Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew

Wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew

 

Podstawa prawna

-         Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.)

-         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

-         Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

-         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn.  zm.).

 

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2)  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3)  zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;

4)  nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5)   obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

-   posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

-   nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)  wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)  rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)  projekt planu:

-   nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

-   przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.

2.     Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).

3.     Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 z późn. zm.)

2. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2016 (M.P.2015.1064 z dnia 28 października 2015 r.).

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Referat Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – pok. nr 210

tel. 54 288 62 24

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Wójta Gminy Lipno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Dodatkowe informacje

Brak

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2015-12-21 13:26:28
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2015-12-21 13:27:49
Ostatnia zmiana:2015-12-21 13:37:42
Ilość wyświetleń:284
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij