminy Lipno zaopatruje się w wodę z własnych studni kopalnych i hydroforów.

W zakresie gospodarki ściekowej Gmina Lipno posiada sieć kanalizacyjną częściową, z której odprowadza ścieki do własnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Karnkowo o przepustowości 120 m3/d i Łochocin - przepustowość 50 m3/d. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie wynosi 2,87 km (sieć główna), do której przyłączonych jest 95 gospodarstw domowych. Natomiast w miejscowości Łochocin od 72 gospodarstw domowych odprowadzane są ścieki siecią kanalizacyjną o długości 3,56 km.

Z uwagi na rozproszoną zabudowę oraz niską gęstość zaludnienia budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna pod względem finansowym. Większość mieszkańców korzysta z indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków (301 sztuk w 2014 r.) lub szamb.

 

Działalność gospodarcza.

Obecnie na terenie Gminy Lipno funkcjonuje 481 zarejestrowanych aktywnych podmiotów gospodarczych. Dominującym profilem działalności firm jest:

1. Wykonywanie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków oraz pracami wewnętrznymi.

2. Handel detaliczny i hurtowy.

3. Transport drogowy towarów.

4. Usługi związane z obróbka drewna i leśnictwem.

5. Usługi informatyczne.

 

  Zabytki.

  Wielu ziemiańskim rodom, które zamieszkiwały tereny obecnej gminy Lipno zawdzięczmy szereg zabytków, które pozostały jako pamiątka przeszłości. Na obszarze Gminy Lipno można znaleźć wiele przykładów architektury pałacowej oraz sakralnej, będących interesującymi obiektami z oryginalną architekturą i niepowtarzalną historią. Do wartych obejrzenia obiektów w gminie Lipno można zaliczyć takie zabytki jak:

  - Kościół Rzymskokatolicki drewniany, dawny parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzeźnie,

  - Rządcówka z zespołu dworsko-parkowego w Brzeźnie,

  - Cmentarz Wyznaniowy Ewangelicki w Brzeźnie,

  - Dwór w Chlebowie,

  - Cmentarz Ewangelicki w Elzanowie,

  - Dwór w Głodowie,

  - Zespół dworsko-parkowy w Jastrzębiu,

  - Dworek w Karnkowie,

  - Kościół Parafialny Rzymskokatolicki p. w. św. Jadwigi w Karnkowie,

  - Pałac w Łochocinie,

  - Kościół Parafialny Rzymskokatolicki drewniany p.w. św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem ,

  - Zespół pałacowo - parkowy w Wierzbicku,

  - Park Podworski w Złotopolu i wiele innych.

  Ponadto na terenie Gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody utworzone w 2001 r.:

  - Rezerwat Bór Wąkole im. Prof. Klemensa Kępczyńskiego - powierzchnia 46,88 ha znajduje się na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice,

  Rezerwat przyrody Stary Zagaj - o powierzchni 131,31 ha, znajduje się na obszarze nadleśnictwa Skrwilno, na terenie wsi Piątki.

  Ponieważ walory przyrody są również ważnym dobrem zaczynamy je doceniać i chronić. Temu służą utworzone w 2001 r. na naszym terenie rezerwaty przyrodnicze:

  - Rezerwat Bór Wąkole im. Prof. Klemensa Kępczyńskiego - powierzchnia 46,88 ha znajduje się na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice,

  - Rezerwat przyrody Stary Zagaj - o powierzchni 131,31 ha, znajduje się na obszarze nadleśnictwa Skrwilno, na terenie wsi Piątki.

   

  Insygnia Gminy

  Herb Gminy Lipno wyraża w polu błękitnym drzewo lipowe złote (żółte) na zielonej murawie, nad którym krzyż kawalerski złoty na barku srebrnej podkowy. Ze środka podkowy wychodzi strzała srebrna żeleźcem na dół.

  Flaga Gminy Lipno ma postać płata o proporcjach jak 5:8, składających się z dwóch pasów: niebieskiego i zielonego o proporcjach jak 4:5 i 1:5. Pośrodku pasa niebieskiego znajduje się godło herbu Gminy Lipno.

  Flaga Gminy Lipno ma postać płata o proporcjach jak 5:8, składających się z dwóch pasów: niebieskiego i zielonego o proporcjach jak 4:5 i 1:5. Pośrodku pasa niebieskiego znajduje się godło herbu Gminy Lipno.

  Pieczęcie Gminy Lipno:

  1) Pieczęć Gminy Lipno ma kształt okrągły z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Lipno i otokowym napisem majuskułowym GMINA LIPNO;

  2) Pieczęć Rady Gminy Lipno ma kształt okrągły z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Lipno i napisem majuskułowym RADA GMINY LIPNO;

  3) Pieczęć Wójta Gminy Lipno ma kształt okrągły z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Lipno i napisem majuskułowym WÓJT GMINY LIPNO.

  Łańcuchy:

  1) Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Lipno składa się z ogniw o kształcie nawiązującym do cech herbu (listki lipy) i klejnotu przedstawiającego tarczę z herbem Gminy Lipno. Wszystkie ogniwa wykonane są z metalu barwy srebrnej;

  2) Łańcuch Wójta Gminy Lipno składa się z ogniw o kształcie nawiązującym do cech herbu (listki lipy) i klejnotu przedstawiającego tarczę z herbem Gminy Lipno. Wszystkie ogniwa wykonane są z metalu barwy złotej.

  Metadane

  Źródło informacji:Krzysztof Milak - Sekretarz Gminy
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
  Data wprowadzenia:2014-02-24 10:20:03
  Opublikował:Rafał Branecki
  Data publikacji:2014-02-24 10:46:37
  Ostatnia zmiana:2015-12-17 10:26:14
  Ilość wyświetleń:5028

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij